PLYNOVÉ SPOTREBIČE

V tomto článku sa budem snažiť do problematiky plynových spotrebičoch vniesť svoj pohľad na celý rad konštrukcií spotrebičov s rôznou funkciou, spôsobom spaľovania s rôznymi formami prívodu vzduchu a odvodom spalín. Uvádzam aj akúsi definíciu, čo plynový spotrebič je. Spotrebič je zariadenie, v ktorom sa spaľovaním premieňa energia plynného paliva na teplo. Pre prehľadnosť budú uvedené hlavné spôsoby triedenia a používania spotrebičov.
Podľa účelu použitia sa plynové spotrebiče delia na skupiny:

 1. domáce spotrebiče (sporáky, rúry, variče, varné kotle, prietokové a zásobníkové ohrievače vody, zariadenia na vykurovanie, kotly, chladničky)
 2. spotrebiče v službách komunálne spotrebiče
  • veľkokuchynské spotrebiče sporáky, varné kotle, ohrievacie stoly, smažiace panvy, cukrárske pece, ohrievacie stoličky),
  • spotrebiče v práčovniach (práčky, sušiarne prádla, žehliace stroje a i.)
  • spotrebiče vo výrobe potravín (pekárske pece, plynové udiarne a i.)
  • plynové horáky pre remeselné práce (opaľovanie, letovanie a i.)
 3. spotrebiče pre výrobu tepla
  • plynové kotle (teplovodné, horúcovodné, parní nízkotlaké a stredotlaké)
  • plynové ohrievače vzduchu pre teplovzdušné vykurovanie
  • plynové tepelné čerpadlá
  • kogeneračné jednotky a i.
 4. priemyslové plynové spotrebiče
  • strojárenské a hutnícke pece
  • sklárske pece
  • keramické pece
  • pece vo výrobe stavebných hmôt a i.
  • technologické ohrevy
 5. zvláštne spotrebiče
  • kremační pece, pece na spaľovanie nemocničných odpadov a i.
  • sušenie sladu, varne piva, pražiarne kávy, orieškov a i.
  • špeciálne technologické ohrevy (ohrevy kúpeľov, povrchové kalenie, opaľovanie tkanín, žíhanie nábojníc, ohrevy zápustiek, sušenie panví, ohrevy železničných nákolkov a i.)
  • plynové lampy
 6. ) plynové sporáky a variče
 7. ) prietokové a zásobníkové ohrievače úžitkovej vody
 8. ) teplovodné a kombinované kotly

EUROPSKÝ SYSTÉM TRIEDENIA SPOTREBIČOV

Európska norma na triedenie plynových spotrebičov podľa spôsobu privádzania spaľovacieho vzduchu a odvádzania spalín (typy spotrebičov) STN EN 1749:2020 spotrebiče na plyn rozdeľuje do troch základných kategórii. Spoločnými znakmi jednotlivých kategórii plynových spotrebičov sú spôsob prívodu spaľovacieho vzduchu do spotrebiča a spôsob odvodu spalín zo spotrebiča:

 1. Vzduch pre prevádzku spotrebiča sa privádza z priestoru, kde je spotrebič inštalovaný, a spaliny sú odvádzané do toho istého priestoru (kategória A)
 2. Vzduch pre prevádzku spotrebiča sa privádza z priestoru, kde je spotrebič inštalovaný, a spaliny sú odvádzané do vonkajšieho priestoru (kategória B)
 3. Vzduch pre prevádzku spotrebiča sa privádza z vonkajšieho priestoru a spaliny sú tak isto odvádzané do vonkajšieho priestoru (kategória C)

Kategória A
Počet plynových spotrebičov v tejto kategórii je najväčší zo všetkých uvedených kategórii. Patria sem plynové sporáky, variče, niektoré typy prietokových ohrievačov vody ale i veľkokuchynské spotrebiče, laboratórne a sklárske kahany a i. Typickým predstaviteľom tejto kategórie je plynový sporák.

Kategória B
Do tejto kategórie patrí prevažná väčšina plynových kotlov s atmosférickými horákmi, ďalej niektoré typy ohrievačov, prietokové ohrievače vody zapojené do komína nebo s vlastním spalinovodom. Do podskupiny B1 patria v tejto kategórii spotrebiče, vybavené prerušovačom ťahu (obr. 1). Do podskupiny B2 patria spotrebiče bez prerušovača ťahu. Kategória B má celkom 5 podskupín, ktoré sa líšia konštrukčným vyhotovením (prirodzený odťah spalín, odťah spalín ventilátorom a i.).

Kategória C
Do tejto kategórie plynových spotrebičov patria prevažne plynové kotle s rôznym konštrukčným vyhotovením prívodu spaľovacieho vzduchu z vonkajšieho priestoru a odvodom spalín do vonkajšieho priestoru. Patria sem predovšetkým závesné plynové kotle s prívodom vzduchu a odvodom spalín na fasádu, s prirodzeným alebo umelým ťahom, ďalej kotly so samostatným spalinovodom, podokenné plynová zariadenia na vykurovanie a i. Táto kategória má celkom 8 podskupín podľa konštrukčného usporiadania spotrebiče. Typickými predstaviteľmi podskupiny C1 sú kondenzačné kotle a tzv. turbokotle (obr. 2) a plynové zariadenia na vykurovanie s prirodzeným ťahom (obr. 3).

Rozdelenie podľa umiestnenia (pri prevádzke)
a) voľne stojace (napr.sporáky),
b) nástenné (napr. prietokové ohrievače, malé kotle),
c) závesné (žiariče),
d) vstavané (v kuchynskej linke).

Rozdelenie podľa použitia spotrebičov
V bytoch, v občianskych budovách a v drobných prevádzkach sa používajú spotrebiče:
a) k príprave pokrmov (sporáky, rúry, variče, varné kotle a pod.)
b) k príprave teplej úžitkovej vody (prietokové a zásobníkové ohrievače vody),
c) k vykurovaniu (zariadenia na vykurovanie, kotly),
d) ku chladeniu (chladničky),
e) k praniu a mandľovaniu prádla (kotlíky, práčky),
f) k iným účelom (v laboratórnej technike a pre technologické účely).

Rozdelenie podľa použiteľnosti pre rôzne triedy plynov
a) spotrebiče kategórie I. – použiteľné len pre palivá jednej triedy,
b) spotrebiče kategórie II. – použiteľné pre palivá dvoch tried, t.j. prestaviteľné z paliva jednej triedy na palivo inej triedy
c) spotrebiče kategórie III. – použiteľné pre palivá všetkých tried

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.