DOMOVÉ REGULAČNÉ ZOSTAVY – UMIESTNENIE

POŽIADAVKY NA UMIESTNENIE DRZ

Technologické zariadenie domovej regulačnej zostavy sa musí chrániť proti nepriaznivým vonkajším vplyvom. Preto jeho umiestnenie je v nadzemnej skrinke, vo výklenku murovaného oplotenia, či v zemnom module.

Tvar a rozmery skrine musia spĺňať podmienky na jej osadenie, umiestnenie, montáž a údržbu technologického zariadenia domovej regulačnej zostavy a plynomera, ako aj na dopojenie vstupného a výstupného potrubia. Rozmery skrinky sú výrobcom minimalizované a esteticky upravované.

Na prednej časti skrinky sa musia umiestniť tieto informačné a výstražné nápisy:

  • Zemný plyn,
  • Zákaz fajčenia a manipulácie s otvoreným ohňom v okruhu 1,5 m,
  • Hlavný uzáver plynu.
PP Osadenie DRZ 2
Osadenie DRZ 0 cierne prieh

PRÍSTUPNOSŤ K DRZ

Prevádzkovateľ pripojovacieho plynovodu  vyžaduje zabezpečiť prístup k technologickému zariadeniu DRZ na kontrolu, výmenu a ich údržbu , ako aj na odpočet plynu z plynomera. Prístup k technologickému zariadeniu DRZ STL má byť zabezpečený z verejného priestranstva.

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať na DRZ odborné prehliadky a odborné skúšky.

Podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. DRZ prevažujú zariadenia typu Bg.) t.j. súčasť prípojky plynu s výkonom odberného plynového zariadia do 25 m3/hod. Pre tieto zariadenia sa vykonávajú odborné prehliadky a odborné skúšky každý 3-tí rok prehliadka a každý 6-ty rok skúška.

Pri kontrole a údržbe z verejne prístupných priestorov sa „bezproblémovo“ odhaľujú možné nebezpečia, ktoré môžu hroziť pri prevádzkovaní technických zariadení plynu. Už len pre doplnenie – odpočet plynomera sa robí 1x ročne a jeho „výmena po dobe ciachu“ sa vykonáva raz za 10 rokov. Pri všetkých pracovných činnostiach musí dôjsť k otvoreniu dvierok skrinky, preto je potrebné otváranie dvierok do verejného priestranstva.

Pozostáva z:
HUP – hlavný uzáver plynu, RTP– regulátor tlaku plynu, PS – plynomer (alebo premiestnenie meradla vo vlastníctve prevádzkovateľa), DU – domový uzáver, Kontrolný vývod na strane STL – pre kontrolu správnej funkcie RTP, Kontrolný vývod na strane NTL – za plynomerom, Prepojovacie CATS rozvody, Oceľový alebo plastový domový rozvod.

Skrinka musí byť vybavená dvierkami, ktoré musia mať vhodné uzatváracie zariadenie bez nutnosti údržby počas celej životnosti, napr. trojhranný kľúč, kľúč typu D, plochý kľúč a podobne. Skriňa s regulačnou zostavou s projektovaným výkonom väčším ako 10 m3/h (bez pripojeného odfukového potrubia) musí byť vo vertikálnom smere vzdialená min. 0,5 m a v horizontálnom smere najmenej 0,25 m od otvárateľných okien, dverí, otvorov a prestupov do budovy.

Meradlá s číselníkom sa musia umiestniť tak, aby bol číselník čitateľný a jeho výška nad úrovňou terénu bola väčšia ako 0,5 ma menšia ako 1,8 m.

UMIESTNENIE PODZEMNEJ ZOSTAVY - ZEMNÝ MODUL

V miestach, kde nemožno technologické zariadenie regulačnej zostavy umiestniť v nadzemnej časti, umiestni sa do zemného modulu (napr. historické centrá miest, miesta atakované vandalizmom, miesta s hustou zástavbou alebo v blízkosti ciest). Zemný modul sa umiestňuje na miesta, kde je:

  • vylúčený trvalý prejazd vozidiel (v chodníku, vo dvore, v zelenom páse a podobne), vo vzdialenosti do 3 m od objektu alebo hranice pozemku, pre ktorý bol zriadený.

Zemný modul sa nesmie umiestňovať do vozovky, na parkoviská, skladovacie plochy, miesta, kde sa počas zimnej údržby hromadí sneh a podobné miesta, kde sa predpokladá sťažený prístup k nemu.

Vzhľadom na miesto inštalácie zemného modulu (zelená plocha / miesto s možným prejazdom áut) je nutné použiť poklop s vhodným zaťažením v rozmedzí A — D podľa STN EN 124-1.

Zemný modul sa osadzuje do výkopu so spevneným dnom. Modul treba výškovo zaistiť pomocou vhodnej konštrukcie (napr. betónovej) tak, aby nenastával jeho posun a tým namáhanie potrubia vplyvom sadania zeminy. Modul sa musí obsypať štrkopieskom a obsyp zhutniť. Obsyp pôsobí ako drenáž pre odvod vody.

Viac informácií o podzemných domových regulačných zostavách nájdete  v článku DOMOVÁ REGULAČNÁ ZOSTAVA – ZEMNÁ SÚPRAVA (MODUL)

Návrat hore