DOMOVÁ REGULAČNÁ ZOSTAVA – ZEMNÁ SÚPRAVA (MODUL)

ZEMNÁ SÚPRAVA (MODUL)

Samostatnú kapitolu podzemných regulačných staníc tvoria domové regulačné zostavy – zemné súpravy (moduly). Je to technologické zariadenie bez plynomera – zemná súprava (modul) je zariadenie určené na zemné (podzemné) ukladanie regulátorov tlaku plynu.

Modul pozostáva z puzdra s vysokou mechanickou odolnosťou a odolnosťou voči korózii. Do skrine je namontovaná regulačná súprava, ktorá obsahuje prívodnú rúrku, filter alebo filtračné sito a regulátor tlaku plynu. Modulový priestor je uzavretý vekom, ktoré zabraňuje prenikaniu povrchovej vody a je navrhnuté tak, aby vypúšťalo kondenzát do podložia. Súčasťou pozemného modulu je liatinový poklop s nosnosťou 25 ton.

Domové podzemné moduly sú určené najmä na plynofikácie v mestských chránených oblastiach a na špeciálnych miestach, ktoré vyžadujú zvýšený estetický vzhľad. Podzemné moduly sú inštalované v chodníkoch, predných záhradách, zelených pásoch alebo zónach pre peších. Viac informácii sa dozviete z propagačného materiálu výrobcu.

Zrz W 04N

Legenda:

1. Plastový modul
2. Plastový poklop – nosnosť 2 t
3. Liatinový poklop – nosnosť 25 t
4. Vodotesné otvory s manžetami
5. Mechanizmus uchytenia armatúr
6. Vstupný GU 1″
7. Výstupný GU s kontrolným ventilom
8. Regulátor tlaku plynu
9. Hadica odvetrania regulátora

Základné vlastnosti modulu a jeho inštalácia

Najvyšší prevádzkový tlak [PS]: 4 bar
Prietok Qmax = 6, 10, 25, 40 m3/hod
Rozsah vstupných tlakov [BPE]: 0,5 (0,7) – 4 bar
Rozsah nastavenia výstupných tlakov [Wh]: štandard 20 mba

Povrchové uloženie regulačnej zostavy pri plynofikácii historických mestských častiach, peších zón a v oblastiach nevhodných pre použitie klasickej regulačnej zostavy. Po zhotovení zhutnenej vrstvy štrkopiesku, ktorá zakryje nosnú konštrukciu a spodnú časť modulu nasleduje zhotovenie betónového fixačného prstenca. Betónový prstenec slúži na umiestnenie liatinového poklopu modulu. Betón a okolie poklopu dorovnať zhutneným obsypom. Potom nasleduje konečná povrchová úprava napr. dlažba. Pri pokládke dlažby je potrebné zabezpečiť jej vyspádovanie od poklopu do okolia. Liatinový poklop je potrebné na betónový prstenec uložiť tak, aby sa nedotýkal telesa modulu. Týmto opatrením bude teleso modulu chránené pred poškodením vonkajších síl (pri prejazde vozidlom).

sk zrz W 04N 2010 instalacia
Návrat hore