PLYNOVÉ SPOTREBIČE V BUDOVÁCH

PLYNOVÉ SPOTREBIČE

V tomto článku sa budem snažiť do problematiky plynových spotrebičoch vniesť svoj pohľad na celý rad konštrukcií spotrebičov s rôznou funkciou, spôsobom spaľovania s rôznymi formami prívodu vzduchu a odvodom spalín. Uvádzam aj akúsi definíciu, čo plynový spotrebič je. Spotrebič je zariadenie, v ktorom sa spaľovaním premieňa energia plynného paliva na teplo. Pre prehľadnosť budú uvedené hlavné spôsoby triedenia a používania spotrebičov.
Podľa účelu použitia sa plynové spotrebiče delia na skupiny:

 1. domáce spotrebiče (sporáky, rúry, variče, varné kotle, prietokové a zásobníkové ohrievače vody, zariadenia na vykurovanie, kotly, chladničky)
 2. spotrebiče v službách komunálne spotrebiče
  • veľkokuchynské spotrebiče sporáky, varné kotle, ohrievacie stoly, smažiace panvy, cukrárske pece, ohrievacie stoličky),
  • spotrebiče v práčovniach (práčky, sušiarne prádla, žehliace stroje a i.)
  • spotrebiče vo výrobe potravín (pekárske pece, plynové udiarne a i.)
  • plynové horáky pre remeselné práce (opaľovanie, letovanie a i.)
 3. spotrebiče pre výrobu tepla
  • plynové kotle (teplovodné, horúcovodné, parní nízkotlaké a stredotlaké)
  • plynové ohrievače vzduchu pre teplovzdušné vykurovanie
  • plynové tepelné čerpadlá
  • kogeneračné jednotky a i.
 4. priemyslové plynové spotrebiče
  • strojárenské a hutnícke pece
  • sklárske pece
  • keramické pece
  • pece vo výrobe stavebných hmôt a i.
  • technologické ohrevy
 5. zvláštne spotrebiče
  • kremační pece, pece na spaľovanie nemocničných odpadov a i.
  • sušenie sladu, varne piva, pražiarne kávy, orieškov a i.
  • špeciálne technologické ohrevy (ohrevy kúpeľov, povrchové kalenie, opaľovanie tkanín, žíhanie nábojníc, ohrevy zápustiek, sušenie panví, ohrevy železničných nákolkov a i.)
  • plynové lampy
 6. ) plynové sporáky a variče
 7. ) prietokové a zásobníkové ohrievače úžitkovej vody
 8. ) teplovodné a kombinované kotly

EUROPSKÝ SYSTÉM TRIEDENIA SPOTREBIČOV

Európska norma na triedenie plynových spotrebičov podľa spôsobu privádzania spaľovacieho vzduchu a odvádzania spalín (typy spotrebičov) STN EN 1749:2020 spotrebiče na plyn rozdeľuje do troch základných kategórii. Spoločnými znakmi jednotlivých kategórii plynových spotrebičov sú spôsob prívodu spaľovacieho vzduchu do spotrebiča a spôsob odvodu spalín zo spotrebiča:

SPO C1 1
SPOTREBIČ „C“
SPO C2
SPOTREBIČ „B“
SPO B1
SPOTREBIČ „B“ – KOTOL
 1. Vzduch pre prevádzku spotrebiča sa privádza z priestoru, kde je spotrebič inštalovaný, a spaliny sú odvádzané do toho istého priestoru (kategória A)
  • Kategória A
   Počet plynových spotrebičov v tejto kategórii je najväčší zo všetkých uvedených kategórii. Patria sem plynové sporáky, variče, niektoré typy prietokových ohrievačov vody ale i veľkokuchynské spotrebiče, laboratórne a sklárske kahany a i. Typickým predstaviteľom tejto kategórie je plynový sporák.
 2. Vzduch pre prevádzku spotrebiča sa privádza z priestoru, kde je spotrebič inštalovaný, a spaliny sú odvádzané do vonkajšieho priestoru (kategória B)
  • Kategória B
   Do tejto kategórie patrí prevažná väčšina plynových kotlov s atmosférickými horákmi, ďalej niektoré typy ohrievačov, prietokové ohrievače vody zapojené do komína nebo s vlastním spalinovodom. Do podskupiny B1 patria v tejto kategórii spotrebiče, vybavené prerušovačom ťahu. Do podskupiny B2 patria spotrebiče bez prerušovača ťahu. Kategória B má celkom 5 podskupín, ktoré sa líšia konštrukčným vyhotovením (prirodzený odťah spalín, odťah spalín ventilátorom a i.).
 3. Vzduch pre prevádzku spotrebiča sa privádza z vonkajšieho priestoru a spaliny sú tak isto odvádzané do vonkajšieho priestoru (kategória C)
  • Kategória C
   Do tejto kategórie plynových spotrebičov patria prevažne plynové kotle s rôznym konštrukčným vyhotovením prívodu spaľovacieho vzduchu z vonkajšieho priestoru a odvodom spalín do vonkajšieho priestoru. Patria sem predovšetkým závesné plynové kotle s prívodom vzduchu a odvodom spalín na fasádu, s prirodzeným alebo umelým ťahom, ďalej kotly so samostatným spalinovodom, podokenné plynová zariadenia na vykurovanie a i. Táto kategória má celkom 8 podskupín podľa konštrukčného usporiadania spotrebiče. Typickými predstaviteľmi podskupiny C1 sú kondenzačné kotle a tzv. turbokotle a plynové zariadenia na vykurovanie s prirodzeným ťahom.

Rozdelenie spotrebičov podľa:

a) voľne stojace (napr. sporáky),
b) nástenné (napr. prietokové ohrievače, malé kotle),
c) závesné (žiariče),
d) vstavané (v kuchynskej linke).

V bytoch, v občianskych budovách a v drobných prevádzkach sa používajú spotrebiče:
a) k príprave pokrmov (sporáky, rúry, variče, varné kotle a pod.)
b) k príprave teplej úžitkovej vody (prietokové a zásobníkové ohrievače vody),
c) k vykurovaniu (zariadenia na vykurovanie, kotly),
d) ku chladeniu (chladničky),
e) k praniu a mandľovaniu prádla (kotlíky, práčky),
f) k iným účelom (v laboratórnej technike a pre technologické účely).

a) spotrebiče kategórie I. – použiteľné len pre palivá jednej triedy, bez možnosti prestavby z jednej triedy plynu na druhú. (poznámka – skvapalnené plyny sú v tretej triede plynov (Wobbeho číslo 92,0 až 85,3 MJ/m3)
b) spotrebiče kategórie II. – použiteľné pre palivá dvoch tried, t.j. prestaviteľné z paliva jednej triedy na palivo inej triedy
c) spotrebiče kategórie III. – použiteľné pre palivá všetkých tried

Návrat hore