SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

Ako autorizovaný stavebný inžinier

a) sa v odbornej praxi usilujem sústavne zdokonaľovať svoje odborné vedomosti, poznatky, schopnosti a zručnosti,
b) dodržiavam spoločenské, morálne a etické pravidlá,
c) usilujem sa o sústavné zvyšovanie odbornej úrovne svojej tvorby, inžinierskeho vzdelania, výskumu, odbornej praxe a samostatného výkonu odbornej praxe,
d) zabezpečujem vhodným spôsobom a účinnými postupmi, vrátane kontroly činnosť svojich spolupracovníkov, aby ich činnosť bola dostatočne kvalifikovaná a mohli ju vykonávať na odbornej úrovni,
e) snažím sa vyvarovať takých spôsobov jednania, ktoré by poškodili záujmy mojej profesie ako celku. Vyhýbam sa najmä neprimeranej reklame, uplatňovaniu metód a spôsobov nekalej súťaže, zatajovaniu skutočností potrebných ku konaniu iných orgánov. Odmietam všetky formy nátlaku k vydávaniu odborných vyjadrení a stanovísk bez dôkladnej znalosti predmetnej veci,
f) snažím sa používať autorizačnú pečiatku v súlade s platnými predpismi.

Návrat hore
Scroll to Top