SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

Spoločenská zodpovednosť autorizovaného stavebného inžiniera

Ako autorizovaný stavebný inžinier:

  • sa v odbornej praxi usilujem sústavne zdokonaľovať svoje odborné vedomosti, poznatky, schopnosti a zručnosti,
  • dodržiavam spoločenské, morálne a etické pravidlá,
  • usilujem sa o sústavné zvyšovanie odbornej úrovne svojej tvorby, inžinierskeho vzdelania, výskumu, odbornej praxe a samostatného výkonu odbornej praxe,
  • zabezpečujem vhodným spôsobom a účinnými postupmi, vrátane kontroly činnosť svojich spolupracovníkov, aby ich činnosť bola dostatočne kvalifikovaná a mohli ju vykonávať na odbornej úrovni,
  • snažím sa vyvarovať takých spôsobov jednania, ktoré by poškodili záujmy mojej profesie ako celku. Vyhýbam sa najmä neprimeranej reklame, uplatňovaniu metód a spôsobov nekalej súťaže, zatajovaniu skutočností potrebných ku konaniu iných orgánov. Odmietam všetky formy nátlaku k vydávaniu odborných vyjadrení a stanovísk bez dôkladnej znalosti predmetnej veci,
  • snažím sa používať autorizačnú pečiatku v súlade s platnými predpismi.
Návrat hore