O nás

Spoločenská zodpovednosť

Ako autorizovaný stavebný inžinier a) sa v odbornej praxi usilujem sústavne zdokonaľovať svoje odborné vedomosti, poznatky, schopnosti a zručnosti, b) dodržiavam spoločenské, morálne a etické pravidlá, c) usilujem sa o sústavné zvyšovanie odbornej úrovne svojej tvorby, inžinierskeho vzdelania, výskumu, odbornej praxe a samostatného výkonu odbornej praxe, d) zabezpečujem vhodným spôsobom a účinnými postupmi, vrátane kontroly činnosť svojich spolupracovníkov, aby ich činnosť …

Spoločenská zodpovednosť Čítajte viac »

Etický kódex

Etický poriadok (kódex) je spracovaný SKSI. Etický poriadok je záväzný pre všetkých povinných členov komory t.j. pre všetkých autorizovaných stavebných inžinierov. Etický poriadok stanovuje etické, odborné a spoločenské zásady, ktorými sa autorizovaný stavebný inžinier riadi pri výkone svojej odbornej činnosti. Autorizovaný stavebný inžinier sa zaväzuje v súlade so svojím sľubom dodržiavať tento etický poriadok. Za dodržiavanie poriadku sa zodpovedá SKSI. Etický poriadok upravuje vzťah …

Etický kódex Čítajte viac »