ETICKÝ KÓDEX AUTORIZOVANÉHO INŽINIERA

Etický kódex (poriadok) upravuje základné etické normy správania sa členov SKSI pri výkone povolaniaEtický poriadok je spracovaný SKSI a je záväzný pre všetkých povinných členov komory t.j. pre všetkých autorizovaných stavebných inžinierov.

Etický poriadok stanovuje etické, odborné a spoločenské zásady, ktorými sa autorizovaný stavebný inžinier riadi pri výkone svojej odbornej činnosti. Autorizovaný stavebný inžinier sa zaväzuje v súlade so svojím sľubom dodržiavať tento etický poriadok. Za dodržiavanie poriadku sa zodpovedá SKSI. Etický poriadok upravuje vzťah autorizovaného stavebného inžiniera ku klientovi, zásady kolegiality a vzťah ku komore.

Základné body etického kódexu:

– Všeobecné povinnosti autorizovaného stavebného inžiniera
– Vzťah ku klientovi
– Povinnosti autorizovaného stavebného inžiniera k ostatným inžinierom

Návrat hore