TECHNOLOGICKÝ OBJEKT S TLAKOM DO 1,6 MPa

Táto skupina  objektov je charakteristická tým, že technologické objekty  (regulačné zariadenie) sú časťou plynovodnej prípojky na zásobovanie obytných, výškových verejne prístupných budov, budov na obchodné účely. Ide o regulačné stanice plynu, ktoré sú pripojené na plynovodné prípojky s najvyšším vstupným prevádzkovým tlakom nepresahujúcim 1,6 MPa a maximálnym prietokom plynu rovným alebo menším ako 200 m3/h pri normálnych podmienkach. Takéto regulačné zariadenia, musí spĺňať podmienky STN EN 12279. Regulačné zariadenie  môže byť umiestená aj vo vnútri budovy po splnení špeciálnych požiadaviek.

Regulačné zariadenia, ktoré je pripojené na plynovodné prípojky so vstupným pretlakom presahujúcim 1,6 MPa a maximálnym prietokom plynu väčším než 200 m3/h pri normálnych podmienkach platí STN EN 12186. V uvedených normách je použité názvoslovie, ktoré je potrebné vysvetliť:

 • autorizovaná osoba: odborne spôsobilá osoba, ktorá je poverená vykonávať dané úlohy na systémoch zásobovania plynom alebo domových rozvodoch
 • odborne spôsobilá osoba: osoba so vzdelaním, odbornou praxou a osvedčením na vykonávanie činností súvisiacich so systémom zásobovania plynom a domových rozvodov
 • obytná budova: budova, v ktorej sa nachádza jeden alebo viac obytných priestorov, nie však priestory určené predovšetkým na profesiové a verejné účely
 • výšková budova: budova, ktorej výška od prízemia po najvyššie obsadené podlažie je pre:
  • obytnú budovu väčšiu ako 50 m
  • akúkoľvek inú budovu, s výnimkou priemyselného výrobného podniku väčšia ako 30 m
 • verejne prístupná budova: budova, v ktorej sa nachádzajú predovšetkým priestory prístupné verejnosti
 • budova na obchodné účely: budova, v ktorej sa nachádzajú iba priestory určené na obchodné činnosti, nie však priestory priemyselných výrobných podnikov
 • polyfunkčná budova: budova, ktorá má viac ako jeden z nasledujúcich priestorov:
  • obytné priestory
  • obchodné priestory
  • verejne prístupné priestory
Návrat hore