FĽAŠKOVÝ PLYN (čistý propán a propán-bután) 

Fľaškový plyn je dodávaný vo fľaši s kapacitou:

 • 2 kg – typ fľaše (propán-bután), ktorý je obľúbený pre ľahkú manipuláciu a rôznorodosť spotrebičov, ktoré na ňu možno pripojiť (lampa, varič, ohrievač). Na tento druh fľaše sa dajú pripojiť niektoré spotrebiče aj priamo bez regulátora tlaku plynu. Fľaša má guľôčkový ventil. Odber: plynná fáza
 • 5 kg –  typ fľaše (propán-bután), ktorá sa využíva hlavne na zapojenie spotrebičov na voľnočasové aktivity (grily, variče, varné stoličky). Vďaka malým rozmerom a prispôsobeniu na použitie regulátora clip-on sa ľahko prenáša a jej
  pripojenie je mimoriadne jednoduché a trvá len pár sekúnd. Odber: plynná fáza
 • 10 kg – je to najbežnejší typ fľaše (propán a propán-bután), určený pre široké použitie v domácnosti aj v podnikaní. Veľmi obľúbená je na pripojenie k sporákom, záhradným grilom, teplometom a prenosným vykurovacím telesám. Je asi 60 cm vysoká, s priemerom 30 cm. Pripája sa gumenou tlakovou hadicou na spotrebiče cez regulátor tlaku. Odber: plynná fáza
 • 33 kg  – najpopulárnejší typ fľaše (propán) na podnikateľské a priemyselné účely. Dodá dostatok energie aj spotrebičom s vysokým výkonom (napr. veľké teplovzdušné agregáty) po celý rok vo vnútri aj vonku a bez ohľadu na teplotné podmienky. Fľaša nezamŕza a spotrebuje sa z nej vždy všetok obsah bez neekonomických strát. 33 kg fľaše sú 140 cm vysoké, s priemerom 30 cm. Odber: plynná fáza.
propan butan flase

UMIESTNENIE JEDNODUCHEJ TLAKOVEJ STANICE (JTS)

Protipožiarna bezpečnosť tlakovej stanice pri výstavbe musí byť navrhnutá v zmysle platných predpisov.

 • Fľaše sa umiestňujú na ľahko prístupných miestach. Priestor s fľašami musí byť aspoň priamo vetrateľný.
 • Fľaše, ktoré sú súčasťou batériových tlakových staníc, môžu sa umiestniť iba v prístavbách, prístreškoch alebo samostatných stavbách.
 • Samostatné stavby a prevádzkové stavby tlakovej stanice sa musia na vstupných dverách označiť bezpečnostnými značkami v zhode s platnými predpismi a technickými normami (napríklad značkami zákazu fajčenia, zákazu používania otvoreného ohňa zákazu vstupu nepovolaným osobám do ochranného pásma a pod .)
 • Samostatná stavba LPG skriňa = stavebná konštrukcia musí byť postavená z muriva YTONG (nenosná konštrukcia hrúbky 100 mm) viď. obrázok.  Požiarna odolnosť LPG skrine (JTS) musí spĺňať požiarnu odolnosť minimálne EI 90 minút.
 • Fľaše sa musia vhodným spôsobom zabezpečiť proti pádu. Táto požiadavka je pri falšiach s hmotnosťou náplne do 15 kg splnená stabilným uložením na rovnej podlahe.
 • Fľaše sa musia chrániť proti atmosférickým vplyvom a mechanickému poškodeniu.
 • Povrchová teplota fliaš nesmie prekročiť 40 °C.
 • Fľaše sa musia zaistiť proti zásahu nepovolaných osôb.
 • Okolo ventilov prevádzkových fliaš sa ochranné pásmo nestanovuje ak hmotnosť náplne fľaše je do 15 kg ( podľa bodu 4.2.12 STN 38 6460:2014
 • Požiadavky na umiestnenie a uskladnenie prázdnej fľaše sú rovnaké ako na náhradnú fľašu.
 • Ventil nezapojenej náhradnej alebo prázdnej fľaše sa musí vždy opatriť naskrutkovaným ochranným krytom.

 1. JTS musí byť zabezpečená proti účinkom statickej elektriny. Stanica musí byť pripojená na uzemňovaciu sústavu. Musí byť v zhode s platným technickými normami.
 2. Elektrické zariadenia v miestach s nebezpečenstvom výbuchu horľavých plynov musia byť v zhode s platnými technickými normami.
 3. Počet prevádzkovaných fliaš v jednej tlakovej stanici nesmie byť väčší ako 1 kus, do hmotnosti 15 kg.
 

BATÉRIA FLIAŠ

Batéria fliaš prestavuje zostavu viacero 10-kilogramových aj 33-kilogramových fliaš spojených do jedného celku z dôvodu zvýšenia skladovacej kapacity fliaš a v zimnom období aj odparovacej kapacity fliaš. Takto je možné predĺžiť čas medzi výmenami prázdnych fliaš alebo dočasne resp. krátkodobo zabezpečiť dostatok plynu pre spotrebiče s relatívne veľkým výkonom (až do cca 70 kW). 

Pre prevod medzi mernými jednotkami platí u propánu nasledujúci vzťah:
1 liter = 0,508 kg = 0,275 m3

Pre názornosť uvádzam prepočet na 33 kg fľašu. 
– 1 ks 33 kg fľaša=64,96 l propánu
– 1 ks 33 kg fľaše=17,864 m3 propánu.

Fixná inštalácia batérie fliaš

Pomocou automatického prepínacieho ventilu,  sa môžu spojiť minimálne 2 až 4 kusy 10 kg alebo 33 kg fliaš do fixnej batérie upevnenej priamo na stene objektu – rodinného domu alebo prevádzky. Polovica fliaš v batérii pritom predstavuje vždy základnú a polovica rezervnú zásobu, čo zabezpečí nepretržitý odber energie aj pri väčšej spotrebe. Po spotrebovaní plynu zo základnej zásoby, prepínací ventil automaticky prepne na rezervnú zásobu, takže spotrebiče môžu pracovať bez prerušenia aj počas výmeny prázdnych fliaš za plné. Automatický prepínací ventil funguje zároveň aj ako regulátor tlaku a prietoku plynu. Na inštaláciu nie je potrebné stavebné povolenie, ale samotnú montáž automatického ventilu musí zabezpečiť
montážna firma s príslušným oprávnením. Ako doplnok k automatickému prepínaciemu ventilu sa môže použiť aj tzv. zberač.

Batéria fliaš pozostáva:
 1. 33 kg propánové fľaše – možno podľa druhu použitej regulácie rozdeliť na pracovné fľaše t.j. z ktorých sa odoberá plyn a na fľaše rezervné, z ktorých sa plyn odoberá až keď sú pracovné fľaše prázdne. Rezervné fľaše sa využívajú výhradne iba pri regulácii pomocou automatického prepínacieho ventilu. Rezervné fľaše môžu byť použité aj pri využívaní pomocou regulátora tlaku plynu, ale ich využívanie (otvorenie ventilu) sa musí urobiť ručne, pričom pri automatickom prepínacom ventile sa toto udeje automaticky bez zásahu obsluhy.
 2. Zariadenia na vzájomné prepojenie fliaš. V závislosti od druhu použitej regulácie je pre určitý počet fliaš spojených do batérie určitý počet prepojovacích hadíc a T-kusov alebo prepojovacích hadíc a zberačov. Využitie T-kusov a hadíc alebo zberačov a hadíc je funkčne rovnocenné a ich výber / voľba závisí od skladových možností a spôsobu odberu.
 3. Regulátor tlaku plynu alebo automatický prepínací ventil. Regulátor tlaku plynu ako aj automatický prepínací ventil regulujú tlak plynu na použiteľný tlak pre inštalované spotrebiče t.j. 3 kPa alebo 5 kPa. Oba typy regulácie umožňujú max. prietok plynu 6 kg/h. Funkčne sú obe regulácie rovnocenné (výstupný tlak, prietok) a ich výber závisí od druhu spotrebiča, ktorý je pripojený na batériu fliaš. – Regulátor tlaku plynu je štandardným regulátorom, ktorý reguluje tlak plynu z fľaše na tlak plynu, ktorý vstupuje do spotrebiča. V prípade vyprázdnenia takýchto fliaš je dodávka plynu do spotrebiča prerušená / ukončená až do doby výmeny fliaš za plné.
 4. Automatický prepínací ventil má okrem regulácie tlaku plynu za úlohu aj automaticky prepnúť odber plynu z pracovných na odber plynu z rezervných fliaš. Toto sa udeje automaticky bez zásahu obsluhy a teda aj dodávka plynu do spotrebiča nie je prerušená. Následne obsluha vymení prázdne fľaše za plné.
 5. Plechová skrinka na uloženie fliaš s príslušným označením. Plechová skrinka slúži na umiestnenie fliaš za účelom ich chránenia pred poveternostnými vplyvmi ako aj pred zásahom nepovolaných osôb. V skrinke je okrem plynových fliaš umiestnený aj regulátor tlaku plynu alebo automatický prepínací ventil s hlavným uzáverom plynu (na rozvodnom potrubí). Plechová skrinka je označená predpísaným bezpečnostným značením.
 6. Rozvodné potrubie slúži na prepojenie fliaš so spotrebičom. Začína za regulátorom resp. automatickým prepínacím ventilom a vedie až k spotrebičom. Svetlosť (vnútorný priemer potrubia) závisí od výkonu napojeného spotrebiča/-čov a je uvedená v typovej projektovej dokumentácii. Na realizáciu rozvodov a inštaláciu spotrebičov sa používajú najmä medené rozvody a lisované spojky. Ich výhodou je rýchla montáž (jednotlivé kusy sa spájajú za studena bez zvárania alebo spájkovania) pri montáži nevznikajú žiadne odpady, nie je potrebné natierať potrubie). Dlhá životnosť a nízke náklady na údržbu (potrubie nehrdzavie, nie je potrebné potrubie natierať)
 1.  

Fľaše sa nesmú umiestňovať:

 • v miestnostiach a priestoroch pod úrovňou okolitého terénu ( v pivniciach , šachtách , priehlbinách a pod . ) a na miestach, ktorých vzdialenosť od miestnosti a priestorov pod úrovňou okolitého terénu je menšia , ako sa uvádza v tabuľke 4 , STN 38 6460, okrem prevádzkových fliaš v jednoduchej tlakovej stanici používanej pri stavebných prácach ;
 • v miestnostiach , prístavbách a podobných priestoroch, v ktorých sa nachádzajú kanalizačné vpusty, revízne a čistiace šachty a iné vstupy do kanalizácie bez kvapalinových uzáverov a vstupy do ostatných podzemných priestorov ( pivníc , krytov a pod . ) ;
 • v miestnostiach a priestoroch , v ktorých sa nachádzajú čistiace , kontrolné a iné otvory do komína a nepoužívané sopúchy
 • v priestoroch schodiska a v spoločných chodbách ;
 • v priechodoch a prejazdoch a na miestach , ktorých vzdialenosť od priechodov a prejazdov je menšia , ako sa uvádza v tabuľke 4 STN 38 6460, okrem prevádzkových fliaš v jednoduchej tlakovej stanici používanej pri stavebných prácach;
 •  v inštalačných šachtách bytových jadier,
 • v miestnostiach určených výhradne na spanie okrem prípadu , ak je fľaša súčasťou vykurovacieho telesa ( ohrievača ) , konštruovaného na daný cieľ,
 • v miestnostiach s prostredím s nebezpečenstvom výbuchu alebo požiaru ;
 • v kotolniach
 • v garážach a úschovniach automobilov;
 • vo svetlíkoch a šachtách ;
 • v kúpeľniach a práčovniach ;
 • v povalových priestoroch ;
 • v čiastočne chránených a chránených únikových cestách ;
 • v miestach , kde ochranné pásmo zasahuje do miest a priestorov uvedených v predchádzajúcich odrážkach ;
 • v špajzách a skladoch potravín
Návrat hore