Nadzemny
NADZEMNÉ ZÁSOBNÍKY

Pre prevod medzi mernými jednotkami platí u propánu nasledujúci vzťah:
1 liter = 0,508 kg = 0,275 m3

podzemny
PODZEMNÉ NÁDRŽE

Štandardné veľkosti  zásobníkov: 1,2 t (2700 l), 2,1 t (4850 l), 4,0 t (9000 l), 5,6 t (13 000 l), 7,5 t (17000 l)

PLYNOVÝ ZÁSOBNÍK V PRIEMYSLE

Objem zásobníkov a ich počet sa stanovuje na základe celkového výkonu technológie alebo spotrebiča. 
Samotné zásobníky sa vyrábajú vo veľkostiach od 2,7 m3 – 100 m3. Pri výbere miesta pre umiestnenie zásobníka treba počítať s ochranným pásmom.

Vlastnosti LPG

LPG je zmes alifatických uhľovodíkov pod vlastným tlakom pár. Hlavnými komponentmi sú propán a bután. Tento skvapalnený plyn je bezfarebný a vďaka aromatizácii špeciálnym zápachom má ostrý, nepríjemný zápach. Teplota varu skvapalneného plynu závisí od podielu zložiek produktu: od -42 ° C (propán) od -0,5 ° C (bután). Dolný limit výbušnosti začína od 1,8% objemu, horný sa rovná 10% objemu vo vzduchu. Plyn je ťažší ako vzduch, ak sa uvoľnení, zhromažďuje sa blízko zeme. Zdržiavanie sa vo vysokej koncentrácii plynových výparov môže spôsobiť nevoľnosť, bolesti hlavy a závrat. Propán bután sa pri menej ako 5 stupňoch prestáva odparovať a zostáva v PB fľaši skvapalnený. Možno sa vám stalo, že vo fľaši je stále kvapalina, ktorá ale nehorí ani nesplyňuje. V jesenných a zimných mesiacoch je vhodné používať čistý propán. Čistý propán sa odparuje až do teploty -42 stupňov a preto sa skvele hodí aj do miest, kde klesá teplota nízko.

Pri umiestňovaní zásobníkov musia byť dodržiavané bezpečnostné a ochranné pásma. Základným pravidlom je, že v ochrannom pásme sa nesmú nachádzať:

 1. žiadne zápalné zdroje, žiadne horľavé látky a žiadne zariadenie, ktoré nepatria k zariadeniu zásobníka
 2. žiadené okná, devre, otvora do pivníc a suterénov, vetracie šiachty, kanalizačné vpuste, jami a priehlbeniny
KRITÉRIA PRE UMIESTNENIE ZÁSOBNÍKOV DO 5 m3

Zásobníky musia byť vzdialené od stavieb, zariadení a otvorov do priestorov pod úrovňou terénu najmenej 5 m. Táto vzdialnosť môže byť môže byť skrátená až na:

 • 1 m od budov, na ktorej je stena najbližie k zásobníku z nehorľavého materiálu, bez otvorov v stene nad zásobníkom a v páse ohraničenom výškou zásobníka do vzdialenosti 5 m od povrchu zásobníka.
 • 2 m, ak sú urobené opatrenia proti prieniku plynu do priestorov pod úrovňou terénu.
 • o skrátení ochranného pásma rozhoduje projektant
 • nadzemné zásobníky umiestnené vedľa seba musia byť 1 m vzdialené od seba, podzemné min. 50 cm
BEZPEČNOSTNÉ A OCHRANNÉ PÁSMA ZÁSOBNÍKA

Zásobníky sa musia inštalovať tak, aby bolo zaistené dobré vetranie ochranného priestoru. Rovnako je nutné dodržať ochranný priestor, ktorý nesnie zasahovať na susedné pozemky a na plochy verejnej dopravy. Inštalácia musí zabezpečiť ľahký príjazd a odjazd autocisterien. 

BEZPEČNOSTNÉ PÁSMO ZÁSOBNÍKOV
BP zasobnik
OCHRANNÉ PÁSMO NADZEMNÉHO ZÁSOBNÍKA
OP zasobnik nad
OCHRANNÉ PÁSMO PODZEMNÉHO ZÁSOBNÍKA
OP zasobnik pod
OP zasobnik nad obr
Ochranné pásmo ležatého nadzemného zásovníka
OP zasobnik pod obr 1
Ochranné pásmo podzemného zásovníka

VÝPARNÍKY LPG

Plynná fáza z LPG je získavaná vyparovaním a to buď, prírodným alebo umelým spôsobom. Pre umelé vyparovanie sa používajú výparníky. Výparník je v podstate ohrievač LPG kvapaliny, ktorý netvorí dodatočný tlak. LPG vstúpi do výparníka ako kvapalina a vystúpi ako plyn. Výparníky je možné používať pre viacnásobné inštalácie.

 • Zabezpečujú potrebné odparovanie, keď nie je bežná teplota dostatočná na odparovanie.
 • Zaistia využitie 100% LPG v zásobníku a tak zvýšia kapacitu systému bez pridania ďalšieho zásobníka.
 • Zabraňujú zamrznutiu zásobníka.
 • Odstraňujú škodlivé zvyšky z frakcií LPG.
 • Zabraňujú oddeleniu propánu a butánu a zmenám spalovacích vlastností.
images

Elektrické výparníky LPG

Princíp odparovania pomocou elektriny: žiadny vodný systém – žiadna korózia, minimálna údržba. Odparovací proces je samoregulovateľný: žiadne vypínače, regulátory teploty alebo prenosy. Možné použitie v ex-zóne: je možné montovať priamo na horizontálnu nádrž. Montáž: je možné montovať na stenu, do skrini, prevádzkovať dva a viac výparníkov paralelne.

Teplovodné výparníky LPG

Teplovodné výparníky LPG

Výparník s „nepriamym ohrevom“, je zariadenie bez otvoreného oheň v procese ohrievania. Je to ideálna alternatíva výparníkom s priamym ohrevom a môže byť inštalovaný v tesnej blízkosti nádrže LPG. Blok výparníka obsahuje plynový kotol cca. 40 kW.

vypar st 3 300x287 1

Plynové výparníky LPG / Výparník s priamym ohrevom

Ako jeho názov napovedá, výparník s priamym ohrevom používa priamy plameň na odparovanie kvapaliny LPG vo vnútri výmenníka tepla. Výparník s priamym ohrevom nevyžaduje elektrické pripojenie a využíva LPG ako zdroj energie, poskytuje stály zdroj plynnej fázy bez ohľadu na zloženie LPG.

Návrat hore