VÝMENA STARÉHO KOTLA NA PLYN

Často dostávam otázky ako postupovať pri výmene plynového kotla. Aký je význam slova „výmena“? Na pomoc som si zobral „Wikipédiu“. Význam slova „výmena“ = nahradenie, zamenenie, vystriedanie danie jednej veci za inú rovnakého druhu. V stavebnom zákone č. 50/1976 Zb.  § 139b odst. 16 je výmena kotla považovaná za bežná udržiavacia práca, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu. Kotol je súčasťou technického, energetického vybavenia stavby a jeho výmena zásadne nemení jestvujúce napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie.

Od septembra roku 2015 platí smernica Európskej únie, ktorej výsledkom je vyradenie nekondenzačných kotlov z výroby. To znamená, že ak ešte dnes využívate klasiku, budete pri najbližšej výmene musieť už využiť kotol kondenzačný a s ním obvykle vymeniť aj komín, ak nie je odolný voči kondenzátu. Pri výmene kotla na plyn v dnešnej situácii (obmedzené dodávky zemného plynu) musíte mať na pamäti jeho pripravenosť na budúcnosť. Technológia kotla by mala umožňovať použitie zmesí zemného plynu a vodíka, ktorý môže byť už v blízkej budúcnosti postupne pridávaný do jestvujúcich rozvodov plynu miest a obcí.

ČO VŠETKO BUDETE POTREBOVAŤ, ABY SME HO MOHLI UVIESŤ DO PREVÁDZKY?

Ak teda v dome vymieňate takýto starý plynový nekondenzačný kotol za nové kondenzačné vykurovacie zariadenie, vždy to zverte do rúk odborníkovi.. Pri takejto výmene je totiž dôležité počítať:

  • s prerábkou odvodu spalín z kotla, pričom jej náročnosť posúdi práve odborník po obhliadke vašej technickej miestnosti či pivnice. Odvod spalín určite musí vyhovovať novým technickým podmienkam a požiadavkám na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri používaní komína a dymovodu,
  • s prepočtom tepelnej straty vykurovaného domu, ak ste už vymenili okná za nové, zateplili obvodový plášť či strechu,
  • s prehodnotením pripojenie kotla na jestvujúci domový rozvod plynu s požiadavkám príslušných predpisov a či svojím vyhotovením a určením vyhovuje danému druhu plynu a jeho prevádzkovému tlaku,
  • s prehodnotením priestoru jeho inštalácie a jeho umiestnenia. Poloha spotrebiča, jeho veľkosti, stavebné vlastností materiálov v mieste inštalácie a spôsob používania nesmie ohrozovať zdravie, života osôb, zvierat a majetku,
  • s opätovný posúdením všetkých požiadaviek pre bezpečné a spoľahlivé používanie daného spotrebiča, ak pri výmene kotla dochádza aj k zmene priestoru (napr. stavebná úprava, výmena okien a dverí, spôsob a rozsah vetrania, prívod vzduchu pre spaľovanie a odvod spalín), v ktorom je/bude spotrebič umiestnený,
  • s preverením, či vám bolo v minulosti vydané povolenie prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia – stanovisko ku kolaudačnému konaniu podľa § 17, ods.1, písm. a), zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší. Ak nie, tak na príslušnom oddelení životného prostredia požiadať o povolenie prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia – dodatočne po výmene kotla.

STARY KOTOL scaled

POSTUPY, TECHNICKÉ PODMIENKY A POŽIADAVKY NA VÝMENU KOTLA

Ak ste nútený vymeniť starý kotol na plyn za nový tak sa nevyhnete situácii, ktorá je opísaná v odstavci pod názvom: "Čo všetko budete potrebovať, aby sme ho mohli uviesť do prevádzky? "
Výmenu kotla je možné chápať aj v komplexe" PLÁNU OBNOVY" financovanej Európskou úniou. Vďaka opatreniu komplexnej obnovy rodinných domov sa po celej krajine obnoví až 30 000 rodinných domov. Toto opatrenie je súčasťou Plánu obnovy s cieľom zníženia energetickej náročnosť domov a zároveň znížiť emisie CO2.

Plynový kondenzačný kotol bude možné inštalovať ako zdroj energie za splnenia všetkých nasledovných podmienok:

– je súčasťou komplexnej obnovy domu, vrátane zateplenia (obvodový & strešný plášť, nevykurovaný priestor pod ktorým je vykurovaný priestor) a výmeny otvorových konštrukcií
– na energetickom štítku je kotol zatriedený do energetickej triedy A,
– je v súlade s požiadavkami na ekodizajn
– nahrádza zastaraný plynový kotol alebo zdroj tepla na báze uhlia, resp. oleja.

Kondenzačné kotly vykazujú zníženie emisií NO a CO v spalinách pri porovnaní s ostatnými konvenčnými zdrojmi tepla.

Podľa vyhlášky č. 401/2007 Zb. … o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii … sa musí vyhodnotiť uvažovaná výmena kotla ešte pred výmenou spotrebiča najmä ak je spotrebič s iným výkonom, prevedenia, ale aj ak dôjde k zmene druhu paliva. Vtedy je nutné dodržať technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii vymeneného kotla, plnenia požiarnej ochrany  podľa technickej normy, vyhlášky č. 401/2007 Zb. alebo podľa schválenej dokumentácie stavieb.

Návrat hore
Scroll to Top