VÝMENA STARÉHO KOTLA NA PLYN

Často dostávam otázky ako postupovať pri výmene plynového kotla? Je potrebné projektové energetické hodnotenie budovy pri výmene starého kotla za nový kondenzačný kotol na plyn? Na uvedené ale aj súvisiace otázky s výmenou starého kotla som pripravil odpovede. 

AKÝ JE VÝZNAM SLOVA "VÝMENA"?

Na pomoc som si zobral „Wikipédiu“. Význam slova „výmena“ = nahradenie, zamenenie, vystriedanie danie jednej veci za inú rovnakého druhu.
Je potrebné upozorniť, že od septembra roku 2015 platí smernica Európskej únie, ktorej výsledkom je vyradenie nekondenzačných kotlov z výroby. To znamená, že ak ešte dnes využívate klasiku, budete pri najbližšej výmene musieť už využiť kotol kondenzačný a s ním obvykle vymeniť aj komín, ak nie je odolný voči kondenzátu. Pri výmene kotla na plyn v dnešnej situácii (obmedzené dodávky zemného plynu) musíte mať na pamäti jeho pripravenosť na budúcnosť. Technológia kotla by mala umožňovať použitie zmesí zemného plynu a vodíka, ktorý môže byť už v blízkej budúcnosti postupne pridávaný do jestvujúcich rozvodov plynu miest a obcí.

JE POTREBNÉ PROJEKTOVÉ ENERGETICKÉ HODNOTENIE BUDOVY PRI VÝMENE KOTLA?

Pri výmene starého kotla za kondenzačný kotol na plyn nie je povinné projektové energetické hodnotenie. Avšak, je to doporučené, pretože takéto hodnotenie poskytuje užitočné informácie o energetických vlastnostiach budovy a pomáha optimalizovať náklady na energiu.
Kondenzačné kotly majú vysokú účinnosť a sú ekologickejšie, pretože využívajú aj teplo z kondenzácie vodnej pary vo výfukových plynoch. Pri výmene starého kotla za kondenzačný kotol môžete očakávať úsporu energie a nižšie náklady na kúrenie.
Pamätajte, že výber kondenzačného kotla by mal zohľadňovať aj vaše konkrétne potreby a požiadavky na vykurovanie a ohrev vody. Ak máte ďalšie otázky, neváhajte sa obrátiť na odborníka v oblasti kúrenia a kotlov na plyn.

ČO BUDETE POTREBOVAŤ, ABY STE HO MOHLI UVIESŤ DO PREVÁDZKY?

Ak teda v dome vymieňate takýto starý plynový nekondenzačný kotol za nové kondenzačné vykurovacie zariadenie, vždy to zverte do rúk odborníkovi. Pri takejto výmene je totiž dôležité počítať:

 • s prerábkou odvodu spalín z kotla, pričom jej náročnosť posúdi práve odborník po obhliadke vašej technickej miestnosti či pivnice. Odvod spalín určite musí vyhovovať novým technickým podmienkam a požiadavkám na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri používaní komína a dymovodu,
 • s prepočtom tepelných strát vykurovaného domu, ak ste už vymenili okná za nové, zateplili obvodový plášť či strechu,
 • s prehodnotením pripojenie kotla na jestvujúci domový rozvod plynu s požiadavkám príslušných predpisov a či svojím vyhotovením a určením vyhovuje danému druhu plynu a jeho prevádzkovému tlaku,
 • s prehodnotením priestoru jeho inštalácie a jeho umiestnenia. Poloha spotrebiča, jeho veľkosti, stavebné vlastností materiálov v mieste inštalácie a spôsob používania nesmie ohrozovať zdravie, života osôb, zvierat a majetku,
 • s opätovný posúdením všetkých požiadaviek pre bezpečné a spoľahlivé používanie daného spotrebiča, ak pri výmene kotla dochádza aj k zmene priestoru (napr. stavebná úprava, výmena okien a dverí, spôsob a rozsah vetrania, prívod vzduchu pre spaľovanie a odvod spalín), v ktorom je/bude spotrebič umiestnený,
 • s preverením, či vám bolo v minulosti vydané povolenie prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia – stanovisko ku kolaudačnému konaniu podľa § 17, ods.1, písm. a), zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší. Ak nie, tak na príslušnom oddelení životného prostredia požiadať o povolenie prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia – dodatočne po výmene kotla.
AKO POSUDZUJE VÝMENU STARÉHO KOTLA NA PLYN STAVEBNÝ ZÁKON?

V stavebnom zákone č. 50/1976 Zb. § 139b odst. 16 je výmena kotla považovaná za bežnú udržiavaciu prácu, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu. Kotol je súčasťou technického, energetického vybavenia stavby a jeho výmena zásadne nemení jestvujúce napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie.

JE MOŽNÉ VÝMENU STARÉHO KOTLA NA PLYN SPOJIŤ S REKONŠTRUKCIOU PLYNOVÝCH ROZVODOV V RODINNOM DOME?

Určite áno. Len v tomto prípade už to nie je len výmena kotla. Rekonštrukcia plynového rozvodu v rodinnom dome si vyžaduje dodržanie viacerých dôležitých krokov a požiadaviek.

Pre bezproblémový priebeh a dodržanie bezpečnostných štandardov je nutné:

 1. ZÍSKANIE SÚHLASU:
  – Pred začatím prác je nutné požiadať o súhlas na rekonštrukciu plynového rozvodu príslušný stavebný úrad.
  – K žiadosti sa prikladá projekt rekonštrukcie plynového rozvodu vypracovaný autorizovaným projektantom a vyjadrenie miestneho distribútora plynu o dostupnosti kapacity plynovej prípojky.
 1. VYPRACOVANIE PROJEKTU:
  Projekt rekonštrukcie plynového rozvodu musí spracovať autorizovaný projektant s príslušnou kvalifikáciou v oblasti plynoinštalácií.
  – Projekt musí obsahovať všetky relevantné informácie o navrhovanom riešení plynového rozvodu, ako sú:
   • Typ a rozmery plynového potrubia.
   • Umiestnenie plynových odberov.
   • Typ a výkon plynových spotrebičov.
   • Bezpečnostné prvky plynového rozvodu.
 1. REALIZÁCIA REKONŠTRUKCIE:
 • Rekonštrukciu plynového rozvodu môže realizovať len firma s oprávnením na montáž plynových zariadení.
 • Montážne práce musia prebiehať v súlade s projektovou dokumentáciou a platnými normami a predpismi.
 • Po dokončení montáže je nutné dať plynoinštaláciu skontrolovať revíznym technikom.
 1. DOKLADOVANIE:
  Po dokončení rekonštrukcie a revízii plynového rozvodu je nutné predložiť na stavebný úrad doklady o jej dokončení, ako sú:
  • Revízny protokol plynového rozvodu.
  • Vyhlásenie o zhode plynového zariadenia.

Dôležité:

 • Pred začatím akýchkoľvek prác na plynoinštalácii je nutné odpojiť prívod plynu.
 • Počas prác na plynoinštalácii je nutné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy.
 • V prípade akýchkoľvek pochybností o správnosti montáže plynového rozvodu sa obráťte na autorizovaného projektanta alebo revízneho technika.

Dodržiavaním týchto krokov a požiadaviek sa môžete uistiť, že rekonštrukcia plynového rozvodu v rodinnom dome bude prebiehať bezproblémovo a v súlade s platnými normami a predpismi.

Okrem spomenutých krokov je vhodné:

 • Informovať sa o aktuálnych dotačných programoch na podporu rekonštrukcie plynových rozvodov.
 • Využiť služby energetického poradcu, ktorý vám pomôže s výberom optimálneho riešenia plynového rozvodu z hľadiska energetickej efektívnosti.
 • Zvážiť modernizáciu plynového kotla za nový, kondenzačný kotol s vyššou účinnosťou.
 • Rekonštrukcia plynového rozvodu v rodinnom dome je investícia, ktorá sa vám môže vrátiť v podobe nižších prevádzkových nákladov a vyššieho komfortu.
 • Výmenu kotla je možné chápať aj v komplexe“ PLÁNU OBNOVY“ financovanej Európskou úniou. Vďaka opatreniu komplexnej obnovy rodinných domov sa po celej krajine obnoví až 30 000 rodinných domov. Toto opatrenie je súčasťou Plánu obnovy s cieľom zníženia energetickej náročnosť domov a zároveň znížiť emisie CO2.

Plynový kondenzačný kotol bude možné inštalovať ako zdroj energie za splnenia všetkých nasledovných podmienok:

– je súčasťou komplexnej obnovy domu, vrátane zateplenia (obvodový & strešný plášť, nevykurovaný priestor pod ktorým je vykurovaný priestor) a výmeny otvorových konštrukcií
– na energetickom štítku je kotol zatriedený do energetickej triedy A,
– je v súlade s požiadavkami na ekodizajn
– nahrádza zastaraný plynový kotol alebo zdroj tepla na báze uhlia, resp. oleja.

Kondenzačné kotly vykazujú zníženie emisií NO a CO v spalinách pri porovnaní s ostatnými konvenčnými zdrojmi tepla.

STARY KOTOL scaled

Ak ste nútený vymeniť starý kotol na plyn za nový tak sa nevyhnete situácii, ktorá je opísaná v odstavci pod názvom: "Čo všetko budete potrebovať, aby sme ho mohli uviesť do prevádzky? "

ZÁVER

Podľa vyhlášky č. 401/2007 Zb. … o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii … sa musí vyhodnotiť uvažovaná výmena kotla ešte pred výmenou spotrebiča najmä ak je spotrebič s iným výkonom, prevedenia, ale aj ak dôjde k zmene druhu paliva. Vtedy je nutné dodržať technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii vymeneného kotla, plnenia požiarnej ochrany  podľa technickej normy, vyhlášky č. 401/2007 Zb. alebo podľa schválenej dokumentácie stavieb.

Návrat hore