VYSOKOTLAKOVÉ PLYNOVODY

VYSOKOTLAKOVÉ PLYNOVODY

sú plynárenské zariadenie, ktoré tvoria sieť plynovodov a prípojok (ďalej len VTL) s pretlakom od 0,4 MPa do 10,0 MPa vrátane, ktorými sa prepravujú vykurovacie plyny v plynnom stave.

Systémom vysokotlakových plynovodov sa zemný plyn dopravuje do jednotlivých plynofikovaných obcí.
V regulačných staniciach v obci sa zníži tlak plynu. Regulačné a prepúšťacie stanice  (ďalej už len RS a PS) sú umiestnené v stavebných objektoch vybavených elektrickým a elektronickým zariadením.

Znižovanie tlaku plynu sa realizuje v technologickej časti. Táto obsahuje uzatváracie armatúry, filtračné zariadenia, zariadenia na ohrev plynu, bezpečnostné zariadenia (zabezpečujú automatickú odstávku pri prekročení limitných hodnôt tlaku plynu), regulačné zariadenia, meracie zariadenia a poistné komponenty.

VYSOKOTLAKOVÉ PLYNÁRENSKÉ ZARIADENIE

NAVRHOVANIE VYSOKOTLAKOVÝCH ZARIADENÍ

Podrobnejšie požiadavky pre navrhovanie, stavbu, montáž, skúšanie a prevádzku vysokotlakových plynárenských zariadení s prevádzkovým tlakom do 1,6 MPa sú uvedené v STN EN 12007-1 a STN EN 12007-3 spolu s typovým pravidlom TPP 702 10. Pre plynovody s prevádzkovým tlakom nad 1,6 MPa sa používa STN EN 1594 a TPP 702 10. 

Uvedenie VTL plynovodu a prípojky do prevádzky resp. napojiť novovybudovaný plynovod alebo prípojku na jestvujúci plynovod môže iba prevádzkovateľ alebo ním poverená organizácia. Prepájacie práce sa vykonávajú podľa technologického postupu schváleného prevádzkovateľom a za jeho účasti. Po úspešne vykonaných tlakových skúškach, vyčistení a kontrole vyčistenia (ak to dimenzia potrubia umožňuje) sa jednotlivé úseky prepoja garančnými zvarmi. Takto prepojený úsek možno realizovať najviac troma zvarmi. Zvary sa musia podrobiť 100 % defektoskopickej kontrole.

Distribučná sieť v obciach

Plynové rozvody v obciach sú prevažne strednotlakové alebo nízkotlakové (tlak plynu vyhovuje prevádzke plynových spotrebičov, a preto sa nemusí ďalej upravovať). V prípade strednotlakových rozvodov majú jednotlivé stavebné objekty vlastné regulátory, ktorými sa upravuje tlak plynu na hodnotu nutnú na bezproblémovú prevádzku spotrebičov. Výhodou strednotlakových rozvodov je najmä väčšia kapacita sietí. Všeobecne záväznými právnymi predpismi pre navrhovanie, stavbu, montáž, skúšanie a prevádzku vysokotlakových plynárenských zariadení sú zákony, nariadenia vlády, vyhlášky, hygienické predpisy, STN a pod. Základným predpisom je zákon č. 251/2012 Z.z

Návrat hore