MIESTNE PLYNOVODY S TLAKOM DO 400 kPa

„Miestne plynovody“ resp. distribučná sieť plynu je plynárenské zariadenie plynovodov a prípojok (ďalej len STL/NTL) s pretlakom do 0,4 MPa vrátane, ktorými sa prepravujú vykurovacie plyny v plynnom stave. Systémom plynovodov nad 0,4 MPa sa zemný plyn dopravuje do jednotlivých plynofikovaných obcí. Tu sa najprv v regulačných staniciach zníži tlak plynu. Rozvody plynu v obciach sú strednotlakové alebo nízkotlakové. V prípade strednotlakových rozvodov majú jednotlivé objekty vlastné regulátory, ktorými sa upravuje tlak plynu na hodnotu nutnú na bezproblémovú prevádzku spotrebičov.  Všeobecne záväznými právnymi predpismi pre navrhovanie, stavbu, montáž, skúšanie a prevádzku plynárenských zariadení sú zákony, nariadenia vlády, vyhlášky, hygienické predpisy, STN a pod. Základným predpisom je zákon č. 251/2012 Z.z.

Podrobnejšie požiadavky pre navrhovanie, stavbu, montáž, skúšanie a prevádzku  plynárenských zariadení s prevádzkovým tlakom do 0,4 MPa sú uvedené v STN EN 12007-1, STN EN 12007-2 a STN EN 12007-3 spolu s typovým pravidlom TPP 702 10. V oblasti distribučnej siete do 400 kPa sú zadefinované pojmy a termíny ako napr.:

  1. prevádzkovateľ distribučnej siete: je plynárenský podnik oprávnený na distribúciu plynu
  2. odberné miesto: miesto odberu plynu vybavené určeným meradlom
  3. odberateľ plynu: fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje plyn za účelom ďalšieho predaja alebo za účelom vlastnej spotreby
  4. plynové zariadenie: plynárenské zariadenie alebo odberné plynové zariadenie
  5. plynárenské zariadenie: zariadenie určené na prepravu plynu, distribúciu plynu, uskladňovanie plynu vrátane zariadenia potrebného na poskytovanie podporných služieb, zariadenia potrebného na zabezpečenie prístupu a prevádzkovania siete vrátane hlavného uzáveru plynu.
  6. odberné plynové zariadenie: zariadenie odberateľa plynu určené na odber plynu
  7. regulačná stanica: zariadenie na reguláciu tlaku plynu a jeho istenie so všetkými komponentmi, ich umiestnením vrátane vstupných a výstupných potrubí až po uzatváracie armatúry
  8. záujmová lokalita: obce, mestá, alebo ich časti, ktorých sa týka rozvojový alebo rekonštrukčný program, a sú alebo budú vzájomne prepojené miestnou sieťou prevádzkovanou do tlakovej úrovne 400 kPa

Vyhláška č. 508/2009 Z.z.  opisované plynárenské zariadenie  zatrieďuje podľa miery ohrozenia do skupiny B. V  skupine B sú technické zariadenia s vyššou mierou ohrozenia. Rozdelenie technických zariadení je uvedené v prílohách vyhlášky. Nový distribučný plynovod možno uviesť do prevádzky až vtedy, keď stavbu plynovodu vrátane úplnej technickoprávnej dokumentácie prevezme prevádzkovateľ DS (DP) od investora formou vopred dohodnutých právnych vzťahov. Na uvedenie plynovodu do prevádzky musí byť splnená podmienka vykonania úradnej skúšky oprávnenou právnickou osobou. Osvedčenie z úradnej skúšky bude súčasťou prevádzkovej dokumentácie.

Návrat hore
Scroll to Top