SLOBODNÉ POVOLANIE – PRÍJMY A VÝDAJE

paragraf

Osoby  podnikajúce  v slobodnom povolaní „ďalej už len daňovníci“ majú povinnosť podať daňové priznanie typu B a zaplatiť daň do 31.3. následného roku, za rok kedy príjmy prijali. Portál Finančnej správy SR uvádza, že príjmy daňovníka s výkonom slobodného povolania na príjmy z výkonu činností, podľa § 6 zákona o dani z príjmov, a to v závislosti od právneho predpisu (resp. uzatvorenej zmluvy), v zmysle ktorého daňovník s výkonom slobodného povolania činnosť vykonáva.

Príjmy daňovníka s výkonom slobodného povolania

 1. príjmy podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona o dani z príjmov – príjmy z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov, napr. daňový poradca, audítor, súkromný lekár, notár, exekútor, stavebný inžinier, architekt, geodet, reštaurátor.
 2. príjmy podľa § 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov – príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Medzi tieto príjmy patria:
  • príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov
   • príjmy z vytvorenia diela a umeleckého výkonu vrátane príjmov z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady (napr. na základe zmluvy o vytvorení diela v zmysle autorského zákona) ….
  • príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov
   • príjmy z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním (napr. profesionálny športovec) ….
  • príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov
   • príjmy znalcov a tlmočníkov za činnosť podľa osobitného predpisu (zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch)
  • príjmy podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov – príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, a to vyplácané podľa osobitného predpisu, ak nepatria do príjmov uvedených v § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov. V tejto skupine príjmov sú zahrnuté príjmy dosiahnuté na základe licenčnej zmluvy podľa § 40 autorského zákona (resp. aj príjmy dosiahnuté na základe tzv. zmiešanej zmluvy v úhrnnej sume spolu s vytvorením diela).

Výdavky daňovníka s výkonom slobodného povolania

Podľa zákona o dani z príjmov si môže daňovník s výkonom slobodného povolania uplatniť výdavky, ktoré slúžia na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov. Daňovník sa môže rozhodnúť pre jeden z možných spôsobov uplatnenia výdavkov, ktorý je pre neho výhodný, a to:

 1. tzv. paušálne výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov (t.j. z príjmov z podnikania podľa § 6 ods. 1 a inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2) najviac do výšky 20 000 eur ročne; tzv. paušálne výdavky vo výške 60 % z príjmov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov najviac do výšky 20 000 eur ročne
 2. skutočné preukázateľné výdavky na základe vedenia daňovej evidencie (§ 6 ods. 11)
 3. skutočné preukázateľné výdavky na základe vedenia jednoduchého alebo podvojného účtovníctva
Výdavky percentom z príjmov (paušálne výdavky)

Výdavky percentom z príjmov (paušálne výdavky) môže uplatniť daňovník s príjmami z podnikania (§ 6 ods. 1) a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 2), ktorý nie je platiteľom DPH, alebo ktorý je platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia a rozhodne sa, že neuplatní preukázateľné daňové výdavky. Paušálne výdavky sa uplatňujú vo výške 60 % z úhrnu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Výška paušálnych výdavkov je obmedzená sumou 20 000 eur.

Príklad č.1 – uplatnenia paušálnych výdavkov

Vladimír je projektant v slobodnom povolaní, ktorý za rok 2022 dosiahol príjmy z tejto činnosti vo výške 25 000 eur. Na odvodoch do Sociálnej a zdravotnej poisťovne zaplatil za rok 2022 sumu 4 800 eur.
Výšku paušálnych výdavkov Vladimíra vypočítame ako 60 % zo zdaniteľných príjmov, t. j. 60 % z 25 000 eur = 15 000 eur. K tejto sume vypočítaných paušálnych výdavkov sa pripočítajú aj zaplatené odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne (za rok 2022), teda 4 800 eur. Výška výdavkov, ktoré si môže Vladimír uplatniť za rok 2022 je 19 800 eur (15 000 eur + 4 800 eur).

Počas uplatňovania paušálnych výdavkov je daňovník povinný viesť evidenciu o príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov ako aj evidenciu o zásobách a o pohľadávkach.

Daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2023

Výška sadzby dane pre rok 2023 z príjmov, ktorú fyzická osoba použije na zdanenie svojich príjmov, závisí dosiahnutej výšky základu dane tejto fyzickej osoby za príslušné zdaňovacie obdobie, resp. závisí od výšky zdaniteľných príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie.

Príklad č. 2 – uplatnenia sadzby dane z príkladu č.1

Vladimír dosiahol príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti vo výške 25 000 eur. Podľa príkladu č. 1 si uplatňuje paušálne výdavky za rok 2022 vo výške 19 800 €.
Daňovník si pre rok 2023 uplatňuje nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v sume 4 922,82 €. Túto sumu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka si môže daňovník uplatniť v roku 2023 prípade, ak jeho základ dane vykázaný za rok 2023 je rovný alebo je nižší ako 21 754,18 € (čo predstavuje 92,8-násobok sumy životného minima).
Vladimírov základ dane je 5 200 €. Daňový základ je menší než 21 754,18 €. Uplatňuje si 15% daň z príjmov fyzickej osoby. Výška dane predstavuje hodnotu (5 200,00-4 922,82 €) 277,18 €.

Návrat hore