ARCHÍV PROJEKTOVÝCH DOKUMENTÁCII ROZŠÍRENIA DS PLYNOVODU

Projektová dokumentácia stavby „ROZŠÍRENIE SIETÍ PRE VÝSTAVBU IBV“ (ďalej už len RDS) je jednou so stavieb „ROZŠÍRENIA PLYNOVODU A PRIPOJOVACÝH PLYNOVODOV pre výstavbu rodinných domov. Dokumentácia je vypracovaná podľa podmienok prevádzkovateľa DS predpokladaného umiestnenia rodinných domov v zmysle územného rozhodnutia, pre uzavretie dohody o rozšírení DS, ale aj pre účely vydania stavebného povolenia a následnú realizáciu stavby. 

ROZŠÍRENIE DS PLYNOVODU A PRIPOJOVACIE PLYNOVODY

ROZŠÍRENIE DS PLYNOVODU A PRIPOJOVACIE PLYNOVODY

HLAVNÁ STAVBA: ROZŠÍRENIE SIETÍ PRE VÝSTAVBU IBV
KLASIFIKÁCIA STAVBY: MIESTNE PLYNOVODY
TYP STAVBY: INŽINIERSKÁ STAVBA
DRUH STAVBY: STAVBA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
STUPEŇ VYPRACOVANIA  PD: PRE REALIZÁCIU A POVOLENIE STAVBY (KD)

pdf icoNa 1

VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA

DSP.01 SITUÁCIA ŠIRŠÍCH VZŤAHOV JESTVUJÚCI STAV DSP.02 SITUÁCIA ŠIRŠÍCH VZŤAHOV NOVÝ STAV DSP.03 SITUÁCIA NAVRHOVANÉ RIEŠENIE DSP.04 DETAIL "A" PRIEČNY REZ MONTÁŽNEJ JAMY PRE PREPOJ POTRUBIA DSP.05 DETAIL "B" PRIEČNY REZ ULOŽENIA PLYNOVODU DO CHRÁNIČKY PE D110 S ČUCHAČKOU DSP.06 PÔDORYS MONTÁŽNEJ JAMY PRE PREPOJ POTRUBIA Z PE 100 RC DSP.07 DETAIL "D" UKONČENIE PLYNOVODU (POTRUBIA Z PE 100 RC) DSP.08 POZDĹŽNÝ PROFIL PLYNOVODU E 100 D63 RC DSP.09 PRIEČNY REZ ULOŽENIA PRIPOJOVACIEHO PLYNOVODU DO CHRÁNIČKY PE D63 S ČUCHAČKOU DSP.10 PRIEČNY REZ ULOŽENIA PP BEZ CHRÁNIČKY

OBSAH PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA  – PLYNOVODY A PRÍPOJKY
B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA – PLYNOVODY A PRÍPOJKY
C. VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA  – PLYNOVODY A PRÍPOJKY
D. VÝKAZ VÝMER  – PLYNOVODY A PRÍPOJKY
E. ROZPOČET – PLYNOVODY A PRÍPOJKY
F. FINAČNÉ ČLENENIE STAVBY – PLYNOVODY A PRÍPOJKY
G. DOKLADOVÁ ČASŤ
–  PLYNOVODY A PRÍPOJKY
– Vyjadrenie SPP- distribúcia a.s. k projektovej dokumentácii och. zariadenia

ROZPOČET DS + PP

VÝKAZ A VÝMER (DS + PP)

VYJADRENIE K PD

Pre získanie dokladovej časti pre rozšírenie distribučného plynovodu stavebník predkladá prevádzkovateľovi DS „Žiadosť o vydanie technických podmienok pre rozšírenie distribučnej siete (domácnosti, maloodber, strední a veľkí podnikatelia, obytné zóny, priemyselné parky)

Návrat hore