INFORMÁCIE K DAŇOVÉMU PRIZNANIU 2017-2018

Povinnosť elektronickej komunikácie pre právnické osoby – od 1. januára 2018. Pre fyzické osoby – podnikateľov je termín povinnej elektronickej komunikácie od 1. júla 2018.

Daňové priznanie k dani z príjmov FO za zdaňovacie obdobie 2017 máte povinnosť  podať vtedy, ak Vaše zdaniteľné príjmy za rok 2017 presiahli sumu 1 901,67 eur. Do zdaniteľných príjmov sa zahŕňa akýkoľvek  príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane z príjmov.
Daňové priznanie typ B podávate vtedy, ak ste dosiahli príjem z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z kapitálového majetku, alebo ostatný príjem.
Daňové priznanie typ A podávate vtedy, ak ste dosiahli príjmy iba zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy alebo dohody.


Výdavky daňovníka s výkonom slobodného povolania

Podľa zákona o dani z príjmov si môže daňovník s výkonom slobodného povolania uplatniť výdavky, ktoré slúžia na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov.

Daňovník sa môže rozhodnúť pre jeden z možných spôsobov uplatnenia výdavkov, ktorý je pre neho výhodný, a to:
a) tzv. paušálne výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov (t.j. z príjmov z podnikania podľa § 6 ods. 1 a inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2) najviac do výšky 20 000 €;
b) tzv. paušálne výdavky vo výške 60 % z príjmov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov najviac do výšky 20 000 €
c) skutočné preukázateľné výdavky na základe vedenia daňovej evidencie (§ 6 ods. 11)
d) skutočné preukázateľné výdavky na základe vedenia jednoduchého alebo podvojného účtovníctva

ZNACKA POZOR

– Ak daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 uplatní paušálne výdavky, v sumách výdavkov sú zahrnuté všetky jeho výdavky okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je povinný platiť v súvislosti s dosahovaním týchto príjmov. Toto zaplatené poistné a príspevky si môže uplatniť vo výdavkoch v preukázanej výške.
– Ak daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 4 uplatní paušálne výdavky, uplatní tieto výdavky vo výške 60%, bez nároku na zvýšenie o preukázateľne zaplatené  poistné a príspevky.

Počas uplatňovania paušálnych výdavkov je daňovník povinný viesť evidenciu o:
– príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov
– zásobách a o pohľadávkach


Nezdaniteľné časti základu dane

a) Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je 3 803,33 € a to v prípade, ak máte základ dane rovný alebo nižší ako 19 809 € . Ak máte základ dane vyšší ako 19 809 €, nezdaniteľná časť sa vypočíta ako rozdiel medzi sumou 8 755,578 € a jednej štvrtiny základu dane

b) Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela závisí od toho, aký máte základ dane, ale aj od výšky vlastných príjmov manželky/manžela. Ak máte v roku základ dane rovný alebo nižší ako 35 022,31 €, nezdaniteľná časť základu dane je 3 803,33 € a to v prípade, ak manželka/manžel nemala vlastné príjmy. Ak manželka/manžel mala vlastné príjmy, tak nezdaniteľnú časť základu dane vypočítate rozdielom medzi sumou 3 803,33 eur a vlastnými príjmami manželky/manžela. Ak máte v roku 2015 základ dane vyšší ako 35 022,31 eur (176,8-násobok platného životného minima), nezdaniteľnú časť základu dane  vypočítate rozdielom medzi sumou 12 558,906 eur (63,4-násobok platného životného minima) a jednej štvrtiny základu dane a to v prípade, ak manželka/manžel nemala vlastný príjem. Ak manželka/manžel mala vlastné príjmy, tak nezdaniteľnú časť základu dane vypočítate rozdielom medzi sumou 12 558,906 eur a jednej štvrtiny základu dane daňovníka zníženej o výšku vlastného príjmu manželky/manžela. Rovnaký postup sa uplatňoval už od roka 2014.

c) Nezdaniteľná časť základu dane na preukázateľne zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) je najviac 2 % zo základu dane zisteného z príjmov zo závislej činnosti (§ 5 ZDP) alebo z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 ZDP). Maximálna suma pre uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti je 988,80 eur.

d) Nezdaniteľná časť základu dane na preukázateľné zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) je suma zaplatených príspevkov, najviac do výšky 180 eur.

Daňový bonus na vyživované dieťa

e) Ročná suma daňového bonusu je 256,92 eur a môžete si ho uplatniť v prípade, ak v zdaňovacom období boli zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti aspoň vo výške 2 280 eur a vykázali ste kladný základ dane (čiastkový základ dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti), pričom musia byť splnené aj ďalšie podmienky pre jeho uplatnenie (§ 33 ZDP).

Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka u dôchodcu

Poberateľ starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhového dôchodku (§ 11 ods. 6 zákona o dani z príjmov), ak bol poberateľom tohto dôchodku k 1.1.2017, má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane iba v prípade, že ročná suma vyplateného dôchodku v roku 2017 v úhrne nepresahuje sumu 3 803,33 eura. Potom nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka predstavuje rozdiel medzi sumou 3 803,33 eura a vyplatenou sumou dôchodku.


ZNACKA POZOR

Ak daňovník bol poberateľom uvedeného dôchodku k 1.1.2017 a ročná suma vyplateného dôchodku v roku 2017 v úhrne presahuje sumu 3 803,33 eura, nemá nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Ak sa daňovník stal dôchodcom v priebehu roka 2017 (nebol poberateľom dôchodku k 1.1.2017), vzniká mu nárok na celú nezdaniteľnú časť vo výške 3 803,33 eura, resp. v závislosti od vykázaného základu dane.


Ak daňovníkovi – dôchodcovi vznikne nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane, môže ju uplatniť len od čiastkového základu dane z aktívnych príjmov (z príjmov zo závislej činnosti alebo z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ich úhrnu), a to v závislosti od vykázaného základu dane

Návrat hore