ODPOJENIE BYTU OD CZT

Je možné byt v súkromnom vlastníctve odpojiť od centrálneho zdroja tepla (CZT)?

Podľa §20 zákona 657/2004 o tepelnej energetike môže odberateľ a konečný spotrebiteľ tepla skončiť odber a to buď na základe zákona, alebo dohodou.
Skončiť odber tepla na základe zákona možno, ak:

  • dodávateľ tepla bez predchádzajúcej dohody s odberateľom a konečným spotrebiteľom zmení teplonosnú látku,
  • dodávateľ tepla ani po predchádzajúcej písomnej výzve odberateľa alebo konečného spotrebiteľa neodstráni nedostatky. Nedostatkom sa rozumie nízka kvalita, množstvo a spoľahlivosť dodávok tepla. Nedostatkom je aj neplnenie podstatných náležitosti zmluvy o dodávke a odbere tepla, najmä parametre teplonosnej látky a hospodárnosť dodávky tepla.
    Skončiť odber tepla môže odberateľ alebo konečný spotrebiteľ aj dohodou ak:
  • ak odberateľ alebo konečný spotrebiteľ uhradí dodávateľovi ekonomicky oprávnené náklady vyvolané odpojením odberateľa alebo konečného spotrebiteľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa.

Oplatí sa odpojiť byt od CTZ a zriadiť si ITZ?

Odpoveď je formulovaná tak, aby prípadný záujemca o IZT bol informovaný o nákladoch na zriadenie IZT, ale aj dopadoch na vykurovanie ostatných vlastníkov bytov. V bytovom dome vlastníci bytov čelia týmto skutočnostiam:

  • a) Spoluvlastnícke vzťahy – vzhľadom ku skutočnosti, že všetci vlastníci bytov v bytovom dome sú zároveň aj spoluvlastníkmi spoločných časti, spoločných zariadení príslušenstva a priľahlého pozemku, vlastník, ktorý chce odpojiť byt od spoločných rozvodov vykurovania a teplej úžitkovej vody (TÚV) musí podľa zákona získať súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých spoluvlastníkov, nakoľko rozvody vykurovania a TÚV sú spoločným zariadením, ktoré je predmetom spoluvlastníctva. Pri získavaní súhlasu môže nastať situácia, že ostatní spoluvlastníci odmietnu dať svoj súhlas z dôvodu negatívnych dopadov vo forme zvýšených nákladov na vykurovanie neodpojených byto
  • b) Stavebné konanie – vybudovanie IZT v byte je možné len na základe stavebného povolenia a povolenia o zmene v užívaní stavby, vydané stavebným úradom po predložení potrebných podkladov, technických projektov, dokumentácie a vyjadrenia dotknutých orgánov, ako napr. súhlas orgánu ochrany ovzdušia, orgánu požiarnej ochrany, stanovisko o súlade navrhovaného zdroja tepla s koncepciou rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky a pod. Súčasťou technickej dokumentácie by malo byť taktiež technické riešenie odpojenia, hydraulického vyregulovania okruhu, kapacity prípojky plynu a ďalšie na novovzniknuté pomery v celom bytovom dome, čo vyžaduje ďalšie náklady. V tomto konaní sú spoluvlastníci spoločných zariadení účastníkmi konania a opäť majú právo sa vyjadrovať, prípadne vznášať námietky týkajúce sa občianskoprávnych vzťahov. V prípade vznesenia oprávnených námietok môže ich riešenie presahovať rozsah právomoci stavebného úradu a pokiaľ nedôjde medzi účastníkmi konania k dohode, stavebný úrad odkáže účastníkov na súd alebo iný príslušný orgán.
  • c) Rozpočítavanie nákladov na vykurovanie a ohrev TÚV- v dôsledku odpojenia bytu v bytovom dome zvyčajne nastane zvýšenie nákladov za vykurovanie u bytov, ktoré sa neodpojili. Na zvýšené náklady majú vplyv napr. také skutočnosti, že cez odpojený byt sú vedené rozvody vykurovania, z ktorých je časť tepla odovzdávaná do odpojeného bytu, alebo z dôvodu prestupu tepla zo susedných bytov, vzhľadom k tomu, že byty nie sú navzájom od seba tepelne odizolované. Na druhej strane môže dôjsť k situácii, po splnení vyhláškou určených podmienok, že aj odpojený byt sa musí podieľať na úhrade pomernej časti základnej zložky nákladov na vykurovanie. K nárastu nákladov na ohrev TÚV môže dôjsť v dôsledku skutočnosti, že objem tepelných strát v cirkulačných rozvodoch TÚV zostáva aj po odpojení bytu rovnaký, avšak na ich úhrade sa bude podieľať nižší počet spotrebiteľov.
  • d) Bezpečnosť a technické podmienky – pri rozhodovaní o zriadení IZT v byte je nevyhnutné prihliadať aj na bezpečnosť nielen samotného bytu, ale aj bezpečnosť celého bytového domu. Vzhľadom k tomu, že takýto zdroj býva vo väčšine prípadov na zemný plyn, patrí do skupiny tzv. vyhradených technických zariadení, u ktorých je nevyhnutné pravidelne vykonávať odborné prehliadky. Nakoľko kontrola ich vykonávania je zo strany ostatných vlastníkov bytov, alebo správcu bytového domu takmer nemožná, je často výkon takýchto prehliadok zanedbávaný, čím dochádza k vzniku nebezpečenstva pre celý bytový dom. V neposlednom rade to môže mať dopad taktiež na výšku poistného za bytový dom pre pokrytie zvýšeného rizika. Z pohľadu technických opatrení, ktoré by bolo pre prípad odpojenia bytu nevyhnutné realizovať je to predovšetkým opätovné hydraulické vyregulovanie tepelných rozvodov bytového domu. Táto povinnosť vyplýva zo zákona č 476/2008 Z.z. o energetickej efektívnosti.
  • e) Samotná realizácia je možná len na základe vypracovaného projektu zohľadňujúceho nový stav a mala by byť na náklady odpájajúceho sa vlastníka. Do ďalších negatívnych vplyvov je možné zaradiť prípad odpojenia viacerých IZT spaľujúcich zemný plyn, zhoršenie tlakových pomerov v jestvujúcom spoločnom plynovom potrubí a s tým súvisiace problémy. V neposlednom rade môže vystúpiť do popredia otázka hygieny, ktorá sa môže prejaviť či už v kvalite ovzdušia, ktorá by sa mohla výrazne znížiť najmä v prípade väčšieho počtu bytov s IZT, alebo v prípade prílišného zníženia vnútornej teploty v odpojenom byte v dôsledku snahy čo najviac ušetriť, môže dôjsť v susedných bytoch k tvorbe plesní.
Návrat hore