PRÍSNEJŠIE ENERGETICKÉ POŽIADAVKY

Vyhláška 364/2012 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov priniesla tri významné dátumy.


BDo 31.12.2015 bola minimálna požiadavka na energetickú hospodárnosť budov horná hranica energetickej triedy B pre globálny ukazovateľ (364/2012 Z.z, §4 ods.13). Ak táto hranica predstavovala 100%, tak dnes je hranica až o 50 % nižšia.


A1– Minimálna požiadavka na energetickú hospodárnosť budov postavených po 31.12.2015 je horná hranica triedy A1 pre globálny ukazovateľ.  Takéto sprísnenie minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť nových aj rekonštruovaných budov bude až do 31.12.2018. Je potrebné podotknúť, že pri rekonštruovaných budovách musí byť zohľadnená technická, funkčná a ekonomická uskutočniteľnosť opatrení zvyšujúcich energetickú hospodárnosť budovy.


A1A0– Po 31.12.2018 nastane ďalšia úprava požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov a to na triedu A0 u budov vo vlastníctve orgánov verejnej správy postavených po 31.12.2015. To bude platiť do 31.12.2020


A0– Po 31.12.2020 bude minimálna požiadavka na energetickú hospodárnosť budov postavených po 31.12.2020 je horná hranica energetickej triedy A0 pre globálny ukazovateľ.
Energetické triedy

Aký to bude mať vplyv?

Dôslednejšie projekčné návrhy budov, používanie materiálov s vyššími tepelnými odpormi a dôsledné zvažovanie zdrojov tepla a chladu. Hlavným hodnotiacim kritériom je “globálny ukazovateľ “, ktorým je primárna energia určená z dodanej energie (vyhláška 364/2012 Z.z, §2 ods.1 ). Primárna energia je závislá od typu spotrebovanej energie (uhlie v CZT, plyn, elektrina, obnoviteľne zdroje) (príloha č.2 k 364/2012 Z.z.). V novele vykonávacej vyhlášky č. 324/2016 Z.z. došlo, k zmene hodnôt faktorov primárnej energie pre jednotlivé energetické nosiče vrátane zemného plynu (viď. tabuľka)

Tab. č. 2

Zmena faktoru primárnej energie predurčuje použiť ako zdroj tepelnej energie plynový kondenzačný kotol s účinnosťou nad 97 % s využitím energie až na úroveň 105%. Použitím plynového kondenzačného kotla bude dodržané kritérium pre projektovanie, výstavbu a prevádzku pasívneho domu, globálneho ukazovateľa pre primárnu energiu pre triedu A1 (platí od roku 2016 až do konca roka 2020.)

Návrat hore