OBNOVA (REKONŠTRUKCIA) PLYNOVODOV A PRÍPOJOK

Pri spracovaní projektových dokumentácii spojených s obnovou (rekonštrukciou) plynovodov a prípojok sa často stretávam a otázkou od občanov tej či onej lokality, v ktorej sa pripravuje obnova plynovodov a prípojok prevádzkovateľom distribučnej siete, prečo sa to vlastne bude robiť.

Komentáre ako: „Znova bude všade špina, rozkopané cesty, chodníky … a ešte chcete niečo robiť aj v mojej záhradke? Nedávno som vymenil plot a vy . . .! My neodoberáme zemný plyn od SPP a.s.! Nezaujíma ma, čo ide robiť, alebo čo pripravuje SPP-distribúcia a.s.! Môžu to vôbec?“

– alebo vyslovený názor vlastníka nehnuteľnosti:

“ Ja nesúhlasím s navrhovaným technickým riešením dopojenia môjho domového rozvodu a nesúhlasím ani s umiestnením skrinky!“

Preto som sa rozhodol venovať tento príspevok práve tejto problematike.


Na prvú otázku by som verejnosť chcel upozorniť, že od 01. 07. 2007 došlo k plnej liberalizácii trhu s elektrinou a plynom, čo znamená, že na trhu pôsobí viacero dodávateľov elektriny a plynu, ktorých zoznam nájdete aj na internetovej stránke úradu www.urso.gov.sk.

Je rozdiel medzi dodávkou elektriny a plynu a distribúciou elektriny a plynu. Distribúciu elektriny alebo plynu zabezpečujú prevádzkovatelia distribučnej sústavy/siete, ktorými sú:

  • plyn: SPP – distribúcia, a.s.
  • elektrina: Západoslovenská distribučná, a.s. , Východoslovenská distribučná, a.s. , Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.

So zamestnancami týchto spoločností sa najčastejšie stretávate napr. pri montáži a údržbe meradiel. Bez ohľadu na to, ktorého z dodávateľov elektriny alebo plynu si zvolíte, prevádzkovateľ distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej siete sa Vám nemení, vždy ostáva ten istý. Dodávateľa elektriny/plynu si vyberáte Vy. S dodávateľom, ktorého si vyberiete, je potrebné uzatvoriť zmluvu (zmluvu o združenej dodávke elektriny/plynu, rámcovú zmluvu) na dodávku energie do nehnuteľnosti a zároveň podpísal zmluvu o prístupu do distribučnej siete s prevádzkovateľom distribučnej siete. Dodávateľ Vám dodáva elektrinu/plyn, jemu uhrádzate preddavkové platby a on Vám vystavuje aj faktúru za spotrebovanú elektrinu/plyn.


Na druhú otázku odpoviem Zákonom 251/2012 Z.z. – o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V § 64 odstavec 6) tohto zákona prevádzkovateľovi distribučnej siete priam ukladá povinnosť zabezpečovať pravidelnú údržbu a obnovu distribučnej sústavy na udržanie kapacity distribučnej sústavy.

Ak distribútor zemného plynu nemôže zabezpečiť spoľahlivú, bezpečnú a kapacitne vyváženú distribučnú sieť, ma právo bez nároku na náhradu škody s výnimkou prípadov, keď škoda vznikla zavinením prevádzkovateľa distribučnej siete, obmedziť, alebo prerušiť distribúciu plynu v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas. Ide o tieto prípady:

1.) vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií plynárenských zariadení,
2.) bezprostredného ohrozenia života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
3.) stavu núdze a predchádzania stavu núdze v plynárenstve,
4.) havárií alebo porúch na plynárenských zariadeniach a pri odstraňovaní ich následkov,
5.) nedodržania zmluvných podmienok za distribúciu plynu,
6.) odber plynu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu . . .,
7.) neoprávneného odberu plynu,
8.) dodávka plynu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu . . .,
9.) zabránenia prístupu k meraciemu zariadeniu odberateľom plynu,
10.) opakovaného neumožnenia prístupu k plynárenským zariadeniam nachádzajúcim sa na cudzej nehnuteľnosti,
11.) zápornej revíznej správy odberného plynového zariadenia.

V prípade obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu z dôvodov uvedených v predchádzajúcom odseku číslo 1.) je prevádzkovateľ distribučnej siete povinný písomne oznámiť dotknutým účastníkom trhu s plynom, pre ktorých distribúciu plynu uskutočňuje, začiatok obmedzenia, skončenie obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu 15 dní vopred; táto lehota môže byť kratšia, ak sa na tom dohodne prevádzkovateľ distribučnej siete s dotknutým účastníkom trhu s plynom.

Záver: Prevádzkovateľ distribučnej siete sa stará o bezpečnosť na našich uliciach a nie len na nich.


Na názor vlastníka nehnuteľnosti odpoviem nasledovne:
1. Stavebník (SPP-distribúcia a.s. – ďalej už len prevádzkovateľ) si pri rekonštrukciách plynovodov a prípojok vyžaduje zabezpečiť prístup k ich zariadeniam (uvedené v bode DRZ) na kontrolu, výmenu a ich údržbu , a nie len na odpočet plynu z plynomera. Prístup k zariadeniam v bode 3. má byť zabezpečený z verejného priestranstva.

2. Na všetkých zariadeniach uvedených v bode „DRZ“ je po rekonštrukcii plynovodu a prípojok prevádzkovateľ povinný vykonávať odborné prehliadky a odborné skúšky. Po zatriedení vyhradeného technického zariadenia plynu (u rodinných domoch je to prevažne Bg) podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. je táto povinnosť v časovom slede (každý 3-tí rok prehliadka a každý 6-ty rok skúška). Pri tejto „kontrole a údržbe“ z verejne prístupných priestorov sa „bezproblémovo“ odhaľujú možné nebezpečia, ktoré môžu hroziť pri prevádzkovaní technických zariadení plynu. Už len pre doplnenie –  odpočet plynomera sa robí 1x ročne a jeho „výmena po dobe ciachu“ sa vykonáva raz za 10 rokov. Pri všetkých pracovných činnostiach musí dôjsť k otvoreniu dvierok skrinky, preto je potrebné otváranie dvierok do verejného priestranstva.

3. Uvádzam jedno z vyhlásení vlastníka nehnuteľnosti, ktoré je úplne v rozpore s bodom 1 a znemožňuje akokoľvek pracovnú činnosť:

„S preložením merača plynu, s jeho umiestnením k oploteniu a otočením smerom k chodníku súhlasím. Plot je priehľadný a bude možné odčítať stav merača aj z chodníka.“

„DRZ“  – certifikovaná plastová skrinka s kovovou konštrukciou. Súčasťou certifikovanej skrinky je aj kompletné technické plynové zariadenie typu Bg:

– Plastová plynová prípojka (pripojovací plynovod) ukončená na hranici pozemku
– HUP – hlavný uzáver plynu
– RTP – regulátor tlaku plynu
– PS – plynomer (alebo premiestnenie meradla vo vlastníctve prevádzkovateľa)
– DU – domový uzáver
– Kontrolný vývod na strane STL – pre kontrolu správnej funkcie RTP
– Kontrolný vývod na strane NTL – za plynomerom
– Prepojovacie CATS rozvody
– Oceľové alebo plastové rozvody domového rozvodu po rekonštrukcii

Záver:
Inač povedané, zmenou legislatívy v plynárenstve je pri rekonštrukcii plynovodov a plynových prípojok  u existujúcich odberateľoch plynu možné pod pojmom „nová prípojka plynu“  rozumieť súbor  zariadení uvedených v bode „DRZ“. Pri obhliadkach nehnuteľnosti projektantami pred rekonštrukciou plynovodu a prípojok vypracujú technické riešenie dopojenia existujúceho domového rozvodu s novou prípojkou a navrhnú „umiestnenie DRZ“. Projektant zohľadňuje umiestnenie DRZ tak, aby bol zabezpečený prístup k zariadeniam z verejného priestranstva.
Pre názornosť prikladám fotografie niektorých certifikovaných skriniek s plynovým zariadením Bg (výkonom do 25 m3/hod). Také, alebo podobné budú inštalované pri rekonštrukcii plynovodoch a prípojok možno i na Vašej ulici.

Návrat hore