MOTOROVÉ VOZIDLO V SLOBODNOM POVOLANÍ

Ak daňovník s výkonom slobodného povolania využíva v súvislosti s dosahovaním svojich príjmov motorové vozidlo iné ako vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku (napr. osobné motorové vozidlo zahrnuté do obchodného majetku, prenajaté alebo vypožičané, nákladné), má možnosť vybrať si z 3 spôsobov uplatňovania výdavkov na spotrebované pohonné látky.

I. Preukazovanie spotreby PHL podľa cien platných v čase nákupu – t.j. spotreba podľa knihy jázd

 • výdavky na spotrebované PHL sú daňovými výdavkami vo výške stanovenej podľa cien platných v čase ich nákupu (na základe dokladov o nákupe), prepočítané podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze. Ak sa táto spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok, alebo sa tam neuvádza, vychádza sa zo spotreby preukázanej dokladom vydaným osobou, ktorej bolo udelené oprávnenie autorizácie podľa osobitného predpisu, alebo z doplňujúcich údajov výrobcu alebo predajcu preukazujúcich inú spotrebu pohonných látok. Ak ide o nákladné automobily alebo pracovné mechanizmy, pri ktorých sa táto spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok, alebo sa tam neuvádza, postupuje sa podľa preukázanej spotreby vrátane spotreby preukázanej vlastným vnútorným aktom riadenia, ktorý preukázateľným spôsobom určuje a odôvodňuje spôsob výpočtu spotreby pohonných látok.
II. Preukazovanie spotreby PHL na základe dokladov o nákupe PHL, najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidla – t.j. spotreba podľa GPS
 • spotreba pohonných látok môže byť uplatnená na základe dokladov o nákupe pohonných látok najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel. Aby bolo možné uznať celú spotrebu pohonných látok týmto spôsobom, daňovník musí mať satelitnú jednotku schopnú sledovať ich spotrebu a vykonané jazdy. Pri tomto spôsobe preukazovania spotreby pohonných látok nie je potrebné viesť knihu jázd, nakoľko túto môže nahradiť evidencia jázd podľa satelitnej jednotky vozidla.

III. Uplatnenie výdavkov na spotrebu PHL vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu PHL primeraného počtu najazdených kilometrov  – tzv. paušál 80 %

 • spotreba pohonných látok sa môže uplatniť vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne. Pri tomto spôsobe preukazovania spotreby pohonných látok nie je potrebné viesť knihu jázd.
  • Upozornenie č.1: Uplatňovanie výdavkov týmto spôsobom, t.j. v paušálnej výške 80 % z preukázateľne nakúpených pohonných hmôt, nemá vplyv na ostatné ustanovenia zákona o dani z príjmov týkajúce sa uplatňovania výdavkov na odpisovanie auta alebo výdavkov vynaložených v súvislosti s týmto obchodným majetkom. Ak daňovník využíva auto len v súvislosti s príjmami z podnikania a účtuje o ňom výlučne ako o obchodnom majetku (100 % využíva len ako obchodný majetok) a uplatní výdavky na PHL v paušálnej výške 80 %, nedeklaruje tým, že celkovo využíva automobil na podnikanie len na 80 %.
  • Upozornenie č.2: Ak daňovník nevyužíva automobil výlučne na podnikanie, ale využíva ho aj na súkromné účely, môže uplatniť výdavky na PHL vo forme paušálnych výdavkov len v takej výške, ktorá zodpovedá pomeru využívania motorového vozidla na podnikanie a súkromné účely, a to až do výšky 80 % (napr. ak daňovník využíva motorové vozidlo v pomere 60 % na podnikanie a 40 % na súkromné účely, môže si výdavky na spotrebu PHL vo forme paušálnych výdavkov uplatniť len vo výške 60 % z celkového preukázateľného nákupu).

Cestovné náhrady v slobodnom povolaní pri použití vlastného motorového vozidla

Ak na cestovanie osoba v slobodnom povolaní využije vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, uplatní výdavky (náklady)

  • do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu a základnej náhrady za každý jeden km jazdy podľa osobitného predpisu (opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 632/2008 Z. z. v sume 0,183 € za 1 km jazdy.), alebo
  • vo forme paušálnych výdavkov do výšky 50 % z celkového preukázaného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne.

Kalkulačka na Vašu stránku:

Návrat hore