OBJEKTOVÉ REGULAČNÉ ZOSTAVY

Objektové regulačné zostavy

Objektové regulačné zostavy (RZ) sú určené na pripojenie ostatných budov na bývanie (napr. detské domovy, domovy dôchodcov) a nebytových budov (napr. obchodné, administratívne, nemocničné, priemyselné budovy a iné). Objektové regulačné zostavy sa pripájajú na STL plynovod sa spravidla vyhotovujú ako jednoradové. Dvojradové vyhotovenie sa odporúča hlavne tam, kde by výpadok dodávky plynu mohol spôsobiť hospodárske škody (napr. objekt s nepretržitou prevádzkou) alebo ohroziť zdravie občanov (napr. nemocnica). Meranie pretečeného množstva plynu sa vykonáva meracím radom (meradlom), ktoré je súčasťou technologického zariadenia.

A. Objektová regulačná zostava (s meradlom na NTL)

meranie NTL e1510239016713

Merací rad objektovej RZ (s meradlom na NTL) tvorí:

10 – uzáver na vstupe do meracieho radu,
11 – príprava na pripojenie plynomera,
11a– vlnovcový kompenzátor (pri použití prírubového pripojenia plynomera od DN 50),
12 – uzáver na výstupe meracieho radu
13 – kontrolný uzáver na meranie tlaku za plynomerom,
14 – teplomer,
15 – ukazovací tlakomer na výstupnom potrubí (za plynomerom
),
16 – uzáver na výstupnom potrubí (objektu)
17 – potrubný materiál
18 – membránový plynomer s možnosťou pripojenia snímača impulzov

Technologické zariadenie objektovej RZ tvorí:

1 – uzáver plynu na vstupom potrubí (prevažne HUP),
2 – ukazovací tlakomer na vstupnom potrubí,
3 – prachový filter,
4 – regulátor tlaku plynu,
5 – ukazovací tlakomer na výstupnom potrubí (za regulátorom),
6 – kontrolný uzáver,
7 – uzáver na výstupnom potrubí,
8 – merací rad,
9 – potrubný materiál.

Zloženie a umiestnenie meracieho radu je potrebné vyhotoviť podľa požiadaviek prevádzkovateľa distribučnej sieteMerací rad sa môže umiestniť na vstupné potrubie pred regulátor za filter, alebo na výstupné potrubie za regulátor.
Pri použití membránových plynomerov sa prevažne umiestňuje na výstupné potrubie za regulátor. Plynomery sú v prevedení s teplotnou kompenzáciou, alebo s možnosťou pripojenia snímača impulzov pre membránové plynomery. Pri použití rotačného, piestového a turbínového plynomera sa odporúča umiestniť merací rad do vertikálneho potrubia v smere prúdenia zhora na dol.

Konštrukcia skrine musí umožňovať umiestnenie a nasmerovanie meradla tak, aby číselník bolo možné odčítať bez ťažkostí a bez použitia akýchkoľvek pomôcok. Meradlá s číselníkom sa musia umiestniť tak, aby číselník bol čitateľný a jeho výška nad úrovňou terénu bola väčšia ako 0,5 m a menšia ako 1,8 m.

B. Objektová regulačná zostava (s meradlom na STL)

RZ 200 1 1meranie STL

Legenda:
1. Medziprírubová klapka DN50 PN16
2. Tlakomer 0-600 kPa
3. Filter DN50
4. Technický teplomer
5. Plynomer G65 DN50 11.
6. Kontrolný uzáver DN15 so zátkou
7. Návarok M20x1,5
8. Regulátor CSB 404
9. Tlakomer 0-6 kPa
10. Kompenzátor DN50
11. Medziprírubová klapka DN80 PN16

Zloženie a umiestnenie meracieho radu je potrebné vyhotoviť podľa požiadaviek prevádzkovateľa distribučnej siete. Merací rad sa umiestni na vstupné potrubie pred regulátor za filter. Skriňa musí byť vybavená dvierkami, ktoré musia mať vhodné uzatváracie zariadenie bez nutnosti údržby počas celej životnosti, napr. trojhranný kľúč, kľúč typu D, plochý kľúč a podobne. Je možné použiť aj uzamykateľné uzatváracie zariadenie (visiaci zámok, cylindrická vložka a pod.).

C. Umiestnenie skrine regulačnej zostavy

Zloženie a umiestnenie meracieho radu je potrebné vyhotoviť podľa požiadaviek prevádzkovateľa distribučnej siete.

Osadenie skrine na vonkajšiu obvodovú stenu.

Osadenie skrine na vonkajšiu obvodovú stenu možno realizovať, len ak to nebráni voľnému priechodu. Skriňa s regulačnou zostavou s projektovaným výkonom väčším ako 10 m3/h (bez pripojeného odfukového potrubia) musí byť vo vertikálnom smere vzdialená min. 0,5 m a v horizontálnom smere najmenej 0,25 m od otvárateľných okiendveríotvorov a prestupov do budovy.

Osadenie skrine vo vnútornom priestore budovy.

Skriňa sa môže umiestniť vnútri budovy. Pri určení požiadaviek na umiestnenie a na stavebnú časť treba postupovať podľa STN EN 12279. Priestor, v ktorom je umiestnená skriňa, musí tvoriť samostatný požiarny úsek, ktorý musí byť vybavený detektormi úniku plynu.
Technologické zariadenie uličnej regulačnej zostavy a objektovej regulačnej zostavy umiestnené vo vzdialenosti do 50 m od ciest I. a II. triedy sa v záujme zabránenia poškodenia spôsobeného nárazom automobilu pri nehode:
• umiestni do murovanej alebo betónovej skrine,
• umiestni do zemného modulu.

Návrat hore