REGULAČNÉ A PREPÚŠŤACIE STANICE

regulačné a prepúšťacie stanice zemného plynu

Neoddeliteľnou súčasťou distribučnej siete sú technologické objekty. Základnými technologickými objektmi sú regulačné a prepúšťacie stanice zemného plynu (ďalej len RS a PS), ktoré slúžia na redukciu tlaku plynu. Podľa toho, na aký pretlak distribučného plynovodu sú RS napojené, rozoznávame vysokotlakové a stredotlakové RS. RS sú podľa potreby vybudované ako jednoradové a dvojradové, jednostupňové alebo viacstupňové.

Redukciu tlaku zemného plynu do vysokotlakovej distribučnej siete zabezpečujú prepúšťacie stanice (PS). RS a PS sú umiestnené v stavebných objektoch vybavených elektrickým a elektronickým zariadením. Znižovanie tlaku plynu sa realizuje v technologickej časti. Táto obsahuje uzatváracie armatúry, filtračné zariadenia, zariadenia na ohrev plynu, bezpečnostné zariadenia (zabezpečujú automatickú odstávku pri prekročení limitných hodnôt tlaku plynu), regulačné zariadenia, meracie zariadenia a poistné komponenty. Stanice sú vybavené riadiacimi systémami SCADA (Supervisor and Control Data Acquisition), ktoré spoľahlivo zabezpečujú monitorovanie a prenos údajov do centrálneho dispečingu.

Do technologický objektov DS patrí aj protikorózny systém ochrany oceľových plynovodov. Ochrana distribučných plynovodov proti korózii sa vykonáva stanicami katódovej ochrany, elektrickými polarizovanými drenážami a galvanickými anódami. Aktívnou ochranou proti korózii je chránený prakticky celý systém vysokotlakových plynovodov.  

Tieto zariadenia sú prepojené potrubiami príslušných dimenzií, na ktorých sú umiestnené snímače prenosov hodnôt tlaku a teploty a vizuálne meradlá na ich kontrolu. Súčasťou technologickej časti sú aj odorizačné zariadenia, resp. odorizačné stanice. Základným cieľom odorizácie zemného plynu je zabezpečiť taký prevádzkový stav, aby odorizovaný zemný plyn v každom mieste distribučnej siete alebo v odbernom plynovom zariadení trvalo vykazoval výstražnú intenzitu zápachu najneskôr pri dosiahnutí nebezpečnej koncentrácie zemného plynu v prípade jeho úniku z distribučnej siete alebo z odberného plynového zariadenia.

Podrobnejšie požiadavky pre navrhovanie, stavbu, montáž, skúšanie,  prevádzku a údržbu novozriadených a rekonštruovaných regulačných staníc plynu s najvyšším vstupným prevádzkovým tlakom plynu do 10 MPa sú uvedené v TPP 605 02 okrem regulačných staníc plynu umiestnených pod úrovňou terénu. 

Návrat hore