PODZEMNÉ REGULAČNÉ STANICE

PODZEMNÉ REGULAČNÉ STANICE

Podzemné regulačné stanice s prietokom nad 200 m3. h-1 ďalej (PoRS) je umiestnená pod úrovňou okolitého terénu, opatrená vekom a prostredníctvom technologických zariadení automaticky reguluje vstupný pretlak na nižší výstupný pretlak plynu v súlade s vopred nastavenými hodnotami. Regulačná stanica sa začína hlavným uzáverom plynu pred regulačnou stanicou a končí 1,0 m za obvodovou konštrukciou stavebnej časti.

ME3 CSB 404 1 WEB

Kompaktná PoRS
Kompaktná PoRS je stanica, v ktorej technologické zariadenie spolu s plášťom a vekom je zmontované a vyskúšané pred inštaláciou u výrobcu, pričom oceľový plášť alebo železobetónový plášť je odolný tlaku zeminy a nepriepustný proti vode a plní aj funkciu rámu PoRS, ak tá nemá vlastný rám. Na mieste určenia sa ako celok pripojí na plynovod privarením alebo prírubovými spojmi, resp. iným spôsobom zabezpečujúcim tesné pripojenie pre požadovanú tlakovú úroveň.

Skladaná PoRS
Skladaná PoRS je PoRS, ktorej technologické zariadenie po vložení do rámu je vyskúšané u výrobcu a na mieste zabudovania sa rám spolu s technologickým zariadením vloží do priestoru pod úrovňou terénu
a) ktorý má spevnené steny a dno stavebnými prácami, alebo
b) ktorého spevnenie stien a dna zabezpečuje samonosná železobetónová škrupinová konštrukcia predstavujúca stavebný výrobok.

Spevnenie stien a dna podľa písmena a) alebo b) plní aj funkciu nepriepustnosti proti vode.

Stavebný komplet musí byť vybavený vetracími otvormi. PoRS sa navrhuje tak, aby jej dno nebolo hlbšie ako 2,0 m pod úrovňou terénu. Vzdialenosť medzi okrajom technologickej  časti PoRS a vnútornou stranou plášťa (okrem kompaktnej PoRS), alebo vnútornou stranou spevnenej steny vyhotovenej stavebnými prácami musí byť najmenej 0,6 m a preferuje sa vzdialenosť najmenej 0,8 m.

Technologické zariadenie určuje projektant v spolupráci s prevádzkovateľom a obsahuje najmenej tieto komponenty:

ME 3 1

a) uzávery;
b) filtre;
c) bezpečnostné rýchlouzávery;
d) regulátor tlaku plynu;
e) poistné zariadenie;
f) obtokové potrubie s príslušnou armatúrou;
g) meracie, ovládacie a signalizačné zariadenie;
h) izolačné spoje.

Minimálne vzdialenosti od stavieb sú pri umiestňovaní PoRS podmienené skupinou zatriedenia:

a) I. skupina – vstupný prevádzkový tlak od 0,005 MPa až 0,5 MPa vrátane 2 m
b) II. skupina – nad 0,5 MPa do 1,6 MPa vrátane – 10 m
c) III. skupina – vstupný prevádzkový tlak nad 1,6 MPa do 10,0 MPa vrátane 20 m

Vzdialenosti sú merané od vnútorného okraja priľahlej strany PoRS k stavbe a vonkajšej strany priľahlej steny k PoRS. Pre PoRS platí ochranné a bezpečnostné pásmo podľa osobitného predpisu.

ME 3 dok
Návrat hore