BEZPEČNOSŤ TECHNICKÝCH ZARIADENÍ NA PLYN

Bezpečnosť technických zariadení na plyn je často diskutovanou témou vo verejnosti, nakoľko využívanie zemného plynu ako zdroja je pohodlné a ešte stále finančne výhodné. Nasvedčuje tomu aj skutočnosť, že takmer 94 % obyvateľov Slovenskej republiky využíva zemný plyn na každodenné varenie, prípravu teplej vody alebo vykurovanie.
V súčasnosti sa kladie väčší dôraz na využívanie energie získanej z obnoviteľných zdrojov, ku ktorým je z môjho pohľadu využívanie zemného plynu ešte finančne výhodné.

Keďže na území Slovenska sa nenachádzajú veľké zásoby zemného plynu, dováža sa k nám z nálezísk vzdialených niekoľko tisícok kilometrov. Prepravuje sa plynovodmi alebo takmer ako skvapalnený plyn od prepravných sietí cez rozvodné plynárenské zariadenie až do našich domácností.

Pri vlastnostiach zemného plynu, ako sú horľavosť a výbušnosť, však netreba zabúdať ani na riziká vznikajúce prepravou a užívaním zemného plynu pri nedodržaní predpisov a nariadení podľa platnej legislatívy.

Ako najčastejšie príčiny vzniku havárií plynových zariadení (potrubná sieť, plynové spotrebiče, armatúry a pod.) sa uvádzajú zlý technický stav zariadenia, nedodržanie prevádzkových predpisov na bezpečný chod zariadenia a úmyselné poškodenie zariadenia.

Opatrenia na predchádzanie havárijných stavov plynových technických zariadení

Opatrenia na predchádzanie vzniku havarijných stavov si vyžaduje zadefinovať a poznať:

Starostlivosť o technické zariadenia plynu

Návrat hore