ETICKÝ KÓDEX

Etický poriadok (kódex) je spracovaný SKSI. Etický poriadok je záväzný pre všetkých povinných členov komory t.j. pre všetkých autorizovaných stavebných inžinierov.

Etický poriadok stanovuje etické, odborné a spoločenské zásady, ktorými sa autorizovaný stavebný inžinier riadi pri výkone svojej odbornej činnosti. Autorizovaný stavebný inžinier sa zaväzuje v súlade so svojím sľubom dodržiavať tento etický poriadok. Za dodržiavanie poriadku sa zodpovedá SKSI. Etický poriadok upravuje vzťah autorizovaného stavebného inžiniera ku klientovi, zásady kolegiality a vzťah ku komore.

Povinnosti autorizovaného stavebného inžiniera sú uvedené v etickom poriadku SKSI, ktorý uvádzam preštudovať na pripnutom linku.

Základné body etického kódexu:

– Všeobecné povinnosti autorizovaného stavebného inžiniera
– Vzťah ku klientovi
– Povinnosti autorizovaného stavebného inžiniera k ostatným inžinierom

 

 

Návrat hore
Scroll to Top