DOKUMENTÁCIE STAVIEB

Ponúkam spracovanie projektových dokumentácii pre technické a technologické vybavenie stavieb v rôznych stupňoch vypracovania dokumentácií

ŠTÚDIA - ZÁKLADNÁ PREDSTAVA O INVESTIČNOM ZÁMERE

Je výsledkom predprojektovej prípravy stavby. Návrh (štúdia) je prvotným premietnutím zámeru klienta do konkrétnej priestorovej podoby. Dáva klientovi predstavu o možnom konkrétnom urbanistickom, architektonickom, výtvarnom, dispozično-prevádzkovom, interiérovom, konštrukčnom a materiálovom riešení budúcej stavby, ako aj o základných ekonomických parametroch jej zhotovenia. Slúži ako podklad na ďalšie strategické rozhodovanie klienta a na predbežné rokovania klienta so zainteresovanými orgánmi a s inými osobami, ako aj s jeho partnermi. Cieľom je, aby klient získal názornú predstavu o svojom investičnom zámere.

DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Dokumentácia slúži na rozhodnutie stavebného úradu o určení územia na zastavanie a na umiestnenie stavby na ňom. Dokumentácia na územné konanie musí poskytnúť dostatočný podklad na rozhodnutie stavebného úradu a dotknutých orgánov, najmä na posúdenie uvedených podmienok, vrátane jednoznačného polohopisného a výškového osadenia navrhovanej stavby v území s vyznačením vzťahov k okoliu. Obsah a rozsah dokumentácie predpisuje vykonávacia vyhláška č. 453/2000 Z.z. a stavebný zákon č. 50/1976 Z.z. Cieľom je vydanie územného rozhodnutia.

DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

Účelom dokumentácie je poskytnúť stavebnému úradu podklad na posúdenie navrhovanej stavby a jej súladu s podmienkami územného rozhodnutia. Projekt potrebný na stavebné povolenie musí poskytnúť jednoznačnú urbanistickú, architektonickú, výtvarnú, priestorovú, dispozično-prevádzkovú, konštrukčnú a materiálovú charakteristiku stavby na posúdenie požiadaviek verejných záujmov. Cieľom je vydanie stavebného povolenia. Obsah a rozsah dokumentácie predpisuje vykonávacia vyhláška č. 453/2000 Z.z. a stavebný zákon č. 50/1976 Z.z., viac v pripojenom článku.

DOKUMENTÁCIA PRE USKUTOČNENIE STAVBY (REALIZAČNÁ)

Účelom dokumentácie na uskutočnenie stavby je rozpracovať stavebným úradom overenú projektovú dokumentáciu a podmienky stavebného povolenia do takej podrobnosti, aby poskytovala dostatočný podklad na prípravu a uskutočnenie celej stavby, najmä na kalkuláciu stavebných nákladov, na uzavretie zmlúv na realizačné fázy výstavby a na prípravu jednotlivých zhotoviteľov. Dokumentácia musí byť dostatočným podkladom na uskutočnenie predmetnej stavby a na záverečné vyúčtovanie stavebných prác. Cieľom je vytvoriť dokumentáciu diela tak, aby ho zhotoviteľ vedel celé zrealizovať. Obsah a rozsah je uvedený v článku „Konštrukčná dokumentácia určených zariadení“.

TENDROVÁ DOKUMENTÁCIA (DOKUMENTÁCIA PRE VÝBER ZHOTOVITEĽA)

Účelom dokumentácie je jednoznačne vymedziť predmet dodávky budúceho zhotoviteľa (zhotoviteľov) stavby. Tento podklad má umožniť jednotlivým uchádzačom v rámci výberového konania vypracovať porovnateľné ponuky na zhotovenie stavby. (Tendrová dokumentácia môže byť výnimočne spracovaná aj pred projektom pre uskutočnenie stavby napr. v rozsahu napr. štúdie). Pre na výber zhotoviteľa zvyčajne sa používa dokumentácia pre uskutočnenie stavby. Odporúčam robiť dokumentáciu na výber zhotoviteľa (takisto aj výber zhotoviteľa) až po vypracovaní realizačnej dokumentácie. Predbehnutie tejto etapy výrazne zvyšuje nepresnosť podkladov a tým zvyšuje riziká dodatočných nákladov na realizáciu stavby). Cieľom je oceniť stavbu pred jej realizáciou.

JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT

V prípade malých stavieb, ako sú napr. rodinné domy a stavby podobného rozsahu, je výhodné projekt pre stavebné povolenie a realizačný projekt zlúčiť, takýto projekt sa nazýva jednostupňový projekt. Ušetrí sa tým čas potrebný k získaniu stavebného povolenia a znížia sa náklady na projektovú dokumentáciu.
V zmysle metodického usmernenia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR ….. je pre jednoduché stavby podľa §43c ods.1 písm. a) a § 139b ods.1 písm. b) stavebného zákona možné povoliť stavbu podľa §39a ods.4 stavebného zákona v spojenom územnom konaní a o umiestnení stavby so stavebným konaním, ak sú podmienky ich ustanovenia jednoznačné vzhľadom na pomer v území.

DOKUMENTÁCIA SKUTOČNÉHO VYHOTOVENIA STAVBY

Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, je dokumentácia spracovaná po dokončení stavby so zakreslením všetkých zmien, ktoré sa zrealizovali pri zhotovení diela. Je podkladom pre kolaudačné rozhodnutie.

MOJE PRÍSPEVKY
Návrat hore
Scroll to Top