CENA VONKAJŠIEHO ROZVODU PLYNU

Podobne ako cena prípojky plynu (PP), tak aj cena vonkajšieho rozvodu plynu (OPZ) je závislá od dimenzie potrubia, druhu použitého materiálu, polohy, od vzdialenosti miesta odberu (ktoré vniká niekde tesne za vašou hranicou pozemku) až po obvodovú stenu stavebného objektu. Pre názornosť uvádzam obrázok, ktorý znázorňuje rozdelenie vonkajšieho plynového rozvodu na časť prípojky plynu a na časť vonkajšieho plynového rozvodu (OPZ).

Schéma STL

Pre stanovenie predbežných nákladov na zhotovenie vonkajších rozvodov plynu uvádzam zjednodušený výpočet vonkajšieho rozvodu plynu za hranicou pozemku až po obvodovú stenu objektu. Ak je dĺžka rozvodu väčšia, dimenziu rozvodu uvádza projektant v projektovej dokumentácii OPZ.

Cenu vonkajšieho rozvodu plynu ovplyvňuje:
  1. ) potrubný PE/OCL/Iný materiál s komponentami a príslušenstvom – vodorovná a zvislá časť rozvodu,
  2. ) zemné práce v závislosti od polohy umiestnenia OPZ. V súkromnom pozemku (za hranicou) pre nový rozvod plynu si stavebník môže zemné práce vykonať svojpomocne podľa projektu OPZ (plynofikácie stavebného objektu). V prípade dĺžky rozvodu uloženého v zemi 6,00 m a viac uloženého v zemi navrhujem použiť materiál z plastu (PE d32 RC),
  3. ) napojenie vonkajšieho rozvodu plynu s plynárenským zariadením,
  4. ) osadenia (výrez) skrinky (DRZ) s regulátor tlaku plynu (RTP) do 6 m3/hod do oplotenia a zabezpečenie prístupu pracovníkom údržby prevádzkovateľa DS k plynomeru, HUP a  domovému uzáveru plynu.
  5. ) cena nevyhnutných služieb spojených s realizáciou vonkajšieho rozvodu plynu (cena projektovej dokumentácie OPZ, práce revízneho technika, odovzdanie podkladov prevádzkovateľovi DS, TI … )

Vonkajší rozvod plynu je z pohľadu stavebného zákona „stavbou, ktorá je po zhotovení kolaudovaná“ a preto pri jej ohlasovaní na stavebnom úrade budete vyzvaní predložiť rôzne vyjadrenia a potvrdenia. Viac sa o tejto problematika dozviete v článku záväzné stanoviská a poplatky.

Návrat hore
Scroll to Top