ZÁVÄZNÉ STANOVISKÁ A POPLATKY

Pre účely vydania územného rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia stavebník je povinný predložiť na stavebnom úrade rôzne stanoviská (vyjadrenia od SPP-D, vyjadrenia VSD, pozemkového úradu, vyjadrenie od „vodárov“, vyjadrenie obecného úradu, vyjadrenie k malému zdroju znečistenia, vyjadrenie od „telekomu“. . .)

1. Stanoviská (vyjadrenia) prevádzkovateľov distribučných sieti sú spravidla spoplatňované viď. napr. plynári ceny, + článok
2. Vydanie listu vlastníctva (LV) , kópie z katastrálnej mapy (KM) je spoplatnené napr. elektronickým kolkom (e-kolok). Výška poplatkov pozemkového úradu tu.
3. Za vydanie vydania územného rozhodnutia, stavebného povolenia stavebný úrad zinkasuje správny poplatok. Tu sú uvedené ceny.

A. Stanoviska prevádzkovateľa DS

Prevádzkovateľ plynárenských zariadení pre účely vydania územného rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia k NEPLYNÁRENSKEJ STAVBE stanoviská (vyjadrenia) spoplatňuje podľa platného Cenníka externých služieb SPP – distribúcia, a. s. Spoplatnené je aj vydanie stanoviska k povoleniu (ohláseniu) drobnej neplynárenskej stavby, k povoleniu informačného, reklamného a propagačného zariadenia, k povoleniu odstránenia neplynárenskej stavby je . Spolu so žiadosťou o záväzné stanovisko k neplynárenskej stavbe sa prikladajú snímky z katastrálnej mapy s vyznačením záujmového územia, alebo sken situácie širších vzťahov s vyznačením záujmového územia.

B. Správne poplatky stavebného úradu

Správne poplatky stavebného úradu sú uvedené tu. Nové poplatky obcí a miest za vydanie stavebného povolenia platné od 1.1.2017. Pre vysvetlenie pozrite video.

C. Poplatky za prístup do distribučnej siete

Za pripojenie do distribučnej siete v plynárenstve sú stanovené ÚRADOM PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ v zmysle zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach vo veci rozhodnutia o návrhu ceny za pripojenie do distribučnej siete  poplatky za pripojenie do distribučnej siete. Na porovnanie plyn/elektro uvádzam poplatky za pripojenie do distribučnej sústavy na úrovni nízkeho napätia (NN). Tieto poplatky sú uvedené v tomto dokumente.

K PLYNÁRENSKEJ STAVBE je záväzné stanovisko zdarma. Stavebník je povinný požiadať o vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii plynárenskej stavby . Za PLYNÁRENSKÉ STAVBY sú považované všetky stavby plynárenských zariadení a stavby súvisiace s plynofikáciou, najmä plynovody, plynové prípojky, regulačné stanice zemného plynu, hlavné uzávery zemného plynu, skrinky meracej a regulačnej zostavy (obsahujúcej regulátor tlaku plynu a meradlo), chráničky, prekládky plynovodov, plynových prípojok, stavby budov (rodinný dom, bytový dom, ubytovacie zariadenie) vrátane ich plynofikácie, a iné. Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná oprávnenou osobou a predložená v rozsahu, ktorý stanovuje vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení  neskorších predpisov, ako aj v súlade s technickými podmienkami pripojenia.

Návrat hore