WEBOVÉ INFORMÁCIE

WEBOVÁ STRÁNKA WWW.PROJEKTPLYN.SK JE MIESTO, KDE VŠETCI STAVEBNÍCI NÁJDU ODPOVEDE PRE REALIZÁCIU PLYNOFIKÁCIE SVOJEJ STAVBY

DISTRIBUČNÁ SIEŤ (DS/DP)

je plynárenské rozvodné zariadenie na časti vymedzeného územia vrátane vysokotlakových plynovodov, ktoré slúži primárne na dopravu plynu odberateľom plynu v tejto časti územia.

(DS alebo DP)

DS (DP) je v prevažnej miere umiestnená pod zemou. Neoddeliteľnou súčasťou distribučnej siete sú aj technologické objekty. Prevádzkovať distribučnú sieť môže iba osoba - plynárenský podnik oprávnený na distribúciu plynu podľa zákona.
Klikni tu

TECHNOLOGICKÝ OBJEKT DS

Základnými technologickými objektmi sú regulačné a prepúšťacie stanice zemného plynu (ďalej len RS a PS), ktoré slúžia na redukciu tlaku plynu.

(TO)

Podľa energetického zákona sú technologickými objektmi aj filtračné stanice, armatúrne uzly, zariadenia protikoróznej ochrany, trasové ohrevy plynu a telekomunikačné zariadenia.
Klikni tu

PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD

je zariadenie určené na pripojenie odberného plynového zariadenia na distribučný plynovod

(PP)

Začína pripojením na plynovod a končí hlavným uzáverom plynu na hranici pozemku. Je umiestnené pod zemou.
Klikni tu

DOMOVÁ REGULAČNÁ ZOSTAVA (DRZ)

je technologické zariadenie určené prevažne do rozvodov plynu pre obytné (rodinné) domy.

(DRZ)

Pre DRZ je vydaný certifikát typu. Pozostáva zo skrinky, HUP, RTP, DU a ostatných montážnych komponentov pre spotreby meradlo zemného plynu.
Klikni tu

PRELOŽKA PLYNÁRENSKÝCH ZARIADENÍ

Preložkou plynárenského zariadenia sa podľa energetického zákona rozumie premiestnenie niektorých prvkov plynárenského zariadenia alebo zmena trasy.

PRELOŽKA PLYNOMERA, HUP, PP, DS ...

Preložku plynárenského zariadenia vykonáva prevádzkovateľ siete alebo iná oprávnená osoba podľa podmienok prevádzkovateľa. Vlastníctvo plynárenského zariadenia sa preložkou nemení.
Klikni tu

ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE

je zariadenie odberateľa plynu. Začína za hlavným uzáverom plynu a končí sa plynovými spotrebičmi odberateľa.

(OPZ)

Súčasťou odberného plynového zariadenia nie je domový regulátor tlaku plynu a meracie zariadenie odberu plynu.
Klikni tu

WEBOVÉ PORADENSTVO - VODA

WEBOVÉ PORADENSTVO - KANÁL