Close

Otázky a odpovede

V poradni sa môžete opýtať na čokoľvek, čo súvisí s plynofikáciou.


Kým sa tak rozhodnete, prezrite si tieto otázky a odpovede. Je dosť možné, že už niekto tu vašu otázku položil a existuje už aj odpoveď.

CENA PLYNOFIKÁCIE OBJEKTU

Cena prípojky plynu

Cena prípojky plynu = pripojovacieho plynovodu (ďalej už len PP) je závislá od dimenzie potrubia, materiálu a od polohy jej umiestnenia. Podmienky a stanovenie „bodu“ napojenia na distribučný plynovod vykonáva prevádzkovateľ distribučnej siete (SPP-distribúcia, a.s.).

Prípojka plynu pre rodinný dom

Pre bežný rodinný dom prevádzkovateľ DS vyžaduje PP zhotoviť z plastového potrubia PE 100 d32. Stavebník sa často mylne domnieva, že prípojkou „je všetko od hlavného plynovodu až po obvodový múr rodinného domu“. Pravdou je, že prípojka plynu končí hlavným uzáverom plynu (ďalej už len HUP) pri hranici pozemku stavebníka. PP pozostáva z vodorovnej a zvislej časti.

Poloha umiestnenia vodorovnej časti je závislá od „bodu napojenia“ a polohy umiestenia hlavného (distribučného) plynovodu.

Obr. č. 4: Schéma rozdelenia plynárenského a odberného plynového zariadenia napojeného na STL plynovod. Pripojenie OPZ RD od roku 2012 do dnes

Čo tvorí cenu prípojky?

Pohyblivá časť ceny:

a) zemné práce v závislosti od polohy umiestnenia PP a vzdialenosti od bodu napojenia PP na DS. V zemných prácach je potrebné zohľadniť zhotovenia montážnej jamy, ktorá je  potrebná na zrealizovanie prepoja prípojky plynu na verejným plynovodom,
b) potrubný PE materiál s komponentami a príslušenstvom – vodorovná a zvislá časť PP,
c) cena projektovej dokumentácie PP – pre RD fakturujem za projektovú dokumentáciu PP hore uvedených parametrov cca 100 €.
d) počas výstavby PP sa zhotoví geodetické zameranie plynárenského zariadenia
e) pre spustenie prípojky plynu do prevádzky sú nevyhnutné práce rev. technika (+odovzdanie dokladov SPP-D)
f) cena skrinky (DRZ) s regulátor tlaku plynu (RTP) do 6 m3/hod (od 240-300 € volím cca 265) € s DPH. Do tejto skrinky je umiestnený aj plynomer, domový uzáver plynu.
g) Osvedčenie k PD pre VTZ + prvá úradná skúška STL prípojky (fyzické podnikajúce subjekty a právnické osoby – zamestnávateľ)

Fixná časť ceny:

Bez rozdielu, či pri plynofikácii stavebného objektu je potrebné budovať prípojku plynu je potrebné uhradiť poplatok za prístup do distribučnej siete. Pre rok 2018 (2017) za pripojenie v kategórii domácnosť stavebník uhradí prevádzkovateľovi DS 157,66 € s DPH. Pre kategóriu maloodber 180,30 € bez DPH a pre stredný odber 495,30 € bez DPH.

Kalkulačka na výpočet ceny prípojky plynu

Pripojovací plynovod (prípojka plynu) je z pohľadu stavebného zákona „drobnou stavbou“ a preto pri jej ohlasovaní na stavebnom úrade budete vyzvaní predložiť rôzne vyjadrenia a potvrdenia. Viac sa o tejto problematika dozviete v článku záväzné stanoviská a poplatky.

Za ohlásenie drobnej stavby zaplatíte na stavebnom úrade 10 € fyzické osoby, 30 € právnické osoby. Ak stavebný úrad uzná za potrebné na stavbu vydať stavebné povolenie ako príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu poplatok je 30 €.

Pred použitím kalkulačky na zrátanie ceny pripojovacieho plynovodu aj s osadením skrinky na hranici pozemku si prezrite príklady zhotovenia prípojok plynu  (s obrazovým znázornením). Nájdete ich na stránke pripojovací plynovod.

Kalkulačka pre výpočet vonkajšieho rozvodu plynu (OPZ)

Cena vonkajšieho rozvodu plynu z plastového alebo oceľového materiálu.

Pre stanovenie predbežných nákladov na zhotovenie vonkajších rozvodov plynu uvádzam na webovej stránke  zjednodušený výpočet ceny prípojky plynu ale aj výpočet vonkajšieho rozvodu plynu za hranicou pozemku až po obvodovú stenu objektu.

Postup pre použitie kalkulačky

1. V teréne si podľa obrázku zmerajte hodnoty dĺžok A=X,XX m, B=X,XX m, C=X,XX m a D=X,XX (m). Hodnoty dosaďte do kalkulačky.

a.) Vzdialenosť A (m) je vzdialenosť od hranice pozemku po hranicu dvoch kultúr (napr. končí zelený pás a začína chodník).
b.) Vzdialenosť B (m) je vzdialenosť od hranice dvoch kultúr až po zmenu smeru z vodorovnej do zvislej polohy vonkajšieho rozvodu plynu.
c.) Vzdialenosť C (m) je zvislá kolmá vzdialenosť od povrchu terénu po zmenu smeru(prechod potrubia cez obvodové murivo, alebo vonkajší rozvod napr. pod omietkou)
d.) Vzdialenosť D (m) je vodorovná vzdialenosť – dĺžka potrubia  napr. pod omietkou obvodového muriva)

2. Určenie hraníc a správne určenie jednotlivých kultúr (zeleň, chodník, dlažba, cesta) je rozhodujúcim kritériom pre výpočet cenu rozvodu.
3. Pri každom vonkajšom rozvode plynu dochádza k pripojeniu OPZ k plynárenskej časti rozvodu (k prípojke plynu). Pripojenie je zrealizovaná v skrinke DRZ. Aj tu je potrebné správne určiť kultúru (zeleň, chodník, dlažba, cesta).

V súkromnom pozemku (za hranicou) pre nový rozvod plynu si stavebník môže zemné práce vykonať svojpomocne podľa projektu OPZ (plynofikácie stavebného objektu). V prípade iného rozhodnutia je pre stanovenie nákladov

Kalkulačka pre výpočet ceny prípojky plynu pod cestou (pretlak)

Prípojka plynu z PE s napojením na plastový plynovod pod cestou (pretlak – kŕtkovanie)

Postup pre použitie kalkulačky

1. V teréne si podľa obrázku zmerajte hodnoty dĺžok B=X,XX m, B1= X,XX m. Tieto základné hodnoty dosaďte do kalkulačky. Dĺžka B (m) je v podstate dĺžka chráničky, ktorá cestu presahuje 1,00 m na obe strany. Pretlak je možné zrealizovať po zhotovení štartovacej a cieľovej montážnej jamy.

a.) Vzdialenosť B (m) je dĺžka pretlaku. V cieľovej jame (miesto prepoja prípojky na plynovod) je potrebné uvažovať so vzdialenosťou A (m)  (od osi verejného plynovodu po začiatok chráničky. Minimálna vzdialenosť A=0,250 m. Ta je aj v kalkulačke preddefinovaná).
b.) Vzdialenosť B1 (m) je vzdialenosť od konca chráničky v štartovacej jame po zvislú časť prípojky plynu, ktorá je vyvedená za hranicou pozemku pre RD nad terén. Zmena smeru bude prevedená elektrotvarovkou (kolenom).
c.) Vzdialenosť C (m) je vzdialenosť od povrchu terénu na verejnom priestranstve (napr. od povrchu chodníka) až po HUP. Do celkovej dĺžky prípojky plynu je zarátaná aj jej zvislá časť v zemi (po povrchom terénu cca 1,000 m).

2. Určenie hraníc a správne určenie jednotlivých kultúr (zeleň, chodník, dlažba, cesta) je rozhodujúcim kritériom pre cenu plynovej prípojky.
3. Pre zavedenie a osadenie pneumatickej alebo hydraulickej rakety je potrebné zriadiť štartovaciu jamu. Pre kontrolu prechodu rakety pod komunikáciou ale predovšetkým pre realizáciu prepoja prípojky plynu na verejný plynovod je potrebné zhotoviť cieľovú montážnu jamu. Aj tu je potrebné správne určiť kultúru (zeleň, chodník, dlažba, cesta).
4. Posledným rozhodujúcim prvkom na celkovú cenu prípojky je jej napojenie na verejný plynovod (zrealizovanie prepoja). Výberové položky kalkulačky závisia od druhu materiálu jestvujúceho verejného plynovodu (plast/oceľ) a jeho priemeru (dimenzie). Hodnoty priemeru potrubia pre plast sú do D63 a do D160 a pre oceľ do DN 50 a DN 150

Prípojka vedie pod chodníkom a pod vozovkou. Pre uloženie potrubia bode použitá pneumatická alebo hydraulická pretláčacia raketa so zaťahovaním chráničky. Pre zabezpečenie pretlaku je potrebné zhotoviť štartovaciu montážnu jamu pre pretláčaciu raketu v chodníku (alebo v zeleni v súkromnom pozemku) a cieľovú pre kontrolu pretlaku a prepoj prípojky na plynovod v zelenom páse. Pretlak pod konštrukciou vozovky je v dĺžke B=8,000 m. Vzdialenosť A=0,250 m je vzdialenosť chráničky od plynovodu. Rozmer B1=0,600 m je dĺžkou od konca chráničky po zvislú časť prípojky t.j. pod chodníkom. Zvislá časť prípojky C=1,700 m je vyvedená za hranicu pozemku pre RD nad terén. Prístup k HUP bude zabezpečený zo skrinky s podstavcom (DRZ), ktorá bude otvárateľná do verejného priestranstva. Skrinka s podstavcom (bez podstavca) – (DRZ) bude uchytená k opornej ploche pre RD.

Príklady možného zhotovenia pripojovacích plynovodov spolu s kalkulačkou pre výpočet ceny prípojky plynu (zeleň, dlažba, chodník) sú uvedené na stránke pripojovací plynovod.

Kalkulačka pre výpočet ceny prípojky plynu (výkop – prekopávka)

Prípojka plynu z plastu s napojením na plastový, alebo oceľový plynovod.

Postup pre použitie kalkulačky

1. V teréne si podľa obrázku zmerajte hodnoty dĺžok A=X,XX m, B=X,XX m, B1= X,XX m,C=X,XX m. Hodnoty dosaďte do  kalkulačky.

a.) Vzdialenosť A (m) je vzdialenosť od osi verejného plynovodu po hranicu dvoch kultúr (napr. končí zelený pás a začína chodník).
b.) Vzdialenosť B (m) je vzdialenosť od hranice dvoch kultúr až po zmenu smeru z vodorovnej do zvislej polohy prípojky plynu. Zmena smeru bude prevedená elektrotvarovkou (kolenom).
c.) Vzdialenosť B1 (m) je zvislá kolmá vzdialenosť od povrchu v mieste uloženia plynovodu a miesta určeného pre údržbu zariadení v DRZ, z verejného priestranstva.
d.) Vzdialenosť C (m) je vzdialenosť od povrchu terénu na verejnom priestranstve (napr. od povrchu chodníka) až po HUP. Do celkovej dĺžky prípojky plynu je zarátaná aj jej zvislá časť v zemi (po povrchom terénu cca 1,000 m).

2. Určenie hraníc a správne určenie jednotlivých kultúr (zeleň, chodník, dlažba, cesta) je rozhodujúcim kritériom pre cenu plynovej prípojky.
3. Pri každom pripojení prípojky plynu na verejný plynovod je potrebné zhotoviť montážnu jamu. Aj tu je potrebné správne určiť kultúru (zeleň, chodník, dlažba, cesta).
4.Posledným rozhodujúcim prvkom na celkovú cenu prípojky je jej napojenie na verejný plynovod (zrealizovanie prepoja). Výberové položky kalkulačky závisia od druhu materiálu jestvujúceho verejného plynovodu (plast/oceľ) a jeho priemeru (dimenzie). Hodnoty priemeru potrubia pre plast sú do D63 a do D160 a pre oceľ do DN 50 a DN 150

Príklady možného zhotovenia pripojovacích plynovodov spolu s kalkulačkou pre výpočet ceny prípojky plynu (zeleň, dlažba, chodník) sú uvedené na stránke pripojovací plynovod.


ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIA

Rozdelenie plynového zariadenia v RD

Plynofikácie rodinných domov (ďalej už len RD) boli vykonávaná približne od 70-tych rokov 20-tého storočia. V tomto období vznikali „za pochodu“ právne a technické predpisy, ktorými sa do tejto „novej problematiky“ zavádzali jednotné pravidlá. Plynárenské spoločnosti postupne budovali verejné NTL a STL plynovody a pripájali na ne „žiadateľov o plyn“ – odberateľov plynu. Základné pravidlá zavedené z tohto obdobia sa používajú do dnešného dňa.

Hlavný uzáver plynu (HUP) rozdeľoval a rozdeľuje až do dnes plynové zariadenie (a to nie len pri plynofikácii RD) na „časť prípojky“ a časť pod názvom “ domový rozvod plynu.“ Rôzne právne úpravy, zmeny v energetickom zákone tieto časti plynového zariadenia pomenovali rôzne, ale ich funkcia ostala nezmenená. Plynomer, ktorý je umiestnený za HUP je vlastníctvom spoločnosti SPP – distribúcia, a.s.

Domový rozvod plynu sa rozdeľuje na vonkajší rozvod (od HUP po dom) a vnútorný rozvod plynu (rozvod vedený vo vnútorných priestoroch domu až po spotrebiče.)

Rozvody plynu od hlavného uzáveru plynu (HUP) až po plynové spotrebiče (napr. plynový kotol, sporák, ohrievač vody, gamatky) sa v súčasnej dobe označuje ako odberné plynové zariadenie (OPZ). OPZ je zariadenie určené na odber plynu. Za technický stav OPZ zodpovedá odberateľa plynu (vlastník nehnuteľnosti).

Za prevádzku a údržbu plynárenských zariadení po hlavný uzáver zemného plynu (HUP), ktorý sa spravidla nachádza na hranici pozemku t.j. „časť prípojky“ zodpovedá Spoločnosť SPP – distribúcia, a. s.

Do zjednodušených schém som zakreslil rôzne prevedenia „starých“ ale aj tých najnovších plynofikácii RD, kde sú aplikované názvy a pojmy platné pre zákonné predpisy, normy a technické pravidlá platné do roku 2017.

Pripojenie RD na STL plynovod

Môžete sa pýtať: Čo je to STL plynovod? Nebudem uvádzať definíciu či parametre „STL“ plynovodu. Ak váš RD je, alebo bude pripojený na takýto plynovod, budete potrebovať pri plynofikácii RD regulátor tlaku plynu (RTP). RTP reguluje tlak plynu z verejného plynovodu na tlak plynu potrebný pre bežné plynové spotrebiče (na prípravu pokrmov, ohrev TUV či vykurovanie).

Obr. č. 1: Schéma rozdelenia plynárenského a odberného plynového zariadenia napojeného na STL plynovod v čase potreby budovania plynomerne, alebo vyčlenenia časti priestoru v RD, do ktorého bol umiestnený plynomer.

Obr. č. 2: Schéma rozdelenia plynárenského a odberného plynového zariadenia napojeného na STL plynovod s inštaláciou plynomera s teplotnou korekciou spotreby zemného plynu umiestnených v plechových skrinkách spolu s RTP pred RD .

Obr. č. 3: Schéma rozdelenia plynárenského a odberného plynového zariadenia napojeného na STL plynovod, kedy dopyt plynofikácie bol väčší ako ponuka a odberatelia plynu boli ochotní budovať spoločné odberné plynové zariadenie najme v oblastiach, kde verený plynovod nebol vybudovaný.

Obr. č. 4: Schéma rozdelenia plynárenského a odberného plynového zariadenia napojeného na STL plynovod. Pripojenie OPZ RD od roku 2012 do dnes.

Pripojenie RD na NTL plynovod

Ak pred vašim RD je vybudovaný NTL plynovod nebudete potrebovať pri plynofikácii RD regulátor tlaku plynu (RTP). Zregulovanie tlaku plynu verejného plynovodu na tlak plynu potrebný pre bežné plynové spotrebiče (na prípravu pokrmov, ohrev TUV či vykurovanie) zabezpečil prevádzkovateľ plynovodu.

Obr. č. 5: Schéma rozdelenia plynárenského a odberného plynového zariadenia napojeného na NTL plynovod v čase potreby budovania „plynomerne“, alebo vyčlenenia časti priestoru v RD, do ktorého bol umiestnený plynomer.

Obr. č. 5: Schéma rozdelenia plynárenského a odberného plynového zariadenia napojeného na NTL plynovod v čase potreby budovania „plynomerne“, alebo vyčlenenia časti priestoru v RD, do ktorého bol umiestnený plynomer.

Čo je regulačná zostava plynu, alebo DRZ?

Regulačné zostavy sú odberné plynové zariadenia (OPZ) odberateľa plynu určené na odber plynu. Súčasťou regulačnej zostavy je napr. domový regulátor tlaku plynu, domový plynovod, regulátor pred plynomerom, plynomer s elektronickým prepočítavačom plynu, podružné plynomery a ostatné zariadenia, ktoré sa navrhujú s najvyšším vstupným tlakom do 400 kPa (4 barov) vrátane. Umiestňujú sa v intraviláne obce. Podľa TPP 609 02 regulačné zostavy rozdeľujeme na:

Domové regulačné zostavy (DRZ)

Domové regulačné zostavy (DRZ) – sú to certifikované zostavy na prípojke plynu s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 m3 vrátane, so vstupným tlakom plynu do 0,4 MPa vrátane. V zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. sú zatriedené do skupiny Bg,

Sú určené hlavne na pripojenie rodinných domov a bytových domov a nebytových budov (napr. malé obchodné a administratívne budovy, ako aj malé priemyselné budovy).

DRZ – pozostáva z typizovanej skrinky, hlavného uzáveru plynu, regulátora tlaku plynu (RTP), meradla zemného plynu (PS), domového uzáveru plynu (DU) a ostatných montážnych komponentov. Viac sa dozviete na stránke Domové regulačné zostavy – technologické zariadenia

Regulačné zostavy (RZ, MaRZ)

Regulačné zostavy (RZ) – zostavy so vstupným tlakom plynu do 0,4 MPa vrátane a s projektovaným výkonom nad 25 m3 (skupina Bf, v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z.).

Podľa účelu využitia RZ sa delia na:
a) uličné regulačné zostavy – určené na úpravu tlakov plynovodov miestnych sietí,
b) objektové regulačné zostavy – určené na pripojenie budov na bývanie (napr. detské domovy, domovy dôchodcov) a nebytových budov (napr. obchodné, administratívne, nemocničné, priemyselné budovy a iné).

Viac sa dozviete na stránke Dokumentácie – Regulačné zostavy

Ktorý vykurovací systém je pre moju nehnuteľnosť ten najvhodnejší?

To, čo je treba zmysluplne použiť, závisí od konkrétneho prípadu – od požadovaného výkonu, od zdroja energie, ktorý je k dispozícii a v neposlednom rade aj od individuálnych nárokov prevádzkovateľa zariadenia.

Takmer všetky odpovede na perspektívne riešenia pre obytné budovy nájdete na stránkach „Perspektívne systémové riešenia pre obytné budovy„. Pre komerčné prevádzky sú opísané  účinné energetické systémy na stránkach  „Účinné energetické systémy pre komerčné prevádzky

Kalkulačka pre výpočet vonkajšieho rozvodu plynu (OPZ)

Cena vonkajšieho rozvodu plynu z plastového alebo oceľového materiálu.

Pre stanovenie predbežných nákladov na zhotovenie vonkajších rozvodov plynu uvádzam na webovej stránke  zjednodušený výpočet ceny prípojky plynu ale aj výpočet vonkajšieho rozvodu plynu za hranicou pozemku až po obvodovú stenu objektu.

Postup pre použitie kalkulačky

1. V teréne si podľa obrázku zmerajte hodnoty dĺžok A=X,XX m, B=X,XX m, C=X,XX m a D=X,XX (m). Hodnoty dosaďte do kalkulačky.

a.) Vzdialenosť A (m) je vzdialenosť od hranice pozemku po hranicu dvoch kultúr (napr. končí zelený pás a začína chodník).
b.) Vzdialenosť B (m) je vzdialenosť od hranice dvoch kultúr až po zmenu smeru z vodorovnej do zvislej polohy vonkajšieho rozvodu plynu.
c.) Vzdialenosť C (m) je zvislá kolmá vzdialenosť od povrchu terénu po zmenu smeru(prechod potrubia cez obvodové murivo, alebo vonkajší rozvod napr. pod omietkou)
d.) Vzdialenosť D (m) je vodorovná vzdialenosť – dĺžka potrubia  napr. pod omietkou obvodového muriva)

2. Určenie hraníc a správne určenie jednotlivých kultúr (zeleň, chodník, dlažba, cesta) je rozhodujúcim kritériom pre výpočet cenu rozvodu.
3. Pri každom vonkajšom rozvode plynu dochádza k pripojeniu OPZ k plynárenskej časti rozvodu (k prípojke plynu). Pripojenie je zrealizovaná v skrinke DRZ. Aj tu je potrebné správne určiť kultúru (zeleň, chodník, dlažba, cesta).

V súkromnom pozemku (za hranicou) pre nový rozvod plynu si stavebník môže zemné práce vykonať svojpomocne podľa projektu OPZ (plynofikácie stavebného objektu). V prípade iného rozhodnutia je pre stanovenie nákladov

Čo je plynárenské zariadenie?

Tento technický pojem je pre stavebníka veľmi podstatný. Plynárenské zariadenie (PZ) je možné chápať ako zariadenia, ktoré slúži primárne na prepravu plynu, distribúciu plynu, uskladňovanie plynu vrátane zariadenia potrebného na poskytovanie podporných služieb, zariadenia potrebného na zabezpečenie prístupu a prevádzkovania siete vrátane hlavného uzáveru plynu. Plynárenským zariadením sú aj priame plynovody.

Správne pochopenie pojmu rozhoduje :

a) o zatriedení stavby,
b) o výške poplatkov za prístup do distribučnej siete,
c) pri podávaní žiadosti o stavebných zámeroch, pri podávaní žiadostí o vyjadrenia prevádzkovateľa distribučnej siete k projektovým dokumentáciám,
d) o postupoch pri pripájaní,
e) o rozsahu spracovanie projektovej dokumentácie, cene projektových prác . . .
f) o výške poplatkov pri podávaní žiadosti o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby, stavebného povolenia, či  pri ohlásení drobnej stavby.

Každé odberné miesto plynu (OPZ=plynofikovaný stavebný objekt) vybavené plynomerom je pripojené plynárenským zariadením (prípojkou plynu = pripojovacím plynovodom) na plynárenské zariadenie (miestny, uličný= distribučný plynovod).

Viac sa dozviete o plynárenských zariadeniach v pripojených článkoch.

Spoločné časti bytového domu – šachty a bytové jadra

Spoločnými časťami domu podľa zákona č. 182/1993 §2 odst. 4 a 5 sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými časťami bytového dome sú inštalačné šachty v bytových jadrách, ktoré sú súčasťou bytovej jednotky.

Napríklad:
U bytových jadrách– B3 (1961-1981 bez úprav a rekonštrukcie) sú:

a) steny jadra umakartové, minimalizáciu manipulačného priestoru zaisťuje otočné umývadlo.
b) V inštalačnej šachte v úrovni nosnej stropnej konštrukcie sú vytvorené protipožiarne priečky.
c) Na deliacu konštrukciu medzi šachtou a bytom nie sú kladené z požiarneho hľadiska žiadne požiadavky.
d) V inštalačnej šachte sa nachádzajú zvislé nosné kovové konštrukcie, ktoré slúžia na uchytenie:

– stúpačiek studenej a teplej vody, kanálu, plynového rozvodu, …
– uchytenie umakartových stien (kuchyňa, kúpeľňa, stena WC s dvierkami.)

Na deliacej konštrukciu medzi šachtou a bytom je zriadený otvor s dvierkami, ktorý zabezpečuje dostatočný prístup k spoločným zariadeniam umiestnených v inštalačnej šachte.

Stretávam sa na stavbách, že pri rôznych stavebných úpravách bytových jadier:

a) vlastníci bytu rozmery tohto priestoru upravujú až na neúnosnú mieru. Tento priestor neslúži iba pre odpočet spotreby vody, plynu … ale aj ako manipulačný priestor pre povinnú výmenu vodomerov, plynomerov a údržbu spoločných zariadení. Je nepríjemné, ak projektant stavebníkovi je povinný v projektovej dokumentácii plynofikácii bytu predpísať úpravu rozmerov. Preto nie je vhodné, ak je tento priestor zmenšený oproti pôvodnému stavu. (napr. typ jadra B-3, B-10, B-91, B-4, B-6, B-7 …)
b) vlastníci bytu demontujú zvislé a vodorovné výstuže šachty ako aj rôzne podpery a uchytenia stúpačiek teplej vody, kanálu, plynového rozvodu, … s vidinou jediného cieľa – získať čo najväčší priestor WC, kúpeľne …Tento prístup nie je v súlade so zákonom č. 251/2012 Zb. nakoľko prevádzkovateľ spoločného odberného plynového zariadenia (SVB) je povinný udržovať odberné plynové zariadenie v zodpovedajúcom technickom stave, čo odstránením zvislých a vodorovných výstuží, podpier a uchytení stúpačiek neprispeje.

Spoločné odberné plynové zariadenie

Spoločné odberné plynové zariadenie (ďalej už len SOPZ) sa začína za hlavným uzáverom plynu (HUP) a končí sa uzatváracou armatúrou (BU), ktorá ho oddeľuje od odberného plynového zariadenia odberateľa plynu. Je určené na odber plynu pre viacerých odberateľov.

SOPZ je zariadenie, na ktorom nie je odmeriavané množstvo plynu. Energetickým zákonom je zakázané zasahovať do odberného plynového zariadenia, ktorým sa distribuuje nemeraný plyn od hlavného uzáveru plynu k určenému meradlu (plynomeru), bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete.

Obr. č. 3: Schéma rozdelenia plynárenského a odberného plynového zariadenia napojeného na STL plynovod, kedy dopyt plynofikácie bol väčší ako ponuka a odberatelia plynu boli ochotní budovať spoločné odberné plynové zariadenie najme v oblastiach, kde verený plynovod nebol vybudovaný.

 

Na čom variť ? Indukcia, plyn, či keramika?

Výber zariadení závisí od konkrétnych, špecifických požiadaviek na množstvo, druh a kvalitu pripravovaných pokrmov či už pripravovaných v domácnostiach alebo pripravovaných v malých, stredných či vo veľkokapacitných gastronomických prevádzkach. Viac informácii sa dozviete na pripojenom linku základné informácie o varení na zemnom plyne.

Aký kotol použiť pri plynofikácii či výmene starého plynového kotla?

Pre vykurovanie objektu je v súčasnej dobe výhodne použiť kondenzačnú techniku resp. kondenzačný kotol. Kondenzačný kotol je zdroj tepla s dobrým pomerom výkonu a ceny. Nová ekosmernica s účinnosťou od septembra 2015 ukončila predaj klasických plynových kotlov. Životnosť kotlov sa pohybuje zvyčajne okolo desať až pätnásť rokov, investícia je teda dlhodobá a treba si ju dobre premyslieť. Viac informácií sa môžete dočítať tu.


PLYNÁRENSKÉ ZARIADENIA

Rozdelenie plynového zariadenia v RD

Plynofikácie rodinných domov (ďalej už len RD) boli vykonávaná približne od 70-tych rokov 20-tého storočia. V tomto období vznikali „za pochodu“ právne a technické predpisy, ktorými sa do tejto „novej problematiky“ zavádzali jednotné pravidlá. Plynárenské spoločnosti postupne budovali verejné NTL a STL plynovody a pripájali na ne „žiadateľov o plyn“ – odberateľov plynu. Základné pravidlá zavedené z tohto obdobia sa používajú do dnešného dňa.

Hlavný uzáver plynu (HUP) rozdeľoval a rozdeľuje až do dnes plynové zariadenie (a to nie len pri plynofikácii RD) na „časť prípojky“ a časť pod názvom “ domový rozvod plynu.“ Rôzne právne úpravy, zmeny v energetickom zákone tieto časti plynového zariadenia pomenovali rôzne, ale ich funkcia ostala nezmenená. Plynomer, ktorý je umiestnený za HUP je vlastníctvom spoločnosti SPP – distribúcia, a.s.

Domový rozvod plynu sa rozdeľuje na vonkajší rozvod (od HUP po dom) a vnútorný rozvod plynu (rozvod vedený vo vnútorných priestoroch domu až po spotrebiče.)

Rozvody plynu od hlavného uzáveru plynu (HUP) až po plynové spotrebiče (napr. plynový kotol, sporák, ohrievač vody, gamatky) sa v súčasnej dobe označuje ako odberné plynové zariadenie (OPZ). OPZ je zariadenie určené na odber plynu. Za technický stav OPZ zodpovedá odberateľa plynu (vlastník nehnuteľnosti).

Za prevádzku a údržbu plynárenských zariadení po hlavný uzáver zemného plynu (HUP), ktorý sa spravidla nachádza na hranici pozemku t.j. „časť prípojky“ zodpovedá Spoločnosť SPP – distribúcia, a. s.

Do zjednodušených schém som zakreslil rôzne prevedenia „starých“ ale aj tých najnovších plynofikácii RD, kde sú aplikované názvy a pojmy platné pre zákonné predpisy, normy a technické pravidlá platné do roku 2017.

Pripojenie RD na STL plynovod

Môžete sa pýtať: Čo je to STL plynovod? Nebudem uvádzať definíciu či parametre „STL“ plynovodu. Ak váš RD je, alebo bude pripojený na takýto plynovod, budete potrebovať pri plynofikácii RD regulátor tlaku plynu (RTP). RTP reguluje tlak plynu z verejného plynovodu na tlak plynu potrebný pre bežné plynové spotrebiče (na prípravu pokrmov, ohrev TUV či vykurovanie).

Obr. č. 1: Schéma rozdelenia plynárenského a odberného plynového zariadenia napojeného na STL plynovod v čase potreby budovania plynomerne, alebo vyčlenenia časti priestoru v RD, do ktorého bol umiestnený plynomer.

Obr. č. 2: Schéma rozdelenia plynárenského a odberného plynového zariadenia napojeného na STL plynovod s inštaláciou plynomera s teplotnou korekciou spotreby zemného plynu umiestnených v plechových skrinkách spolu s RTP pred RD .

Obr. č. 3: Schéma rozdelenia plynárenského a odberného plynového zariadenia napojeného na STL plynovod, kedy dopyt plynofikácie bol väčší ako ponuka a odberatelia plynu boli ochotní budovať spoločné odberné plynové zariadenie najme v oblastiach, kde verený plynovod nebol vybudovaný.

Obr. č. 4: Schéma rozdelenia plynárenského a odberného plynového zariadenia napojeného na STL plynovod. Pripojenie OPZ RD od roku 2012 do dnes.

Pripojenie RD na NTL plynovod

Ak pred vašim RD je vybudovaný NTL plynovod nebudete potrebovať pri plynofikácii RD regulátor tlaku plynu (RTP). Zregulovanie tlaku plynu verejného plynovodu na tlak plynu potrebný pre bežné plynové spotrebiče (na prípravu pokrmov, ohrev TUV či vykurovanie) zabezpečil prevádzkovateľ plynovodu.

Obr. č. 5: Schéma rozdelenia plynárenského a odberného plynového zariadenia napojeného na NTL plynovod v čase potreby budovania „plynomerne“, alebo vyčlenenia časti priestoru v RD, do ktorého bol umiestnený plynomer.

Obr. č. 5: Schéma rozdelenia plynárenského a odberného plynového zariadenia napojeného na NTL plynovod v čase potreby budovania „plynomerne“, alebo vyčlenenia časti priestoru v RD, do ktorého bol umiestnený plynomer.

Cena prípojky plynu

Cena prípojky plynu = pripojovacieho plynovodu (ďalej už len PP) je závislá od dimenzie potrubia, materiálu a od polohy jej umiestnenia. Podmienky a stanovenie „bodu“ napojenia na distribučný plynovod vykonáva prevádzkovateľ distribučnej siete (SPP-distribúcia, a.s.).

Prípojka plynu pre rodinný dom

Pre bežný rodinný dom prevádzkovateľ DS vyžaduje PP zhotoviť z plastového potrubia PE 100 d32. Stavebník sa často mylne domnieva, že prípojkou „je všetko od hlavného plynovodu až po obvodový múr rodinného domu“. Pravdou je, že prípojka plynu končí hlavným uzáverom plynu (ďalej už len HUP) pri hranici pozemku stavebníka. PP pozostáva z vodorovnej a zvislej časti.

Poloha umiestnenia vodorovnej časti je závislá od „bodu napojenia“ a polohy umiestenia hlavného (distribučného) plynovodu.

Obr. č. 4: Schéma rozdelenia plynárenského a odberného plynového zariadenia napojeného na STL plynovod. Pripojenie OPZ RD od roku 2012 do dnes

Čo tvorí cenu prípojky?

Pohyblivá časť ceny:

a) zemné práce v závislosti od polohy umiestnenia PP a vzdialenosti od bodu napojenia PP na DS. V zemných prácach je potrebné zohľadniť zhotovenia montážnej jamy, ktorá je  potrebná na zrealizovanie prepoja prípojky plynu na verejným plynovodom,
b) potrubný PE materiál s komponentami a príslušenstvom – vodorovná a zvislá časť PP,
c) cena projektovej dokumentácie PP – pre RD fakturujem za projektovú dokumentáciu PP hore uvedených parametrov cca 100 €.
d) počas výstavby PP sa zhotoví geodetické zameranie plynárenského zariadenia
e) pre spustenie prípojky plynu do prevádzky sú nevyhnutné práce rev. technika (+odovzdanie dokladov SPP-D)
f) cena skrinky (DRZ) s regulátor tlaku plynu (RTP) do 6 m3/hod (od 240-300 € volím cca 265) € s DPH. Do tejto skrinky je umiestnený aj plynomer, domový uzáver plynu.
g) Osvedčenie k PD pre VTZ + prvá úradná skúška STL prípojky (fyzické podnikajúce subjekty a právnické osoby – zamestnávateľ)

Fixná časť ceny:

Bez rozdielu, či pri plynofikácii stavebného objektu je potrebné budovať prípojku plynu je potrebné uhradiť poplatok za prístup do distribučnej siete. Pre rok 2018 (2017) za pripojenie v kategórii domácnosť stavebník uhradí prevádzkovateľovi DS 157,66 € s DPH. Pre kategóriu maloodber 180,30 € bez DPH a pre stredný odber 495,30 € bez DPH.

Kalkulačka na výpočet ceny prípojky plynu

Pripojovací plynovod (prípojka plynu) je z pohľadu stavebného zákona „drobnou stavbou“ a preto pri jej ohlasovaní na stavebnom úrade budete vyzvaní predložiť rôzne vyjadrenia a potvrdenia. Viac sa o tejto problematika dozviete v článku záväzné stanoviská a poplatky.

Za ohlásenie drobnej stavby zaplatíte na stavebnom úrade 10 € fyzické osoby, 30 € právnické osoby. Ak stavebný úrad uzná za potrebné na stavbu vydať stavebné povolenie ako príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu poplatok je 30 €.

Pred použitím kalkulačky na zrátanie ceny pripojovacieho plynovodu aj s osadením skrinky na hranici pozemku si prezrite príklady zhotovenia prípojok plynu  (s obrazovým znázornením). Nájdete ich na stránke pripojovací plynovod.

Kalkulačka pre výpočet ceny prípojky plynu pod cestou (pretlak)

Prípojka plynu z PE s napojením na plastový plynovod pod cestou (pretlak – kŕtkovanie)

Postup pre použitie kalkulačky

1. V teréne si podľa obrázku zmerajte hodnoty dĺžok B=X,XX m, B1= X,XX m. Tieto základné hodnoty dosaďte do kalkulačky. Dĺžka B (m) je v podstate dĺžka chráničky, ktorá cestu presahuje 1,00 m na obe strany. Pretlak je možné zrealizovať po zhotovení štartovacej a cieľovej montážnej jamy.

a.) Vzdialenosť B (m) je dĺžka pretlaku. V cieľovej jame (miesto prepoja prípojky na plynovod) je potrebné uvažovať so vzdialenosťou A (m)  (od osi verejného plynovodu po začiatok chráničky. Minimálna vzdialenosť A=0,250 m. Ta je aj v kalkulačke preddefinovaná).
b.) Vzdialenosť B1 (m) je vzdialenosť od konca chráničky v štartovacej jame po zvislú časť prípojky plynu, ktorá je vyvedená za hranicou pozemku pre RD nad terén. Zmena smeru bude prevedená elektrotvarovkou (kolenom).
c.) Vzdialenosť C (m) je vzdialenosť od povrchu terénu na verejnom priestranstve (napr. od povrchu chodníka) až po HUP. Do celkovej dĺžky prípojky plynu je zarátaná aj jej zvislá časť v zemi (po povrchom terénu cca 1,000 m).

2. Určenie hraníc a správne určenie jednotlivých kultúr (zeleň, chodník, dlažba, cesta) je rozhodujúcim kritériom pre cenu plynovej prípojky.
3. Pre zavedenie a osadenie pneumatickej alebo hydraulickej rakety je potrebné zriadiť štartovaciu jamu. Pre kontrolu prechodu rakety pod komunikáciou ale predovšetkým pre realizáciu prepoja prípojky plynu na verejný plynovod je potrebné zhotoviť cieľovú montážnu jamu. Aj tu je potrebné správne určiť kultúru (zeleň, chodník, dlažba, cesta).
4. Posledným rozhodujúcim prvkom na celkovú cenu prípojky je jej napojenie na verejný plynovod (zrealizovanie prepoja). Výberové položky kalkulačky závisia od druhu materiálu jestvujúceho verejného plynovodu (plast/oceľ) a jeho priemeru (dimenzie). Hodnoty priemeru potrubia pre plast sú do D63 a do D160 a pre oceľ do DN 50 a DN 150

Prípojka vedie pod chodníkom a pod vozovkou. Pre uloženie potrubia bode použitá pneumatická alebo hydraulická pretláčacia raketa so zaťahovaním chráničky. Pre zabezpečenie pretlaku je potrebné zhotoviť štartovaciu montážnu jamu pre pretláčaciu raketu v chodníku (alebo v zeleni v súkromnom pozemku) a cieľovú pre kontrolu pretlaku a prepoj prípojky na plynovod v zelenom páse. Pretlak pod konštrukciou vozovky je v dĺžke B=8,000 m. Vzdialenosť A=0,250 m je vzdialenosť chráničky od plynovodu. Rozmer B1=0,600 m je dĺžkou od konca chráničky po zvislú časť prípojky t.j. pod chodníkom. Zvislá časť prípojky C=1,700 m je vyvedená za hranicu pozemku pre RD nad terén. Prístup k HUP bude zabezpečený zo skrinky s podstavcom (DRZ), ktorá bude otvárateľná do verejného priestranstva. Skrinka s podstavcom (bez podstavca) – (DRZ) bude uchytená k opornej ploche pre RD.

Príklady možného zhotovenia pripojovacích plynovodov spolu s kalkulačkou pre výpočet ceny prípojky plynu (zeleň, dlažba, chodník) sú uvedené na stránke pripojovací plynovod.

Kalkulačka pre výpočet ceny prípojky plynu (výkop – prekopávka)

Prípojka plynu z plastu s napojením na plastový, alebo oceľový plynovod.

Postup pre použitie kalkulačky

1. V teréne si podľa obrázku zmerajte hodnoty dĺžok A=X,XX m, B=X,XX m, B1= X,XX m,C=X,XX m. Hodnoty dosaďte do  kalkulačky.

a.) Vzdialenosť A (m) je vzdialenosť od osi verejného plynovodu po hranicu dvoch kultúr (napr. končí zelený pás a začína chodník).
b.) Vzdialenosť B (m) je vzdialenosť od hranice dvoch kultúr až po zmenu smeru z vodorovnej do zvislej polohy prípojky plynu. Zmena smeru bude prevedená elektrotvarovkou (kolenom).
c.) Vzdialenosť B1 (m) je zvislá kolmá vzdialenosť od povrchu v mieste uloženia plynovodu a miesta určeného pre údržbu zariadení v DRZ, z verejného priestranstva.
d.) Vzdialenosť C (m) je vzdialenosť od povrchu terénu na verejnom priestranstve (napr. od povrchu chodníka) až po HUP. Do celkovej dĺžky prípojky plynu je zarátaná aj jej zvislá časť v zemi (po povrchom terénu cca 1,000 m).

2. Určenie hraníc a správne určenie jednotlivých kultúr (zeleň, chodník, dlažba, cesta) je rozhodujúcim kritériom pre cenu plynovej prípojky.
3. Pri každom pripojení prípojky plynu na verejný plynovod je potrebné zhotoviť montážnu jamu. Aj tu je potrebné správne určiť kultúru (zeleň, chodník, dlažba, cesta).
4.Posledným rozhodujúcim prvkom na celkovú cenu prípojky je jej napojenie na verejný plynovod (zrealizovanie prepoja). Výberové položky kalkulačky závisia od druhu materiálu jestvujúceho verejného plynovodu (plast/oceľ) a jeho priemeru (dimenzie). Hodnoty priemeru potrubia pre plast sú do D63 a do D160 a pre oceľ do DN 50 a DN 150

Príklady možného zhotovenia pripojovacích plynovodov spolu s kalkulačkou pre výpočet ceny prípojky plynu (zeleň, dlažba, chodník) sú uvedené na stránke pripojovací plynovod.

Čo je plynárenské zariadenie?

Tento technický pojem je pre stavebníka veľmi podstatný. Plynárenské zariadenie (PZ) je možné chápať ako zariadenia, ktoré slúži primárne na prepravu plynu, distribúciu plynu, uskladňovanie plynu vrátane zariadenia potrebného na poskytovanie podporných služieb, zariadenia potrebného na zabezpečenie prístupu a prevádzkovania siete vrátane hlavného uzáveru plynu. Plynárenským zariadením sú aj priame plynovody.

Správne pochopenie pojmu rozhoduje :

a) o zatriedení stavby,
b) o výške poplatkov za prístup do distribučnej siete,
c) pri podávaní žiadosti o stavebných zámeroch, pri podávaní žiadostí o vyjadrenia prevádzkovateľa distribučnej siete k projektovým dokumentáciám,
d) o postupoch pri pripájaní,
e) o rozsahu spracovanie projektovej dokumentácie, cene projektových prác . . .
f) o výške poplatkov pri podávaní žiadosti o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby, stavebného povolenia, či  pri ohlásení drobnej stavby.

Každé odberné miesto plynu (OPZ=plynofikovaný stavebný objekt) vybavené plynomerom je pripojené plynárenským zariadením (prípojkou plynu = pripojovacím plynovodom) na plynárenské zariadenie (miestny, uličný= distribučný plynovod).

Viac sa dozviete o plynárenských zariadeniach v pripojených článkoch.

Spoločné odberné plynové zariadenie

Spoločné odberné plynové zariadenie (ďalej už len SOPZ) sa začína za hlavným uzáverom plynu (HUP) a končí sa uzatváracou armatúrou (BU), ktorá ho oddeľuje od odberného plynového zariadenia odberateľa plynu. Je určené na odber plynu pre viacerých odberateľov.

SOPZ je zariadenie, na ktorom nie je odmeriavané množstvo plynu. Energetickým zákonom je zakázané zasahovať do odberného plynového zariadenia, ktorým sa distribuuje nemeraný plyn od hlavného uzáveru plynu k určenému meradlu (plynomeru), bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete.

Obr. č. 3: Schéma rozdelenia plynárenského a odberného plynového zariadenia napojeného na STL plynovod, kedy dopyt plynofikácie bol väčší ako ponuka a odberatelia plynu boli ochotní budovať spoločné odberné plynové zariadenie najme v oblastiach, kde verený plynovod nebol vybudovaný.

 


PLYNOFIKÁCIA BYTOVÉHO DOMU

Čo je regulačná zostava plynu, alebo DRZ?

Regulačné zostavy sú odberné plynové zariadenia (OPZ) odberateľa plynu určené na odber plynu. Súčasťou regulačnej zostavy je napr. domový regulátor tlaku plynu, domový plynovod, regulátor pred plynomerom, plynomer s elektronickým prepočítavačom plynu, podružné plynomery a ostatné zariadenia, ktoré sa navrhujú s najvyšším vstupným tlakom do 400 kPa (4 barov) vrátane. Umiestňujú sa v intraviláne obce. Podľa TPP 609 02 regulačné zostavy rozdeľujeme na:

Domové regulačné zostavy (DRZ)

Domové regulačné zostavy (DRZ) – sú to certifikované zostavy na prípojke plynu s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 m3 vrátane, so vstupným tlakom plynu do 0,4 MPa vrátane. V zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. sú zatriedené do skupiny Bg,

Sú určené hlavne na pripojenie rodinných domov a bytových domov a nebytových budov (napr. malé obchodné a administratívne budovy, ako aj malé priemyselné budovy).

DRZ – pozostáva z typizovanej skrinky, hlavného uzáveru plynu, regulátora tlaku plynu (RTP), meradla zemného plynu (PS), domového uzáveru plynu (DU) a ostatných montážnych komponentov. Viac sa dozviete na stránke Domové regulačné zostavy – technologické zariadenia

Regulačné zostavy (RZ, MaRZ)

Regulačné zostavy (RZ) – zostavy so vstupným tlakom plynu do 0,4 MPa vrátane a s projektovaným výkonom nad 25 m3 (skupina Bf, v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z.).

Podľa účelu využitia RZ sa delia na:
a) uličné regulačné zostavy – určené na úpravu tlakov plynovodov miestnych sietí,
b) objektové regulačné zostavy – určené na pripojenie budov na bývanie (napr. detské domovy, domovy dôchodcov) a nebytových budov (napr. obchodné, administratívne, nemocničné, priemyselné budovy a iné).

Viac sa dozviete na stránke Dokumentácie – Regulačné zostavy

Ktorý vykurovací systém je pre moju nehnuteľnosť ten najvhodnejší?

To, čo je treba zmysluplne použiť, závisí od konkrétneho prípadu – od požadovaného výkonu, od zdroja energie, ktorý je k dispozícii a v neposlednom rade aj od individuálnych nárokov prevádzkovateľa zariadenia.

Takmer všetky odpovede na perspektívne riešenia pre obytné budovy nájdete na stránkach „Perspektívne systémové riešenia pre obytné budovy„. Pre komerčné prevádzky sú opísané  účinné energetické systémy na stránkach  „Účinné energetické systémy pre komerčné prevádzky

Cena prípojky plynu

Cena prípojky plynu = pripojovacieho plynovodu (ďalej už len PP) je závislá od dimenzie potrubia, materiálu a od polohy jej umiestnenia. Podmienky a stanovenie „bodu“ napojenia na distribučný plynovod vykonáva prevádzkovateľ distribučnej siete (SPP-distribúcia, a.s.).

Prípojka plynu pre rodinný dom

Pre bežný rodinný dom prevádzkovateľ DS vyžaduje PP zhotoviť z plastového potrubia PE 100 d32. Stavebník sa často mylne domnieva, že prípojkou „je všetko od hlavného plynovodu až po obvodový múr rodinného domu“. Pravdou je, že prípojka plynu končí hlavným uzáverom plynu (ďalej už len HUP) pri hranici pozemku stavebníka. PP pozostáva z vodorovnej a zvislej časti.

Poloha umiestnenia vodorovnej časti je závislá od „bodu napojenia“ a polohy umiestenia hlavného (distribučného) plynovodu.

Obr. č. 4: Schéma rozdelenia plynárenského a odberného plynového zariadenia napojeného na STL plynovod. Pripojenie OPZ RD od roku 2012 do dnes

Čo tvorí cenu prípojky?

Pohyblivá časť ceny:

a) zemné práce v závislosti od polohy umiestnenia PP a vzdialenosti od bodu napojenia PP na DS. V zemných prácach je potrebné zohľadniť zhotovenia montážnej jamy, ktorá je  potrebná na zrealizovanie prepoja prípojky plynu na verejným plynovodom,
b) potrubný PE materiál s komponentami a príslušenstvom – vodorovná a zvislá časť PP,
c) cena projektovej dokumentácie PP – pre RD fakturujem za projektovú dokumentáciu PP hore uvedených parametrov cca 100 €.
d) počas výstavby PP sa zhotoví geodetické zameranie plynárenského zariadenia
e) pre spustenie prípojky plynu do prevádzky sú nevyhnutné práce rev. technika (+odovzdanie dokladov SPP-D)
f) cena skrinky (DRZ) s regulátor tlaku plynu (RTP) do 6 m3/hod (od 240-300 € volím cca 265) € s DPH. Do tejto skrinky je umiestnený aj plynomer, domový uzáver plynu.
g) Osvedčenie k PD pre VTZ + prvá úradná skúška STL prípojky (fyzické podnikajúce subjekty a právnické osoby – zamestnávateľ)

Fixná časť ceny:

Bez rozdielu, či pri plynofikácii stavebného objektu je potrebné budovať prípojku plynu je potrebné uhradiť poplatok za prístup do distribučnej siete. Pre rok 2018 (2017) za pripojenie v kategórii domácnosť stavebník uhradí prevádzkovateľovi DS 157,66 € s DPH. Pre kategóriu maloodber 180,30 € bez DPH a pre stredný odber 495,30 € bez DPH.

Kalkulačka na výpočet ceny prípojky plynu

Pripojovací plynovod (prípojka plynu) je z pohľadu stavebného zákona „drobnou stavbou“ a preto pri jej ohlasovaní na stavebnom úrade budete vyzvaní predložiť rôzne vyjadrenia a potvrdenia. Viac sa o tejto problematika dozviete v článku záväzné stanoviská a poplatky.

Za ohlásenie drobnej stavby zaplatíte na stavebnom úrade 10 € fyzické osoby, 30 € právnické osoby. Ak stavebný úrad uzná za potrebné na stavbu vydať stavebné povolenie ako príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu poplatok je 30 €.

Pred použitím kalkulačky na zrátanie ceny pripojovacieho plynovodu aj s osadením skrinky na hranici pozemku si prezrite príklady zhotovenia prípojok plynu  (s obrazovým znázornením). Nájdete ich na stránke pripojovací plynovod.

Kalkulačka pre výpočet vonkajšieho rozvodu plynu (OPZ)

Cena vonkajšieho rozvodu plynu z plastového alebo oceľového materiálu.

Pre stanovenie predbežných nákladov na zhotovenie vonkajších rozvodov plynu uvádzam na webovej stránke  zjednodušený výpočet ceny prípojky plynu ale aj výpočet vonkajšieho rozvodu plynu za hranicou pozemku až po obvodovú stenu objektu.

Postup pre použitie kalkulačky

1. V teréne si podľa obrázku zmerajte hodnoty dĺžok A=X,XX m, B=X,XX m, C=X,XX m a D=X,XX (m). Hodnoty dosaďte do kalkulačky.

a.) Vzdialenosť A (m) je vzdialenosť od hranice pozemku po hranicu dvoch kultúr (napr. končí zelený pás a začína chodník).
b.) Vzdialenosť B (m) je vzdialenosť od hranice dvoch kultúr až po zmenu smeru z vodorovnej do zvislej polohy vonkajšieho rozvodu plynu.
c.) Vzdialenosť C (m) je zvislá kolmá vzdialenosť od povrchu terénu po zmenu smeru(prechod potrubia cez obvodové murivo, alebo vonkajší rozvod napr. pod omietkou)
d.) Vzdialenosť D (m) je vodorovná vzdialenosť – dĺžka potrubia  napr. pod omietkou obvodového muriva)

2. Určenie hraníc a správne určenie jednotlivých kultúr (zeleň, chodník, dlažba, cesta) je rozhodujúcim kritériom pre výpočet cenu rozvodu.
3. Pri každom vonkajšom rozvode plynu dochádza k pripojeniu OPZ k plynárenskej časti rozvodu (k prípojke plynu). Pripojenie je zrealizovaná v skrinke DRZ. Aj tu je potrebné správne určiť kultúru (zeleň, chodník, dlažba, cesta).

V súkromnom pozemku (za hranicou) pre nový rozvod plynu si stavebník môže zemné práce vykonať svojpomocne podľa projektu OPZ (plynofikácie stavebného objektu). V prípade iného rozhodnutia je pre stanovenie nákladov

Kalkulačka pre výpočet ceny prípojky plynu pod cestou (pretlak)

Prípojka plynu z PE s napojením na plastový plynovod pod cestou (pretlak – kŕtkovanie)

Postup pre použitie kalkulačky

1. V teréne si podľa obrázku zmerajte hodnoty dĺžok B=X,XX m, B1= X,XX m. Tieto základné hodnoty dosaďte do kalkulačky. Dĺžka B (m) je v podstate dĺžka chráničky, ktorá cestu presahuje 1,00 m na obe strany. Pretlak je možné zrealizovať po zhotovení štartovacej a cieľovej montážnej jamy.

a.) Vzdialenosť B (m) je dĺžka pretlaku. V cieľovej jame (miesto prepoja prípojky na plynovod) je potrebné uvažovať so vzdialenosťou A (m)  (od osi verejného plynovodu po začiatok chráničky. Minimálna vzdialenosť A=0,250 m. Ta je aj v kalkulačke preddefinovaná).
b.) Vzdialenosť B1 (m) je vzdialenosť od konca chráničky v štartovacej jame po zvislú časť prípojky plynu, ktorá je vyvedená za hranicou pozemku pre RD nad terén. Zmena smeru bude prevedená elektrotvarovkou (kolenom).
c.) Vzdialenosť C (m) je vzdialenosť od povrchu terénu na verejnom priestranstve (napr. od povrchu chodníka) až po HUP. Do celkovej dĺžky prípojky plynu je zarátaná aj jej zvislá časť v zemi (po povrchom terénu cca 1,000 m).

2. Určenie hraníc a správne určenie jednotlivých kultúr (zeleň, chodník, dlažba, cesta) je rozhodujúcim kritériom pre cenu plynovej prípojky.
3. Pre zavedenie a osadenie pneumatickej alebo hydraulickej rakety je potrebné zriadiť štartovaciu jamu. Pre kontrolu prechodu rakety pod komunikáciou ale predovšetkým pre realizáciu prepoja prípojky plynu na verejný plynovod je potrebné zhotoviť cieľovú montážnu jamu. Aj tu je potrebné správne určiť kultúru (zeleň, chodník, dlažba, cesta).
4. Posledným rozhodujúcim prvkom na celkovú cenu prípojky je jej napojenie na verejný plynovod (zrealizovanie prepoja). Výberové položky kalkulačky závisia od druhu materiálu jestvujúceho verejného plynovodu (plast/oceľ) a jeho priemeru (dimenzie). Hodnoty priemeru potrubia pre plast sú do D63 a do D160 a pre oceľ do DN 50 a DN 150

Prípojka vedie pod chodníkom a pod vozovkou. Pre uloženie potrubia bode použitá pneumatická alebo hydraulická pretláčacia raketa so zaťahovaním chráničky. Pre zabezpečenie pretlaku je potrebné zhotoviť štartovaciu montážnu jamu pre pretláčaciu raketu v chodníku (alebo v zeleni v súkromnom pozemku) a cieľovú pre kontrolu pretlaku a prepoj prípojky na plynovod v zelenom páse. Pretlak pod konštrukciou vozovky je v dĺžke B=8,000 m. Vzdialenosť A=0,250 m je vzdialenosť chráničky od plynovodu. Rozmer B1=0,600 m je dĺžkou od konca chráničky po zvislú časť prípojky t.j. pod chodníkom. Zvislá časť prípojky C=1,700 m je vyvedená za hranicu pozemku pre RD nad terén. Prístup k HUP bude zabezpečený zo skrinky s podstavcom (DRZ), ktorá bude otvárateľná do verejného priestranstva. Skrinka s podstavcom (bez podstavca) – (DRZ) bude uchytená k opornej ploche pre RD.

Príklady možného zhotovenia pripojovacích plynovodov spolu s kalkulačkou pre výpočet ceny prípojky plynu (zeleň, dlažba, chodník) sú uvedené na stránke pripojovací plynovod.

Kalkulačka pre výpočet ceny prípojky plynu (výkop – prekopávka)

Prípojka plynu z plastu s napojením na plastový, alebo oceľový plynovod.

Postup pre použitie kalkulačky

1. V teréne si podľa obrázku zmerajte hodnoty dĺžok A=X,XX m, B=X,XX m, B1= X,XX m,C=X,XX m. Hodnoty dosaďte do  kalkulačky.

a.) Vzdialenosť A (m) je vzdialenosť od osi verejného plynovodu po hranicu dvoch kultúr (napr. končí zelený pás a začína chodník).
b.) Vzdialenosť B (m) je vzdialenosť od hranice dvoch kultúr až po zmenu smeru z vodorovnej do zvislej polohy prípojky plynu. Zmena smeru bude prevedená elektrotvarovkou (kolenom).
c.) Vzdialenosť B1 (m) je zvislá kolmá vzdialenosť od povrchu v mieste uloženia plynovodu a miesta určeného pre údržbu zariadení v DRZ, z verejného priestranstva.
d.) Vzdialenosť C (m) je vzdialenosť od povrchu terénu na verejnom priestranstve (napr. od povrchu chodníka) až po HUP. Do celkovej dĺžky prípojky plynu je zarátaná aj jej zvislá časť v zemi (po povrchom terénu cca 1,000 m).

2. Určenie hraníc a správne určenie jednotlivých kultúr (zeleň, chodník, dlažba, cesta) je rozhodujúcim kritériom pre cenu plynovej prípojky.
3. Pri každom pripojení prípojky plynu na verejný plynovod je potrebné zhotoviť montážnu jamu. Aj tu je potrebné správne určiť kultúru (zeleň, chodník, dlažba, cesta).
4.Posledným rozhodujúcim prvkom na celkovú cenu prípojky je jej napojenie na verejný plynovod (zrealizovanie prepoja). Výberové položky kalkulačky závisia od druhu materiálu jestvujúceho verejného plynovodu (plast/oceľ) a jeho priemeru (dimenzie). Hodnoty priemeru potrubia pre plast sú do D63 a do D160 a pre oceľ do DN 50 a DN 150

Príklady možného zhotovenia pripojovacích plynovodov spolu s kalkulačkou pre výpočet ceny prípojky plynu (zeleň, dlažba, chodník) sú uvedené na stránke pripojovací plynovod.

Spoločné zariadania bytového domu

Spoločnými zariadeniami domu sa podľa zákona podľa zákona č. 182/1993 Zb. rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočikárne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

Prípojka a spoločný plynový rozvod

Bytový dom je pripájaný plynárenským zariadením k distribučnému plynovodu pripojovacím plynovodom (prípojkou plynu – ďalej už len PP). PP je ukončený hlavným uzáverom plynu (ďalej už len HUP), ktorý je v prevažnej miere umiestnený v skrinke regulačného zariadenia (ďalej už len DRZ). Jestvujúci PP s HUP je v prevažnej miere majetkom SPP-distribúcia a.s. Bratislava.

Za HUP sa nachádza SPOLOČNÉ ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE , ktoré sa končí uzatváracou armatúrou, ktorá ho oddeľuje od odberného plynového zariadenia odberateľa plynu t.j. vlastníka bytu, kotolne vrátane technologického zariadenia patriacej k bytovému domu a pod. Vlastník bytu, či SVB je odberateľom plynu spaľujúci zemný plyn spotrebičmi odmeriavaný právnym meradlom (plynomerom).

a) v skrinke DRZ je regulačné zariadenie
b)
v  zemi vonkajší rozvod plynu.
c)
Prechodom rozvodu plynu obvodovou stenou sa rozvod plynu mení z vonkajšieho na vnútorný rozvod plynu. Vnútorný rozvod končí uzatváracou armatúrou, ktorá ho oddeľuje od odberného plynového zariadenia odberateľa plynu.

1

Spoločné odberné plynové zariadenie (SVB) je možné prevádzkovať iba vtedy, ak existuje technická dokumentáciu podľa §13 zákon č. 124/2006 Z. z.(Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Komíny bytového domu

Neoddeliteľnou súčasťou spoločného zariadenia bytového domu sú komíny a to najmä vtedy, ak v bytovom dome dochádza k vykurovaniu priestorov (spoločná kotolňa alebo kotly v bytoch).

Spoločné časti bytového domu – šachty a bytové jadra

Spoločnými časťami domu podľa zákona č. 182/1993 §2 odst. 4 a 5 sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými časťami bytového dome sú inštalačné šachty v bytových jadrách, ktoré sú súčasťou bytovej jednotky.

Napríklad:
U bytových jadrách– B3 (1961-1981 bez úprav a rekonštrukcie) sú:

a) steny jadra umakartové, minimalizáciu manipulačného priestoru zaisťuje otočné umývadlo.
b) V inštalačnej šachte v úrovni nosnej stropnej konštrukcie sú vytvorené protipožiarne priečky.
c) Na deliacu konštrukciu medzi šachtou a bytom nie sú kladené z požiarneho hľadiska žiadne požiadavky.
d) V inštalačnej šachte sa nachádzajú zvislé nosné kovové konštrukcie, ktoré slúžia na uchytenie:

– stúpačiek studenej a teplej vody, kanálu, plynového rozvodu, …
– uchytenie umakartových stien (kuchyňa, kúpeľňa, stena WC s dvierkami.)

Na deliacej konštrukciu medzi šachtou a bytom je zriadený otvor s dvierkami, ktorý zabezpečuje dostatočný prístup k spoločným zariadeniam umiestnených v inštalačnej šachte.

Stretávam sa na stavbách, že pri rôznych stavebných úpravách bytových jadier:

a) vlastníci bytu rozmery tohto priestoru upravujú až na neúnosnú mieru. Tento priestor neslúži iba pre odpočet spotreby vody, plynu … ale aj ako manipulačný priestor pre povinnú výmenu vodomerov, plynomerov a údržbu spoločných zariadení. Je nepríjemné, ak projektant stavebníkovi je povinný v projektovej dokumentácii plynofikácii bytu predpísať úpravu rozmerov. Preto nie je vhodné, ak je tento priestor zmenšený oproti pôvodnému stavu. (napr. typ jadra B-3, B-10, B-91, B-4, B-6, B-7 …)
b) vlastníci bytu demontujú zvislé a vodorovné výstuže šachty ako aj rôzne podpery a uchytenia stúpačiek teplej vody, kanálu, plynového rozvodu, … s vidinou jediného cieľa – získať čo najväčší priestor WC, kúpeľne …Tento prístup nie je v súlade so zákonom č. 251/2012 Zb. nakoľko prevádzkovateľ spoločného odberného plynového zariadenia (SVB) je povinný udržovať odberné plynové zariadenie v zodpovedajúcom technickom stave, čo odstránením zvislých a vodorovných výstuží, podpier a uchytení stúpačiek neprispeje.

Spoločné odberné plynové zariadenie

Spoločné odberné plynové zariadenie (ďalej už len SOPZ) sa začína za hlavným uzáverom plynu (HUP) a končí sa uzatváracou armatúrou (BU), ktorá ho oddeľuje od odberného plynového zariadenia odberateľa plynu. Je určené na odber plynu pre viacerých odberateľov.

SOPZ je zariadenie, na ktorom nie je odmeriavané množstvo plynu. Energetickým zákonom je zakázané zasahovať do odberného plynového zariadenia, ktorým sa distribuuje nemeraný plyn od hlavného uzáveru plynu k určenému meradlu (plynomeru), bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete.

Obr. č. 3: Schéma rozdelenia plynárenského a odberného plynového zariadenia napojeného na STL plynovod, kedy dopyt plynofikácie bol väčší ako ponuka a odberatelia plynu boli ochotní budovať spoločné odberné plynové zariadenie najme v oblastiach, kde verený plynovod nebol vybudovaný.

 

Aký kotol použiť pri plynofikácii či výmene starého plynového kotla?

Pre vykurovanie objektu je v súčasnej dobe výhodne použiť kondenzačnú techniku resp. kondenzačný kotol. Kondenzačný kotol je zdroj tepla s dobrým pomerom výkonu a ceny. Nová ekosmernica s účinnosťou od septembra 2015 ukončila predaj klasických plynových kotlov. Životnosť kotlov sa pohybuje zvyčajne okolo desať až pätnásť rokov, investícia je teda dlhodobá a treba si ju dobre premyslieť. Viac informácií sa môžete dočítať tu.


PLYNOFIKÁCIA BYTU

Čo je regulačná zostava plynu, alebo DRZ?

Regulačné zostavy sú odberné plynové zariadenia (OPZ) odberateľa plynu určené na odber plynu. Súčasťou regulačnej zostavy je napr. domový regulátor tlaku plynu, domový plynovod, regulátor pred plynomerom, plynomer s elektronickým prepočítavačom plynu, podružné plynomery a ostatné zariadenia, ktoré sa navrhujú s najvyšším vstupným tlakom do 400 kPa (4 barov) vrátane. Umiestňujú sa v intraviláne obce. Podľa TPP 609 02 regulačné zostavy rozdeľujeme na:

Domové regulačné zostavy (DRZ)

Domové regulačné zostavy (DRZ) – sú to certifikované zostavy na prípojke plynu s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 m3 vrátane, so vstupným tlakom plynu do 0,4 MPa vrátane. V zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. sú zatriedené do skupiny Bg,

Sú určené hlavne na pripojenie rodinných domov a bytových domov a nebytových budov (napr. malé obchodné a administratívne budovy, ako aj malé priemyselné budovy).

DRZ – pozostáva z typizovanej skrinky, hlavného uzáveru plynu, regulátora tlaku plynu (RTP), meradla zemného plynu (PS), domového uzáveru plynu (DU) a ostatných montážnych komponentov. Viac sa dozviete na stránke Domové regulačné zostavy – technologické zariadenia

Regulačné zostavy (RZ, MaRZ)

Regulačné zostavy (RZ) – zostavy so vstupným tlakom plynu do 0,4 MPa vrátane a s projektovaným výkonom nad 25 m3 (skupina Bf, v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z.).

Podľa účelu využitia RZ sa delia na:
a) uličné regulačné zostavy – určené na úpravu tlakov plynovodov miestnych sietí,
b) objektové regulačné zostavy – určené na pripojenie budov na bývanie (napr. detské domovy, domovy dôchodcov) a nebytových budov (napr. obchodné, administratívne, nemocničné, priemyselné budovy a iné).

Viac sa dozviete na stránke Dokumentácie – Regulačné zostavy

Ktorý vykurovací systém je pre moju nehnuteľnosť ten najvhodnejší?

To, čo je treba zmysluplne použiť, závisí od konkrétneho prípadu – od požadovaného výkonu, od zdroja energie, ktorý je k dispozícii a v neposlednom rade aj od individuálnych nárokov prevádzkovateľa zariadenia.

Takmer všetky odpovede na perspektívne riešenia pre obytné budovy nájdete na stránkach „Perspektívne systémové riešenia pre obytné budovy„. Pre komerčné prevádzky sú opísané  účinné energetické systémy na stránkach  „Účinné energetické systémy pre komerčné prevádzky

Spoločné zariadania bytového domu

Spoločnými zariadeniami domu sa podľa zákona podľa zákona č. 182/1993 Zb. rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočikárne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

Prípojka a spoločný plynový rozvod

Bytový dom je pripájaný plynárenským zariadením k distribučnému plynovodu pripojovacím plynovodom (prípojkou plynu – ďalej už len PP). PP je ukončený hlavným uzáverom plynu (ďalej už len HUP), ktorý je v prevažnej miere umiestnený v skrinke regulačného zariadenia (ďalej už len DRZ). Jestvujúci PP s HUP je v prevažnej miere majetkom SPP-distribúcia a.s. Bratislava.

Za HUP sa nachádza SPOLOČNÉ ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE , ktoré sa končí uzatváracou armatúrou, ktorá ho oddeľuje od odberného plynového zariadenia odberateľa plynu t.j. vlastníka bytu, kotolne vrátane technologického zariadenia patriacej k bytovému domu a pod. Vlastník bytu, či SVB je odberateľom plynu spaľujúci zemný plyn spotrebičmi odmeriavaný právnym meradlom (plynomerom).

a) v skrinke DRZ je regulačné zariadenie
b)
v  zemi vonkajší rozvod plynu.
c)
Prechodom rozvodu plynu obvodovou stenou sa rozvod plynu mení z vonkajšieho na vnútorný rozvod plynu. Vnútorný rozvod končí uzatváracou armatúrou, ktorá ho oddeľuje od odberného plynového zariadenia odberateľa plynu.

1

Spoločné odberné plynové zariadenie (SVB) je možné prevádzkovať iba vtedy, ak existuje technická dokumentáciu podľa §13 zákon č. 124/2006 Z. z.(Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Komíny bytového domu

Neoddeliteľnou súčasťou spoločného zariadenia bytového domu sú komíny a to najmä vtedy, ak v bytovom dome dochádza k vykurovaniu priestorov (spoločná kotolňa alebo kotly v bytoch).

Spoločné časti bytového domu – šachty a bytové jadra

Spoločnými časťami domu podľa zákona č. 182/1993 §2 odst. 4 a 5 sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými časťami bytového dome sú inštalačné šachty v bytových jadrách, ktoré sú súčasťou bytovej jednotky.

Napríklad:
U bytových jadrách– B3 (1961-1981 bez úprav a rekonštrukcie) sú:

a) steny jadra umakartové, minimalizáciu manipulačného priestoru zaisťuje otočné umývadlo.
b) V inštalačnej šachte v úrovni nosnej stropnej konštrukcie sú vytvorené protipožiarne priečky.
c) Na deliacu konštrukciu medzi šachtou a bytom nie sú kladené z požiarneho hľadiska žiadne požiadavky.
d) V inštalačnej šachte sa nachádzajú zvislé nosné kovové konštrukcie, ktoré slúžia na uchytenie:

– stúpačiek studenej a teplej vody, kanálu, plynového rozvodu, …
– uchytenie umakartových stien (kuchyňa, kúpeľňa, stena WC s dvierkami.)

Na deliacej konštrukciu medzi šachtou a bytom je zriadený otvor s dvierkami, ktorý zabezpečuje dostatočný prístup k spoločným zariadeniam umiestnených v inštalačnej šachte.

Stretávam sa na stavbách, že pri rôznych stavebných úpravách bytových jadier:

a) vlastníci bytu rozmery tohto priestoru upravujú až na neúnosnú mieru. Tento priestor neslúži iba pre odpočet spotreby vody, plynu … ale aj ako manipulačný priestor pre povinnú výmenu vodomerov, plynomerov a údržbu spoločných zariadení. Je nepríjemné, ak projektant stavebníkovi je povinný v projektovej dokumentácii plynofikácii bytu predpísať úpravu rozmerov. Preto nie je vhodné, ak je tento priestor zmenšený oproti pôvodnému stavu. (napr. typ jadra B-3, B-10, B-91, B-4, B-6, B-7 …)
b) vlastníci bytu demontujú zvislé a vodorovné výstuže šachty ako aj rôzne podpery a uchytenia stúpačiek teplej vody, kanálu, plynového rozvodu, … s vidinou jediného cieľa – získať čo najväčší priestor WC, kúpeľne …Tento prístup nie je v súlade so zákonom č. 251/2012 Zb. nakoľko prevádzkovateľ spoločného odberného plynového zariadenia (SVB) je povinný udržovať odberné plynové zariadenie v zodpovedajúcom technickom stave, čo odstránením zvislých a vodorovných výstuží, podpier a uchytení stúpačiek neprispeje.

Spoločné odberné plynové zariadenie

Spoločné odberné plynové zariadenie (ďalej už len SOPZ) sa začína za hlavným uzáverom plynu (HUP) a končí sa uzatváracou armatúrou (BU), ktorá ho oddeľuje od odberného plynového zariadenia odberateľa plynu. Je určené na odber plynu pre viacerých odberateľov.

SOPZ je zariadenie, na ktorom nie je odmeriavané množstvo plynu. Energetickým zákonom je zakázané zasahovať do odberného plynového zariadenia, ktorým sa distribuuje nemeraný plyn od hlavného uzáveru plynu k určenému meradlu (plynomeru), bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete.

Obr. č. 3: Schéma rozdelenia plynárenského a odberného plynového zariadenia napojeného na STL plynovod, kedy dopyt plynofikácie bol väčší ako ponuka a odberatelia plynu boli ochotní budovať spoločné odberné plynové zariadenie najme v oblastiach, kde verený plynovod nebol vybudovaný.

 

Plynofikácia bytu v bytovom dome

Byt je nehnuteľnosť, ktorá je v prevažnej miere pripojená na spoločné rozvody bytového domu (na stúpačku plynu, v spoločnej plynomerni . . . . v spoločných priestoroch bytového domu).

Bytový dom je pripojený na distribučný plynovod na ulici pripojovacím plynovodom (prípojkou plynu), ktorá je ukončená pred bytovým domom hlavným uzáverom plynu (HUP).  Od HUP je vonkajší rozvod plynu vedený v zemi a vnútorný rozvod v spoločných priestoroch bytového domu (v technickom podlaží, v bytových jadrách, schodišťom  . . . Tento rozvod je v zmysle zákona považovaný za spoločné odberné zariadenie a jej prevádzkovateľom je spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ďalej už len SVB) alebo správca spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, nebytových priestorov a príslušenstva, ktoré sú vo spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Pred plynofikáciou bytu je potrebné:

a) získať písomné stanovisko spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
b) podať žiadosť na pripojenie do DS,
c) požiadať projektanta spracovať PD plynofikácie bytu,
d) požiadať o stavebné povolenie,
e) realizovať stavbu podľa PD,
f) zabezpečiť kolaudáciu a odovzdanie dodatkovej dokumentácie (SVB)

Práve pri spracovaní projektovej dokumentácii sa stavebník dozvie, čo koľko bude stáť, a koľko hľadísk a okolností ovplyvňujú plynofikáciu bytu, ako aj cenu plynofikácie bytu. Je ich toľko veľa, že nie je možné ani odhadnúť cenu projektu plynofikácie bytu.

Pri plynofikácii bytu v prevažnej miere dochádza k úprave (rozšíreniu) časti spoločného rozvodu plynu po uzatváraciu armatúru, na ktorú je pripojený nový bytový rozvod resp. odberné plynové zariadenie bytu.

Úpravu (rozšírenie) spoločného odberného plynového zariadenia SVB zapracuje projektant do projektovej dokumentácie plynofikácie bytu. Po zrealizovaní plynofikácie bytu vlastník bytu odovzdáva „prevádzkovú dokumentáciu nového spoločného odberného zaradenia“ (po uzatváraciu armatúru pred plynomerom odberateľa – vlastníka bytu) SVB.

Aký kotol použiť pri plynofikácii či výmene starého plynového kotla?

Pre vykurovanie objektu je v súčasnej dobe výhodne použiť kondenzačnú techniku resp. kondenzačný kotol. Kondenzačný kotol je zdroj tepla s dobrým pomerom výkonu a ceny. Nová ekosmernica s účinnosťou od septembra 2015 ukončila predaj klasických plynových kotlov. Životnosť kotlov sa pohybuje zvyčajne okolo desať až pätnásť rokov, investícia je teda dlhodobá a treba si ju dobre premyslieť. Viac informácií sa môžete dočítať tu.


PLYNOFIKÁCIA RODINNÉHO DOMU

Základné informácie o pripojení RD do DS plynu

Pripojenie stavebného objektu do distribučnej siete plynu

je vždy zrealizované plynárenským a odberným plynovým zariadením. Pred zahájením akýchkoľvek krokov v tejto oblasti je dôležité poznať základné pojmy v plynárenstve.

Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a stavebníkom sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákonom č. 251/2012 Z.z. o energetike a jeho vykonávacími predpismi, zákonom č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a súvisiacimi vykonávacími predpismi, platnými cenníkmi za výkon regulovaných činností, ktoré vydáva Rozhodnutím Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa distribučnej siete, technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete, technickými normami a ostatnými súvisiacimi predpismi.

Plynárenské zariadenie

Plynárenské zariadenie (ďalej PZ) je zariadenie, ktoré môže prevádzkovať prevádzkovateľ distribučnej siete (ďalej už len PDS) ako vlastník, alebo ako nájomca. Užívateľský vzťah medzi PDS a stavebníkom, ktorý zabezpečil výstavbu PZ je riešený na základe nájomnej (vzor tu), kúpnej (vzor tu), alebo darovacej zmluvy (vzor tu).

Fyzické osoby, ktoré pripájajú do distribučnej siete plynu rodinný dom, chatu …uzatvárajú s PDS zmluvu o pripojení k distribučnej sieti (kategória domácnosť – vzor tu).

Aby tento vzťah bol jasný od prvotných krokov plynofikácie objektu, stavebník požiada prevádzkovateľa DS (žiadosť) o pripojenie objektu do DS. Objektom sa rozumie – plynofikácia novej nehnuteľnosti, plynofikácia existujúcej nehnuteľnosti, v ktorej nebolo v minulosti zriadené odberné plynové zariadenie – t.j. na odbernom mieste nebolo v minulosti namontované meradlo zemného plynu a v nehnuteľnosti sa v minulosti neodoberal zemný plyn.

Každý objekt je do distribučnej siete pripojený PRIPOJOVACÍM PLYNOVODOM (tzv. prípojka). ktorý je súčasťou PZ.

Plynové (odberné) zariadenie

Plynové (odberné) zariadenie (OPZ) je zariadenie určené na odber plynu. Ide o rozvody plynu od hlavného uzáveru plynu až po plynové spotrebiče (napr. plynový kotol, sporák, ohrievač vody, gamatky). Súčasťou odberného plynového zariadenia nie je meracie zariadenie odberu plynu (plynomer). Od HUP za technický stav odberného plynového zariadenia (OPZ) zodpovedá prevádzkovateľ t.j. vlastník nehnuteľnosti. Súčasťou odberného plynového zariadenia je aj domový regulátor tlaku plynu.

Poznámka:
Ak je odberné plynové zariadenie pripojené k spoločnému odbernému plynovému zariadeniu, začína za uzatváracou armatúrou, ktorá ho oddeľuje od spoločného odberného plynového zariadenia. Obdobnou armatúrou je od spoločného odberného zariadenia oddelené každé odberné plynové zariadenie. Súčasťou odberného plynového zariadenia nie je domový regulátor tlaku plynu. V tomto prípade za technický stav spoločného odberného zariadenia zodpovedá správca bytových domov, prípadne spoločenstvo vlastníkov. Súčasťou spoločného odberného plynového zariadenia je aj regulátor tlaku plynu.

Spoločné odberné plynové zariadenie

Spoločné odberné plynové zariadenie je odberné plynové zariadenie určené na odber plynu pre viacerých odberateľov. Začína za hlavným uzáverom plynu a končí sa uzatváracou armatúrou, ktorá ho oddeľuje od odberného plynového zariadenia odberateľa plynu. Spravidla je to armatúra pred plynomerom. Touto časťou rozvodu sa distribuuje nemeraný plyn. Zasahovať do odberného plynového zariadenia, ktorým sa distribuuje nemeraný plyn od hlavného uzáveru plynu k určenému meradlu, bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete je zakázané. Spoločné odberné plynové zariadenie na dodávku plynu nachádzajúce sa v jednej nehnuteľnosti je súčasťou tejto nehnuteľnosti.

Spoločné ustanovenie k odberným zariadeniam

Prevádzkovateľ distribučnej siete má právo kontrolovať dodržiavanie technických podmienok podľa § 19 zákona 251/2012 Z.z. a dodržiavanie pravidiel trhu s plynom pri pripojení a prevádzke odberných plynových zariadení, právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení, ako aj dodržiavanie podmienok zmluvy o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu.

Odberateľ plynu je povinný umožniť prevádzkovateľovi distribučnej siete kontrolu odberného plynového zariadenia a určeného meradla v termíne dohodnutom s prevádzkovateľom distribučnej siete. Odberateľ plynu je povinný udržiavať pripojené odberné plynové zariadenie v zodpovedajúcom technickom stave a poskytovať na požiadanie prevádzkovateľovi distribučnej siete v lehote do 90 dní odo dňa vyžiadania technické údaje a revízne správy odberného plynového zariadenia. Ak nepredloží požadované údaje a správy v lehote 90 dní, považuje sa jeho odberné plynové zariadenie za technicky nevyhovujúce podľa § 73 zákona 251/2012 Z.z.

Rozdelenie plynového zariadenia v RD

Plynofikácie rodinných domov (ďalej už len RD) boli vykonávaná približne od 70-tych rokov 20-tého storočia. V tomto období vznikali „za pochodu“ právne a technické predpisy, ktorými sa do tejto „novej problematiky“ zavádzali jednotné pravidlá. Plynárenské spoločnosti postupne budovali verejné NTL a STL plynovody a pripájali na ne „žiadateľov o plyn“ – odberateľov plynu. Základné pravidlá zavedené z tohto obdobia sa používajú do dnešného dňa.

Hlavný uzáver plynu (HUP) rozdeľoval a rozdeľuje až do dnes plynové zariadenie (a to nie len pri plynofikácii RD) na „časť prípojky“ a časť pod názvom “ domový rozvod plynu.“ Rôzne právne úpravy, zmeny v energetickom zákone tieto časti plynového zariadenia pomenovali rôzne, ale ich funkcia ostala nezmenená. Plynomer, ktorý je umiestnený za HUP je vlastníctvom spoločnosti SPP – distribúcia, a.s.

Domový rozvod plynu sa rozdeľuje na vonkajší rozvod (od HUP po dom) a vnútorný rozvod plynu (rozvod vedený vo vnútorných priestoroch domu až po spotrebiče.)

Rozvody plynu od hlavného uzáveru plynu (HUP) až po plynové spotrebiče (napr. plynový kotol, sporák, ohrievač vody, gamatky) sa v súčasnej dobe označuje ako odberné plynové zariadenie (OPZ). OPZ je zariadenie určené na odber plynu. Za technický stav OPZ zodpovedá odberateľa plynu (vlastník nehnuteľnosti).

Za prevádzku a údržbu plynárenských zariadení po hlavný uzáver zemného plynu (HUP), ktorý sa spravidla nachádza na hranici pozemku t.j. „časť prípojky“ zodpovedá Spoločnosť SPP – distribúcia, a. s.

Do zjednodušených schém som zakreslil rôzne prevedenia „starých“ ale aj tých najnovších plynofikácii RD, kde sú aplikované názvy a pojmy platné pre zákonné predpisy, normy a technické pravidlá platné do roku 2017.

Pripojenie RD na STL plynovod

Môžete sa pýtať: Čo je to STL plynovod? Nebudem uvádzať definíciu či parametre „STL“ plynovodu. Ak váš RD je, alebo bude pripojený na takýto plynovod, budete potrebovať pri plynofikácii RD regulátor tlaku plynu (RTP). RTP reguluje tlak plynu z verejného plynovodu na tlak plynu potrebný pre bežné plynové spotrebiče (na prípravu pokrmov, ohrev TUV či vykurovanie).

Obr. č. 1: Schéma rozdelenia plynárenského a odberného plynového zariadenia napojeného na STL plynovod v čase potreby budovania plynomerne, alebo vyčlenenia časti priestoru v RD, do ktorého bol umiestnený plynomer.

Obr. č. 2: Schéma rozdelenia plynárenského a odberného plynového zariadenia napojeného na STL plynovod s inštaláciou plynomera s teplotnou korekciou spotreby zemného plynu umiestnených v plechových skrinkách spolu s RTP pred RD .

Obr. č. 3: Schéma rozdelenia plynárenského a odberného plynového zariadenia napojeného na STL plynovod, kedy dopyt plynofikácie bol väčší ako ponuka a odberatelia plynu boli ochotní budovať spoločné odberné plynové zariadenie najme v oblastiach, kde verený plynovod nebol vybudovaný.

Obr. č. 4: Schéma rozdelenia plynárenského a odberného plynového zariadenia napojeného na STL plynovod. Pripojenie OPZ RD od roku 2012 do dnes.

Pripojenie RD na NTL plynovod

Ak pred vašim RD je vybudovaný NTL plynovod nebudete potrebovať pri plynofikácii RD regulátor tlaku plynu (RTP). Zregulovanie tlaku plynu verejného plynovodu na tlak plynu potrebný pre bežné plynové spotrebiče (na prípravu pokrmov, ohrev TUV či vykurovanie) zabezpečil prevádzkovateľ plynovodu.

Obr. č. 5: Schéma rozdelenia plynárenského a odberného plynového zariadenia napojeného na NTL plynovod v čase potreby budovania „plynomerne“, alebo vyčlenenia časti priestoru v RD, do ktorého bol umiestnený plynomer.

Obr. č. 5: Schéma rozdelenia plynárenského a odberného plynového zariadenia napojeného na NTL plynovod v čase potreby budovania „plynomerne“, alebo vyčlenenia časti priestoru v RD, do ktorého bol umiestnený plynomer.

Čo je regulačná zostava plynu, alebo DRZ?

Regulačné zostavy sú odberné plynové zariadenia (OPZ) odberateľa plynu určené na odber plynu. Súčasťou regulačnej zostavy je napr. domový regulátor tlaku plynu, domový plynovod, regulátor pred plynomerom, plynomer s elektronickým prepočítavačom plynu, podružné plynomery a ostatné zariadenia, ktoré sa navrhujú s najvyšším vstupným tlakom do 400 kPa (4 barov) vrátane. Umiestňujú sa v intraviláne obce. Podľa TPP 609 02 regulačné zostavy rozdeľujeme na:

Domové regulačné zostavy (DRZ)

Domové regulačné zostavy (DRZ) – sú to certifikované zostavy na prípojke plynu s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 m3 vrátane, so vstupným tlakom plynu do 0,4 MPa vrátane. V zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. sú zatriedené do skupiny Bg,

Sú určené hlavne na pripojenie rodinných domov a bytových domov a nebytových budov (napr. malé obchodné a administratívne budovy, ako aj malé priemyselné budovy).

DRZ – pozostáva z typizovanej skrinky, hlavného uzáveru plynu, regulátora tlaku plynu (RTP), meradla zemného plynu (PS), domového uzáveru plynu (DU) a ostatných montážnych komponentov. Viac sa dozviete na stránke Domové regulačné zostavy – technologické zariadenia

Regulačné zostavy (RZ, MaRZ)

Regulačné zostavy (RZ) – zostavy so vstupným tlakom plynu do 0,4 MPa vrátane a s projektovaným výkonom nad 25 m3 (skupina Bf, v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z.).

Podľa účelu využitia RZ sa delia na:
a) uličné regulačné zostavy – určené na úpravu tlakov plynovodov miestnych sietí,
b) objektové regulačné zostavy – určené na pripojenie budov na bývanie (napr. detské domovy, domovy dôchodcov) a nebytových budov (napr. obchodné, administratívne, nemocničné, priemyselné budovy a iné).

Viac sa dozviete na stránke Dokumentácie – Regulačné zostavy

Cena prípojky plynu

Cena prípojky plynu = pripojovacieho plynovodu (ďalej už len PP) je závislá od dimenzie potrubia, materiálu a od polohy jej umiestnenia. Podmienky a stanovenie „bodu“ napojenia na distribučný plynovod vykonáva prevádzkovateľ distribučnej siete (SPP-distribúcia, a.s.).

Prípojka plynu pre rodinný dom

Pre bežný rodinný dom prevádzkovateľ DS vyžaduje PP zhotoviť z plastového potrubia PE 100 d32. Stavebník sa často mylne domnieva, že prípojkou „je všetko od hlavného plynovodu až po obvodový múr rodinného domu“. Pravdou je, že prípojka plynu končí hlavným uzáverom plynu (ďalej už len HUP) pri hranici pozemku stavebníka. PP pozostáva z vodorovnej a zvislej časti.

Poloha umiestnenia vodorovnej časti je závislá od „bodu napojenia“ a polohy umiestenia hlavného (distribučného) plynovodu.

Obr. č. 4: Schéma rozdelenia plynárenského a odberného plynového zariadenia napojeného na STL plynovod. Pripojenie OPZ RD od roku 2012 do dnes

Čo tvorí cenu prípojky?

Pohyblivá časť ceny:

a) zemné práce v závislosti od polohy umiestnenia PP a vzdialenosti od bodu napojenia PP na DS. V zemných prácach je potrebné zohľadniť zhotovenia montážnej jamy, ktorá je  potrebná na zrealizovanie prepoja prípojky plynu na verejným plynovodom,
b) potrubný PE materiál s komponentami a príslušenstvom – vodorovná a zvislá časť PP,
c) cena projektovej dokumentácie PP – pre RD fakturujem za projektovú dokumentáciu PP hore uvedených parametrov cca 100 €.
d) počas výstavby PP sa zhotoví geodetické zameranie plynárenského zariadenia
e) pre spustenie prípojky plynu do prevádzky sú nevyhnutné práce rev. technika (+odovzdanie dokladov SPP-D)
f) cena skrinky (DRZ) s regulátor tlaku plynu (RTP) do 6 m3/hod (od 240-300 € volím cca 265) € s DPH. Do tejto skrinky je umiestnený aj plynomer, domový uzáver plynu.
g) Osvedčenie k PD pre VTZ + prvá úradná skúška STL prípojky (fyzické podnikajúce subjekty a právnické osoby – zamestnávateľ)

Fixná časť ceny:

Bez rozdielu, či pri plynofikácii stavebného objektu je potrebné budovať prípojku plynu je potrebné uhradiť poplatok za prístup do distribučnej siete. Pre rok 2018 (2017) za pripojenie v kategórii domácnosť stavebník uhradí prevádzkovateľovi DS 157,66 € s DPH. Pre kategóriu maloodber 180,30 € bez DPH a pre stredný odber 495,30 € bez DPH.

Kalkulačka na výpočet ceny prípojky plynu

Pripojovací plynovod (prípojka plynu) je z pohľadu stavebného zákona „drobnou stavbou“ a preto pri jej ohlasovaní na stavebnom úrade budete vyzvaní predložiť rôzne vyjadrenia a potvrdenia. Viac sa o tejto problematika dozviete v článku záväzné stanoviská a poplatky.

Za ohlásenie drobnej stavby zaplatíte na stavebnom úrade 10 € fyzické osoby, 30 € právnické osoby. Ak stavebný úrad uzná za potrebné na stavbu vydať stavebné povolenie ako príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu poplatok je 30 €.

Pred použitím kalkulačky na zrátanie ceny pripojovacieho plynovodu aj s osadením skrinky na hranici pozemku si prezrite príklady zhotovenia prípojok plynu  (s obrazovým znázornením). Nájdete ich na stránke pripojovací plynovod.

Kalkulačka pre výpočet vonkajšieho rozvodu plynu (OPZ)

Cena vonkajšieho rozvodu plynu z plastového alebo oceľového materiálu.

Pre stanovenie predbežných nákladov na zhotovenie vonkajších rozvodov plynu uvádzam na webovej stránke  zjednodušený výpočet ceny prípojky plynu ale aj výpočet vonkajšieho rozvodu plynu za hranicou pozemku až po obvodovú stenu objektu.

Postup pre použitie kalkulačky

1. V teréne si podľa obrázku zmerajte hodnoty dĺžok A=X,XX m, B=X,XX m, C=X,XX m a D=X,XX (m). Hodnoty dosaďte do kalkulačky.

a.) Vzdialenosť A (m) je vzdialenosť od hranice pozemku po hranicu dvoch kultúr (napr. končí zelený pás a začína chodník).
b.) Vzdialenosť B (m) je vzdialenosť od hranice dvoch kultúr až po zmenu smeru z vodorovnej do zvislej polohy vonkajšieho rozvodu plynu.
c.) Vzdialenosť C (m) je zvislá kolmá vzdialenosť od povrchu terénu po zmenu smeru(prechod potrubia cez obvodové murivo, alebo vonkajší rozvod napr. pod omietkou)
d.) Vzdialenosť D (m) je vodorovná vzdialenosť – dĺžka potrubia  napr. pod omietkou obvodového muriva)

2. Určenie hraníc a správne určenie jednotlivých kultúr (zeleň, chodník, dlažba, cesta) je rozhodujúcim kritériom pre výpočet cenu rozvodu.
3. Pri každom vonkajšom rozvode plynu dochádza k pripojeniu OPZ k plynárenskej časti rozvodu (k prípojke plynu). Pripojenie je zrealizovaná v skrinke DRZ. Aj tu je potrebné správne určiť kultúru (zeleň, chodník, dlažba, cesta).

V súkromnom pozemku (za hranicou) pre nový rozvod plynu si stavebník môže zemné práce vykonať svojpomocne podľa projektu OPZ (plynofikácie stavebného objektu). V prípade iného rozhodnutia je pre stanovenie nákladov

Kalkulačka pre výpočet ceny prípojky plynu pod cestou (pretlak)

Prípojka plynu z PE s napojením na plastový plynovod pod cestou (pretlak – kŕtkovanie)

Postup pre použitie kalkulačky

1. V teréne si podľa obrázku zmerajte hodnoty dĺžok B=X,XX m, B1= X,XX m. Tieto základné hodnoty dosaďte do kalkulačky. Dĺžka B (m) je v podstate dĺžka chráničky, ktorá cestu presahuje 1,00 m na obe strany. Pretlak je možné zrealizovať po zhotovení štartovacej a cieľovej montážnej jamy.

a.) Vzdialenosť B (m) je dĺžka pretlaku. V cieľovej jame (miesto prepoja prípojky na plynovod) je potrebné uvažovať so vzdialenosťou A (m)  (od osi verejného plynovodu po začiatok chráničky. Minimálna vzdialenosť A=0,250 m. Ta je aj v kalkulačke preddefinovaná).
b.) Vzdialenosť B1 (m) je vzdialenosť od konca chráničky v štartovacej jame po zvislú časť prípojky plynu, ktorá je vyvedená za hranicou pozemku pre RD nad terén. Zmena smeru bude prevedená elektrotvarovkou (kolenom).
c.) Vzdialenosť C (m) je vzdialenosť od povrchu terénu na verejnom priestranstve (napr. od povrchu chodníka) až po HUP. Do celkovej dĺžky prípojky plynu je zarátaná aj jej zvislá časť v zemi (po povrchom terénu cca 1,000 m).

2. Určenie hraníc a správne určenie jednotlivých kultúr (zeleň, chodník, dlažba, cesta) je rozhodujúcim kritériom pre cenu plynovej prípojky.
3. Pre zavedenie a osadenie pneumatickej alebo hydraulickej rakety je potrebné zriadiť štartovaciu jamu. Pre kontrolu prechodu rakety pod komunikáciou ale predovšetkým pre realizáciu prepoja prípojky plynu na verejný plynovod je potrebné zhotoviť cieľovú montážnu jamu. Aj tu je potrebné správne určiť kultúru (zeleň, chodník, dlažba, cesta).
4. Posledným rozhodujúcim prvkom na celkovú cenu prípojky je jej napojenie na verejný plynovod (zrealizovanie prepoja). Výberové položky kalkulačky závisia od druhu materiálu jestvujúceho verejného plynovodu (plast/oceľ) a jeho priemeru (dimenzie). Hodnoty priemeru potrubia pre plast sú do D63 a do D160 a pre oceľ do DN 50 a DN 150

Prípojka vedie pod chodníkom a pod vozovkou. Pre uloženie potrubia bode použitá pneumatická alebo hydraulická pretláčacia raketa so zaťahovaním chráničky. Pre zabezpečenie pretlaku je potrebné zhotoviť štartovaciu montážnu jamu pre pretláčaciu raketu v chodníku (alebo v zeleni v súkromnom pozemku) a cieľovú pre kontrolu pretlaku a prepoj prípojky na plynovod v zelenom páse. Pretlak pod konštrukciou vozovky je v dĺžke B=8,000 m. Vzdialenosť A=0,250 m je vzdialenosť chráničky od plynovodu. Rozmer B1=0,600 m je dĺžkou od konca chráničky po zvislú časť prípojky t.j. pod chodníkom. Zvislá časť prípojky C=1,700 m je vyvedená za hranicu pozemku pre RD nad terén. Prístup k HUP bude zabezpečený zo skrinky s podstavcom (DRZ), ktorá bude otvárateľná do verejného priestranstva. Skrinka s podstavcom (bez podstavca) – (DRZ) bude uchytená k opornej ploche pre RD.

Príklady možného zhotovenia pripojovacích plynovodov spolu s kalkulačkou pre výpočet ceny prípojky plynu (zeleň, dlažba, chodník) sú uvedené na stránke pripojovací plynovod.

Kalkulačka pre výpočet ceny prípojky plynu (výkop – prekopávka)

Prípojka plynu z plastu s napojením na plastový, alebo oceľový plynovod.

Postup pre použitie kalkulačky

1. V teréne si podľa obrázku zmerajte hodnoty dĺžok A=X,XX m, B=X,XX m, B1= X,XX m,C=X,XX m. Hodnoty dosaďte do  kalkulačky.

a.) Vzdialenosť A (m) je vzdialenosť od osi verejného plynovodu po hranicu dvoch kultúr (napr. končí zelený pás a začína chodník).
b.) Vzdialenosť B (m) je vzdialenosť od hranice dvoch kultúr až po zmenu smeru z vodorovnej do zvislej polohy prípojky plynu. Zmena smeru bude prevedená elektrotvarovkou (kolenom).
c.) Vzdialenosť B1 (m) je zvislá kolmá vzdialenosť od povrchu v mieste uloženia plynovodu a miesta určeného pre údržbu zariadení v DRZ, z verejného priestranstva.
d.) Vzdialenosť C (m) je vzdialenosť od povrchu terénu na verejnom priestranstve (napr. od povrchu chodníka) až po HUP. Do celkovej dĺžky prípojky plynu je zarátaná aj jej zvislá časť v zemi (po povrchom terénu cca 1,000 m).

2. Určenie hraníc a správne určenie jednotlivých kultúr (zeleň, chodník, dlažba, cesta) je rozhodujúcim kritériom pre cenu plynovej prípojky.
3. Pri každom pripojení prípojky plynu na verejný plynovod je potrebné zhotoviť montážnu jamu. Aj tu je potrebné správne určiť kultúru (zeleň, chodník, dlažba, cesta).
4.Posledným rozhodujúcim prvkom na celkovú cenu prípojky je jej napojenie na verejný plynovod (zrealizovanie prepoja). Výberové položky kalkulačky závisia od druhu materiálu jestvujúceho verejného plynovodu (plast/oceľ) a jeho priemeru (dimenzie). Hodnoty priemeru potrubia pre plast sú do D63 a do D160 a pre oceľ do DN 50 a DN 150

Príklady možného zhotovenia pripojovacích plynovodov spolu s kalkulačkou pre výpočet ceny prípojky plynu (zeleň, dlažba, chodník) sú uvedené na stránke pripojovací plynovod.

Spoločné odberné plynové zariadenie

Spoločné odberné plynové zariadenie (ďalej už len SOPZ) sa začína za hlavným uzáverom plynu (HUP) a končí sa uzatváracou armatúrou (BU), ktorá ho oddeľuje od odberného plynového zariadenia odberateľa plynu. Je určené na odber plynu pre viacerých odberateľov.

SOPZ je zariadenie, na ktorom nie je odmeriavané množstvo plynu. Energetickým zákonom je zakázané zasahovať do odberného plynového zariadenia, ktorým sa distribuuje nemeraný plyn od hlavného uzáveru plynu k určenému meradlu (plynomeru), bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete.

Obr. č. 3: Schéma rozdelenia plynárenského a odberného plynového zariadenia napojeného na STL plynovod, kedy dopyt plynofikácie bol väčší ako ponuka a odberatelia plynu boli ochotní budovať spoločné odberné plynové zariadenie najme v oblastiach, kde verený plynovod nebol vybudovaný.

 

Aký kotol použiť pri plynofikácii či výmene starého plynového kotla?

Pre vykurovanie objektu je v súčasnej dobe výhodne použiť kondenzačnú techniku resp. kondenzačný kotol. Kondenzačný kotol je zdroj tepla s dobrým pomerom výkonu a ceny. Nová ekosmernica s účinnosťou od septembra 2015 ukončila predaj klasických plynových kotlov. Životnosť kotlov sa pohybuje zvyčajne okolo desať až pätnásť rokov, investícia je teda dlhodobá a treba si ju dobre premyslieť. Viac informácií sa môžete dočítať tu.


POŽIADAVKY NA ZHOTOVITEĽA MONTÁŽNYCH PRÁC NA PLYNOVOM ROZVODE

A. Kto môže vykonávať činnosti v plynárenstve

V plynárenstve sa vykonáva rôznorodá činnosť, ktorej výsledkom je bezpečné a spoľahlivé technické zariadenie plynu. Pod činnosťou sa v tomto článku rozumie – montáž do funkčného celku, oprava, údržba, rekonštrukcia . . .

Všeobecne

Montážne a opravárenské práce v plynárenstve môže vykonávať iba odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.. Touto vyhláškou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými. K tejto činnosti odborne spôsobilá osoba má vydané oprávnenie na vykonávanie činnosti na vyhradenom technickom zariadení plynov podľa zákona č. 124/2006 Z.z..

Odborne spôsobilou osobou je aj fyzická osoba – podnikateľ, ktorý nie je zamestnávateľom a činnosť v plynárenstve vykonáva na základe osvedčenia podľa zákona č. 124/2006 Z.z. s rozsahom podľa vyhlášky č.508/2009 MPSVaR na montáž do funkčného celku, opravu, údržbu, rekonštrukciu . . . technických zariadení plynov.

Zhotoviteľ vykonávajúci činnosti v plynárenstve je podnikajúcou osobou buď ako právnická osoba zapísaná do obchodného registra, alebo fyzická osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia. Podnikajúcou osobou môže byť aj osoba podnikajúca na základe iného než živnostenského oprávnenia a podľa osobitných predpisov.

B. Kto môže vykonávať montážne a opravárenské práce zváraním

Zváracie práce

Pri zriaďovaní rozvodov plynu v plynárenskej infraštruktúre vrátane plynovodných prípojok z oceľového materiálu, kde je možné využiť technológiu ručného zvárania rúr plameňom a technológiu oblúkového zváranie rúr musí mať zhotoviteľ zvarov zavedený systém riadenia kvality vo zváraní minimálne podľa EN ISO 3834-4. Zhotoviteľ zvarov by mal mať certifikát označený normou STN EN 12 732. Národná norma pre zváranie oceľových potrubí spolu so zmenou A1 bola vypracovaná technickou komisiou CEN/TC 234 pod názvom Plynárenská infraštruktúra„. Tieto požiadavky sa vzťahujú aj na opravy rozvodov plynu v plynárenskej infraštruktúre.

Navyše zhotoviteľ zvarov, ktorý zvára oceľové plynové rozvody musí mať kvalifikačné skúšky podľa STN EN ISO 9606-1, alebo STN EN ISO 14732. (v dobe platnosti sa uvádzala aj STN EN 287-1+A2.)


Takýto zhotoviteľ zvarov musí mať:

a) zavedený systém kvality vo zváraní podľa EN ISO 3834-1 a EN ISO 3834-4 (2,3)
b) odborný dohľad pri zváraní podľa EN ISO 14731
c) vypracovaný postup zvárania WPS podľa EN ISO 15609-1 (EN ISO 15609-2: až do 10 kPa)
d) schválený postup zvárania.


Príklad č. 1 – zhotovenie pripojovacieho plynovodu (PP) z ocele s prevádzkovým tlakom do 100 kPa (1 bar)

Pre zhotovenie zvarov na PP z ocele je podľa normy potrebné dosiahnuť kategóriu kvality „B“. Pracovný tlak PP je do 5 bar, požiadavka na zvárací materiál Rt0,5≤ 360 N/mm2. Zhotovená bude plynovodná prípojka s pripojením na distribučný plynovod. Požiadavky na základný materiál sú uvedené v projekte VTZ. Základný materiál je stanovený podľa EN ISO 3183 t.j. potrubie L210, L245, L290. Prevádzkovateľ distribučného plynovodu vyžaduje systém kvality na zváranie potrubia. Zhotoviteľ zvarov musí mať zavedený systém riadenia kvality vo zváraní a musí dodržať body  a) d) uvedené v prechádzajúcom odstavci.

Príklad č.2 – zhotovenie (PP) z plastu s prevádzkovým tlakom do 300 kPa (3 bar) s napojením na oceľový plynovod

Pre zhotovenie zvarov pri napojení PP na oceľový distribučný plynovod oceľovou tvarovkou (T-kusa OCL/PE) je podľa normy potrebné dosiahnuť kategóriu kvality „B“. Pracovný tlak PP je do 5 bar, požiadavka na zvárací materiál Rt0,5≤ 400 N/mm2. Materiál tvarovky (T-kusa OCL/PE) je uvedený jej výrobcom, alebo v príslušnej európskej norme uvedený v projekte VTZ. Prevádzkovateľ distribučného plynovodu vyžaduje systém kvality na zváranie potrubia. Zhotoviteľ zvarov musí mať zavedený systém riadenia kvality vo zváraní a musí dodržať body  a) d) uvedené v prechádzajúcom odstavci. Navyše oproti príkladu č.1 v bode c) bude súčasťou vypracovaného postupu zvárania WPS bude aj pWPS pre základné typy zvarových spojov pre materiál PE.

Poznámka:
kvalita B – pracovný tlak ≤ 5 barov, oblasť použitia – distribučné siete plynu (DS), plynové prípojky na DS, potrubia v staniciach, ďalej plynovody, ktoré nie sú umiestnené v budovách podľa STN EN 1775 a súčasti plynovodu, ktoré sú vyrobené z nelegovanej alebo nízkolegovanej uhlíkovej ocele, požiadavka na zvárací materiál Rt0,5≤ 360 N/mm2
kvalita C – pracovný tlak > 5 barov≤16 barov, oblasť použitia – plynovody a potrubia v staniciach distribučných sieti, požiadavka na zvárací materiál Rt0,5≤ 360 N/mm2
kvalita D – pracovný tlak ≥ 16 barov, oblasť použitia – plynovody a potrubia v staniciach prepravných sieti.

Príklad č. 3 – zhotovenie vonkajšieho plynovodu z ocele s prevádzkovým tlakom do 10 kPa (100 mbar)

Pre zhotovenie zvarov na vonkajšom plynovode z ocele pod zemou je potrebné dosiahnuť kategóriu kvality „B“. Pracovný tlak plynového rozvodu je do 5 bar, požiadavka na zvárací materiál Rt0,5≤ 360 N/mm2. Zhotovený bude plynovod podľa STN EN 1775, ktorý nie je umiestnený v budove a pripájaný je na odovzdávajúce miesto verejného plynovodu. Požiadavky na základný materiál rozvodu sú uvedené v projekte VTZ. Základný materiál je stanovený EN ISO 3183 t.j. potrubie L210, L245, L290. Prevádzkovateľ vonkajšieho domového plynovodu nevie, či má vyžadovať systém kvality na zváranie potrubia. Zhotoviteľ zvarov musí mať zavedený systém riadenia kvality vo zváraní a musí dodržať body  a) d) uvedené v prechádzajúcom odstavci.

Príklad č. 4 – zhotovenie plynovodu z ocele v budove s tlakom do 10 kPa (100 mbar) podľa STN EN 1775

Zhotoviteľ zvarov na vnútornom plynovode z ocele v budove s tlakom do 10 kPa a hrúbky steny základného materiálu menšej ako je 4 mm musí mať stanovený postup zvárania (WPS) minimálne podľa bodu B.2 (prílohy B) STN EN 1775. Požiadavky na základný materiál rozvodu sú uvedené v projekte VTZ stanovený EN ISO 3183 t.j. potrubie L210, L245, L290. Prevádzkovateľ vnútorného plynovodu v budove nevie, či má vyžadovať systém kvality na zváranie potrubia. Zhotoviteľ zvarov nemusí mať zavedený systém riadenia kvality vo zváraní podľa bodov a) až d) uvedené v prechádzajúcom odstavci, ale musí mať platný zváračský preukaz, postup zvárania (WPS) stanovený podľa EN ISO 15609-1 alebo EN ISO 15609-2. Schválenie postupu zvárania musí byť v súlade s EN ISO 15607. Kontrola zvarov sa vykoná iba vizuálne.

Príklad č. 5 – zhotovenie plynovodu z ocele v budove s prevádzkovým tlakom nad 10 kPa podľa STN EN 1775

Zhotoviteľ zvarov na vnútornom plynovode z ocele v budove s tlakom nad 10 kPa do 500 kPa a hrúbky steny základného materiálu 4 mm a väčšej musí mať kvalifikačné skúšky podľa STN EN ISO 9606-1, alebo STN EN ISO 14732. (v dobe platnosti sa uvádzala aj STN EN 287-1+A2), stanovený postup zvárania (WPS) podľa EN ISO 15609-1 alebo EN ISO 15609-2. Zvárať môže iba osoba – zvárač s certifikátom – osvedčením. Požiadavky na základný materiál rozvodu sú uvedené v projekte VTZ. Základný materiál je stanovený EN ISO 3183 t.j. potrubie L210, L245, L290. Prevádzkovateľ vnútorného plynovodu v budove nevie, či má vyžadovať systém kvality na zváranie potrubia. Zhotoviteľ zvarov musí mať zavedený systém riadenia kvality vo zváraní a musí dodržať body  a) d) uvedené v  odstavci hore.

Zváracie práce rúr a tvaroviek z polyetylénu (PP) môžu vykonávať len pracovníci, ktorí spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti podľa (STN EN 13067), ktorí majú platný zváračský preukaz na zváranie rúr a tvaroviek z polyetylénu. Zváranie sa vykonáva podľa pokynov výrobcov zváracích zariadení. Pre zhotovenie vonkajšieho rozvodu je využívané elektrofúzne zváranie s plnoautomatickým zváracím zariadením, ktoré využíva čiarové kódy.


PRIPOJENIE OBJEKTU NA VEREJNÝ VODOVOD (KANALIZÁCIU)

Zoznam vodárenských spoločností na Slovensku

Zoznam prevádzkovateľov verejných vodovodov na Slovensku

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Dokumenty a tlačivá prevádzkovateľa
Prešovská 48, 82102 Bratislava
Prevádzkovateľ vodovodov a kanalizácií. Výroba a zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie odpadových vôd a ich čistenie.
http://www.bvsas.sk/sk/

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Dokumenty a tlačivá prevádzkovateľa
Priemyselná 10, 92101 Piešťany
Zásobovanie obyvateľstva, priemyslu a poľnohospodárstva pitnou a úžitkovou vodou. Čistenie odpadových vôd.
http://www.tavos.sk/

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dokumenty a tlačivá prevádzkovateľa
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra
Zásobovanie obyvateľstva, priemyslu, poľnohospodárstva a ďalších spotrebiteľov pitnou a úžitkovou vodou.
http://www.zsvs.sk

Oravská vodárenská spoločnosť a. s.Dokumenty a tlačivá prevádzkovateľa
Bysterecká 2180, 02680 Dolný Kubín
Prevádzkovanie verejných vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd.
http://www.ovs.sk/

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.Dokumenty a tlačivá prevádzkovateľa
1. mája 11, 91101 Trenčín
Prevádzkovanie verejných vodovodov a kanalizácií. Odvádzanie a čistenie odpadových vôd vypúšťaných do kanalizácie.
http://www.tvs.sk

Považská vodárenská spoločnosť, a.s. – Dokumenty a tlačivá prevádzkovateľa
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
Prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií v regióne stredného Považia.
http://www.povs.sk

Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.Dokumenty a tlačivá prevádzkovateľa
Kuzmányho 25, 03680 Martin
Výroba a distribúcia pitnej vody. Čistenie odpadových vôd.
http://www.turvod.sk

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. – Dokumenty  tlačivá prevádzkovateľa
Pri Váhu 6, 03406 Ružomberok
Výroba a rozvod pitnej vody. Odkanalizovanie, čistenie odpadových vôd. Stavebno-montážne práce. Inžinierske poradenstvo.
http://www.vsr.sk/

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.Dokumenty a tlačivá prevádzkovateľa
Revolučná 595, 03180 Liptovský Mikuláš
Výroba a dodávka pitnej vody z verejných vodovodov. Odvádzanie a likvidácia odpadových vôd verejnými kanalizáciami.
http://www.lvsas.sk/

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Dokumenty a tlačivá prevádzkovateľa
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
Prevádzkovanie vodovodov, kanalizácií a ČOV.
http://www.pvpsas.sk

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Dokumenty a tlačivá prevádzkovateľa
Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
Realizácia stavieb a rekonštrukcie vodovodov a kanalizácií. Montáž vodovodných a kanalizačných prípojok.
http://www.stvps.sk/

Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s.
E.B. Lukáča 25
945 01 Komárno
http://www.komvak.sk/

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.Dokumenty a tlačivá prevádzkovateľa
Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
Realizácia stavieb a rekonštrukcie vodovodov a kanalizácií. Montáž vodovodných a kanalizačných prípojok.
http://www.stvps.sk/ 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Dokumenty a tlačivá prevádzkovateľa
Generálne riaditeľstvo
Komenského 50, 042 48 Košice


VYUŽITIE ENERGIE - ZDROJA

Je možné pri využití jedného zdroja vyrábať iný druh energie?

Ak vykurujete plynom, alebo máte plynovú prípojku doporučujem združenú výrobu tepla a elektriny. Viac si prečítajte na www.oplyne.info.
Zamýšľať sa nad výrobou inej energie pri využití jedného zdroja energie sa oplatí, ak vaša spotreba je viac ako 2 000 m³ zemného plynu, alebo ak platíte mesačne viac ako 120,- € za plyn. Ak spotrebujete ročne viac ako 3 000 kWh alebo platíte mesačne viac ako 55,- € za elektrinu, je potrebné sa zamyslieť nad touto možnosťou. Plynový kotol s kogeneráciou vám umožní optimalizovať účinnosť vášho vykurovania a znížiť vaše účty za elektrinu o cca 50 %.

Ako môžem využiť energiu zo slnka?

Na prípravu teplej vody a podporu vykurovania vrelo do poručujem. Energia zo slnka je bezplatná energia. Ak bývate v rodinnom dome či radovom dome s nezatienenou strechou orientovanou južne, západne alebo východne – áno.

Napísal som aj článok s touto problematikou. článok si môžete prečítať v článku.

Môžem uvažovať o tepelnom čerpadle?

a) Ak máte podlahové vykurovanie alebo veľkoryso dimenzované vykurovacie plochy.
b) Dobre tepelne izolovaný dom, ktorý je v prevažnej miere bez možnosti pripojenia na vonkajšie distribučné zdroje je predpoklad pre použitie tepelného čerpadla.
c) Na svojom pozemku môžete vykonať vrt alebo máte k dispozícii vodu zo studne alebo pre vzduchové tepelné čerpadlo ponúknuť miesto na inštaláciu.
d) Ak máte miesto pre vyrovnávací zásobník s objemom až 1 000 litrov.
e) Ak chcete byť nezávislejším od plynu či elektriny a vyššia investícia vám pritom nevadí.
f) Tepelné čerpadlo sú aj na zemný plyn.
g) Počas leta môžete využiť technológiu „natural cooling“.

Ďalšie informácie sa môžete dočítať na www.oplyne.info

Je drevo, či pelety alternatívou k zemnému plynu ?

Ak máte k dispozícii sklad.
Ak máte miesto pre vyrovnávací zásobník s objemom až 1 000 litrov.
Ak chcete byť nezávislejším od plynu a vyššia investícia vám pritom nevadí vyberte si aj kozub.

Výroba teplej vody zemným plynom

Správnou voľba zariadenia na prípravu teplej vody zabezpečíme jej hospodárne využívanie. Základné informácie pre výrobu teplej vody pre domácnosť si môžete prečítať tu.


Otázky do poradne

PORADŇA