Close

Otázky a odpovede

V poradni sa môžete opýtať na čokoľvek, čo súvisí s plynofikáciou.


Kým sa tak rozhodnete, prezrite si tieto otázky a odpovede. Je dosť možné, že už niekto tu vašu otázku položil a existuje už aj odpoveď.

ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIA

Rozdelenie plynového zariadenia v RD

Plynofikácie rodinných domov (ďalej už len RD) boli vykonávaná približne od 70-tych rokov 20-tého storočia. V tomto období vznikali „za pochodu“ právne a technické predpisy, ktorými sa do tejto „novej problematiky“ zavádzali jednotné pravidlá. Plynárenské spoločnosti postupne budovali verejné NTL a STL plynovody a pripájali na ne „žiadateľov o plyn“ – odberateľov plynu. Základné pravidlá zavedené z tohto obdobia sa používajú do dnešného dňa.

Hlavný uzáver plynu (HUP) rozdeľoval a rozdeľuje až do dnes plynové zariadenie (a to nie len pri plynofikácii RD) na „časť prípojky“ a časť pod názvom “ domový rozvod plynu.“ Rôzne právne úpravy, zmeny v energetickom zákone tieto časti plynového zariadenia pomenovali rôzne, ale ich funkcia ostala nezmenená. Plynomer, ktorý je umiestnený za HUP je vlastníctvom spoločnosti SPP – distribúcia, a.s.

Domový rozvod plynu sa rozdeľuje na vonkajší rozvod (od HUP po dom) a vnútorný rozvod plynu (rozvod vedený vo vnútorných priestoroch domu až po spotrebiče.)

Rozvody plynu od hlavného uzáveru plynu (HUP) až po plynové spotrebiče (napr. plynový kotol, sporák, ohrievač vody, gamatky) sa v súčasnej dobe označuje ako odberné plynové zariadenie (OPZ). OPZ je zariadenie určené na odber plynu. Za technický stav OPZ zodpovedá odberateľa plynu (vlastník nehnuteľnosti).

Za prevádzku a údržbu plynárenských zariadení po hlavný uzáver zemného plynu (HUP), ktorý sa spravidla nachádza na hranici pozemku t.j. „časť prípojky“ zodpovedá Spoločnosť SPP – distribúcia, a. s.

Do zjednodušených schém som zakreslil rôzne prevedenia „starých“ ale aj tých najnovších plynofikácii RD, kde sú aplikované názvy a pojmy platné pre zákonné predpisy, normy a technické pravidlá platné do roku 2017.

Pripojenie RD na STL plynovod

Môžete sa pýtať: Čo je to STL plynovod? Nebudem uvádzať definíciu či parametre „STL“ plynovodu. Ak váš RD je, alebo bude pripojený na takýto plynovod, budete potrebovať pri plynofikácii RD regulátor tlaku plynu (RTP). RTP reguluje tlak plynu z verejného plynovodu na tlak plynu potrebný pre bežné plynové spotrebiče (na prípravu pokrmov, ohrev TUV či vykurovanie).

Obr. č. 1: Schéma rozdelenia plynárenského a odberného plynového zariadenia napojeného na STL plynovod v čase potreby budovania plynomerne, alebo vyčlenenia časti priestoru v RD, do ktorého bol umiestnený plynomer.

Obr. č. 2: Schéma rozdelenia plynárenského a odberného plynového zariadenia napojeného na STL plynovod s inštaláciou plynomera s teplotnou korekciou spotreby zemného plynu umiestnených v plechových skrinkách spolu s RTP pred RD .

Obr. č. 3: Schéma rozdelenia plynárenského a odberného plynového zariadenia napojeného na STL plynovod, kedy dopyt plynofikácie bol väčší ako ponuka a odberatelia plynu boli ochotní budovať spoločné odberné plynové zariadenie najme v oblastiach, kde verený plynovod nebol vybudovaný.

Obr. č. 4: Schéma rozdelenia plynárenského a odberného plynového zariadenia napojeného na STL plynovod. Pripojenie OPZ RD od roku 2012 do dnes.

Pripojenie RD na NTL plynovod

Ak pred vašim RD je vybudovaný NTL plynovod nebudete potrebovať pri plynofikácii RD regulátor tlaku plynu (RTP). Zregulovanie tlaku plynu verejného plynovodu na tlak plynu potrebný pre bežné plynové spotrebiče (na prípravu pokrmov, ohrev TUV či vykurovanie) zabezpečil prevádzkovateľ plynovodu.

Obr. č. 5: Schéma rozdelenia plynárenského a odberného plynového zariadenia napojeného na NTL plynovod v čase potreby budovania „plynomerne“, alebo vyčlenenia časti priestoru v RD, do ktorého bol umiestnený plynomer.

Obr. č. 5: Schéma rozdelenia plynárenského a odberného plynového zariadenia napojeného na NTL plynovod v čase potreby budovania „plynomerne“, alebo vyčlenenia časti priestoru v RD, do ktorého bol umiestnený plynomer.

Ktorý vykurovací systém je pre moju nehnuteľnosť ten najvhodnejší?

To, čo je treba zmysluplne použiť, závisí od konkrétneho prípadu – od požadovaného výkonu, od zdroja energie, ktorý je k dispozícii a v neposlednom rade aj od individuálnych nárokov prevádzkovateľa zariadenia.

Takmer všetky odpovede na perspektívne riešenia pre obytné budovy nájdete na stránkach „Perspektívne systémové riešenia pre obytné budovy„. Pre komerčné prevádzky sú opísané  účinné energetické systémy na stránkach  „Účinné energetické systémy pre komerčné prevádzky

Na čom variť ? Indukcia, plyn, či keramika?

Výber zariadení závisí od konkrétnych, špecifických požiadaviek na množstvo, druh a kvalitu pripravovaných pokrmov či už pripravovaných v domácnostiach alebo pripravovaných v malých, stredných či vo veľkokapacitných gastronomických prevádzkach. Viac informácii sa dozviete na pripojenom linku základné informácie o varení na zemnom plyne.

Aký kotol použiť pri plynofikácii či výmene starého plynového kotla?

Pre vykurovanie objektu je v súčasnej dobe výhodne použiť kondenzačnú techniku resp. kondenzačný kotol. Kondenzačný kotol je zdroj tepla s dobrým pomerom výkonu a ceny. Nová ekosmernica s účinnosťou od septembra 2015 ukončila predaj klasických plynových kotlov. Životnosť kotlov sa pohybuje zvyčajne okolo desať až pätnásť rokov, investícia je teda dlhodobá a treba si ju dobre premyslieť.

Pre posúdenie výberu kotla sú potrebné údaje:

– terajšieho vykurovacieho systému,
– k „veľkosti kotla“ sú potrebné informácie o tepelno izolačným vlastnostiam domu,
– je potrebné posúdiť výkon kotla. V minulosti sa dávala pomerne veľká rezerva na jeho výkon.

Tiež by ste mali vedieť, či urobíte nejaké zlepšenia tepelných vlastností: výmena okien a vstupných dverí, zateplenie obvodových stien, zateplenie strechy. Všetky tieto opatrenie vedú k zníženiu spotreby a aj potrebného výkonu kotla. Podľa mojich skúseností, pri ročnej spotrebe zemného plynu okolo 3000 m3 je potrebné uvažovať o kúpe kondenzačného kotla. Úspory dosiahnuté z takejto spotreby sú už zaujímavé, pri cenovom rozdiely medzi klasickým a kondenzačným kotlom.

Pri výmene klasického kotla za kondenzačný však musia byť splnené minimálne tieto podmienky:

a) prevložkovanie komína na kondenzačnú techniku (vývod na fasádu domu je zakázaný, môžete mať výduch popri fasáde, ale vyvedený až nad strechu)
b) výkon radiátorov navrhnutý pre kondenzačný režim. U starších systémoch boli plochy radiátorov väčšinou predimenzované.
c) možnosť odvádzať kondenzát z kotla do kanalizácie

Viac informácií sa môžete dočítať tu.


PLYNÁRENSKÉ ZARIADENIA

Cena prípojky plynu

Cena prípojky plynu = pripojovacieho plynovodu (ďalej už len PP) je závislá od dimenzie potrubia, materiálu a od polohy jej umiestnenia. Podmienky a stanovenie „bodu“ napojenia na distribučný plynovod vykonáva prevádzkovateľ distribučnej siete (SPP-distribúcia, a.s.).

Prípojka plynu pre rodinný dom

Pre bežný rodinný dom prevádzkovateľ DS vyžaduje PP zhotoviť z plastového potrubia PE 100 d32. Stavebník sa často mylne domnieva, že prípojkou „je všetko od hlavného plynovodu až po obvodový múr rodinného domu“. Pravdou je, že prípojka plynu končí hlavným uzáverom plynu (ďalej už len HUP) pri hranici pozemku stavebníka. PP pozostáva z vodorovnej a zvislej časti.

Prípojka plynu je plynárenské zariadenie, ktoré môže  vybudovať iba oprávnená osoba a to od vykonania zemných prác až po uvedenie plynárenského zariadenia do prevádzky. Stavebník (ak nie je oprávnenou osobou) nemôže vykonávať žiadne stavebné a montážne práce svojpomocne.

Poloha umiestnenia vodorovnej časti je závislá od „bodu napojenia“ a polohy umiestenia hlavného (distribučného) plynovodu.

Obr. č. 4: Schéma rozdelenia plynárenského a odberného plynového zariadenia napojeného na STL plynovod. Pripojenie OPZ RD od roku 2012 do dnes

Čo tvorí cenu prípojky?

Pohyblivá časť ceny:

a) zemné práce v závislosti od polohy umiestnenia PP a vzdialenosti od bodu napojenia PP na DS. V zemných prácach je potrebné zohľadniť zhotovenia montážnej jamy, ktorá je  potrebná na zrealizovanie prepoja prípojky plynu na verejným plynovodom,
b) potrubný PE materiál s komponentami a príslušenstvom – vodorovná a zvislá časť PP,
c) cena projektovej dokumentácie PP – pre RD fakturujem za projektovú dokumentáciu PP hore uvedených parametrov cca 100 €.
d) počas výstavby PP sa zhotoví geodetické zameranie plynárenského zariadenia
e) pre spustenie prípojky plynu do prevádzky sú nevyhnutné práce rev. technika (+odovzdanie dokladov SPP-D)
f) cena skrinky (DRZ) s regulátor tlaku plynu (RTP) do 6 m3/hod (od 240-300 € volím cca 265) € s DPH. Do tejto skrinky je umiestnený aj plynomer, domový uzáver plynu.
g) Osvedčenie k PD pre VTZ + prvá úradná skúška STL prípojky (fyzické podnikajúce subjekty a právnické osoby – zamestnávateľ)

Fixná časť ceny:

Bez rozdielu, či pri plynofikácii stavebného objektu je potrebné budovať prípojku plynu je potrebné uhradiť poplatok za prístup do distribučnej siete. Pre rok 2018 (2017) za pripojenie v kategórii domácnosť stavebník uhradí prevádzkovateľovi DS 157,66 € s DPH. Pre kategóriu maloodber 180,30 € bez DPH a pre stredný odber 495,30 € bez DPH.

Kalkulačka pre výpočet ceny prípojky plynu – prekopávka

Kalkulačka pre výpočet ceny prípojky plynu – pretlak pod cestou

Pripojovací plynovod (prípojka plynu) je z pohľadu stavebného zákona „drobnou stavbou“ a preto pri jej ohlasovaní na stavebnom úrade budete vyzvaní predložiť rôzne vyjadrenia a potvrdenia. Viac sa o tejto problematika dozviete v článku záväzné stanoviská a poplatky.

Za ohlásenie drobnej stavby zaplatíte na stavebnom úrade 10 € fyzické osoby, 30 € právnické osoby. Ak stavebný úrad uzná za potrebné na stavbu vydať stavebné povolenie ako príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu poplatok je 30 €.

Pred použitím kalkulačky na zrátanie ceny pripojovacieho plynovodu aj s osadením skrinky na hranici pozemku si prezrite príklady zhotovenia prípojok plynu  (s obrazovým znázornením). Nájdete ich na stránke pripojovací plynovod.

Čo je plynárenské zariadenie?

Tento technický pojem je pre stavebníka veľmi podstatný. Plynárenské zariadenie (PZ) je možné chápať ako zariadenia, ktoré slúži primárne na prepravu plynu, distribúciu plynu, uskladňovanie plynu vrátane zariadenia potrebného na poskytovanie podporných služieb, zariadenia potrebného na zabezpečenie prístupu a prevádzkovania siete vrátane hlavného uzáveru plynu. Plynárenským zariadením sú aj priame plynovody.

Správne pochopenie pojmu rozhoduje :

a) o zatriedení stavby,
b) o výške poplatkov za prístup do distribučnej siete,
c) pri podávaní žiadosti o stavebných zámeroch, pri podávaní žiadostí o vyjadrenia prevádzkovateľa distribučnej siete k projektovým dokumentáciám,
d) o postupoch pri pripájaní,
e) o rozsahu spracovanie projektovej dokumentácie, cene projektových prác . . .
f) o výške poplatkov pri podávaní žiadosti o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby, stavebného povolenia, či  pri ohlásení drobnej stavby.

Každé odberné miesto plynu (OPZ=plynofikovaný stavebný objekt) vybavené plynomerom je pripojené plynárenským zariadením (prípojkou plynu = pripojovacím plynovodom) na plynárenské zariadenie (miestny, uličný= distribučný plynovod).

Viac sa dozviete o plynárenských zariadeniach v pripojených článkoch.


PLYNOFIKÁCIA BYTOVÉHO DOMU

Čo je regulačná zostava plynu, alebo DRZ?

Regulačné zostavy sú odberné plynové zariadenia (OPZ) odberateľa plynu určené na odber plynu. Súčasťou regulačnej zostavy je napr. domový regulátor tlaku plynu, domový plynovod, regulátor pred plynomerom, plynomer s elektronickým prepočítavačom plynu, podružné plynomery a ostatné zariadenia, ktoré sa navrhujú s najvyšším vstupným tlakom do 400 kPa (4 barov) vrátane. Umiestňujú sa v intraviláne obce. Podľa TPP 609 02 regulačné zostavy rozdeľujeme na:

Domové regulačné zostavy (DRZ)

Domové regulačné zostavy (DRZ) – sú to certifikované zostavy na prípojke plynu s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 m3 vrátane, so vstupným tlakom plynu do 0,4 MPa vrátane. V zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. sú zatriedené do skupiny Bg,

Sú určené hlavne na pripojenie rodinných domov a bytových domov a nebytových budov (napr. malé obchodné a administratívne budovy, ako aj malé priemyselné budovy).

DRZ – pozostáva z typizovanej skrinky, hlavného uzáveru plynu, regulátora tlaku plynu (RTP), meradla zemného plynu (PS), domového uzáveru plynu (DU) a ostatných montážnych komponentov. Viac sa dozviete na stránke Domové regulačné zostavy – technologické zariadenia

Viac sa dozviete na stránke distribútora DRZ

 

 

Viac sa dozviete na stránke distribútora domových regulačných staníc

Regulačné zostavy

(RZ, MaRZ)

Regulačné zostavy (RZ) – zostavy so vstupným tlakom plynu do 0,4 MPa vrátane a s projektovaným výkonom nad 25 m3 (skupina Bf, v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z.).

Podľa účelu využitia RZ sa delia na:
a) uličné regulačné zostavy – určené na úpravu tlakov plynovodov miestnych sietí,
b) objektové regulačné zostavy – určené na pripojenie budov na bývanie (napr. detské domovy, domovy dôchodcov) a nebytových budov (napr. obchodné, administratívne, nemocničné, priemyselné budovy a iné).

Viac sa dozviete na stránke Dokumentácie – Regulačné zostavy

 

 

Spoločné zariadania bytového domu

Spoločnými zariadeniami domu sa podľa zákona podľa zákona č. 182/1993 Zb. rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočikárne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

Prípojka a spoločný plynový rozvod

Bytový dom je pripájaný plynárenským zariadením k distribučnému plynovodu pripojovacím plynovodom (prípojkou plynu – ďalej už len PP). PP je ukončený hlavným uzáverom plynu (ďalej už len HUP), ktorý je v prevažnej miere umiestnený v skrinke regulačného zariadenia (ďalej už len DRZ). Jestvujúci PP s HUP je v prevažnej miere majetkom SPP-distribúcia a.s. Bratislava.

Za HUP sa nachádza SPOLOČNÉ ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE , ktoré sa končí uzatváracou armatúrou, ktorá ho oddeľuje od odberného plynového zariadenia odberateľa plynu t.j. vlastníka bytu, kotolne vrátane technologického zariadenia patriacej k bytovému domu a pod. Vlastník bytu, či SVB je odberateľom plynu spaľujúci zemný plyn spotrebičmi odmeriavaný právnym meradlom (plynomerom).

a) v skrinke DRZ je regulačné zariadenie
b)
v  zemi vonkajší rozvod plynu.
c)
Prechodom rozvodu plynu obvodovou stenou sa rozvod plynu mení z vonkajšieho na vnútorný rozvod plynu. Vnútorný rozvod končí uzatváracou armatúrou, ktorá ho oddeľuje od odberného plynového zariadenia odberateľa plynu.

1

Spoločné odberné plynové zariadenie (SVB) je možné prevádzkovať iba vtedy, ak existuje technická dokumentáciu podľa §13 zákon č. 124/2006 Z. z.(Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Komíny bytového domu

Neoddeliteľnou súčasťou spoločného zariadenia bytového domu sú komíny a to najmä vtedy, ak v bytovom dome dochádza k vykurovaniu priestorov (spoločná kotolňa alebo kotly v bytoch).

Spoločné časti bytového domu – šachty a bytové jadra

Spoločnými časťami domu podľa zákona č. 182/1993 §2 odst. 4 a 5 sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými časťami bytového dome sú inštalačné šachty v bytových jadrách, ktoré sú súčasťou bytovej jednotky.

Napríklad:
U bytových jadrách– B3 (1961-1981 bez úprav a rekonštrukcie) sú:

a) steny jadra umakartové, minimalizáciu manipulačného priestoru zaisťuje otočné umývadlo.
b) V inštalačnej šachte v úrovni nosnej stropnej konštrukcie sú vytvorené protipožiarne priečky.
c) Na deliacu konštrukciu medzi šachtou a bytom nie sú kladené z požiarneho hľadiska žiadne požiadavky.
d) V inštalačnej šachte sa nachádzajú zvislé nosné kovové konštrukcie, ktoré slúžia na uchytenie:

– stúpačiek studenej a teplej vody, kanálu, plynového rozvodu, …
– uchytenie umakartových stien (kuchyňa, kúpeľňa, stena WC s dvierkami.)

Na deliacej konštrukciu medzi šachtou a bytom je zriadený otvor s dvierkami, ktorý zabezpečuje dostatočný prístup k spoločným zariadeniam umiestnených v inštalačnej šachte.

Stretávam sa na stavbách, že pri rôznych stavebných úpravách bytových jadier:

a) vlastníci bytu rozmery tohto priestoru upravujú až na neúnosnú mieru. Tento priestor neslúži iba pre odpočet spotreby vody, plynu … ale aj ako manipulačný priestor pre povinnú výmenu vodomerov, plynomerov a údržbu spoločných zariadení. Je nepríjemné, ak projektant stavebníkovi je povinný v projektovej dokumentácii plynofikácii bytu predpísať úpravu rozmerov. Preto nie je vhodné, ak je tento priestor zmenšený oproti pôvodnému stavu. (napr. typ jadra B-3, B-10, B-91, B-4, B-6, B-7 …)
b) vlastníci bytu demontujú zvislé a vodorovné výstuže šachty ako aj rôzne podpery a uchytenia stúpačiek teplej vody, kanálu, plynového rozvodu, … s vidinou jediného cieľa – získať čo najväčší priestor WC, kúpeľne …Tento prístup nie je v súlade so zákonom č. 251/2012 Zb. nakoľko prevádzkovateľ spoločného odberného plynového zariadenia (SVB) je povinný udržovať odberné plynové zariadenie v zodpovedajúcom technickom stave, čo odstránením zvislých a vodorovných výstuží, podpier a uchytení stúpačiek neprispeje.


PLYNOFIKÁCIA BYTU

Spoločné časti bytového domu – šachty a bytové jadra

Spoločnými časťami domu podľa zákona č. 182/1993 §2 odst. 4 a 5 sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými časťami bytového dome sú inštalačné šachty v bytových jadrách, ktoré sú súčasťou bytovej jednotky.

Napríklad:
U bytových jadrách– B3 (1961-1981 bez úprav a rekonštrukcie) sú:

a) steny jadra umakartové, minimalizáciu manipulačného priestoru zaisťuje otočné umývadlo.
b) V inštalačnej šachte v úrovni nosnej stropnej konštrukcie sú vytvorené protipožiarne priečky.
c) Na deliacu konštrukciu medzi šachtou a bytom nie sú kladené z požiarneho hľadiska žiadne požiadavky.
d) V inštalačnej šachte sa nachádzajú zvislé nosné kovové konštrukcie, ktoré slúžia na uchytenie:

– stúpačiek studenej a teplej vody, kanálu, plynového rozvodu, …
– uchytenie umakartových stien (kuchyňa, kúpeľňa, stena WC s dvierkami.)

Na deliacej konštrukciu medzi šachtou a bytom je zriadený otvor s dvierkami, ktorý zabezpečuje dostatočný prístup k spoločným zariadeniam umiestnených v inštalačnej šachte.

Stretávam sa na stavbách, že pri rôznych stavebných úpravách bytových jadier:

a) vlastníci bytu rozmery tohto priestoru upravujú až na neúnosnú mieru. Tento priestor neslúži iba pre odpočet spotreby vody, plynu … ale aj ako manipulačný priestor pre povinnú výmenu vodomerov, plynomerov a údržbu spoločných zariadení. Je nepríjemné, ak projektant stavebníkovi je povinný v projektovej dokumentácii plynofikácii bytu predpísať úpravu rozmerov. Preto nie je vhodné, ak je tento priestor zmenšený oproti pôvodnému stavu. (napr. typ jadra B-3, B-10, B-91, B-4, B-6, B-7 …)
b) vlastníci bytu demontujú zvislé a vodorovné výstuže šachty ako aj rôzne podpery a uchytenia stúpačiek teplej vody, kanálu, plynového rozvodu, … s vidinou jediného cieľa – získať čo najväčší priestor WC, kúpeľne …Tento prístup nie je v súlade so zákonom č. 251/2012 Zb. nakoľko prevádzkovateľ spoločného odberného plynového zariadenia (SVB) je povinný udržovať odberné plynové zariadenie v zodpovedajúcom technickom stave, čo odstránením zvislých a vodorovných výstuží, podpier a uchytení stúpačiek neprispeje.

Plynofikácia bytu v bytovom dome

Byt je nehnuteľnosť, ktorá je v prevažnej miere pripojená na spoločné rozvody bytového domu (na stúpačku plynu, v spoločnej plynomerni . . . . v spoločných priestoroch bytového domu).

Bytový dom je pripojený na distribučný plynovod na ulici pripojovacím plynovodom (prípojkou plynu), ktorá je ukončená pred bytovým domom hlavným uzáverom plynu (HUP).  Od HUP je vonkajší rozvod plynu vedený v zemi a vnútorný rozvod v spoločných priestoroch bytového domu (v technickom podlaží, v bytových jadrách, schodišťom  . . . Tento rozvod je v zmysle zákona považovaný za spoločné odberné zariadenie a jej prevádzkovateľom je spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ďalej už len SVB) alebo správca spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, nebytových priestorov a príslušenstva, ktoré sú vo spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Pred plynofikáciou bytu je potrebné:

a) získať písomné stanovisko spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
b) podať žiadosť na pripojenie do DS,
c) požiadať projektanta spracovať PD plynofikácie bytu,
d) požiadať o stavebné povolenie,
e) realizovať stavbu podľa PD,
f) zabezpečiť kolaudáciu a odovzdanie dodatkovej dokumentácie (SVB)

Práve pri spracovaní projektovej dokumentácii sa stavebník dozvie, čo koľko bude stáť, a koľko hľadísk a okolností ovplyvňujú plynofikáciu bytu, ako aj cenu plynofikácie bytu. Je ich toľko veľa, že nie je možné ani odhadnúť cenu projektu plynofikácie bytu.

Pri plynofikácii bytu v prevažnej miere dochádza k úprave (rozšíreniu) časti spoločného rozvodu plynu po uzatváraciu armatúru, na ktorú je pripojený nový bytový rozvod resp. odberné plynové zariadenie bytu.

Úpravu (rozšírenie) spoločného odberného plynového zariadenia SVB zapracuje projektant do projektovej dokumentácie plynofikácie bytu. Po zrealizovaní plynofikácie bytu vlastník bytu odovzdáva „prevádzkovú dokumentáciu nového spoločného odberného zaradenia“ (po uzatváraciu armatúru pred plynomerom odberateľa – vlastníka bytu) SVB.


PLYNOFIKÁCIA RODINNÉHO DOMU

Základné informácie o pripojení RD do DS plynu

Pripojenie stavebného objektu do distribučnej siete plynu

je vždy zrealizované plynárenským a odberným plynovým zariadením. Pred zahájením akýchkoľvek krokov v tejto oblasti je dôležité poznať základné pojmy v plynárenstve.

Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a stavebníkom sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákonom č. 251/2012 Z.z. o energetike a jeho vykonávacími predpismi, zákonom č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a súvisiacimi vykonávacími predpismi, platnými cenníkmi za výkon regulovaných činností, ktoré vydáva Rozhodnutím Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa distribučnej siete, technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete, technickými normami a ostatnými súvisiacimi predpismi.

Plynárenské zariadenie

Plynárenské zariadenie (ďalej PZ) je zariadenie, ktoré môže prevádzkovať prevádzkovateľ distribučnej siete (ďalej už len PDS) ako vlastník, alebo ako nájomca. Užívateľský vzťah medzi PDS a stavebníkom, ktorý zabezpečil výstavbu PZ je riešený na základe nájomnej (vzor tu), kúpnej (vzor tu), alebo darovacej zmluvy (vzor tu).

Fyzické osoby, ktoré pripájajú do distribučnej siete plynu rodinný dom, chatu …uzatvárajú s PDS zmluvu o pripojení k distribučnej sieti (kategória domácnosť – vzor tu).

Aby tento vzťah bol jasný od prvotných krokov plynofikácie objektu, stavebník požiada prevádzkovateľa DS (žiadosť) o pripojenie objektu do DS. Objektom sa rozumie – plynofikácia novej nehnuteľnosti, plynofikácia existujúcej nehnuteľnosti, v ktorej nebolo v minulosti zriadené odberné plynové zariadenie – t.j. na odbernom mieste nebolo v minulosti namontované meradlo zemného plynu a v nehnuteľnosti sa v minulosti neodoberal zemný plyn.

Každý objekt je do distribučnej siete pripojený PRIPOJOVACÍM PLYNOVODOM (tzv. prípojka). ktorý je súčasťou PZ.

Plynové (odberné) zariadenie

Plynové (odberné) zariadenie (OPZ) je zariadenie určené na odber plynu. Ide o rozvody plynu od hlavného uzáveru plynu až po plynové spotrebiče (napr. plynový kotol, sporák, ohrievač vody, gamatky). Súčasťou odberného plynového zariadenia nie je meracie zariadenie odberu plynu (plynomer). Od HUP za technický stav odberného plynového zariadenia (OPZ) zodpovedá prevádzkovateľ t.j. vlastník nehnuteľnosti. Súčasťou odberného plynového zariadenia je aj domový regulátor tlaku plynu.

Poznámka:
Ak je odberné plynové zariadenie pripojené k spoločnému odbernému plynovému zariadeniu, začína za uzatváracou armatúrou, ktorá ho oddeľuje od spoločného odberného plynového zariadenia. Obdobnou armatúrou je od spoločného odberného zariadenia oddelené každé odberné plynové zariadenie. Súčasťou odberného plynového zariadenia nie je domový regulátor tlaku plynu. V tomto prípade za technický stav spoločného odberného zariadenia zodpovedá správca bytových domov, prípadne spoločenstvo vlastníkov. Súčasťou spoločného odberného plynového zariadenia je aj regulátor tlaku plynu.

Spoločné odberné plynové zariadenie

Spoločné odberné plynové zariadenie je odberné plynové zariadenie určené na odber plynu pre viacerých odberateľov. Začína za hlavným uzáverom plynu a končí sa uzatváracou armatúrou, ktorá ho oddeľuje od odberného plynového zariadenia odberateľa plynu. Spravidla je to armatúra pred plynomerom. Touto časťou rozvodu sa distribuuje nemeraný plyn. Zasahovať do odberného plynového zariadenia, ktorým sa distribuuje nemeraný plyn od hlavného uzáveru plynu k určenému meradlu, bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete je zakázané. Spoločné odberné plynové zariadenie na dodávku plynu nachádzajúce sa v jednej nehnuteľnosti je súčasťou tejto nehnuteľnosti.

Spoločné ustanovenie k odberným zariadeniam

Prevádzkovateľ distribučnej siete má právo kontrolovať dodržiavanie technických podmienok podľa § 19 zákona 251/2012 Z.z. a dodržiavanie pravidiel trhu s plynom pri pripojení a prevádzke odberných plynových zariadení, právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení, ako aj dodržiavanie podmienok zmluvy o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu.

Odberateľ plynu je povinný umožniť prevádzkovateľovi distribučnej siete kontrolu odberného plynového zariadenia a určeného meradla v termíne dohodnutom s prevádzkovateľom distribučnej siete. Odberateľ plynu je povinný udržiavať pripojené odberné plynové zariadenie v zodpovedajúcom technickom stave a poskytovať na požiadanie prevádzkovateľovi distribučnej siete v lehote do 90 dní odo dňa vyžiadania technické údaje a revízne správy odberného plynového zariadenia. Ak nepredloží požadované údaje a správy v lehote 90 dní, považuje sa jeho odberné plynové zariadenie za technicky nevyhovujúce podľa § 73 zákona 251/2012 Z.z.

Rozdelenie plynového zariadenia v RD

Plynofikácie rodinných domov (ďalej už len RD) boli vykonávaná približne od 70-tych rokov 20-tého storočia. V tomto období vznikali „za pochodu“ právne a technické predpisy, ktorými sa do tejto „novej problematiky“ zavádzali jednotné pravidlá. Plynárenské spoločnosti postupne budovali verejné NTL a STL plynovody a pripájali na ne „žiadateľov o plyn“ – odberateľov plynu. Základné pravidlá zavedené z tohto obdobia sa používajú do dnešného dňa.

Hlavný uzáver plynu (HUP) rozdeľoval a rozdeľuje až do dnes plynové zariadenie (a to nie len pri plynofikácii RD) na „časť prípojky“ a časť pod názvom “ domový rozvod plynu.“ Rôzne právne úpravy, zmeny v energetickom zákone tieto časti plynového zariadenia pomenovali rôzne, ale ich funkcia ostala nezmenená. Plynomer, ktorý je umiestnený za HUP je vlastníctvom spoločnosti SPP – distribúcia, a.s.

Domový rozvod plynu sa rozdeľuje na vonkajší rozvod (od HUP po dom) a vnútorný rozvod plynu (rozvod vedený vo vnútorných priestoroch domu až po spotrebiče.)

Rozvody plynu od hlavného uzáveru plynu (HUP) až po plynové spotrebiče (napr. plynový kotol, sporák, ohrievač vody, gamatky) sa v súčasnej dobe označuje ako odberné plynové zariadenie (OPZ). OPZ je zariadenie určené na odber plynu. Za technický stav OPZ zodpovedá odberateľa plynu (vlastník nehnuteľnosti).

Za prevádzku a údržbu plynárenských zariadení po hlavný uzáver zemného plynu (HUP), ktorý sa spravidla nachádza na hranici pozemku t.j. „časť prípojky“ zodpovedá Spoločnosť SPP – distribúcia, a. s.

Do zjednodušených schém som zakreslil rôzne prevedenia „starých“ ale aj tých najnovších plynofikácii RD, kde sú aplikované názvy a pojmy platné pre zákonné predpisy, normy a technické pravidlá platné do roku 2017.

Pripojenie RD na STL plynovod

Môžete sa pýtať: Čo je to STL plynovod? Nebudem uvádzať definíciu či parametre „STL“ plynovodu. Ak váš RD je, alebo bude pripojený na takýto plynovod, budete potrebovať pri plynofikácii RD regulátor tlaku plynu (RTP). RTP reguluje tlak plynu z verejného plynovodu na tlak plynu potrebný pre bežné plynové spotrebiče (na prípravu pokrmov, ohrev TUV či vykurovanie).

Obr. č. 1: Schéma rozdelenia plynárenského a odberného plynového zariadenia napojeného na STL plynovod v čase potreby budovania plynomerne, alebo vyčlenenia časti priestoru v RD, do ktorého bol umiestnený plynomer.

Obr. č. 2: Schéma rozdelenia plynárenského a odberného plynového zariadenia napojeného na STL plynovod s inštaláciou plynomera s teplotnou korekciou spotreby zemného plynu umiestnených v plechových skrinkách spolu s RTP pred RD .

Obr. č. 3: Schéma rozdelenia plynárenského a odberného plynového zariadenia napojeného na STL plynovod, kedy dopyt plynofikácie bol väčší ako ponuka a odberatelia plynu boli ochotní budovať spoločné odberné plynové zariadenie najme v oblastiach, kde verený plynovod nebol vybudovaný.

Obr. č. 4: Schéma rozdelenia plynárenského a odberného plynového zariadenia napojeného na STL plynovod. Pripojenie OPZ RD od roku 2012 do dnes.

Pripojenie RD na NTL plynovod

Ak pred vašim RD je vybudovaný NTL plynovod nebudete potrebovať pri plynofikácii RD regulátor tlaku plynu (RTP). Zregulovanie tlaku plynu verejného plynovodu na tlak plynu potrebný pre bežné plynové spotrebiče (na prípravu pokrmov, ohrev TUV či vykurovanie) zabezpečil prevádzkovateľ plynovodu.

Obr. č. 5: Schéma rozdelenia plynárenského a odberného plynového zariadenia napojeného na NTL plynovod v čase potreby budovania „plynomerne“, alebo vyčlenenia časti priestoru v RD, do ktorého bol umiestnený plynomer.

Obr. č. 5: Schéma rozdelenia plynárenského a odberného plynového zariadenia napojeného na NTL plynovod v čase potreby budovania „plynomerne“, alebo vyčlenenia časti priestoru v RD, do ktorého bol umiestnený plynomer.

Čo je regulačná zostava plynu, alebo DRZ?

Regulačné zostavy sú odberné plynové zariadenia (OPZ) odberateľa plynu určené na odber plynu. Súčasťou regulačnej zostavy je napr. domový regulátor tlaku plynu, domový plynovod, regulátor pred plynomerom, plynomer s elektronickým prepočítavačom plynu, podružné plynomery a ostatné zariadenia, ktoré sa navrhujú s najvyšším vstupným tlakom do 400 kPa (4 barov) vrátane. Umiestňujú sa v intraviláne obce. Podľa TPP 609 02 regulačné zostavy rozdeľujeme na:

Domové regulačné zostavy (DRZ)

Domové regulačné zostavy (DRZ) – sú to certifikované zostavy na prípojke plynu s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 m3 vrátane, so vstupným tlakom plynu do 0,4 MPa vrátane. V zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. sú zatriedené do skupiny Bg,

Sú určené hlavne na pripojenie rodinných domov a bytových domov a nebytových budov (napr. malé obchodné a administratívne budovy, ako aj malé priemyselné budovy).

DRZ – pozostáva z typizovanej skrinky, hlavného uzáveru plynu, regulátora tlaku plynu (RTP), meradla zemného plynu (PS), domového uzáveru plynu (DU) a ostatných montážnych komponentov. Viac sa dozviete na stránke Domové regulačné zostavy – technologické zariadenia

Viac sa dozviete na stránke distribútora DRZ

 

 

Viac sa dozviete na stránke distribútora domových regulačných staníc

Regulačné zostavy

(RZ, MaRZ)

Regulačné zostavy (RZ) – zostavy so vstupným tlakom plynu do 0,4 MPa vrátane a s projektovaným výkonom nad 25 m3 (skupina Bf, v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z.).

Podľa účelu využitia RZ sa delia na:
a) uličné regulačné zostavy – určené na úpravu tlakov plynovodov miestnych sietí,
b) objektové regulačné zostavy – určené na pripojenie budov na bývanie (napr. detské domovy, domovy dôchodcov) a nebytových budov (napr. obchodné, administratívne, nemocničné, priemyselné budovy a iné).

Viac sa dozviete na stránke Dokumentácie – Regulačné zostavy

 

 

Spoločné odberné plynové zariadenie

Spoločné odberné plynové zariadenie (ďalej už len SOPZ) sa začína za hlavným uzáverom plynu (HUP) a končí sa uzatváracou armatúrou (BU), ktorá ho oddeľuje od odberného plynového zariadenia odberateľa plynu. Je určené na odber plynu pre viacerých odberateľov.

SOPZ je zariadenie, na ktorom nie je odmeriavané množstvo plynu. Energetickým zákonom je zakázané zasahovať do odberného plynového zariadenia, ktorým sa distribuuje nemeraný plyn od hlavného uzáveru plynu k určenému meradlu (plynomeru), bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete.

Obr. č. 3: Schéma rozdelenia plynárenského a odberného plynového zariadenia napojeného na STL plynovod, kedy dopyt plynofikácie bol väčší ako ponuka a odberatelia plynu boli ochotní budovať spoločné odberné plynové zariadenie najme v oblastiach, kde verený plynovod nebol vybudovaný.

 


POŽIADAVKY NA ZHOTOVITEĽA MONTÁŽNYCH PRÁC NA PLYNOVOM ROZVODE

A. Kto môže vykonávať činnosti v plynárenstve

V plynárenstve sa vykonáva rôznorodá činnosť, ktorej výsledkom je bezpečné a spoľahlivé technické zariadenie plynu. Pod činnosťou sa v tomto článku rozumie – montáž do funkčného celku, oprava, údržba, rekonštrukcia . . .

Všeobecne

Montážne a opravárenské práce v plynárenstve môže vykonávať iba odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.. Touto vyhláškou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými. K tejto činnosti odborne spôsobilá osoba má vydané oprávnenie na vykonávanie činnosti na vyhradenom technickom zariadení plynov podľa zákona č. 124/2006 Z.z..

Odborne spôsobilou osobou je aj fyzická osoba – podnikateľ, ktorý nie je zamestnávateľom a činnosť v plynárenstve vykonáva na základe osvedčenia podľa zákona č. 124/2006 Z.z. s rozsahom podľa vyhlášky č.508/2009 MPSVaR na montáž do funkčného celku, opravu, údržbu, rekonštrukciu . . . technických zariadení plynov.

Zhotoviteľ vykonávajúci činnosti v plynárenstve je podnikajúcou osobou buď ako právnická osoba zapísaná do obchodného registra, alebo fyzická osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia. Podnikajúcou osobou môže byť aj osoba podnikajúca na základe iného než živnostenského oprávnenia a podľa osobitných predpisov.

B. Kto môže vykonávať montážne a opravárenské práce zváraním

OPRÁVNENIE NA USKUTOČŇOVANIE STAVIEB A VYBRANÉ ČINNOSTI VO VÝSTAVBE

Podľa stavebného zákona č. 50/1976 Z.z. § 44 stavbu a jej zmenu môže uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba  oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov  a vedenie uskutočňovania stavby vykonáva stavbyvedúci.

Zváracie práce

Pri zriaďovaní rozvodov plynu v plynárenskej infraštruktúre vrátane plynovodných prípojok z oceľového materiálu, kde je možné využiť technológiu ručného zvárania rúr plameňom a technológiu oblúkového zváranie rúr musí mať zhotoviteľ zvarov zavedený systém riadenia kvality vo zváraní minimálne podľa EN ISO 3834-4. Zhotoviteľ zvarov by mal mať certifikát označený normou STN EN 12 732. Národná norma pre zváranie oceľových potrubí spolu so zmenou A1 bola vypracovaná technickou komisiou CEN/TC 234 pod názvom Plynárenská infraštruktúra„. Tieto požiadavky sa vzťahujú aj na opravy rozvodov plynu v plynárenskej infraštruktúre.

Navyše zhotoviteľ zvarov, ktorý zvára oceľové plynové rozvody musí mať kvalifikačné skúšky podľa STN EN ISO 9606-1, alebo STN EN ISO 14732. (v dobe platnosti sa uvádzala aj STN EN 287-1+A2.)


Takýto zhotoviteľ zvarov musí mať:

a) zavedený systém kvality vo zváraní podľa EN ISO 3834-1 a EN ISO 3834-4 (2,3)
b) odborný dohľad pri zváraní podľa EN ISO 14731
c) vypracovaný postup zvárania WPS podľa EN ISO 15609-1 (EN ISO 15609-2: až do 10 kPa)
d) schválený postup zvárania.


Príklad č. 1 – zhotovenie pripojovacieho plynovodu (PP) z ocele s prevádzkovým tlakom do 100 kPa (1 bar)

Pre zhotovenie zvarov na PP z ocele je podľa normy potrebné dosiahnuť kategóriu kvality „B“. Pracovný tlak PP je do 5 bar, požiadavka na zvárací materiál Rt0,5≤ 360 N/mm2. Zhotovená bude plynovodná prípojka s pripojením na distribučný plynovod. Požiadavky na základný materiál sú uvedené v projekte VTZ. Základný materiál je stanovený podľa EN ISO 3183 t.j. potrubie L210, L245, L290. Prevádzkovateľ distribučného plynovodu vyžaduje systém kvality na zváranie potrubia. Zhotoviteľ zvarov musí mať zavedený systém riadenia kvality vo zváraní a musí dodržať body  a) d) uvedené v prechádzajúcom odstavci.

Príklad č.2 – zhotovenie (PP) z plastu s prevádzkovým tlakom do 300 kPa (3 bar) s napojením na oceľový plynovod

Pre zhotovenie zvarov pri napojení PP na oceľový distribučný plynovod oceľovou tvarovkou (T-kusa OCL/PE) je podľa normy potrebné dosiahnuť kategóriu kvality „B“. Pracovný tlak PP je do 5 bar, požiadavka na zvárací materiál Rt0,5≤ 400 N/mm2. Materiál tvarovky (T-kusa OCL/PE) je uvedený jej výrobcom, alebo v príslušnej európskej norme uvedený v projekte VTZ. Prevádzkovateľ distribučného plynovodu vyžaduje systém kvality na zváranie potrubia. Zhotoviteľ zvarov musí mať zavedený systém riadenia kvality vo zváraní a musí dodržať body  a) d) uvedené v prechádzajúcom odstavci. Navyše oproti príkladu č.1 v bode c) bude súčasťou vypracovaného postupu zvárania WPS bude aj pWPS pre základné typy zvarových spojov pre materiál PE.

Poznámka:
kvalita B – pracovný tlak ≤ 5 barov, oblasť použitia – distribučné siete plynu (DS), plynové prípojky na DS, potrubia v staniciach, ďalej plynovody, ktoré nie sú umiestnené v budovách podľa STN EN 1775 a súčasti plynovodu, ktoré sú vyrobené z nelegovanej alebo nízkolegovanej uhlíkovej ocele, požiadavka na zvárací materiál Rt0,5≤ 360 N/mm2
kvalita C – pracovný tlak > 5 barov≤16 barov, oblasť použitia – plynovody a potrubia v staniciach distribučných sieti, požiadavka na zvárací materiál Rt0,5≤ 360 N/mm2
kvalita D – pracovný tlak ≥ 16 barov, oblasť použitia – plynovody a potrubia v staniciach prepravných sieti.

Príklad č. 3 – zhotovenie vonkajšieho plynovodu z ocele s prevádzkovým tlakom do 10 kPa (100 mbar)

Pre zhotovenie zvarov na vonkajšom plynovode z ocele pod zemou je potrebné dosiahnuť kategóriu kvality „B“. Pracovný tlak plynového rozvodu je do 5 bar, požiadavka na zvárací materiál Rt0,5≤ 360 N/mm2. Zhotovený bude plynovod podľa STN EN 1775, ktorý nie je umiestnený v budove a pripájaný je na odovzdávajúce miesto verejného plynovodu. Požiadavky na základný materiál rozvodu sú uvedené v projekte VTZ. Základný materiál je stanovený EN ISO 3183 t.j. potrubie L210, L245, L290. Prevádzkovateľ vonkajšieho domového plynovodu nevie, či má vyžadovať systém kvality na zváranie potrubia. Zhotoviteľ zvarov musí mať zavedený systém riadenia kvality vo zváraní a musí dodržať body  a) d) uvedené v prechádzajúcom odstavci.

Príklad č. 4 – zhotovenie plynovodu z ocele v budove s tlakom do 10 kPa (100 mbar) podľa STN EN 1775

Zhotoviteľ zvarov na vnútornom plynovode z ocele v budove s tlakom do 10 kPa a hrúbky steny základného materiálu menšej ako je 4 mm musí mať stanovený postup zvárania (WPS) minimálne podľa bodu B.2 (prílohy B) STN EN 1775. Požiadavky na základný materiál rozvodu sú uvedené v projekte VTZ stanovený EN ISO 3183 t.j. potrubie L210, L245, L290. Prevádzkovateľ vnútorného plynovodu v budove nevie, či má vyžadovať systém kvality na zváranie potrubia. Zhotoviteľ zvarov nemusí mať zavedený systém riadenia kvality vo zváraní podľa bodov a) až d) uvedené v prechádzajúcom odstavci, ale musí mať platný zváračský preukaz, postup zvárania (WPS) stanovený podľa EN ISO 15609-1 alebo EN ISO 15609-2. Schválenie postupu zvárania musí byť v súlade s EN ISO 15607. Kontrola zvarov sa vykoná iba vizuálne.

Príklad č. 5 – zhotovenie plynovodu z ocele v budove s prevádzkovým tlakom nad 10 kPa podľa STN EN 1775

Zhotoviteľ zvarov na vnútornom plynovode z ocele v budove s tlakom nad 10 kPa do 500 kPa a hrúbky steny základného materiálu 4 mm a väčšej musí mať kvalifikačné skúšky podľa STN EN ISO 9606-1, alebo STN EN ISO 14732. (v dobe platnosti sa uvádzala aj STN EN 287-1+A2), stanovený postup zvárania (WPS) podľa EN ISO 15609-1 alebo EN ISO 15609-2. Zvárať môže iba osoba – zvárač s certifikátom – osvedčením. Požiadavky na základný materiál rozvodu sú uvedené v projekte VTZ. Základný materiál je stanovený EN ISO 3183 t.j. potrubie L210, L245, L290. Prevádzkovateľ vnútorného plynovodu v budove nevie, či má vyžadovať systém kvality na zváranie potrubia. Zhotoviteľ zvarov musí mať zavedený systém riadenia kvality vo zváraní a musí dodržať body  a) d) uvedené v  odstavci hore.

Zváracie práce rúr a tvaroviek z polyetylénu (PP) môžu vykonávať len pracovníci, ktorí spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti podľa (STN EN 13067), ktorí majú platný zváračský preukaz na zváranie rúr a tvaroviek z polyetylénu. Zváranie sa vykonáva podľa pokynov výrobcov zváracích zariadení. Pre zhotovenie vonkajšieho rozvodu je využívané elektrofúzne zváranie s plnoautomatickým zváracím zariadením, ktoré využíva čiarové kódy.


Otázky do poradne a odpovede

PORADŇA