ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE (EÚ)

Tento dokument bol vytvorený s cieľom preukázať úsilie vynaložené na dodržiavanie právnych predpisov o ochrane súkromia. Dokument obsahuje zásady používania súborov cookie a nastavenia súhlasu súborov cookie na preukázanie súhlasu zodpovednej osoby v čase a v regióne Európskej únie – Hospodársky priestor. Viac informácií o tomto dokumente nájdete na https://complianz.io/consent.

Toto vyhlásenie o cookies bolo naposledy aktualizované viď. dole uvedený “EN” text a vzťahuje sa na občanov Európskej únie – Hospodársky priestor.

Cookie policy (EU)

This cookie statement was last updated on 29. január 2020 and applies to citizens of the European Economic Area.

1. Introduction

Our website, https://projektplyn.sk (hereinafter: "the website") uses cookies and other related technologies (for convenience all technologies are referred to as "cookies"). Cookies are also placed by third parties we have engaged. In the document below we inform you about the use of cookies on our website.

2. What are cookies?

A cookie is a small simple file that is sent along with pages of this website and stored by your browser on the hard drive of your computer or another device. The information stored therein may be returned to our servers or to the servers of the relevant third parties during a subsequent visit.

3. What are scripts?

A script is a piece of program code that is used to make our website function properly and interactively. This code is executed on our server or on your device.

4. What is a web beacon?

A web beacon (or a pixel tag) is a small, invisible piece of text or image on a website that is used to monitor traffic on a website. In order to do this, various data about you is stored using web beacons.

5. Consent

When you visit our website for the first time, we will show you a pop-up with an explanation about cookies. As soon as you click on "All cookies", you consent to us using all cookies and plug-ins as described in the pop-up and this cookie statement. You can disable the use of cookies via your browser, but please note that our website may no longer work properly.

6. Cookies

6.1 Technical or functional cookies

Some cookies ensure that certain parts of the website work properly and that your user preferences remain known. By placing functional cookies, we make it easier for you to visit our website. This way, you do not need to repeatedly enter the same information when visiting our website and, for example, the items remain in your shopping cart until you have paid. We may place these cookies without your consent.

6.2 Analytical cookies

We use analytical cookies to optimize the website experience for our users. With these analytical cookies we get insights in the usage of our website. We ask your permission to place analytical cookies.

6.3 Advertising cookies

We do not use any advertising cookies on this website.

6.4 Social media buttons

On our website we have included buttons for Facebook to promote webpages (e.g. “like”, “pin”) or share (e.g. “tweet”) on social networks like Facebook. These buttons work using pieces of code coming from Facebook themselves. This code places cookies. These social media buttons also can store and process certain information, so a personalized advertisement can be shown to you.

Please read the privacy statement of these social networks (which can change regularly) to read what they do with your (personal) data which they process using these cookies. The data that is retrieved is anonymized as much as possible. Facebook is located in the United States.

7. Placed cookies

Google Analytics

We use Google Analytics for website statistics. Read more

Name Retention Function
Statistics (anonymous)
_ga 2 years Store a unique user ID
_gid 1 day Count and track pageviews
Sharing

For more information, please read the Google Analytics Privacy Policy.

Complianz

We use Complianz for cookie consent management. Read more

Name Retention Function
Functional
complianz_policy_id 365 days Register accepted cookie policy ID
cmplz_stats 365 days Store cookie consent preferences
cmplz_all 365 days Store cookie consent preferences
complianz_consent_status 365 days Store cookie consent preferences
Sharing

For more information, please read the Complianz Privacy Policy.

Google Ads Optimization

We use Google Ads Optimization for showing advertisements. Read more

Name Retention Function
Marketing/Tracking
google_experiment_mod* 3 months Track visits across websites
Sharing

For more information, please read the Google Ads Optimization Privacy Policy.

Elementor

We use Elementor for content creation. Read more

Name Retention Function
Statistics
elementor persistent Count and track pageviews
Sharing

This data is not shared with third parties.

Google Fonts

We use Google Fonts for display of webfonts. Read more

Name Retention Function
Marketing/Tracking
Google Fonts API none Request user IP address
Sharing

For more information, please read the Google Fonts Privacy Policy.

Facebook

We use Facebook for display of recent social posts and/or social share buttons. Read more

Name Retention Function
Marketing/Tracking
actppresence 1 year Manage ad display frequency
fbm_ 1 year Store account details
_fbc 2 years Stores last visit
fbm_* 1 year Store account details
xs 3 months Store a unique session ID
fr 3 months Ad delivery
_fbp 3 months Track visits across websites
datr 2 years Prevent fraud
sb 2 years Store browser details
*_fbm_ 1 year Store account details
Functional
wd 1 week Determine screen resolution
act 90 days Keep users logged in
c_user 90 days Store a unique user ID
csm 90 days Prevent fraud
presence session Track if the browser tab is active
Sharing

For more information, please read the Facebook Privacy Policy.

8. Your rights with respect to personal data

You have the following rights with respect to your personal data:

 • You have the right to know why your personal data is needed, what will happen to it, and how long it will be retained for.
 • Right of access: You have the right to access your personal data that is known to us.
 • Right to rectification: you have the right to supplement, correct, have deleted or blocked your personal data whenever you wish.
 • If you give us your consent to process your data, you have the right to revoke that consent and to have your personal data deleted.
 • Right to transfer your data: you have the right to request all your personal data from the controller and transfer it in its entirety to another controller.
 • Right to object: you may object to the processing of your data. We comply with this, unless there are justified grounds for processing.

To exercise these rights, please contact us. Please refer to the contact details at the bottom of this cookie statement. If you have a complaint about how we handle your data, we would like to hear from you, but you also have the right to submit a complaint to the supervisory authority (the Data Protection Authority).

9. Enabling/disabling and deleting cookies

You can use your internet browser to automatically or manually delete cookies. You can also specify that certain cookies may not be placed. Another option is to change the settings of your internet browser so that you receive a message each time a cookie is placed. For more information about these options, please refer to the instructions in the Help section of your browser.

Please note that our website may not work properly if all cookies are disabled. If you do delete the cookies in your browser, they will be placed again after your consent when you visit our websites again.

10. Contact details

For questions and/or comments about our cookie policy and this statement, please contact us by using the following contact details:

Ing. Vladimír Slaninka
Zimná 2549/110
052 01 Spišská Nová Ves

Office:
Markušovská cesta 2956/1
052 40 Spišská Nová Ves
Slovakia
Website: https://projektplyn.sk
Email: vlado.slaninka@projektplyn.sk
Phone number: +421917738730

 Current status: AcceptedCurrent status: Denied

This cookie policy was synchronized with cookiedatabase.org on 14. január 2020

Zásady používania súborov cookie (EÚ)

Toto vyhlásenie o cookies bolo naposledy aktualizované viď. dole uvedený “EN” text a vzťahuje sa na občanov Európskej únie – Hospodársky priestor.

1. ÚVOD

Naše webové stránky https://projektplyn.sk (ďalej len “webové stránky”) používajú cookies a ďalšie súvisiace technológie (pre pohodlie vašich technológie sú označované ako “cookies”). Cookies sú tiež umiestnené tretími stranami, ktoré sme sa zaoberajú. V nižšie uvedenom dokumente vás budeme informovať o používaní súborov cookie na našej webovej stránke.

2. ČO SÚ COOKIES

Cookie je malý jednoduchý súbor, ktorý počítač s webovou stránkou odosiela prostredníctvom prehliadača na pevnom disku vášho počítača alebo mobilného telefónu (ďalej označovaných ako „zariadenie“) a ukladá na pevnom disku vášho zariadenia. Informácie, ktoré sú v ňom uložené, sa môžu vrátiť na naše servery alebo na servery príslušných tretích strán počas následnej návštevy.

3. ČO SÚ SKRIPTY?

Skript je kus programového kódu, ktorý sa používa na to, aby naše webové stránky fungovali správne a interaktívne. Tento kód je vykonaný na našom serveri alebo na vašom zariadení.

4. ČO JE WEBOVÝ MAJÁK

Webový maják (alebo značka pixelov) je malý, neviditeľný text alebo obrázok na webovej stránke, ktorý sa používa na sledovanie prevádzky na webovej stránke. Za týmto účelom sa rôzne webové údaje ukladajú pomocou webových majákov.

5. SÚHLAS

Keď navštívite naše webové stránky prvýkrát, ukážeme vám pop-up s vysvetlením o cookies. Akonáhle kliknete na “všetky cookies”, súhlasíte s nami pomocou všetkých cookies a plug-inov, ako je popísané v pop-up a toto vyhlásenie cookie. Môžete zakázať používanie cookies cez váš prehliadač, ale Vezmite prosím na vedomie, že naša webová stránka už nemusí fungovať správne.

6. SÚBORY COOKIE

6.1 Technické alebo funkčné cookies

Niektoré súbory cookie zabezpečujú, aby niektoré časti webovej stránky fungovali správne a aby vaše používateľské preferencie zostali známe. Umiestnením funkčných súborov cookie vám Uľahčujeme návštevu našich webových stránok. Týmto spôsobom nemusíte opakovane zadávať rovnaké informácie pri návšteve našej webovej stránky a napríklad položky zostanú vo vašom nákupnom košíku, až kým nezaplatíte. Tieto súbory cookie môžeme umiestniť bez vášho súhlasu.

6.2 Analytické súbory cookie

Vzhľadom k tomu, štatistiky sú sledované anonymne, žiadne povolenie je požiadaný, aby miesto analytické cookies.

6.3 Reklamné súbory cookie

Na tejto webovej stránke Nepoužívame žiadne reklamné súbory cookie.

6.4 Tlačidlá sociálnych médií

Na našich webových stránkach sme zahrnuli tlačidlá pre Facebook na propagáciu webových stránok (napr. “Like”, “PIN”) alebo zdieľať (napr. “pípanie”) na sociálnych sieťach, ako je Facebook. Tieto tlačidlá fungujú pomocou kusov kódu pochádzajúce z Facebooku sami. Tento kód umiestňuje súbory cookie. Tieto sociálne médiá tlačidlá tiež môžu ukladať a spracovávať určité informácie, takže personalizované reklama môže byť zobrazený na vás.

Prečítajte si prehlásenie o ochrane osobných údajov týchto sociálnych sietí (ktoré sa môžu pravidelne meniť) a prečítajte si, čo robia s vašimi (osobnými) údajmi, ktoré spracúvajú pomocou týchto súborov cookie. Údaje, ktoré sa načítavajú, sú anonymizované čo najviac. Facebook sa nachádza v Spojených štátoch.

7. UMIESTNENÉ COOKIE

Služba Google Analytics

Používame Google Analytics pre webové stránky štatistiky. Prečítajte si viac

meno Uchovávania Funkcie
Štatistika (Anonym)
_ga 2 rokyUloženie jedinečného identifikátora
_gid 1 deňPočítanie a sledovanie zobrazení stránok

Zdieľanie: Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov v službe Google Analytics.

Complianz

Pre správu súhlasu so súbormi cookie používame Complianz. Prečítajte si viac

meno Uchovávanie Funkcie
Funkčné
complianz_policy_id 365 dní Registrácia akceptovanej identifikácie politiky súborov cookie
cmplz_stats 365 dní Uložiť predvoľby súhlasu so súbormi cookie
cmplz_all 365 dní Uložiť predvoľby súhlasu so súbormi cookie
complianz_consent_status 365 dní Uložiť predvoľby súhlasu so súbormi cookie

Zdieľanie: Pre viac informácií si prosím prečítajte zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Complianz.

Optimalizácia Google Ads

Na zobrazovanie reklám používame optimalizáciu služby Google Ads. Prečítajte si viac

meno Uchovávania Funkcie
Marketing
google_experiment_mod 3 mesiaceSledovanie návštev naprieč webovými stránkami

Zdieľanie: Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov v službe Google Ads Optimization.

Elementor

Na vytváranie obsahu používame Elementor. Prečítajte si viac

meno UchovávaniaFunkcie
Štatistiky
elementor Trvalé Počítanie a sledovanie zobrazení stránok

Zdieľanie: Tieto údaje nie sú zdieľané s tretími stranami.

Písma Google

Používame písma Google na zobrazovanie webových písiem. Prečítajte si viac

meno Uchovávania údajov Funkcie
Marketing/sledovanie
API písiem Google Žiadny Vyžiadať adresu IP používateľa

Zdieľanie: Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov v službe Google fonts.

Facebook

Používame Facebook pre zobrazenie nedávnych sociálnych príspevkov a/alebo sociálnych akcií tlačidla. Prečítajte si viac

meno Uchovávania Funkcie
Marketing/sledovanie
actppresence 1 rok Správa frekvencie zobrazovania reklám
fbm_ 1 rok Uloženie podrobností o konte
_fbc 2 roky Ukladá poslednú návštevu
fbm_ * 1 rok Uloženie podrobností o konte
Xs 3 mesiace Uloženie jedinečnej identifikácie relácie
Pi 3 mesiace Doručovanie reklám
_fbp 3 mesiace Sledovanie návštev naprieč webovými stránkami
datr 2 roky Predchádzanie podvodom
Sb 2 roky Uloženie podrobností prehliadača
* _ FBM _ 1 rok Uloženie podrobností o konte
Funkčné
Wd 1 týždeň Určenie rozlíšenia obrazovky
Zákona 90 dní Udržujte používateľov prihlásený
c_user 90 dní Uloženie jedinečného identifikátora používateľa
Csm 90 dní Predchádzanie podvodom
Prítomnosť Relácie Sledovať, či je karta prehliadača aktívna

Zdieľanie: Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook.

8. VAŠE PRÁVA TÝKAJÚCE SA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pokiaľ ide o vaše osobné údaje, máte tieto práva:

 • Máte právo vedieť, prečo sú vaše osobné údaje potrebné, čo sa stane s ním a ako dlho bude zachovaná.
 • Právo na prístup: máte právo na prístup k vašim osobným údajom, ktoré sú nám známe.
 • Právo na opravu: máte právo doplniť, opraviť, vymazať alebo zablokovať vaše osobné údaje, kedykoľvek budete chcieť.
 • Ak nám dáte súhlas na spracovanie vašich údajov, máte právo odvolať tento súhlas a zrušiť vaše osobné údaje.
 • Právo na prenos vašich údajov: máte právo požiadať prevádzkovateľa o všetky vaše osobné údaje a previesť ho v celom rozsahu na iného prevádzkovateľa.
 • Právo namietať: môžete namietať proti spracovaniu vašich údajov. Dodržiavame toto, pokiaľ neexistujú opodstatnené dôvody na spracovanie.

Ak chcete uplatniť tieto práva, prosím, kontaktujte nás. Pozrite si prosím kontaktné údaje v spodnej časti tohto prehlásenia o súboroch cookie. Ak máte sťažnosť týkajúcu sa spôsobu, akým zaobchádzame s vašimi údajmi, radi by sme od vás počuli, ale máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (orgánu na ochranu údajov).

9. POVOLENIE/ZAKÁZANIE A VYMAZANIE SÚBOROV COOKIE

Pomocou internetového prehľadávača môžete automaticky alebo manuálne odstrániť súbory cookie. Môžete tiež určiť, že niektoré súbory cookie nemusia byť umiestnené. Ďalšou možnosťou je zmeniť nastavenia vášho internetového prehliadača tak, že dostanete správu zakaždým, keď cookie je umiestnený. Ďalšie informácie o týchto možnostiach nájdete v pokynoch v Pomocníkovi prehliadača.

Vezmite prosím na vedomie, že naša webová stránka nemusí fungovať správne, ak sú všetky cookies vypnuté. Ak vymažete súbory cookie vo vašom prehliadači, budú opäť umiestnené po vašom súhlase, keď navštívite naše webové stránky znova.

10. KONTAKTNÉ ÚDAJE

Pre otázky a/alebo pripomienky týkajúce sa našej cookie politiky a toto vyhlásenie, prosím, kontaktujte nás pomocou nasledujúcich kontaktných údajov:

Ing. Vladimír Slaninka
Zimná 2549/110
052 01 Spišská Nová Ves

Office:
Markušovská cesta 2956/1
052 40 Spišská Nová Ves
Slovakia

Website: https://projektplyn.sk
Email: vlado.slaninka@projektplyn.sk
Telefón: +421917738730

Zrušenie súhlasu so súbormi cookie môžete zatlačením tlačidla “Revoke cookie consent”