• PRELOŽKA HLAVNÉHO UZÁVERU PLYNU
  • PRELOŽKA (ÚPRAVA) ROZVODOV PLYNU
  • PRELOŽKA MERADLA (PLYNOMERA)
  • REKONŠTRUKCIA DISTRIBUČNÝCH PLYNOVODOV

Hlavný uzáver plynu (HUP) je zariadenie, ktoré je prevádzkované prevádzkovateľom distribučnej siete a ktoré oddeľuje plynárenské zariadenie od odberného plynového zariadenia alebo od plynárenského zariadenia iného plynárenského podniku. Plynárenským zariadením je chápané zariadenie určené na prepravu plynu, distribúciu plynu, uskladňovanie plynu, skvapalňovanie plynu vrátane zariadenia potrebného na poskytovanie podporných služieb, zariadenia potrebného na zabezpečenie prístupu a prevádzkovania siete vrátane hlavného uzáveru plynu. Preložka plynárenského zariadenia  je zákonom chápaná ako premiestnenie niektorého prvku plynárenského zariadenia (oproti jestvujúcemu stavu) t. j. aj preloženie HUP. Pre každého občana (jestvujúceho odberateľa plynu, vlastníka nehnuteľnosti) ale aj právnickú osobu, na pozemku ktorého sa plynárenské zariadenia nachádza, je zakázané svojvoľne zasahovať bez podmienok a súhlasu jeho prevádzkovateľa. Preložku plynárenského zariadenia vykonáva prevádzkovateľ siete alebo za podmienok ním určených aj iná oprávnená osoba. 

PRÍKLAD:

Rozhodli ste sa pred svojou nehnuteľnosťou premiestniť skrinku s HUP a regulátorom tlaku, prebudovať oplotenie, zmeniť alebo vytvoriť v oplotení vstup pre vozidla na váš pozemkom . . . a jestvujúce umiestnenie plynárenského zariadenia vám nevyhovuje, alebo vám nevyhovuje jestvujúce  umiestnenie plynomera, nevyhnete sa preložke plynárenského zariadenia. Ak by som mal tento zámer zadefinovať plynárenskou terminológiou, rozhodli ste vykonať technickú zmenu na existujúcom odbernom mieste (napr. preložku HUP). Podľa zákona ste povinný podať žiadosť k technickej zmene ... u prevádzkovateľa siete. Vo vyjadrení k žiadosti vám prevádzkovateľ stanoví technické podmienky  k uvažovanému zámeru stavby. Aké sú následné kroky sa dozviete v príspevkoch.

Plynárenským zariadením je chápané zariadenie určené na prepravu plynu, distribúciu plynu, uskladňovanie plynu, skvapalňovanie plynu vrátane zariadenia potrebného na poskytovanie podporných služieb, zariadenia potrebného na zabezpečenie prístupu a prevádzkovania siete vrátane hlavného uzáveru plynu. Preložka plynárenského zariadenia  je zákonom chápaná aj ako alebo zmena trasy plynárenského zariadenia (skrátenie, predĺženie oproti jestvujúcemu stavu)  napr. prípojky plynu, distribučného plynovodu. Pre každého občana (jestvujúceho odberateľa plynu, vlastníka nehnuteľnosti) ale aj právnickú osobu, na pozemku ktorého sa plynárenské zariadenia nachádza, je zakázané svojvoľne zasahovať bez podmienok a súhlasu jeho prevádzkovateľa. Preložku plynárenského zariadenia vykonáva prevádzkovateľ siete alebo za podmienok ním určených aj iná oprávnená osoba. 

PRÍKLAD č.1:
Rozhodli ste sa pred svojou nehnuteľnosťou premiestniť skrinku s HUP a regulátorom tlaku . . . a jestvujúce umiestnenie plynárenského zariadenia vám nevyhovuje, nevyhnete sa preložke plynárenského zariadenia. Ak by som mal tento zámer zadefinovať plynárenskou terminológiou, rozhodli ste vykonať technickú zmenu na existujúcom odbernom mieste (ktorá si vyžaduje zmenu trasy prípojky plynu). Podľa zákona ste povinný podať žiadosť o technickú zmenu ... u prevádzkovateľa siete. Vo vyjadrení k žiadosti vám prevádzkovateľ stanoví technické podmienky  k uvažovanému zámeru stavby. Aké sú následné kroky sa dozviete v príspevkoch.

PRÍKLAD č.2:
Rozhodli ste sa od obce odkúpiť časť pozemku. Na tejto nehnuteľnosti (pozemku) na nachádza distribučný plynovod, alebo pripojovací plynovod suseda. Odkúpenie realizujete so zámerom  uskutočniť stavebné úpravy jestvujúceho domu, prístavbu či výstavbu záhradnej chatky. Nevyhnete sa preložke plynárenského zariadenia. Ak by som mal tento zámer zadefinovať plynárenskou terminológiou, rozhodli ste vykonať technickú zmenu na prevádzkovanom zariadení  (ktorá spočíva v odstránení pôvodnej prípojky plynu a následné vybudovanie novej). Podľa zákona ste povinný podať žiadosť o technickú zmenu ... u prevádzkovateľa siete. Vo vyjadrení k žiadosti vám prevádzkovateľ stanoví technické podmienky  k uvažovanému zámeru stavby. Aké sú následné kroky sa dozviete v príspevkoch.

PRÍKLAD č.3
Pre umiestňovaní obytnej,  priemyselnej zóny za zemskom povrchu či vodovodu a kanalizácie pod zemským povrchom, alebo akejkoľvek inej stavby sa vám môže stať, že dôjde ku kolízii s ochranným pásmom plynárenského zariadenia. Určené vzdialenosti pre ochranné pásmo (§ 79 zákona č. 251/2012 Z.z.) je vzdialenosti ochranného pásma pri umiestňovaní stavieb z ekonomických dôvodov  výhodnejšie skrátiť v súlade s technickým pravidlom plynu TPP 906 01:2017 . . . Zriaďovať stavby v ochrannom pásme plynárenského zariadenia možno iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa siete. Súhlas prevádzkovateľa siete na zriadenie stavby v ochrannom pásme plynárenského zariadenia je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie. Podľa zákona ste povinný podať žiadosť o technické podmienky ( u prevádzkovateľa siete. Vo vyjadrení k žiadosti vám prevádzkovateľ stanoví technické podmienky  k uvažovanému zámeru stavby. Prevádzkovateľ stanoví podmienky na umiestnenie stavby do skrátenej vzdialenosti buď osadením oceľovej chráničky, ktorá musí spĺňať kritéria uvedené v TPP 906 01, alebo výmenou dotknutého plynovodu za potrubie so zosilnenou hrúbkou steny koef. 1,2 s vonkajšou mechanickou vláknito cementovou ochrannou vrstvou. Aké sú následné kroky sa dozviete v príspevkoch.

Určite nie jeden z Vás ste si mysleli, že "plynári" vám plynomer namontujú do skrinky, plynomerne či na iné nimi schválené miesto a ten plynomer je "VÁŠ". Je to omyl. Prevádzkovateľ distribučnej siete odmeriava spotrebu plynu u koncového odberateľa plynu vlastným určeným meradlom. Je potrebné podotknúť, že ho bezodplatne montuje, udržiava a pravidelne zabezpečuje jeho overenie. Podľa § 76 zákona 251/2012 Z.z. je odberateľ plynu povinný prevádzkovať odberné plynové zariadenie tak, aby nepoškodil určené meradlo. Akýkoľvek zásah do určeného meradla v rozpore s osobitným predpisom je zakázaný.

Podľa §82 zákona 251/2012 Z.z. sa akýkoľvek zásah do určeného meradla považuje za neoprávnený odber plynu. Tento zákon prevádzkovateľa distribučnej siete oprávňuje vykonať potrebné technické opatrenia v distribučnej sieti na účel zabránenia neoprávnenému odberu. Výpočet škody sa vykoná podľa § 82 a § 95 tohto zákona. Tieto skutočnosti by ste mali zohľadniť ak realizujete preložku plynárenského zariadenia (napr. HUP), alebo preložku odberného plynového zariadenia, ktorým sa distribuuje nemeraný plyn od hlavného uzáveru plynu (HUP) k určenému meradlu.) K poškodeniu meradla môže dôjsť aj napr. pri prebudovaní oplotenia, úprave rozvodov plynu odberného plynového zariadenia pred vašou nehnuteľnosťou ako i v nej.

PRÍKLAD:

Vaša nehnuteľnosť bola plynofikovaná v 70-tých rokoch minulého storočia. V tomto období meradlá na meranie spotreby zemného plynu nedokázali spoľahlivo odmeriavať spotrebu vo vonkajšom prostredí. Plynomery sa inštalovali vo vnútorných priestoroch budovy v t.z. plynomerni. Jedného dňa sa rozhodnete, že priestor "plynomerne" budete využívať inač. Jestvujúce umiestnenie určeného meradla vám nevyhovuje. Nevyhnete sa preložke plynomera. Ak by som mal tento zámer zadefinovať plynárenskou terminológiou, rozhodli ste vykonať technickú zmenu na existujúcom odbernom mieste (premiestnenie plynomera). Podľa zákona ste povinný podať žiadosť k technickej zmene ... u prevádzkovateľa siete. Vo vyjadrení k žiadosti vám prevádzkovateľ stanoví technické podmienky  platné podľa dnešnej legislatívyMeraciu zostavu požadujú umiestniť na hranici pozemku bezprostredne za HUP do samostatnej skrinky MaR prístupnej z verejného priestranstva (na hranici pozemku, resp. na fasáde objektu). Platí, že demontáž a montáž (plynomera) prevedie vždy len oprávnený pracovník SPP – distribúcia, a.s. (PDS). V odôvodnených prípadoch po odsúhlasení SPP - distribúcia, a.s. je možné meraciu zostavu umiestniť aj na inom mieste. Aké sú následné kroky sa dozviete v príspevkoch.

Zákonom 251/2012 Z.z. – § 64 odstavec 6) ukladá prevádzkovateľovi distribučnej siete povinnosť zabezpečovať pravidelnú údržbu a obnovu distribučnej sústavy na udržanie kapacity distribučnej sústavy. Ak distribútor zemného plynu nemôže zabezpečiť spoľahlivú, bezpečnú a kapacitne vyváženú distribučnú sieť má za povinnosť:

1.) vykonávať plánované rekonštrukcie, modernizácie, opravy, údržby a revízií plynárenských zariadení,
2.) likvidovať stavy bezprostredného ohrozenia života, zdravia alebo majetku osôb,
3.) predchádzať stavu núdze v plynárenstve,
4.) odstraňovať havárie alebo poruchy na plynárenských zariadeniach,
5.) kontrolovať dodržania zmluvných podmienok za distribúciu plynu,
6.) kontrolovať prevádzkyschopnosť odberných miest resp. ich zariadení, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu . . .,
7.) odhaľovať neoprávnené odbery plynu,
8.) eliminovať zabráneniu prístupu k meraciemu zariadeniu  odberateľom plynu,
9.) prerušiť dodávku plynu u opakovaného neumožnenia prístupu k plynárenským zariadeniam nachádzajúcim sa na cudzej nehnuteľnosti,
10.) prerušiť dodávku plynu u zápornej revíznej správy odberného plynového zariadenia.

V prípade obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu z dôvodov uvedených v bode 1.) je prevádzkovateľ distribučnej siete povinný písomne oznámiť dotknutým účastníkom trhu s plynom, pre ktorých distribúciu plynu uskutočňuje, začiatok obmedzenia, skončenie obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu 15 dní vopred; táto lehota môže byť kratšia, ak sa na tom dohodne prevádzkovateľ distribučnej siete s dotknutým účastníkom trhu s plynom.

Moje príspevky

Dokumentácie plynových zariadení
Ing. Vladimír Slaninka

Ako realizovať preložku hlavného uzáveru plynu

Hlavný uzáver plynu (HUP) je zariadenie, ktoré je prevádzkované prevádzkovateľom distribučnej siete a ktoré oddeľuje plynárenské zariadenie od odberného plynového zariadenia alebo od plynárenského zariadenia

Čítaj viac »
Preložky PZ
Ing. Vladimír Slaninka

Obnova plynovodov a prípojok

Pri spracovaní projektových dokumentácii spojených s obnovou (rekonštrukciou) plynovodov a prípojok sa často stretávam a otázkou od občanov tej či onej lokality, v ktorej sa

Čítaj viac »