• PLYNOVODY NA ZÁSOBOVANIE BUDOV (DO 10 kPa)
 • PLYNOVODY NA ZÁSOBOVANIE BUDOV PLYNOM (DO 5 bar)
 • PLYNOVÉ SPOTREBIČE V BUDOVÁCH

Účelom plynofikácie stavebného objektu je "priviesť zemný plyn" od distribučného plynovodu k plynovým spotrebičom, ktoré budete mať inštalované v objekte. Pre komplexný pohľad nebudem uvažovať, že objekt bol v  minulosti plynofikovaný (napr. pred odkúpením), alebo že pred objektom v minulosti bol vybudovaný prípojný bod pre budúce napojenie objektu do DS, len doposiaľ k tomu nedošlo. Pod pojmom "priviesť zemný plyn" od distribučného plynovodu k plynovým spotrebičom sa rozumie:

 1. vybudovať pripojovací plynovod (prípojku plynu), ktorý je vedený od distribučného plynovodu na hranicu vašeho pozemku, pričom je ukončený HUP. Práve HUP rozdeľuje plynárenské zariadenie od odberného plynového zariadenia. Viac informácii sa dozviete v článku "pripojovací plynovod".,
 2. vybudovať regulačnú a meraciu zostavu zemného plynu, ktorou sa upravuje tlak, potrebné množstvo zemného plynu pre spaľovanie spotrebičmi a odmeriavanie spotreby zemného plynu určeným meradlom. Viac informácii sa dozviete v článku " domové regulačné a meracie zostavy" s výkonom OPZ do 25 m3/hod. Ďalšie informácie sa dozvedieť z článku "regulačné zostavy plynu".,
 3. vybudovať plynovod na zásobovanie budovy plynom - vedený od meradla spotreby plynu až po posledný spotrebič.
 4. Úplne na záver nahlásiť prevádzkovanie zdroja znečistenia ovzdušia po ukončení prác na plynofikácii objektu na obecnom úrade. 

Spoločným prvkom všetkých odberných zariadení sú plynovody na zásobovanie budov. Technická komisia európskej únie CEN/TC 234 vypracovala dokument (EN 1775: 2007): Zásobovanie plynom. Slovenská republika bola povinná prevziať tento dokument. Vznikla norma STN EN 1775:2008. Postupne k nej pribudlo technické pravidlo TPP 704 01:2009, ktoré nadväzuje na európsku normu STN EN 1775: 2008 a podrobnejšie rieši požiadavky rozvodov plynu v budovách s prevádzkovým tlakom do 10 kPa. Technické pravidlo plynu (TPP) pod názvom: Odberné plynové zariadenia na zemný plyn v budovách predpisuje základné zásady projektovania, montáže, skúšania, opráv, údržby, rekonštrukcií, uvádzania do prevádzky a prevádzku odberných plynových zariadení na zemný plyn v budovách a na pozemkoch s maximálnym prevádzkovým tlakom plynu do 10 kPa, na ktoré sú pripojené plynové spotrebiče s jednotlivými menovitými tepelnými výkonmi menšími ako 50 kW.

Výstavba a montáž nových rozvodov plynu, rekonštruovaných rozvodov plynu, alebo aj pre rozširované existujúce rozvody plynu v obytných (napr. rodinných domov), obchodných a vo verejne prístupných budovách, v priemyselných budovách, ktoré majú maximálny prevádzkový tlak (MOP) menší alebo rovný 10 kPa (0,01 bar) = inač uvedené zhotovenie odberného plynového zariadenia je sprevádzaná komplexom požiadavok a predpísaných ustanovení. 

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE

 • Odberné plynové zariadenia sa musia zhotoviť tak, aby vyhovovali danému účelu použitia. Svojím zhotovením, umiestnením a prevádzkou nesmú ohrozovať osoby, zvieratá, majetok a životné prostredie.
 • Projektovať odberné plynové zariadenia môže iba odborne spôsobilá osoba v súlade s príslušnými predpismi. Pre projektovanie rozvodov plynu platí STN EN 1775.
 • Montážne práce na OPZ vykonáva podnikateľ, ktorý má na túto činnosť oprávnenie, a pracovníci, ktorí spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti.
 • Na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok platia všeobecne záväzné predpisy.
 • Používané materiály, výrobky, príslušenstvo a technológie musia spĺňať požiadavky bezpečnosti a spoľahlivosti. Splnenie týchto požiadaviek sa musí preukázať.
 • Odberné plynové zariadenia musia svojou konštrukciou, zhotovením a umiestnením zodpovedať príslušným protipožiarnym predpisom.
 • Musia sa chrániť pred nebezpečným dotykovým napätím, musia byť vodivo prepojené a uzemnené podľa požiadaviek súvisiacich predpisov a noriem.

Pri projektovaní, montáži, skúšaní, opravách, údržbe ale aj pri rekonštrukcií, uvádzaním do prevádzky a prevádzku odberných plynových zariadení na zemný plyn je potrebné dodržať: 

 • požiadavky na materiál potrubia, tvarovky a armatúry, tesniaci materiál, regulátory tlaku plynu, umiestnenie hlavného uzáveru plynu (HUP) ale aj  ostatných uzáverov, umiestnenie izolačných spojov, meracích zariadení,
 • požiadavky na montáž vonkajšieho rozvodu plynu, prechod do budovy a montáž vnútorného rozvodu plynu, požiadavky na pripájanie spotrebičov s menovitým tepelným výkonom menším než 50 kW,
 • požiadavky na umiestňovanie plynových spotrebičov v bytových a nebytových priestoroch:
  1. spotrebičov v zhotovení A,
  2. spotrebičov v zhotovení B,
  3. spotrebičov v zhotovení C,
  4. alebo kombinácii spotrebičov zhotovenia A so spotrebičmi ostatných vyhotovení
 • zákazy umiestňovania spotrebičov
 • predpísané tlakové skúšky, spôsob odvzdušnenie, napustenie plynu a uvedenie plynovodu do prevádzky
 • predpísané doporučenia pre prevádzku, kontrolu, údržbu a bezpečnosť
 • doporučené uvádzanie spotrebičov do prevádzky a prevádzku spotrebičov.

Odberné plynové zariadenie (OPZ) je zariadenie určené na odber plynu. Ide o rozvody plynu od hlavného uzáveru plynu až po plynové spotrebiče. Spoločným prvkom všetkých odberných zariadení sú "plynovody na zásobovanie budov". Technická komisia európskej únie CEN/TC 234 vypracovala dokument (EN 1775: 2007) pod názvom: Zásobovanie plynom. Slovenská republika ako členský štát únie bola  povinná prevziať tento dokument. Vznikla národná norma STN EN 1775:2008. Tento dokument (norma) je uplatňovaný pre nové rozvody plynu, ako aj pre rekonštruované alebo rozširované existujúce rozvody plynu a to:

 • pre rozvody plynu v obytných, obchodných a vo verejne prístupných budovách, ktoré majú maximálny prevádzkový tlak (MOP) menší alebo rovný 5 bar;
 • pre priemyselné rozvody plynu, ktoré majú maximálny prevádzkový tlak (MOP) menší alebo rovný 0,5 bar (50 kPa).
  a) pre priemyselné rozvody plynu s MOP nad 0,5 bar, alebo rozvody plynu v budovách s MOP nad 5 bar, je potrebné rešpektovať STN EN 15001-1.
  b) Informácie o podzemnom uložení rozvodov plynu sú uvedené v STN EN 12007-1, STN EN EN 12007-2.
 • pre rozvody plynu v obytných, obchodných a vo verejne prístupných budovách, ktoré majú maximálny prevádzkový tlak (MOP) menší ako 10 kPa odporúčam použiť TPP 704 01.

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA  ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE PRE ZÁSOBOVANIE BODOV PLYNOM S PREVÁDZKOVÝM TLAKOM MENŠÍM AKO JE 5 BAR.

 • Odberné plynové zariadenia sa musia zhotoviť tak, aby vyhovovali danému účelu použitia. Svojím zhotovením, umiestnením a prevádzkou nesmú ohrozovať osoby, zvieratá, majetok a životné prostredie.
 • Projektovať, dimenzovať, predpisovať metódu spájania rúr odberné plynové zariadenia môže iba odborne spôsobilá osoba v súlade s príslušnými predpismi. Projektant plynovodu musí poskytnúť podrobné informácie o projekte a umiestnení plynovodu osobám zodpovedným za jeho výstavbu. Rozvod plynu má byť navrhnutý tak, aby bol zásobovaný plynom iba z jedného miesta dodávky plynu. Vo výnimočných prípadoch, ak je rozvod plynu zásobovaný z viac ako z jedného miesta dodávky plynu, musí sa použiť kontrolný systém, ktorý zabezpečí, že len jedno miesto dodávky plynu je v činností v danom čase. 
 • Montážne práce na OPZ vykonáva podnikateľ (organizácia), ktorý má na túto činnosť oprávnenie, a pracovníci, ktorí spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti. Spôsobilosť sa vyžaduje okrem iných činností aj pre zváranie, tvrdé a mäkké spájkované a tavné spoje, mechanické spoje, závitové spoje, lisované spoje, lisované spoje pre viacvrstvové rúry alebo PEX rúry. Spájanie ohybných vlnovcových potrubných systémov z nehrdzavejúcej ocele musia vykonať len osoby so špeciálnym školením.
 • Na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok platia všeobecne záväzné predpisy.
 • Používané materiály, výrobky, príslušenstvo a technológie musia spĺňať požiadavky bezpečnosti a spoľahlivosti. Splnenie týchto požiadaviek sa musí preukázať.
 • Odberné plynové zariadenia musia svojou konštrukciou, zhotovením a umiestnením zodpovedať príslušným protipožiarnym predpisom.
 • Musia sa chrániť pred nebezpečným dotykovým napätím, musia byť vodivo prepojené a uzemnené podľa požiadaviek súvisiacich predpisov a noriem. Všetky kovové plynovody musia byť pozdĺžne elektricky vodivé alebo byť na rovnakom elektrickom potenciáli.

Pri projektovaní, montáži, skúšaní, opravách, údržbe ale aj pri rekonštrukcií, uvádzaním do prevádzky a prevádzku odberných plynových zariadení na zemný plyn je potrebné dodržať: 

 • požiadavky na materiál potrubia, tvarovky a armatúry, tesniaci materiál, regulátory tlaku plynu, požiadavky na umiestnenie hlavného uzáveru plynu (HUP) ale aj  ostatných uzáverov, umiestnenie izolačných spojov, meracích zariadení,
 • požiadavky na montáž rozvodu plynu v podzemnom uložení ale aj pri vonkajších a vnútorných rozvodoch plyn, požiadavky na pružné pripájanie spotrebičov,
 • požiadavky na umiestňovanie plynových spotrebičov v bytových a nebytových priestoroch do výkonu 50 kW (viď. článok "PLYNOVODY NA ZÁSOBOVANIE BUDOV 10 kPa)", alebo podľa vyhlášky č. 25/1984 Z.b. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach, v ktorých súčet menovitých tepelných výkonov nízkotlakových kotlov je väčší ako 50 kW, ale nesmú sa opomenúť ani požiadavky na ustanovenie spotrebičov podľa technickej normy STN 07 0703: Plynové kotolne,
 • zákazy umiestňovania spotrebičov
 • predpísané tlakové skúšky, spôsob odvzdušnenie, napustenie plynu a uvedenie plynovodu do prevádzky
 • predpísané doporučenia pre prevádzku, kontrolu, údržbu a bezpečnosť
 • doporučené uvádzanie spotrebičov do prevádzky a prevádzku spotrebičov.

PLYNOVÉ SPOTREBIČE

V tomto článku sa budem snažiť do problematiky plynových spotrebičoch vniesť svoj pohľad na celý rad konštrukcií spotrebičov s rôznou funkciou, spôsobom spaľovania s rôznymi formami prívodu vzduchu a odvodom spalín. Uvádzam aj akúsi definíciu, čo plynový spotrebič je. Spotrebič je zariadenie, v ktorom sa spaľovaním premieňa energia plynného paliva na teplo. Pre prehľadnosť budú uvedené hlavné spôsoby triedenia a používania spotrebičov.
Podľa účelu použitia sa plynové spotrebiče delia na skupiny:

 1. ) domáce spotrebiče (sporáky, rúry, variče, varné kotle, prietokové a zásobníkové ohrievače vody, zariadenia na vykurovanie, kotly, chladničky)
 2. ) spotrebiče v službách komunálne spotrebiče
  • veľkokuchynské spotrebiče sporáky, varné kotle, ohrievacie stoly, smažiace panvy, cukrárske pece, ohrievacie stoličky),
  • spotrebiče v práčovniach (práčky, sušiarne prádla, žehliace stroje a i.)
  • spotrebiče vo výrobe potravín (pekárske pece, plynové udiarne a i.)
  • plynové horáky pre remeselné práce (opaľovanie, letovanie a i.)
 3. ) spotrebiče pre výrobu tepla
  • plynové kotle (teplovodné, horúcovodné, parní nízkotlaké a stredotlaké)
  • plynové ohrievače vzduchu pre teplovzdušné vykurovanie
  • plynové tepelné čerpadlá
  • kogeneračné jednotky a i.
 4. ) priemyslové plynové spotrebiče
  • strojárenské a hutnícke pece
  • sklárske pece
  • keramické pece
  • pece vo výrobe stavebných hmôt a i.
  • technologické ohrevy
 5. ) zvláštne spotrebiče
  • kremační pece, pece na spaľovanie nemocničných odpadov a i.
  • sušenie sladu, varne piva, pražiarne kávy, orieškov a i.
  • špeciálne technologické ohrevy (ohrevy kúpeľov, povrchové kalenie, opaľovanie tkanín, žíhanie nábojníc, ohrevy zápustiek, sušenie panví, ohrevy železničných nákolkov a i.)
  • plynové lampy
 6. ) plynové sporáky a variče
 7. ) prietokové a zásobníkové ohrievače úžitkovej vody
 8. ) teplovodné a kombinované kotly

EUROPSKÝ SYSTÉM TRIEDENIA SPOTREBIČOV

Technická normalizačná informácia TNI CEN/TR 1749:2014 spotrebičov na plynné palivá podľa spôsobu odvádzania spalín rozdeľuje do troch základných kategórii. Spoločnými znakmi jednotlivých kategórii plynových spotrebičov sú spôsob prívodu spaľovacieho vzduchu do spotrebiča a spôsob odvodu spalín zo spotrebiča:

 1. Vzduch pre prevádzku spotrebiča sa privádza z priestoru, kde je spotrebič inštalovaný, a spaliny sú odvádzané do toho istého priestoru (kategória A)
 2. Vzduch pre prevádzku spotrebiča sa privádza z priestoru, kde je spotrebič inštalovaný, a spaliny sú odvádzané do vonkajšieho priestoru (kategória B)
 3. Vzduch pre prevádzku spotrebiča sa privádza z vonkajšieho priestoru a spaliny sú tak isto odvádzané do vonkajšieho priestoru (kategória C)

Kategória A
Počet plynových spotrebičov v tejto kategórii je najväčší zo všetkých uvedených kategórii. Patria sem plynové sporáky, variče, niektoré typy prietokových ohrievačov vody ale i veľkokuchynské spotrebiče, laboratórne a sklárske kahany a i. Typickým predstaviteľom tejto kategórie je plynový sporák.

Obr. 1

Kategória B
Do tejto kategórie patrí prevažná väčšina plynových kotlov s atmosférickými horákmi, ďalej niektoré typy ohrievačov, prietokové ohrievače vody zapojené do komína nebo s vlastním spalinovodom. Do podskupiny B1 patria v tejto kategórii spotrebiče, vybavené prerušovačom ťahu (obr. 1). Do podskupiny B2 patria spotrebiče bez prerušovača ťahu. Kategória B má celkom 5 podskupín, ktoré sa líšia konštrukčným vyhotovením (prirodzený odťah spalín, odťah spalín ventilátorom a i.).

Obr. 2

Kategória C
Do tejto kategórie plynových spotrebičov patria prevažne plynové kotle s rôznym konštrukčným vyhotovením prívodu spaľovacieho vzduchu z vonkajšieho priestoru a odvodom spalín do vonkajšieho priestoru. Patria sem predovšetkým závesné plynové kotle s prívodom vzduchu a odvodom spalín na fasádu, s prirodzeným alebo umelým ťahom, ďalej kotly so samostatným spalinovodom, podokenné plynová zariadenia na vykurovanie a i. Táto kategória má celkom 8 podskupín podľa konštrukčného usporiadania spotrebiče. Typickými predstaviteľmi podskupiny C1 sú kondenzačné kotle a tzv. turbokotle (obr. 2) a plynové zariadenia na vykurovanie s prirodzeným ťahom (obr. 3).

Obr. 3

 

Rozdelenie podľa umiestnenia pri prevádzke
a) voľne stojace (napr.sporáky),
b) nástenné (napr. prietokové ohrievače, malé kotle),
c) závesné (žiariče),
d) vstavané (v kuchynskej linke).

Rozdelenie podľa použitia spotrebičov
V bytoch, v občianskych budovách a v drobných prevádzkach sa používajú spotrebiče:
a) k príprave pokrmov (sporáky, rúry, variče, varné kotle a pod.)
b) k príprave teplej úžitkovej vody (prietokové a zásobníkové ohrievače vody),
c) k vykurovaniu (zariadenia na vykurovanie, kotly),
d) ku chladeniu (chladničky),
e) k praniu a mandľovaniu prádla (kotlíky, práčky),
f) k iným účelom (v laboratórnej technike a pre technologické účely).

Rozdelenie podľa použiteľnosti pre rôzne triedy plynov
a) spotrebiče kategórie I. – použiteľné len pre palivá jednej triedy,
b) spotrebiče kategórie II. – použiteľné pre palivá dvoch tried, t.j. prestaviteľné z paliva jednej triedy na palivo inej triedy
c) spotrebiče kategórie III. – použiteľné pre palivá všetkých tried