• DISTRIBUČNÁ SIEŤ S TLAKOM NAD 400 kPa
 • DISTRIBUČNÁ SIEŤ S TLAKOM DO 400 kPa
 • DISTRIBUČNÁ SIEŤ - OCHRANNÉ PÁSMA
 • DISTRIBUČNÁ SIEŤ - BEZPEČNOSTNÉ PÁSMA

je vysokotlakové plynárenské zariadenie plynovodov a prípojok (ďalej len VTL) s pretlakom od 0,4 MPa do 10,0 MPa vrátane, ktorými sa prepravujú vykurovacie plyny v plynnom stave. Systémom vysokotlakových plynovodov sa zemný plyn dopravuje do jednotlivých plynofikovaných obcí. Tu sa najprv v regulačných staniciach zníži tlak plynu. Regulačné a prepúšťacie stanice  (ďalej už len RS a PS) sú umiestnené v stavebných objektoch vybavených elektrickým a elektronickým zariadením. Znižovanie tlaku plynu sa realizuje v technologickej časti. Táto obsahuje uzatváracie armatúry, filtračné zariadenia, zariadenia na ohrev plynu, bezpečnostné zariadenia (zabezpečujú automatickú odstávku pri prekročení limitných hodnôt tlaku plynu), regulačné zariadenia, meracie zariadenia a poistné komponenty.

Rozvody v obciach môžu byť nízkotlakové (tlak plynu vyhovuje prevádzke plynových spotrebičov, a preto sa nemusí ďalej upravovať) alebo strednotlakové. V prípade strednotlakových rozvodov majú jednotlivé objekty vlastné regulátory, ktorými sa upravuje tlak plynu na hodnotu nutnú na bezproblémovú prevádzku spotrebičov. Výhodou strednotlakových rozvodov je najmä väčšia kapacita sietí. Všeobecne záväznými právnymi predpismi pre navrhovanie, stavbu, montáž, skúšanie a prevádzku vysokotlakových plynárenských zariadení sú zákony, nariadenia vlády, vyhlášky, hygienické predpisy, STN a pod. Základným predpisom je zákon č. 251/2012 Z.z

Podrobnejšie požiadavky pre navrhovanie, stavbu, montáž, skúšanie a prevádzku vysokotlakových plynárenských zariadení s prevádzkovým tlakom do 1,6 MPa sú uvedené v STN EN 12007-1 a STN EN 12007-3 spolu s typovým pravidlom TPP 702 10. Pre plynovody s prevádzkovým tlakom nad 1,6 MPa sa používa STN EN 1594 a TPP 702 10. 

Vyhláška č. 508/2009 Z.z.  opisované plynárenské zariadenie  zatrieďuje podľa miery ohrozenia do skupiny A, skupiny B alebo skupiny C. V skupine A sú technické zariadenia s vysokou mierou ohrozenia, v skupine B sú technické zariadenia s vyššou mierou ohrozenia a v skupine C sú technické zariadenia s nižšou mierou ohrozenia. Rozdelenie technických zariadení je uvedené v prílohách vyhlášky. Plynovod alebo prípojku môže zhotoviteľ odovzdať odberateľovi (prevádzkovateľovi) iba po úspešnej tlakovej skúške potvrdenej oprávnenou právnickou osobou.

Uvedenie VTL plynovodu a prípojky do prevádzky resp. napojiť novovybudovaný plynovod alebo prípojku na jestvujúci plynovod môže iba prevádzkovateľ alebo ním poverená organizácia. Prepájacie práce sa vykonávajú podľa technologického postupu schváleného prevádzkovateľom a za jeho účasti. Po úspešne vykonaných tlakových skúškach, vyčistení a kontrole vyčistenia (ak to dimenzia potrubia umožňuje) sa jednotlivé úseky prepoja garančnými zvarmi. Takto prepojený úsek možno realizovať najviac troma zvarmi. Zvary sa musia podrobiť 100 % defektoskopickej kontrole.

je plynárenské zariadenie plynovodov a prípojok (ďalej len STL/NTL) s pretlakom do 0,4 MPa vrátane, ktorými sa prepravujú vykurovacie plyny v plynnom stave. Systémom plynovodov nad 0,4 MPa sa zemný plyn dopravuje do jednotlivých plynofikovaných obcí. Tu sa najprv v regulačných staniciach zníži tlak plynu. Rozvody plynu v obciach sú strednotlakové alebo nízkotlakové. V prípade strednotlakových rozvodov majú jednotlivé objekty vlastné regulátory, ktorými sa upravuje tlak plynu na hodnotu nutnú na bezproblémovú prevádzku spotrebičov.  Všeobecne záväznými právnymi predpismi pre navrhovanie, stavbu, montáž, skúšanie a prevádzku plynárenských zariadení sú zákony, nariadenia vlády, vyhlášky, hygienické predpisy, STN a pod. Základným predpisom je zákon č. 251/2012 Z.z.

Podrobnejšie požiadavky pre navrhovanie, stavbu, montáž, skúšanie a prevádzku  plynárenských zariadení s prevádzkovým tlakom do 0,4 MPa sú uvedené v STN EN 12007-1, STN EN 12007-2 a STN EN 12007-3 spolu s typovým pravidlom TPP 702 10. V oblasti distribučnej siete do 400 kPa sú zadefinované pojmy a termíny ako napr.:

 1. odberné miesto: miesto odberu plynu vybavené určeným meradlom
 2. prevádzkovateľ distribučnej siete: je plynárenský podnik oprávnený na distribúciu plynu
 3. odberateľ plynu: fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje plyn za účelom ďalšieho predaja alebo za účelom vlastnej spotreby
 4. plynové zariadenie: plynárenské zariadenie alebo odberné plynové zariadenie
 5. plynárenské zariadenie: zariadenie určené na prepravu plynu, distribúciu plynu, uskladňovanie plynu vrátane zariadenia potrebného na poskytovanie podporných služieb, zariadenia potrebného na zabezpečenie prístupu a prevádzkovania siete vrátane hlavného uzáveru plynu.
 6. odberné plynové zariadenie: zariadenie odberateľa plynu určené na odber plynu
 7. regulačná stanica: zariadenie na reguláciu tlaku plynu a jeho istenie so všetkými komponentmi, ich umiestnením vrátane vstupných a výstupných potrubí až po uzatváracie armatúry
 8. záujmová lokalita: obce, mestá, alebo ich časti, ktorých sa týka rozvojový alebo rekonštrukčný program, a sú alebo budú vzájomne prepojené miestnou sieťou prevádzkovanou do tlakovej úrovne 400 kPa

Vyhláška č. 508/2009 Z.z.  opisované plynárenské zariadenie  zatrieďuje podľa miery ohrozenia do skupiny B. V  skupine B sú technické zariadenia s vyššou mierou ohrozenia. Rozdelenie technických zariadení je uvedené v prílohách vyhlášky. Nový distribučný plynovod možno uviesť do prevádzky až vtedy, keď stavbu plynovodu vrátane úplnej technickoprávnej dokumentácie prevezme prevádzkovateľ DS (DP) od investora formou vopred dohodnutých právnych vzťahov. Na uvedenie plynovodu do prevádzky musí byť splnená podmienka vykonania úradnej skúšky oprávnenou právnickou osobou. Osvedčenie z úradnej skúšky bude súčasťou prevádzkovej dokumentácie.

Každé umiestnenie stavby = stavebnej konštrukcie postavenej stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie si vyžaduje úpravu podkladu si vyžaduje dodržanie ochranných a bezpečnostných pásiem predpísané zákon. Pevným spojením so zemou sa rozumie spojenie pevným základom, upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi, alebo o inú stavbu, ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe ale aj pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia, či umiestnenie pod zemou.

Ochranné pásmo

Ochranné pásmo sa zriaďuje na ochranu plynárenských zariadení a priamych plynovodov. Je vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od osi  plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia meraný kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia. Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia je:

a) 4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm,
b) 8 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 mm do 500 mm,
c) 12 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 501 mm do 700 mm,
d) 50 m pre plynovod s menovitou svetlosťou nad 700 mm,
e) 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s prevádzkovaným tlakom nižším ako 0,4 MPa,
f) 8 m pre technologické objekty,
g) 150 m pre sondy,
h) 50 m pre iné plynárenské zariadenia zásobníka a ťažobnej siete neuvedené v písmenách a) až g).

Zatriedenie plynárenského zariadenia a určenie vzdialenosti pre ochranné pásmo je potrebné vykonať podľa § 79 zákona č. 251/2012 Z.z. Pre skrátenie vzdialenosti ochranného pásma pri umiestňovaní stavieb je možné uplatniť vzdialenosti uvedené v technickom pravidle plynu TPP 906 01:2017 . . . 

Každé umiestnenie stavby = stavebnej konštrukcie postavenej stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie si vyžaduje úpravu podkladu si vyžaduje dodržanie ochranných a bezpečnostných pásiem predpísané zákon. Pevným spojením so zemou sa rozumie spojenie pevným základom, upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi, alebo o inú stavbu, ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe ale aj pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia, či umiestnenie pod zemou.

Bezpečnostné pásmo

Bezpečnostné pásmo sa zriaďuje na zabránenie porúch alebo havárií na plynárenských zariadeniach alebo na zmiernenie ich vplyvov a na ochranu života, zdravia a majetku osôb. Je vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od osi  plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia meraný kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia. Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia je:

a) 10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaných na voľnom priestranstve a na nezastavanom území,
b) 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 350 mm,
c) 50 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou nad 350 mm,
d) 50 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 150 mm,
e) 100 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 300 mm,
f) 150 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 500 mm,
g) 200 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou nad 500 mm,
h) 50 m pri regulačných staniciach, filtračných staniciach, armatúrnych uzloch,
i) 250 m pre iné plynárenské zariadenia zásobníka a ťažobnej siete neuvedené v písmenách a) až h).

Zatriedenie plynárenského zariadenia a určenie vzdialenosti pre bezpečnostné pásmo je potrebné vykonať podľa § 80 zákona č. 251/2012 Z.z.. Pre skrátenie vzdialenosti ochranného pásma pri umiestňovaní stavieb je možné uplatniť vzdialenosti uvedené v technickom pravidle plynu TPP 906 01:2017 . . .