Close

Slobodné povolanie

Čo je slobodné povolanie?
V slovenskej legislatíve definícia pojmu “slobodné povolanie” neexistuje a predsa sa s ním bežne stretávame. Slobodné povolania by sme mohli definovať ako regulované povolania. Na webe podnikajte.sk som našiel definíciu, ktorá podľa môjho názoru plne vystihuje tento pojem. Register organizácií vedený Štatistickým úradom SR rozlišuje v súlade s § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. fyzické osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, ale aj fyzické osoby, ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov (slobodné povolania).Pre mnohé slobodné povolania je charakteristické členstvo v komorách (napr. komora stavebných inžinierov, alebo notárska komora). Pre niektoré z nich je členstvo povinné (napr. notár, audítor, stavebný inžinier), pre iné zas dobrovoľné (napr. herec, spevák, novinár). Niektoré profesijné organizácie sú zriadené zákonom a mnohokrát plnia aj úlohu overovateľa splnenia požiadaviek na výkon príslušných povolaní. Zvládnutie tejto činnosti by bolo pre štát náročné, preto tieto kompetencie delegoval úplne alebo sčasti na tieto organizácie. Regulované povolania vykonáva konkrétna fyzická osoba individuálne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť (napr. stavebný inžinier).Niektoré činnosti, ktoré nie sú živnosťou uvádza aj § 3 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní … pod písmenom c) činnosť pri výkone povolaní:

Slobodné povolania a právna úprava
– psychológov a zdravotníckych pracovníkov podľa osobitných predpisov (okrem očných optikov a zubných technikov),– veterinárnych lekárov, veterinárnych pracovníkov a osôb vykonávajúcich odborné práce pri šľachtiteľskej a plemenárskej činnosti v chove hospodárskych zvierat,– advokátov, notárov, patentových zástupcov a súdnych exekútorov,– znalcov a tlmočníkov,– overovateľov (audítorov)  a daňových poradcov,– burzových  dohodcov,  samostatných  finančných  agentov, finančných poradcov  a  iných osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a poradenstvo podľa osobitného predpisu,– sprostredkovateľov a rozhodcov kolektívnych sporov, mediátorov,– autorizovaných architektov, autorizovaných krajinných architektov a– autorizovaných stavebných inžinierov,– autorizovaných geodetov a kartografov,– reštaurátorov kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia,– audítorov bezpečnosti pozemných komunikácií.

Podnikanie v slobodnom povolaní

Kedy neplatiť odvody do sociálnej poisťovne v roku 2018

Viac tu . . .

Motorové vozidlo v slobodnom povolaní

Viac tu . . .

Slobodné povolanie a dane

Viac tu . . .

Slobodné povolanie a registračná pokladňa

Viac tu . . .

Vystavenie faktúry za stavebné práce od 1.1.2016

Viac tu . . .

NOVÉ ODVODY PRE SZČO OD 1.7.2017

Viac tu . . .

Informácie k daňovému priznaniu 2017-2018

Viac tu . . .

IBAN A SEPA PLATBY

Viac tu . . .

Daň z motorových vozidiel

Viac tu . . .

Zmeny v postupoch účtovania v JÚ

Viac tu . . .