Close

Rozšírenie distribučnej siete plynu

p006-220x220Môže sa stať, že Váš stavebný zámer sa trocha skomplikuje. Pred parcelou vášho stavebného zámeru sa nenachádza plynovod – distribučná sieť. Namiesto vyjadrenia k „Žiadosti o pripojenie objektu na verejný plynovod“ Vám prišla čistá „Žiadosť o vydanie technických podmienok pre rozšírenie siete“ spolu so zamietnutím žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti. Viac informácií sa dozviete na webe SPP-distribúcia a.s. pod názvom „Developeri

Rozsirenie plynovoduTejto situácie sa netreba zľaknúť. Keď si neviete rady, či zemný plyn ako zdroj je pre vás ta správna investícia, či znášať všetky úskalia spojené s rozšírením distribučnej siete, rád vám pomôžem až po stavebné konanie.

Spoločnými silami vypracujeme investičný zámer (urbanistickú štúdiu) a pomocou online formulára odošleme podklady distribútorovi zemného plynu.

Po získaní odpovede doplníme potrebné údaje do žiadosti o vydanie technických podmienok  pre rozšírenie distribučnej siete spoločnými silami vypracujeme urbanistickú štúdiu/nákres (kópia katastrálnej mapy s vyznačením polohy budúceho odberného miesta. Predbežné vyznačenie osadenia skrinky pre plynomer a regulátor (DRZ) resp. regulačnú stanicu (RS).V prípade obytnej zóny do štúdie či do zastavovacieho plánu vyznačíme hranice predmetného pozemku a verejného priestranstva spolu s uvažovanou polohou distribučnej siete.

Po úhrade poplatku za rozšírenie distribučnej siete v sume 540 € Vám do 21 dní bude zaslaná „Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete“ spolu s technickými a obchodnými podmienkami. Ak sa poplatok neuhradí, žiadosť o rozšírenie distribučnej site bude zamietnutá. Pre získanie ďalších podrobnosti a ilustráciu postupnosti krokov navštívte web SPP-distribúcia a.s. napr. pod názvom „Obytné zóny.

laptopNasleduje vypracovanie projektovej dokumentácie plynárenského zariadenia ako samostatného stavebného celku, jej odsúhlasenie budúcim prevádzkovateľom. Ak bude súčasťou plynárenského zariadenia aj výstavba pripojovacích plynovodov (prípojok plynu) bude spracovaná samostatná projektová dokumentácia (ako samostatný stavebný celok) pre pripojovacie plynovody (pripojovacie plynovody budú predmetom vysporiadania, avšak náklady na ich zriadenie nebudú použité pre účely výpočtu výšky nájomného). Projektová dokumentácia musí obsahovať aj technologický postup prepojenia plynárenského zariadenia s distribučnou sieťou, zoznam parcelných čísiel, na ktorých bude realizované plynárenské zariadenie a predpokladané investičné náklady prepojenia plynárenského zariadenia s distribučnou sieťou. Vyjadrenie k projektovej dokumentácii bude slúžiť pre účely stavebného konania.