REGULAČNÉ ZARIADENIA (REGULAČNÉ ZOSTAVY) S TLAKOM DO 400 kPa

REGULAČNÉ ZARIADENIA (ZOSTAVY)

Regulačné zariadenie (zostava) je technologické zariadenie určené na automatické znižovanie vyššieho premenlivého vstupného tlaku do 0,4 MPa (400 kPa) na konštantný nižší, s maximálnym projektovaným výkonom (prietokom) a výkon odberného plynového zariadenia (OPZ) nad 25 m3/hod. Regulačným zariadením je aj domová regulačná zostava t.j. technologické zariadenie na prípojke plynu s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 m3/hod vrátane, so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane. Medzi ľuďmi je rozšírený výraz regulátor tlaku plynu.

V článku uvádzam len základné informácie, pojmy a definície, s ktorými sa verejnosť môže stretnúť napr. pri ich nákupe, pri rekonštrukcii stavebného objektu . . . 

Podľa maximálneho prietoku sa regulačné zostavy delia na:

 • domové regulačné zostavy (DRZ) – zostavy na prípojke plynu s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 m3/h vrátane, so vstupným tlakom plynu do 0,4 MPa vrátane (skupina Bg, v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z.), ktoré sú určené hlavne na pripojenie rodinných domov a bytových domov. Medzi DRZ sa radia aj zostavy, v ktorých je inštalovaný regulátor s vyšším projektovaným výkonom ako 25 m3/h, pokiaľ je výkon odberného plynového zariadenia (OPZ) za regulátorom do 25 m3/h.
 • regulačné zostavy (RZ) – zostavy so vstupným tlakom plynu do 0,4 MPa vrátane a s výkonom nad 25 m3/h (skupina Bf v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z.), ktoré sa podľa účelu využitia delia na:
  • uličné regulačné zostavy – určené na úpravu tlakov plynovodov miestnych sietí,
  • objektové regulačné zostavy – určené na pripojenie ostatných budov na bývanie (napr. detské domovy, domovy dôchodcov) a nebytových budov (napr. obchodné, administratívne, nemocničné, priemyselné budovy a iné).
 • regulátor tlaku plynu (ďalej regulátor): základný prvok regulačnej zostavy t.j. zariadenie, ktoré udržiava hodnotu regulovanej premennej veličiny v jej tolerančnom poli bez ohľadu na zmeny premenných veličín
  • jednostupňový regulátor (TPP 609 02: 2021): regulátor, ktorý znižuje (reguluje) vstupný tlak na výstupný v jednom stupni regulácie,
  • dvojstupňový regulátor (TPP 609 02: 2021): regulátor, ktorý znižuje (reguluje) vstupný tlak na výstupný v dvoch stupňoch regulácie, tieto dva stupne sú integrované do jedného telesa regulátora, druhý stupeň sa posudzuje ako súčasť regulátora,
  • monitorovací regulátor (TPP 609 02: 2021): regulátor tlaku plynu zapojený v sérii s regulátorom tlaku plynu, ktorý pri výpadku hlavného regulátora preberá jeho funkciu. Monitor slúži ako bezpečnostný prvok.

Ďalšie pojmy používané v súvislosti s regulátorom tlaku plynu:

 • uzatvárací člen regulátora: komponent uzatvárajúci prietok plynu pri nulovom odbere,
 • bezpečnostný rychlouzáver: istiace zariadenie, ktoré v prípade nedovoleného nárastu alebo poklesu tlaku v chránenom systéme alebo pri nadmernom prietoku automaticky preruší prietok plynu, jeho samočinné otvorenie nie je možné,
 • poistný ventil: pri normálnej prevádzke zatvorené zariadenie, ktoré sa pri zvýšení tlaku nad stanovenú hodnotu samočinne otvorí a po znížení tlaku pod stanovenú hodnotu samočinne uzavrie. Pri zvýšení tlaku nad stanovenú hodnotu prepúšťa plyn do atmosféry,
 • integrovaný uzatvárací člen (IUČ): zariadenie uzatvárajúce prietok pri dosiahnutí požadovanej hodnoty pre dolné pásmo. Po aktivácii musí zostať v uzavretej polohe. Opätovné otvorenie je možné iba vonkajším vplyvom (ručný zásah). Vonkajší vplyv nie je vnútorná netesnosť regulátora. Uzatvárací orgán regulátora môže byť funkčne zlúčený s uzatváracím členom IUČ.
 • rodinný dom: budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie,
 • bytový dom: budova na bývanie pozostávajúca zo štyroch a z viacerých bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie,
 • ostatné budovy na bývanie: napríklad detské domovy, študentské domovy, domovy dôchodcov, útulky pre bezdomovcov a pod.,
 • nebytové budovy: stavby, v ktorých je viac ako polovica využiteľnej podlahovej plochy určená na nebytové účely,
 • výklenok: priestor vytvorený v murive budovy alebo v ohradnom múre, ktorý má dvierka a je vetrateľný do vonkajšieho priestoru,
 • skriňa: objekt, do ktorého sa umiestňuje technologické zariadenie DRZ a RZ vo vonkajšom prostredí,
 • zemný modul: regulačné zariadenie s príslušenstvom, umiestnené pod úrovňou terénu,
 • stojan (skrinky): konštrukcia určená na fixáciu skrinky,
 • podstavec (skrinky): konštrukcia vyrobená z toho istého materiálu ako skrinka, uzatvárajúca priestor medzi terénom a skrinkou, ktorá môže slúžiť na fixáciu skrinky. Podstavec môže byť samostatný alebo môže byť súčasťou konštrukcie skrinky,
 • samouzatvárací uzáver: zariadenie obyčajne na výstupnom potrubí za plynomerom slúžiace na kontrolu funkcie a nastavenie regulátora a kontrolu výstupného tlaku. Uzáver sa otvorí tlakom na sedlo uzáveru a sám sa po uvoľnení tlaku uzavrie.
 • ZÓNA2: Priestor, v ktorom výskyt výbušnej atmosféry zloženej zo zmesi horľavých látok vo forme plynu, pary alebo hmly so vzduchom je nepravdepodobný v bežnej prevádzke a ak sa vyskytne, trvá len krátky čas.
 • ZÓNA 2 NE: Teoretická zóna, ktorá má za normálnych podmienok zanedbateľný rozsah, t.j. priestor bez nebezpečia (vzhľadom na výbušnú plynnú atmosféru).
 • ákaz umiestňovania regulačného zariadenia (zostavy) pri rekonštrukcii objektu resp. pri výstavbe nového objektu

Zákaz umiestňovania regulátorov u nových a rekonštruovaných objektoch

Skrine s technologickým zariadením s regulátorom nesmú byť umiestnené:

 • v bytoch,
 • v spoločných častiach objektu,
 • na únikových cestách,
 • na evakuačných cestách pre zvieratá,
 • v komunikačných priestoroch,
 • v podchodoch a podjazdoch,
 • v zhromažďovacích priestoroch,
 • v garážach,
 • v prostredí s nebezpečenstvom požiaru horľavých kvapalín,
 • v prostredí s nebezpečenstvom požiaru horľavých plynov a pár,
 • v prostredí s nebezpečenstvom požiaru horľavých prachov,
 • v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu horľavých prachov,
 • v priestore iného vlastníka bez jeho písomného súhlasu.
Návrat hore
Scroll to Top