POŽIADAŤ O PRIPOJENIE OBJEKTU NA PLYNOVOD

Pripojenie objektu (RD…) na technické vybavenie územia si môžete uplatniť vyslovením požiadavky pri spracovaní projektu stavebného objektu, alebo sám ako stavebník v prípravnej etape stavby.

Stavebník, ktorý sa rozhodne zabezpečiť si požadované stanoviská k pripojeniu objektu svojpomocne, je nútený si osvojiť právne, technické a ekonomické pojmy, ktorých pri pripojení stavebného objektu na inžinierske siete nie je málo. Získané stanoviská poskytne autorovi projektu.

Požiadavka o pripojenie objektu uplatnená pri spracovaní projektovej dokumentácii

Zadanie projektovej dokumentácie pripojenia objektu k inžinierskym sieťam zabezpečí autor projektu.  Autor projektu osloví namiesto vás jednotlivých projektantov prípojok. Títo projektanti si sami zistia možnosti danej lokality. Ušetríte tým čas.

Požiadavka o pripojenie objektu vykonaná svojpomocne

Stavebník v prípravnej etape pripojenia objektu na verejný plynovod je nútený si osvojiť právne, technické a ekonomické pojmy, ktorých nie je málo. Nápomocné informácie môže získať:

1. na zákazníckej linke SPP-distribúcie a.s. telef. čísle 0850 269 269,
2. na webových stránkach prevádzkovateľa distribučných plynovodov (ďalej už len prevádzkovateľa DS)
– vyplnením žiadosti pre získanie informácii o existencii a priebehu PZ,
– vyplnením online formulára „Žiadosť o pripojenie, žiadosť o technickú zmenu, žiadosť o montáž meradla
3. Typy pripojenia si môžete preštudovať na stránke prevádzkovateľa DS „Proces pripojenia a technické zmeny„.

V prípravnej etape pripojenia objektu môže nastať situácia, kedy budete potrebovať asistenciu. Neváhajte a oslovte ma! Vypracujem žiadosti a pomôžem vám získať informácie potrebné pre realizáciu vášho stavebného zámeru.

Návrat hore
Scroll to Top