Close
Preložky plynárenských zariadení

Ak ste sa rozhodli pred svojou nehnuteľnosťou premiestniť skrinku DRZ, prebudovať oplotenie, zmeniť alebo vytvoriť v oplotení vstup pre vozidla na váš pozemkom, alebo budovať podzemnú či pozemnú stavby (prístrešku pre státie vozidla, výstavba parkoviska, výstavba bazénu s pevným osadením so zemou, výstavba garáže . . .) a terajšie umiestnenie skrinky DRZ vám nevyhovuje, alebo poloha vonkajšieho rozvodu plynu OPZ, ktorým sa distribuuje nemeraný plyn od hlavného uzáveru plynu k určenému meradlu vám nevyhovuje, musíte požiadať prevádzkovateľa siete o preložku plynového zariadenia.Dole uvedené články vám poskytnú informácie, kedy dochádza k preložke plynárenského zariadenia a kedy odberného plynového zariadenia, kde ste  povinný požiadať prevádzkovateľa siete o preložku plynového zariadenia. 

Premiestnenie (preložka) plynomera

Prevádzkovateľ distribučnej siete vlastným určeným meradlom odmeriava spotrebu koncovému odberateľovi plynu. Je potrebné podotknúť, že ho bezodplatne montuje, udržiava a pravidelne zabezp…
Viac tu

Preložka hlavného uzáveru plynu

Preložka hlavného uzáveru plynu je podľa zákona č. 251/2012 Z.z. premiestnenie niektorého z prvkov plynárenského zariadenia, alebo zmena trasy. Požiadavky na spracovanie dokumentácie –…
Viac tu
Súvisiace zariadenia pri preložke plynárenského zariadenia

Pri preložke plynárenského zariadenia dochádza k zmene umiestnenie skrine regulačnej zostavy. Zloženie a umiestnenie meracieho radu je potrebné vyhotoviť podľa požiadaviek prevádzkovateľa distribučnej siete. Skriňa s regulačnou zostavou s projektovaným výkonom väčším ako 10 m3/h (bez pripojeného odfukového potrubia) musí byť vo vertikálnom smere vzdialená min. 1 m a v horizontálnom smere najmenej 0,5 m od otvárateľných okien, dverí, otvorov a prestupov do budovy. 

Uličné regulačné zostavy

Uličné regulačné zostavy sú technologické zariadenia určené na úpravu tlakov plynovodov miestnych sietí so vstupným tlakom plynu do 0,4 MPa vrátane a s projektovaným výkonom nad 25 m3.h…
Viac tu

Objektové regulačné zostavy

Objektové regulačné zostavy (RZ) sú určené na pripojenie ostatných budov na bývanie (napr. detské domovy, domovy dôchodcov) a nebytových budov (napr. obchodné, administratívne, nemocničn…
Viac tu

Podzemné regulačné stanice

Domová regulačná zostava – zemná súprava (modul) Samostatnú kapitolu podzemných regulačných staníc tvoria domové regulačné zostavy – zemné súpravy (moduly). Je to technologi…
Viac tu