KONŠTRUKČNÁ DOKUMENTÁCIA TECHNICKÝCH ZARIADENÍ

ČO SÚ TECHNICKÉ ZARIADENIA?

V bežnom živote používame rôzne technické zariadenia. Je však potrebné upozorniť na štyri skupiny technických zariadení, na ktoré sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Vo vzťahu zamestnávateľa a zamestnanca (vo všetkých odvetviach výrobnej sféry a nevýrobnej sféry) zákon č. 124/2006 Z.z. predpisuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce.

Ide o tlakové, zdvíhacie, elektrické a plynové technické zariadenia a ich časti (ďalej len „technické zariadenie“). Technické zariadenia sa rozdeľujú podľa miery ohrozenia do skupiny A, skupiny B alebo skupiny C. V skupine A sú technické zariadenia s vysokou mierou ohrozenia, v skupine B sú technické zariadenia s vyššou mierou ohrozenia a v skupine C sú technické zariadenia s nižšou mierou ohrozenia. Rozdelenie technických zariadení je uvedené v prílohe č. 1. vyhlášky č. 508/2009. Technické zariadenia skupiny A a technické zariadenia skupiny B sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Pre vyhradené technické zriadenia vyhláška č. 508/2009 predpisuje požiadavky na zaistenie bezpečnosti technického zariadenia a to zhotovením technickej dokumentácie, ktorou je konštrukčná technická dokumentácia, alebo projektová technická dokumentácia. Všetky požiadavky na dokumentáciu podľa uvedené vo vyhláške č. 508/2009 Z.z. (Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia).

Súčasťou konštrukčnej dokumentácie a technologických postupov je vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam.

Ďalším atribútom konštrukčnej dokumentácie je, že musí zabezpečovať obsah a rozsah projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stanovuje vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, ak bude predkladaná na stavebný úrad ako dokumentácia pre stavebné povolenie. Bližšie informácie sú uvedené v článku „Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie„.


s_LogoCEOC_150Konštrukčná dokumentácia technických zariadení alebo ich častí obsahuje:

  • a) meno, priezvisko a miesto podnikania výrobcu, ak ide o fyzickú osobu, a názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu výrobcu, ak ide o právnickú osobu,
  • b) charakteristiku technického zariadenia vrátane rozdelenia do skupín podľa druhu podľa § 4 a prílohy č. 1, vyhlášky č. 508/2009,
  • c) všeobecný popis technického zariadenia, jeho funkciu a základné technické parametre podľa prílohy č. 4 písm. g), vyhlášky č. 508/2009,
  • d) celkový výkres technického zariadenia a výkresy ovládacích obvodov, najmä schémy elektrického zapojenia, hydraulických alebo pneumatických rozvodov, ako aj príslušné popisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie prevádzky technického zariadenia vrátane príslušných údajov a parametrov prístrojov, vedení, potrubí, meracích, regulačných a zabezpečovacích prvkov,
  • e) výkresy hlavných celkov technického zariadenia doplnené výpočtami dôležitých konštrukčných častí a mechanizmov, výsledkami skúšok, certifikátmi, ktoré sú potrebné na overenie zhody zariadenia so základnými požiadavkami na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,
  • f) dokumentáciu o posúdení rizík vrátane zoznamu základných požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ktoré platia pre technické zariadenie, popisu použitých ochranných opatrení na vylúčenie označených nebezpečenstiev alebo na zmenšenie rizík a podľa potreby aj označenia neodstrániteľných rizík súvisiacich s technickým zariadením,
  • g) zoznam predpisov, technických noriem a iných technických špecifikácií uvádzajúcich základné požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci týkajúcich sa technického zariadenia a podľa potreby s výpisom odlišností a popisom spôsobu riešenia z hľadiska zaistenia bezpečnosti technického zariadenia,
  • h) návod na použitie technického zariadenia vrátane zásad na vykonávanie skúšok technického zariadenia a kritérií ich úspešnosti,
  • i) prípadné technické správy s výsledkami skúšok, ktoré vykonal výrobca alebo výrobcom určená osoba,
  • j) podľa potreby aj kópie ES vyhlásení o zhode pre zariadenia alebo iné výrobky začleňované do technického zariadenia.
Návrat hore
Scroll to Top