KALKULAČKA OPZ

ČO OVPLYVŇUJE CENU?
FIXNÁ ČASŤ CENY:

Bez rozdielu, či pri plynofikácii stavebného objektu je potrebné budovať prípojku plynu je potrebné uhradiť poplatok za prístup do distribučnej siete.

Pre rok 2019 (2018) za pripojenie do distribučnej siete plynu v kategórii domácnosť stavebník uhradí prevádzkovateľovi DS 157,66 € s DPH. Pre kategóriu maloodber 180,30 € bez DPH a pre stredný odber 495,30 € bez DPH.

Z pohľadu stavebného zákona je domový rozvod plynu „stavbou s povolením“ a pri jej ohlasovaní zaplatia fyzické osoby poplatok podľa sadzobníka poplatkov stavebného úradu. Stavebné poplatky sú uvedené tu. Nové poplatky obcí a miest za vydanie stavebného povolenia platné od 1.1.2017. Pre vysvetlenie pozrite video.

POHYBLIVÚ ČASŤ CENY OVPLYVŇUJÚ:
 • zemné práce – cena prác je závislá od dĺžky výkopu a od povrchových podkladov na trase uloženia vonkajšieho domového rozvodu do zeme. K cene zemných prác pre zhotovenie výkopu je nutná zarátať, náklady s napojením OPZ so skrinkou DRZ,
 • geodetické zameranie sa doporučuje  vykonať počas výstavby vonkjašieho rozvodu plynu (OPZ),
 • práce revízneho technika spojené s preverením spoľahlivosti a bezpečnosti vystavenej prípojky plynu,
 • cena skrinky (DRZ) s regulátor tlaku plynu (RTP) ak nebola súčasťou výstavby prípojky plynu. V skrinke je umiestnený regulátor tlaku plynu, plynomer, domový uzáver plynu a HUP
 • cena projektovej dokumentácie OPZ. Cena je závislá od náročnosti je vyhotovenia. Projektová dokumentácia musí byť vyhotovená v súlade so stavebným zákonom, podľa vyhlášky č. 453/2000 Z. z.

Fyzické podnikajúce subjekty a právnické osoby sú povinné zabezpečiť „Osvedčenie k PD pre VTZ“. 
Podľa ustanovenia § 14 ods.1 písm. d) zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci „oprávnená právnická osoba“ posudzuje, či technické zariadenia, materiál, projektová dokumentácia stavieb s technickým zariadením a jej zmeny, dokumentácia technických zariadení a technológií spĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci o čom vydá odborné stanovisko.

POPLATKY ZA ZÁVÄZNÉ STANOVISKÁ: 

Pre účely vydania územného rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia stavebník je povinný predložiť na stavebnom úrade rôzne stanoviská (vyjadrenia od SPP-D, vyjadrenia VSD, pozemkového úradu, vyjadrenie od „vodárov“, vyjadrenie obecného úradu, vyjadrenie k malému zdroju znečistenia, vyjadrenie od „telekomu“. . .)

 1. Stanoviská (vyjadrenia) prevádzk. distribučných sieti sú spravidla spoplatňované viď. napr. plynári ceny,
 2. Vydanie listu vlastníctva (LV) , kópie z katastrálnej mapy (KM) je spoplatnené napr. elektronickým kolkom (e-kolok). Výška poplatkov pozemkového úradu tu.
 3. Za vydanie vydania územného rozhodnutia, stavebného povolenia stavebný úrad zinkasuje správny poplatok. Tu sú uvedené ceny.
 4. Prevádzkovateľ plynárenských zariadení pre účely vydania územného rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia k NEPLYNÁRENSKEJ STAVBE stanoviská (vyjadrenia) spoplatňuje podľa platného Cenníka externých služieb SPP – distribúcia, a. s.
 5. Spoplatnené je aj vydanie stanoviska k povoleniu (ohláseniu) drobnej neplynárenskej stavby, k povoleniu informačného, reklamného a propagačného zariadenia, k povoleniu odstránenia neplynárenskej stavby. Spolu so žiadosťou o záväzné stanovisko k neplynárenskej stavbe sa prikladajú snímky z katastrálnej mapy s vyznačením záujmového územia, alebo sken situácie širších vzťahov s vyznačením záujmového územia.
 6. K PLYNÁRENSKEJ STAVBE je záväzné stanovisko zdarma. Stavebník je povinný požiadať o vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii plynárenskej stavby . Za PLYNÁRENSKÉ STAVBY sú považované všetky stavby plynárenských zariadení a stavby súvisiace s plynofikáciou, najmä plynovody, plynové prípojky, regulačné stanice zemného plynu, hlavné uzávery zemného plynu, skrinky meracej a regulačnej zostavy (obsahujúcej regulátor tlaku plynu a meradlo), chráničky, prekládky plynovodov, plynových prípojok, stavby budov (rodinný dom, bytový dom, ubytovacie zariadenie) vrátane ich plynofikácie, a iné. Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná oprávnenou osobou a predložená v rozsahu, ktorý stanovuje vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade s technickými podmienkami pripojenia.
Scroll to Top
Scroll to Top