KALKULAČKA DOMOVÝ ROZVOD PLYNU

ČO OVPLYVŇUJE CENU?

FIXNÁ ČASŤ CENY:

Bez rozdielu, či pri plynofikácii stavebného objektu je potrebné budovať prípojku plynu je potrebné uhradiť poplatok za prístup do distribučnej siete.

Pre rok 2019 (2018) za pripojenie do distribučnej siete plynu v kategórii domácnosť stavebník uhradí prevádzkovateľovi DS 157,66 € s DPH. Pre kategóriu maloodber 180,30 € bez DPH a pre stredný odber 495,30 € bez DPH.

Z pohľadu stavebného zákona je domový rozvod plynu „stavbou s povolením“ a pri jej ohlasovaní zaplatia fyzické osoby poplatok podľa sadzobníka poplatkov stavebného úradu. Stavebné poplatky sú uvedené tu. Nové poplatky obcí a miest za vydanie stavebného povolenia platné od 1.1.2017. Pre vysvetlenie pozrite video.

POHYBLIVÚ ČASŤ CENY OVPLYVŇUJÚ:
  • zemné práce – cena prác je závislá od dĺžky výkopu a od povrchových podkladov na trase uloženia vonkajšieho domového rozvodu do zeme. K cene zemných prác pre zhotovenie výkopu je nutná zarátať, náklady s napojením OPZ so skrinkou DRZ,
  • geodetické zameranie sa doporučuje  vykonať počas výstavby vonkjašieho rozvodu plynu (OPZ),
  • práce revízneho technika spojené s preverením spoľahlivosti a bezpečnosti vystavenej prípojky plynu,
  • cena skrinky (DRZ) s regulátor tlaku plynu (RTP) ak nebola súčasťou výstavby prípojky plynu. V skrinke je umiestnený regulátor tlaku plynu, plynomer, domový uzáver plynu a HUP
  • cena projektovej dokumentácie OPZ. Cena je závislá od náročnosti je vyhotovenia. Projektová dokumentácia musí byť vyhotovená v súlade so stavebným zákonom, podľa vyhlášky č. 453/2000 Z. z.

Fyzické podnikajúce subjekty a právnické osoby sú povinné zabezpečiť „Osvedčenie k PD pre VTZ“. 
Podľa ustanovenia § 14 ods.1 písm. d) zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci „oprávnená právnická osoba“ posudzuje, či technické zariadenia, materiál, projektová dokumentácia stavieb s technickým zariadením a jej zmeny, dokumentácia technických zariadení a technológií spĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci o čom vydá odborné stanovisko.

Logo web meno zlta 7
Logo web meno zlta 7

VÝPOČET CENY PRÍPOJKY PLYNU

Návrat hore
Scroll to Top