Close

Otázky a odpovede nie len pre SVB

Do poradne dostáva otázky aj od spoločenstiev vlastníkov bytov (SVB). Tu sú uverejnené niektoré otázky od SVB s odpoveďami. K odpovedi sa dostanete poklepnutím na ikonu záložky. Možno si tu nájdete tu svoju odpoveď! Podklady k odpovediam boli čerpané hlavne z vyhlášky č. 410/2012 (zmena 19.12.2017) (príloha č. 9)

MÔŽEME ŽIADAŤ ZMENU UMIESTNENIA VÝVODU SPALÍN Z KOTLA OD VLASTNÍKA BYTU, AK PARY Z KOTLA ZNEPRIJEMŇUJÚ SUSEDOM UŹÍVANIE ICH BYTOV?
Áno, ak komín existuje. Komín je spoločným zariadením bytového domu, za ktorý zodpovedá spoločenstvo vlastníkov bytov. Pripojenie kotla do komína musí spĺňať určité podmienky = požiadavky výrobcu kotla (suchá alebo mokrá prevádzka kotla?, pripojenie kotla do komína s jedným zdrojom splodín, legislatívne požiadavky), na ktoré si môže vlastník bytu = prevádzkovateľ kotla žiadať odpovede. POŽIADAVKY NA ZABEZPEČENIE ROZPTYLU PRE JESTVUJÚCE ZARIADENIA pri rekonštrukcii spojenej s úpravou výšky komína alebo výduchu sú také, ako pre nové zariadenia. Preto by SVB malo byť v tejto oblasti dostatočne informované.
MÔŽEME ŽIADAŤ ZMENU UMIESTNENIA VÝVODU SPALÍN Z KOTLA OD VLASTNÍKA BYTU, AK SPLODINY=DYM Z KOTLA ZNEPRIJEMŇUJÚ SUSEDOM UŹÍVANIE ICH BYTOV?
Áno, ak došlo k zvyšuniu celkové množstvo emisií vypúšťané do ovzdušia, alebo ak to vyžaduje zabezpečenie rozptylu znečisťujúcej látky pri zmene koeficientu charakterizujúceho jej škodlivosť. Vtedy zvýšenie komína alebo úpravu výduchu prevádzkovateľ kotla musí vykonať zmenu do troch rokov od zmeny zaradenia znečisťujúcej látky.
MÔŽEME ŽIADAŤ ZMENU UMIESTNENIA VÝVODU SPALÍN Z KOTLA OD VLASTNÍKA BYTU?
Áno, ak komín existuje. Zákonné a normatívne podmienky odvádzania spalín z kotla v bytových domoch (napr. cez obvodovú stenu) sa od roku 1996 do 19.12.2017 neustále menili. Komín je spoločným zariadením bytového domu, za ktorý zodpovedá spoločenstvo vlastníkov bytov. Pripojenie kotla do komína musí spĺňať určité podmienky = požiadavky výrobcu kotla (suchá alebo mokrá prevádzka kotla?, pripojenie kotla do komína s jedným zdrojom splodín, legislatívne požiadavky), na ktoré si môže vlastník bytu žiadať odpovede, ak by ho SVB k tejto činnosti vyzvalo. Preto by SVB malo byť v tejto oblasti dostatočne informované.
MÔŽE BYŤ V SÚČASNEJ DOBE ZREALIZOVANÉ VYUSTENIE VÝDUCHU Z PLYNOVÉHO SPOTREBIČA NA VONKAJŠIU STENU BUDOVY ?
Áno. Vyústenie výduchu na vonkajšiu stenu budovy môžu maťvýlučne zariadenia na spaľovanie ZP na priame vykurovanie s prirodzeným odvodom spalín a bez núteného prívodu spaľovacieho vzduchu s MTP menej ako 12 kW, ak budú splnené osobitné podmienky zverejnené vo vestníku. (napr. GAMATKY)
KEDY MUSÍME STRPIEŤ VYUSTENIE VÝDUCHU Z PLYNOVÉHO SPOTREBIČA NA VONKAJŠIU STENU BUDOVY ?
Vyústenie výduchu na vonkajšiu stenu budovy môžu mať výlučne zariadenia na spaľovanie zemného plynu a skvapalnených uhľovodíkových plynov s MTP < 35 kW, ak ide o budovy s vydaným povolením do 31. decembra 2003, ktoré nemali riešený odvod spalín nad strechu budovy, a pri rekonštrukcii nebolo možné zo stavebnotechnických alebo požiarno-bezpečnostných dôvodov riešiť odvod spalín nad strechu. Musia byť však splnené osobitné podmienky zverejnené vo vestníku.