DOMOVÁ PRÍPOJKA PLYNU Z OCELE A POLYETYLÉNU

DOMOVÁ PRÍPOJKA PLYNU Z OCELE A POLYETYLÉNU

je plynárenské zariadenie  (ďalej len PP) patriace do skupiny zariadení s pracovným tlakom plynu do 0,4 MPa vrátane. Je to zariadenie, ktorým sa prepravuje vykurovací plyn v plynnom stave. Je určené na pripojenie odberného plynového zariadenia na plynovod; začína sa pripojením na plynovod a končí sa hlavným uzáverom odberného plynového zariadenia (OPZ). Každé odberné miesto plynu je pripojené plynárenským zariadením (prípojkou plynu = pripojovacím plynovodom) na plynárenské zariadenie (distribučný plynovod). Podrobnejšie požiadavky pre navrhovanie, stavbu, montáž, skúšanie a prevádzku  plynárenských zariadení s prevádzkovým tlakom do 0,4 MPa sú uvedené v STN EN 12007-1, STN EN 12007-2 a STN EN 12007-3 spolu s typovým pravidlom TPP 702 01, TPP 702 02 a TPP 702 12. Hĺbka uloženia plynovodnej prípojky sa navrhuje od 0,8 [m] do 1,2 [m]. Pre pripojovacie plynovody (prípojky plynu  do 400 kPa) je legislatívou zadefinované množstvo pojmov a termíny ako napr.:

 1. odberné miesto: miesto odberu plynu vybavené určeným meradlom
 2. plynárenské zariadenie: zariadenie určené na prepravu plynu, distribúciu plynu, uskladňovanie plynu vrátane zariadenia potrebného na poskytovanie podporných služieb, zariadenia potrebného na zabezpečenie prístupu a prevádzkovania siete vrátane hlavného uzáveru plynu.
 3. hlavný uzáver plynu (HUP): uzatváracia armatúra prevádzkovateľa siete, ktorá oddeľuje plynárenské zariadenie od odberného plynového zariadenia
 4. uzatváracia armatúra: zariadenie na prerušenie dodávky plynu
 5. odberné plynové zariadenie: zariadenie odberateľa plynu určené na odber plynu
 6. skrinka regulačného zariadenia: (ďalej skrinka) domová regulačná zostava, ktorá pozostáva z regulačnej súpravy, skrinky a príslušenstva na dopojenie odberného plynového miesta a/alebo odberných miest,
 7. príslušenstvo plynovodnej prípojky: čuchačka, chránička, ochranná rúra, zemná súprava, výstražná fólia, signalizačný vodič s vývodmi, poklop, orientačný stĺpik, orientačný štítok a pod.
 8. zemný modul: regulačné zariadenie s príslušenstvom (uzávery, regulátor, potrubie) v spoločnej skrinke, ktorú je možné umiestniť pod úrovňou terénu.

Plynovodná prípojka sa ukončuje HUP na hranici pozemku v zemi so zemnou súpravou alebo v zemnom module. Nad zemou v skrinke, ktorá sa umiestňuje voľne na pevnom podstavci (ak nie je oplotenie, prípadne iba pletivo), v múriku oplotenia, na obvodovej stene objektu, zapustené do obvodovej steny objektu. V skrinke sa HUP umiestňuje buď samostatne, spolu s regulačným zariadením a plynomerom, spolu s regulátorom tlaku plynu a pri nízkotlakových prípojkách spolu s plynomerom. Potrubia plynovodných prípojok zhotovených z ocele sa oddeľujú izolačným spojom od potrubia OPZ. Ak je hlavný uzáver plynu v spoločnej skrinke s regulátorom a plynomerom, izolačný spoj sa umiestni pred alebo za hlavný uzáver. Ak je hlavný uzáver umiestnený v zemi, umiestni sa izolačný spoj až v skrinke pred uzáverom regulátora pri NTL plynovode pred uzáverom plynomera. Plynovodná prípojka sa po realizácii, pred zásypom geodetický zameria. Geodetická dokumentácia sa spracováva v digitálnej aj písomnej forme podľa podmienok a požiadaviek budúceho prevádzkovateľa.

Vyhláška č. 508/2009 Z.z.  opisované plynárenské zariadenie  zatrieďuje podľa miery ohrozenia do skupiny B. V  skupine B sú technické zariadenia s vyššou mierou ohrozenia. Rozdelenie technických zariadení je uvedené v prílohách vyhlášky.

Pred uvedením domovej prípojky do prevádzky vyhotoví revízny technik dodávateľa správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške, s uvedením spôsobilosti zariadenia na trvalú prevádzku. Správa bude súčasťou prevádzkovej dokumentácie. V prípade, že prípojka sa realizuje v predstihu (prevŕtanie a napustenie plynu), a nie je možné pripojiť OPZ, odporúča sa ponechať prípojku pod tlakom plynu. Hlavný uzáver plynu sa ponechá v uzatvorenej polohe a zabezpečí sa tesne zazátkovaním alebo iným vhodným spôsobom. Ak prípojka – hlavný uzáver plynu nie je ukončená v skrinke RZ, musí sa nadzemná časť vhodne zabezpečiť proti možnému mechanickému poškodeniu.

1 názor na “DOMOVÁ PRÍPOJKA PLYNU Z OCELE A POLYETYLÉNU”

 1. vladimir polak

  pripojku od hd skrine mam v hlbke asi 80 cm moze ist pri dome v tesnej blizkosti okolo vonkajsej fasady dlzka asi 15 m nad zemou

Komentáre sú uzavreté.

Návrat hore
Scroll to Top