DAŇ Z MOTOROVÝCH VOZIDIEL

Ak používate auto na podnikanie, máte povinnosť podať Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a daň za auto aj zaplatiť. Od 1. decembra 2020 vstúpila do platnosti časová verzia Zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel, ktorý zaviedol viaceré novinky. Ročné sadzby dane sú jednotné pre celé územie Slovenskej republiky a sú upravené v Prílohe č. 1 Zákona o dani z motorových vozidiel.

Výšku ročnej sadzby dane ovplyvňuje dátum prvej evidencie vozidla v SR.

Dan Motorove vozidlo
Ročná sadzba dane sa zníži o:
 1. 25 % počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla,
 2. 20 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov,
 3. 15 % počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov.
Ročná sadzba dane je okrem bodu 1 až 3 ešte znížená o 50 % pre:
 1. hybridné motorové vozidlo alebo hybridné elektrické vozidlo
 2. vozidlo kategórie L, M a N s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG)
 3. vozidlo kategórie L, M a N na vodíkový pohon

Po uplynutí obdobia uvedeného v bodoch 1. až 3. sa ročná sadzba dane zvýši o

 • 10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov,
 • 20 % pre vozidlá, ktoré majú viac ako 156 kalendárnych mesiacov vrátane mesiaca prvej evidencie vozidla.

Vznik daňovej povinnosti, zánik daňovej povinnosti a oznamovacia povinnosť

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom bol predmet dane = vozidlo:

 • zaevidované na dopravnom inšpektoráte Slovenskej republiky,
 • používa sa na podnikanie, alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť v zdaňovacom období
 • nie je zaradené do oslobodenia dane.

Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k:

 • vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie,
 • ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
 • zániku daňovníka bez likvidácie,
 • zmene držiteľa vozidla
 • ukončeniu použitia vozidla daňovníkom podľa § 3 písm. c) až e) Zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel.
Základ dane
 • Základom dane pri vozidle kategórie L, M a N, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina, je výkon motora v kW.
 • Základom dane pri osobnom vozidle je zdvihový objem valcov motora v cm3 uvedený v doklade; osobným vozidlom sa na účely tohto zákona rozumie vozidlo kategórie L a M1.
 • Základom dane pri úžitkovom vozidle a autobuse je ich najväčšia prípustná celková hmotnosť alebo celková hmotnosť v tonách a počet náprav podľa dokladu; úžitkovým vozidlom sa na účely tohto zákona rozumie vozidlo kategórie M2, M3, N1 až N3 a O1 až O4.
 • Najväčšia prípustná celková hmotnosť je uvedená v doklade. Najväčšia prípustná celková hmotnosť jednotlivého vozidla tvoriaceho návesovú jazdnú súpravu je súčet najväčších prípustných hmotností pripadajúcich na jednotlivé nápravy uvedených v doklade.
 • Celková hmotnosť je súčet pohotovostnej hmotnosti a užitočnej hmotnosti. Celková hmotnosť jednotlivého vozidla tvoriaceho návesovú jazdnú súpravu je súčet hmotností pripadajúcich na jednotlivé nápravy uvedených v doklade.
Návrat hore
Scroll to Top