ČO JE SLOBODNÉ POVOLANIE

Na konci roka 2014 som zaregistroval, že príspevok pod názvom „Čo je slobodné povolanie“ bol blogermi najviac čítaný. S odstupom času ho aktualizujem. O slobodnom povolaní sa v poslednom období začalo viac hovoriť a písať. V slovenskej legislatíve definícia pojmu slobodné povolanie neexistuje a predsa sa s ním bežne stretávame. Slobodné povolania by sme mohli definovať ako regulované povolania. Na webe podnikajte.sk som našiel definíciu, ktorá podľa môjho názoru plne vystihuje tento pojem.


gdpr icon

Pre mnohé slobodné povolania je charakteristické členstvo v komorách (napr. komora stavebných inžinierov, alebo notárska komora). Pre niektoré z nich je členstvo povinné (napr. notár, audítor, stavebný inžinier), pre iné zas dobrovoľné (napr. herec, spevák, novinár). Niektoré profesijné organizácie sú zriadené zákonom a mnohokrát plnia aj úlohu overovateľa splnenia požiadaviek na výkon príslušných povolaní. Zvládnutie tejto činnosti by bolo pre štát náročné, preto tieto kompetencie delegoval úplne alebo sčasti na tieto organizácie. Regulované povolania vykonáva konkrétna fyzická osoba individuálne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť (napr. stavebný inžinier).

Slobodné povolania a právna úprava

Zákon č. 513/1991 Zb. (obchodný zákonník) rozoznáva tieto druhy fyzických osôb – podnikateľov:
1. fyzická osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia
2. fyzická osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov.

Niektoré činnosti, ktoré nie sú živnosťou uvádza aj zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní … § 3 pod písmenom c) činnosť pri výkone povolaní:
– psychológov a zdravotníckych pracovníkov podľa osobitných predpisov (okrem očných optikov a zubných technikov),
– veterinárnych lekárov, veterinárnych pracovníkov a osôb vykonávajúcich odborné práce pri šľachtiteľskej a plemenárskej činnosti v chove hospodárskych zvierat,
– advokátov, notárov, patentových zástupcov a súdnych exekútorov,
– znalcov a tlmočníkov,
– overovateľov (audítorov)  a daňových poradcov,
– burzových  dohodcov,  samostatných  finančných  agentov, finančných  poradcov  a  iných osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a poradenstvo podľa osobitného predpisu,
– sprostredkovateľov a rozhodcov kolektívnych sporov, mediátorov,
– autorizovaných architektov, autorizovaných krajinných architektov a autorizovaných stavebných inžinierov,
– autorizovaných geodetov a kartografov,
– reštaurátorov kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia,
– audítorov bezpečnosti pozemných komunikácií.

Návrat hore
Scroll to Top