PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD

Ako realizovať preložku plynárenského zariadenia (DP/PP)

Pre zorientovania sa v pojmoch používaných pri pomenovaní “plynových rúr” uvádzam definíciu pojmu plynárenské zariadenie. Je to zariadenie určené na prepravu plynu, distribúciu plynu, uskladňovanie plynu vrátane zariadenia potrebného na poskytovanie podporných služieb, zariadenia potrebného na zabezpečenie prístupu a prevádzkovania siete vrátane hlavného uzáveru plynu. Inač povedené sú to “verejné” plynovody a pripojovacie plynovody (prípojky …

Ako realizovať preložku plynárenského zariadenia (DP/PP) Čítajte viac »

Domové regulačné zostavy – umiestnenie

Prístupnosť k technologickému zariadeniu (DRZ) Prevádzkovateľ pripojovacieho plynovodu (viď. článok Zmluva o pripojení) si vyžaduje zabezpečiť prístup k technologickému zariadeniu DRZ na kontrolu, výmenu a ich údržbu , ako aj na odpočet plynu z plynomera. Prístup k technologickému zariadeniu DRZ STL má byť zabezpečený z verejného priestranstva.„DRZ“ – technologické plynové zariadenie je podľa vyhlášky č. …

Domové regulačné zostavy – umiestnenie Čítajte viac »

Domové regulačné zostavy – rozdelenie

DRZ STL: HUP + regulátor tlaku plynu Technologické zariadenie s regulátorom tlaku plynu a HUP – označované ako DRZ STL pripája sa na STL plynovod a zvyčajne slúži na dodávku zemného plynu pre viac odberných miest. Na obrázku je znázornená zostava, ktorá je osadená v plastovej skrini s podstavcom upevnenom v zemi. Technologické zariadenie môže …

Domové regulačné zostavy – rozdelenie Čítajte viac »

Plynové zariadenia – havárie a bezpečnosť prevádzky

Aj keď sa v súčasnosti kladie väčší dôraz na využívanie energie získanej z obnoviteľných zdrojov, takmer 94 % obyvateľov Slovenskej republiky využíva zemný plyn na každodenné varenie, prípravu teplej vody alebo vykurovanie. Využívanie zemného plynu je pohodlné a finančne výhodné. Keďže na území Slovenska sa nenachádzajú veľké zásoby zemného plynu, dováža sa k nám z …

Plynové zariadenia – havárie a bezpečnosť prevádzky Čítajte viac »

Úpravy a opravy odberného plynového zariadenia

Prečítanie tohto článku si vyžaduje vysvetlenie, čo to odberné plynové zariadenie (OPZ) vlastne je. OPZ je zariadenie určené na odber plynu. Má ho každý odberateľ plynu. Ide o rozvody plynu od hlavného uzáveru plynu až po plynové spotrebiče (napr. plynový kotol, sporák, ohrievač vody, gamatky). Možno si kladiete otázku: “Prečo je treba venovať pozornosť aj …

Úpravy a opravy odberného plynového zariadenia Čítajte viac »

Ako realizovať preložku hlavného uzáveru plynu

Hlavný uzáver plynu (HUP) je zariadenie, ktoré je prevádzkované prevádzkovateľom distribučnej siete a ktoré oddeľuje plynárenské zariadenie od odberného plynového zariadenia alebo od plynárenského zariadenia iného plynárenského podniku. Preložka hlavného uzáveru plynu je podľa zákona č. 251/2012 Z.z. premiestnenie niektorého z prvkov plynárenského zariadenia, alebo zmena trasy. Rozhodli ste sa na svojej nehnuteľnosti napr. premiestniť …

Ako realizovať preložku hlavného uzáveru plynu Čítajte viac »

Cena prípojky plynu

Stavebník sa často mylne domnieva, že cena prípojky plynu je závislá “len od jej dĺžky”. Ďalším omylom je domnienka, že prípojkou „je všetko od hlavného “uličného” plynovodu až po obvodový múr rodinného domu hlboko za hranicou pozemku stavebníka. Pravdou je, že prípojka plynu končí hlavným uzáverom plynu (ďalej už len HUP) pri hranici pozemku stavebníka. …

Cena prípojky plynu Čítajte viac »

Požiadať o pripojenie objektu na plynovod

Pripojenie objektu (RD…) na technické vybavenie územia si môžete uplatniť vyslovením požiadavky pri spracovaní projektu stavebného objektu, alebo sám ako stavebník v prípravnej etape stavby. Stavebník, ktorý sa rozhodne zabezpečiť si požadované stanoviská k pripojeniu objektu svojpomocne, je nútený si osvojiť právne, technické a ekonomické pojmy, ktorých pri pripojení stavebného objektu na inžinierske siete nie …

Požiadať o pripojenie objektu na plynovod Čítajte viac »

Obnova plynovodov a prípojok

Pri spracovaní projektových dokumentácii spojených s obnovou (rekonštrukciou) plynovodov a prípojok sa často stretávam a otázkou od občanov tej či onej lokality, v ktorej sa pripravuje obnova plynovodov a prípojok prevádzkovateľom distribučnej siete, prečo sa to vlastne bude robiť. Komentáre ako: “Znova bude všade špina, rozkopané cesty, chodníky … a ešte chcete niečo robiť aj …

Obnova plynovodov a prípojok Čítajte viac »

Kde je plynovod a koľko stojí prípojka plynu

Informáciu “Kde je plynovod” pred budúcim odberným miestom nehnuteľnosti, pred/na konkrétnej parcele získate podaním ONLINE žiadosti o preverenie existencie distribučného plynovodu pred budúcim odberným miestom. K žiadosti sa prikladajú snímky z katastrálnej mapy s vyznačením záujmového územia, alebo sken situácie širších vzťahov s vyznačením záujmového územia. Pre získanie informácií do investičného zámeru alebo pre urbanistickú štúdiu, doporučujem …

Kde je plynovod a koľko stojí prípojka plynu Čítajte viac »