VTZ

Distribučný plynovod

Distribučný plynovod je plynárenským zariadením a zároveň líniovou stavbou v prevažnej miere umiestnený pod zemou. Je pripojený na siete a zariadenia technického vybavenia územia. Požiadavky prevádzkovateľa distribučného plynovodu pri umiestňovaní stavieb sú uložené stavebníkovi. Stavebníkom sú tieto požiadavky prenesené na projektantka spravujúceho projekt stavby. Projektant koriguje umiestnenie stavby, ak sa navrhovaná stavba nachádza v ochrannom …

Distribučný plynovod Čítajte viac »

Podzemné regulačné stanice

Podzemné regulačné stanice s prietokom nad 200 m3. h-1 ďalej (PoRS) je umiestnená pod úrovňou okolitého terénu, opatrená vekom a prostredníctvom technologických zariadení automaticky reguluje vstupný pretlak na nižší výstupný pretlak plynu v súlade s vopred nastavenými hodnotami. Regulačná stanica sa začína hlavným uzáverom plynu pred regulačnou stanicou a končí 1,0 m za obvodovou konštrukciou …

Podzemné regulačné stanice Čítajte viac »

Konštrukčná dokumentácia technických zariadení

ČO SÚ TECHNICKÉ ZARIADENIA? V bežnom živote používame rôzne technické zariadenia. Je však potrebné upozorniť na štyri skupiny technických zariadení, na ktoré sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Vo vzťahu zamestnávateľa a zamestnanca (vo všetkých odvetviach výrobnej sféry a nevýrobnej sféry) zákon č. 124/2006 Z.z. predpisuje všeobecné zásady prevencie a …

Konštrukčná dokumentácia technických zariadení Čítajte viac »

Cena prípojky plynu

Stavebník sa často mylne domnieva, že cena prípojky plynu je závislá „len od jej dĺžky“. Ďalším omylom je domnienka, že prípojkou „je všetko od hlavného „uličného“ plynovodu až po obvodový múr rodinného domu hlboko za hranicou pozemku stavebníka. Pravdou je, že prípojka plynu končí hlavným uzáverom plynu (ďalej už len HUP) pri hranici pozemku stavebníka. …

Cena prípojky plynu Čítajte viac »