VTZ

Ako realizovať preložku plynárenského zariadenia (DP/PP)

Pre zorientovania sa v pojmoch používaných pri pomenovaní “plynových rúr” uvádzam definíciu pojmu plynárenské zariadenie. Je to zariadenie určené na prepravu plynu, distribúciu plynu, uskladňovanie plynu vrátane zariadenia potrebného na poskytovanie podporných služieb, zariadenia potrebného na zabezpečenie prístupu a prevádzkovania siete vrátane hlavného uzáveru plynu. Inač povedené sú to “verejné” plynovody a pripojovacie plynovody (prípojky …

Ako realizovať preložku plynárenského zariadenia (DP/PP) Čítajte viac »

Domové regulačné zostavy – umiestnenie

Prístupnosť k technologickému zariadeniu (DRZ) Prevádzkovateľ pripojovacieho plynovodu (viď. článok Zmluva o pripojení) si vyžaduje zabezpečiť prístup k technologickému zariadeniu DRZ na kontrolu, výmenu a ich údržbu , ako aj na odpočet plynu z plynomera. Prístup k technologickému zariadeniu DRZ STL má byť zabezpečený z verejného priestranstva.„DRZ“ – technologické plynové zariadenie je podľa vyhlášky č. …

Domové regulačné zostavy – umiestnenie Čítajte viac »

Domové regulačné zostavy – rozdelenie

DRZ STL: HUP + regulátor tlaku plynu Technologické zariadenie s regulátorom tlaku plynu a HUP – označované ako DRZ STL pripája sa na STL plynovod a zvyčajne slúži na dodávku zemného plynu pre viac odberných miest. Na obrázku je znázornená zostava, ktorá je osadená v plastovej skrini s podstavcom upevnenom v zemi. Technologické zariadenie môže …

Domové regulačné zostavy – rozdelenie Čítajte viac »

Plynové zariadenia – havárie a bezpečnosť prevádzky

Aj keď sa v súčasnosti kladie väčší dôraz na využívanie energie získanej z obnoviteľných zdrojov, takmer 94 % obyvateľov Slovenskej republiky využíva zemný plyn na každodenné varenie, prípravu teplej vody alebo vykurovanie. Využívanie zemného plynu je pohodlné a finančne výhodné. Keďže na území Slovenska sa nenachádzajú veľké zásoby zemného plynu, dováža sa k nám z …

Plynové zariadenia – havárie a bezpečnosť prevádzky Čítajte viac »

Úpravy a opravy odberného plynového zariadenia

Prečítanie tohto článku si vyžaduje vysvetlenie, čo to odberné plynové zariadenie (OPZ) vlastne je. OPZ je zariadenie určené na odber plynu. Má ho každý odberateľ plynu. Ide o rozvody plynu od hlavného uzáveru plynu až po plynové spotrebiče (napr. plynový kotol, sporák, ohrievač vody, gamatky). Možno si kladiete otázku: “Prečo je treba venovať pozornosť aj …

Úpravy a opravy odberného plynového zariadenia Čítajte viac »

Ako realizovať preložku hlavného uzáveru plynu

Hlavný uzáver plynu (HUP) je zariadenie, ktoré je prevádzkované prevádzkovateľom distribučnej siete a ktoré oddeľuje plynárenské zariadenie od odberného plynového zariadenia alebo od plynárenského zariadenia iného plynárenského podniku. Preložka hlavného uzáveru plynu je podľa zákona č. 251/2012 Z.z. premiestnenie niektorého z prvkov plynárenského zariadenia, alebo zmena trasy. Rozhodli ste sa na svojej nehnuteľnosti napr. premiestniť …

Ako realizovať preložku hlavného uzáveru plynu Čítajte viac »

Distribučný plynovod

Distribučný plynovod je plynárenským zariadením a zároveň líniovou stavbou v prevažnej miere umiestnený pod zemou. Je pripojený na siete a zariadenia technického vybavenia územia. Požiadavky prevádzkovateľa distribučného plynovodu pri umiestňovaní stavieb sú uložené stavebníkovi. Stavebníkom sú tieto požiadavky prenesené na projektantka spravujúceho projekt stavby. Projektant koriguje umiestnenie stavby, ak sa navrhovaná stavba nachádza v ochrannom …

Distribučný plynovod Čítajte viac »

Podzemné regulačné stanice

Podzemné regulačné stanice s prietokom nad 200 m3. h-1 ďalej (PoRS) je umiestnená pod úrovňou okolitého terénu, opatrená vekom a prostredníctvom technologických zariadení automaticky reguluje vstupný pretlak na nižší výstupný pretlak plynu v súlade s vopred nastavenými hodnotami. Regulačná stanica sa začína hlavným uzáverom plynu pred regulačnou stanicou a končí 1,0 m za obvodovou konštrukciou …

Podzemné regulačné stanice Čítajte viac »

Konštrukčná dokumentácia technických zariadení

ČO SÚ TECHNICKÉ ZARIADENIA? V bežnom živote používame rôzne technické zariadenia. Je však potrebné upozorniť na štyri skupiny technických zariadení, na ktoré sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Vo vzťahu zamestnávateľa a zamestnanca (vo všetkých odvetviach výrobnej sféry a nevýrobnej sféry) zákon č. 124/2006 Z.z. predpisuje všeobecné zásady prevencie a …

Konštrukčná dokumentácia technických zariadení Čítajte viac »