TECHNOLOGICKÝ OBJEKT DS

REGULAČNÁ STANICA POD ÚROVŇOU TERÉNU

Tieto technologické zariadenia tvoria najnovšiu skupinu regulačných staníc. Regulačné stanice plynu umiestnené pod úrovňou terénu sa uplatňujú najmä v tých oblastiach, kde miestne podmienky neumožňujú vybudovať klasickú regulačnú stanicu plynu. Napr. podzemné moduly sú určené najmä na plynofikácie v mestských chránených oblastiach a na špeciálnych miestach, ktoré vyžadujú zvýšený estetický vzhľad. Podzemné moduly sú inštalované v chodníkoch, predných záhradách, zelených …

REGULAČNÁ STANICA POD ÚROVŇOU TERÉNU Čítajte viac »

TECHNOLOGICKÝ OBJEKT S TLAKOM DO 1,6 MPa

Táto skupina  objektov je charakteristická tým, že technologické objekty  (regulačné zariadenie) sú časťou plynovodnej prípojky na zásobovanie obytných, výškových verejne prístupných budov, budov na obchodné účely. Ide o regulačné stanice plynu, ktoré sú pripojené na plynovodné prípojky s najvyšším vstupným prevádzkovým tlakom nepresahujúcim 1,6 MPa a maximálnym prietokom plynu rovným alebo menším ako 200 m3/h pri normálnych podmienkach. Takéto regulačné zariadenia, musí spĺňať …

TECHNOLOGICKÝ OBJEKT S TLAKOM DO 1,6 MPa Čítajte viac »

TECHNOLOGICKÝ OBJEKT S TLAKOM DO 10 MPa

Neoddeliteľnou súčasťou distribučnej siete sú technologické objekty. Základnými technologickými objektmi sú regulačné a prepúšťacie stanice zemného plynu (ďalej len RS a PS), ktoré slúžia na redukciu tlaku plynu. Podľa toho, na aký pretlak distribučného plynovodu sú RS napojené, rozoznávame vysokotlakové a stredotlakové RS. RS sú podľa potreby vybudované ako jednoradové a dvojradové, jednostupňové alebo viacstupňové. Redukciu tlaku zemného plynu do vysokotlakovej …

TECHNOLOGICKÝ OBJEKT S TLAKOM DO 10 MPa Čítajte viac »

ULIČNÉ REGULAČNÉ ZOSTAVY S TLAKOM DO 400 kPa

Uličné regulačné zostavy sú technologické zariadenia určené na úpravu tlakov plynovodov miestnych sietí so vstupným tlakom plynu do 0,4 MPa vrátane a s projektovaným výkonom nad 25 m3.h-1 (skupina Bf v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z.). Pripájajú sa na STL plynovod a slúžia na dodávku plynu pre bytové domy. Meranie pretečeného množstva plynu sa vykonáva osobitne …

ULIČNÉ REGULAČNÉ ZOSTAVY S TLAKOM DO 400 kPa Čítajte viac »

Podzemné regulačné stanice

Podzemné regulačné stanice s prietokom nad 200 m3. h-1 ďalej (PoRS) je umiestnená pod úrovňou okolitého terénu, opatrená vekom a prostredníctvom technologických zariadení automaticky reguluje vstupný pretlak na nižší výstupný pretlak plynu v súlade s vopred nastavenými hodnotami. Regulačná stanica sa začína hlavným uzáverom plynu pred regulačnou stanicou a končí 1,0 m za obvodovou konštrukciou …

Podzemné regulačné stanice Čítajte viac »