TECHNOLOGICKÝ OBJEKT DS

REGULAČNÁ STANICA POD ÚROVŇOU TERÉNU

Tieto technologické zariadenia tvoria najnovšiu skupinu regulačných staníc. Regulačné stanice plynu umiestnené pod úrovňou terénu sa uplatňujú najmä v tých oblastiach, kde miestne podmienky neumožňujú vybudovať klasickú regulačnú stanicu plynu. Napr. podzemné moduly sú určené najmä na plynofikácie v mestských chránených oblastiach a na špeciálnych miestach, ktoré vyžadujú zvýšený estetický vzhľad. Podzemné moduly sú inštalované v chodníkoch, predných záhradách, zelených …

REGULAČNÁ STANICA POD ÚROVŇOU TERÉNU Čítajte viac »

TECHNOLOGICKÝ OBJEKT S TLAKOM DO 1,6 MPa

Táto skupina  objektov je charakteristická tým, že technologické objekty  (regulačné zariadenie) sú časťou plynovodnej prípojky na zásobovanie obytných, výškových verejne prístupných budov, budov na obchodné účely. Ide o regulačné stanice plynu, ktoré sú pripojené na plynovodné prípojky s najvyšším vstupným prevádzkovým tlakom nepresahujúcim 1,6 MPa a maximálnym prietokom plynu rovným alebo menším ako 200 m3/h pri normálnych podmienkach. Takéto regulačné zariadenia, musí spĺňať …

TECHNOLOGICKÝ OBJEKT S TLAKOM DO 1,6 MPa Čítajte viac »

TECHNOLOGICKÝ OBJEKT S TLAKOM DO 10 MPa

Neoddeliteľnou súčasťou distribučnej siete sú technologické objekty. Základnými technologickými objektmi sú regulačné a prepúšťacie stanice zemného plynu (ďalej len RS a PS), ktoré slúžia na redukciu tlaku plynu. Podľa toho, na aký pretlak distribučného plynovodu sú RS napojené, rozoznávame vysokotlakové a stredotlakové RS. RS sú podľa potreby vybudované ako jednoradové a dvojradové, jednostupňové alebo viacstupňové. Redukciu tlaku zemného plynu do vysokotlakovej …

TECHNOLOGICKÝ OBJEKT S TLAKOM DO 10 MPa Čítajte viac »

ULIČNÉ REGULAČNÉ ZOSTAVY S TLAKOM DO 400 kPa

Uličné regulačné zostavy sú technologické zariadenia určené na úpravu tlakov plynovodov miestnych sietí so vstupným tlakom plynu do 0,4 MPa vrátane a s projektovaným výkonom nad 25 m3.h-1 (skupina Bf v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z.). Pripájajú sa na STL plynovod a slúžia na dodávku plynu pre bytové domy. Meranie pretečeného množstva plynu sa vykonáva osobitne …

ULIČNÉ REGULAČNÉ ZOSTAVY S TLAKOM DO 400 kPa Čítajte viac »

OBJEKTOVÉ REGULAČNÉ ZOSTAVY S TLAKOM 400 kPa

Objektové regulačné zostavy (RZ) sú určené na pripojenie ostatných budov na bývanie (napr. detské domovy, domovy dôchodcov) a nebytových budov (napr. obchodné, administratívne, nemocničné, priemyselné budovy a iné). Objektové regulačné zostavy sa pripájajú na STL plynovod sa spravidla vyhotovujú ako jednoradové. Dvojradové vyhotovenie sa odporúča hlavne tam, kde by výpadok dodávky plynu mohol spôsobiť hospodárske škody …

OBJEKTOVÉ REGULAČNÉ ZOSTAVY S TLAKOM 400 kPa Čítajte viac »

TECHNOLOGICKÝ OBJEKT S TLAKOM DO 400 kPa

Technologickým objektom sa rozumie regulačná zostava pripojená na distribučný plynovod (distribučný rozvod plynu) alebo distribučnú sieť plynovodov a pripojovacích plynovodov (plynových prípojok) na pripojenie odberných plynových zariadení k distribučnej sieti s najvyšším vstupným tlakom do 400 kPa (4 barov) vrátane, ktoré sú umiestnené v intraviláne obce. V regulačných súpravách tlaku plynu  je možné použiť regulátory tlaku plynu v súlade s TPP 609 01 s najvyšším …

TECHNOLOGICKÝ OBJEKT S TLAKOM DO 400 kPa Čítajte viac »