Close

Poradenstvo

Cena vonkajšieho rozvodu plynu

Podobne ako cena prípojky plynu (PP), tak aj cena vonkajšieho rozvodu plynu (OPZ) je závislá od dimenzie potrubia, druhu použitého materiálu, polohy, od vzdialenosti miesta odberu (ktoré vniká niekde tesne za vašou hranicou pozemku) až po obvodovú stenu stavebného objektu. Pre názornosť uvádzam obrázok, ktorý znázorňuje rozdelenie vonkajšieho plynového rozvodu […]

čítaj viac . . .

Zistiť, kde je verejný vodovod a kanalizácia

Informáciu „Kde je verejný vodovod a kanalizácia“ v blízkosti nehnuteľnosti na konkrétnej parcele získate podaním žiadosti o vydanie stanoviska k existencii a priebehu vodárenských zariadení. K žiadosti sa prikladajú snímky z katastrálnej mapy s vyznačením záujmového územia, alebo sken situácie širších vzťahov s vyznačením záujmového územia. V stanovisku bude zakreslená poloha a […]

čítaj viac . . .

Cena prípojky plynu

Cena prípojky plynu = pripojovacieho plynovodu (ďalej už len PP) je závislá od dimenzie potrubia, materiálu a od polohy jej umiestnenia. Podmienky a stanovenie „bodu“ napojenia na distribučný plynovod vykonáva prevádzkovateľ distribučnej siete (SPP-distribúcia, a.s.). Prípojka plynu pre rodinný dom Pre bežný rodinný dom prevádzkovateľ DS vyžaduje PP zhotoviť z […]

čítaj viac . . .

Kde je plynovod a koľko stojí prípojka plynu

Informáciu „Kde je plynovod“ pred budúcim odberným miestom nehnuteľnosti, pred/na konkrétnej parcele získate podaním ONLINE žiadosti o preverenie existencie distribučného plynovodu pred budúcim odberným miestom. K žiadosti sa prikladajú snímky z katastrálnej mapy s vyznačením záujmového územia, alebo sken situácie širších vzťahov s vyznačením záujmového územia. Pre získanie informácií do investičného zámeru […]

čítaj viac . . .

Odpojenie bytu od CZT

Často kladenou otázkou od spotrebiteľov tepla v bytových domoch je otázka: Je možnosť sa odpojiť od centrálneho zdroja tepla (CZT) a zriadiť si individuálny zdroj tepla (IZT) vo vlastnom byte? Je vôbec možné odpojiť byt od CTZ a zriadiť si ITZ? Podľa §20 zákona 657/2004 o tepelnej energetike môže odberateľ a konečný spotrebiteľ tepla skončiť odber […]

čítaj viac . . .